Sepedi 2000 (NSO00)
7

Jesu o fodiša mohlanka wa molaolalekgolo wa Moroma

(Mat. 8:5-13)

71Ge Jesu a feditše go botša batho ditaba tšeo ka moka, a ya motseng wa Kapernaume. 2Molaolalekgolo yo mongwe moo o be a na le mohlanka yo a bego a mo hola. Mohlanka yo o be a lwala a bile a le makgatheng. 3Ge molaolalekgolo yoo a ekwa ka ga Jesu, a roma bagolo ba Bajuda go yo mo kgopela gore a tle a fodiše mohlanka wa gagwe. 4Ge ba fihla go Jesu ba mo kgopela ba phegeletše ba re: “Go lebane gore o mo thuše, 5gobane o rata setšhaba sa gaborena, ebile ke yena a re agetšego sinagoge.”

6Ka gona Jesu a ya le bona. Ya re a sa le kgojana le lapa la gona, molaolalekgolo yola a roma bagwera ba gagwe gore ba yo botša Jesu ba re: “Morena, o se itapiše ka go tlo fihla mo. Ga se ka swanela gore o tsene ka lapeng la ka; 7ke ka lebaka leo le go tla go wena ka bonna ke bonego go se gwa ntshwanela. Eno bolela lentšu le tee, gomme mohlanka wa ka o tla fola. 8Gobane le nna, ke le motho yo a bušwago, ke na le bahlabani ba ke ba bušago. Ge ke re go mohlabani: ‘Eya,’ o a ya; ge ke re go yo mongwe: ‘Etla,’ o a tla; ge ke re go mohlanka wa ka: ‘Dira se,’ o a se dira.”

9Ge Jesu a ekwa a realo, a mo kgotsa; a retologa a botša lešaba le le bego le mo latela a re: “Ke a le botša, ga se ka ka ka hwetša motho yo a nago le tumelo ye kaaka mo go Baisraele.”

10Ge baromiwa bale ba boela go molaodi yola ba hwetša mohlanka wa gagwe a fodile.

Jesu o tsoša morwa wa mohlologadi bahung

11Ka moragonyana Jesu a ya motseng wo ba rego ke Naine a na le barutiwa ba gagwe le lešaba le lentši. 12Ge a batamela kgorong ya motse a bona go etšwa batho ba rwele mohu go yo mmoloka. Mohu yoo e be e le yena morwa motswalwanoši wa mmagwe, yo e bego e le mohlologadi, gomme lešaba le lentši la batho le be le na le yena. 13Ge Morena a mmona a mo kwela bohloko, a re go yena: “O se ke wa lla.” 14Ke moka a batamela, a kgwatha leako la mohu, gomme barwadi ba lona ba ema. Jesu a re: “Lesogana, ke a go botša ke re: Tsoga!” 15Mohu a tsoga mme a thoma go bolela. Jesu a mo iša go mmagwe.

16Bohle ba boifa mme ba tumiša Modimo ba re: “Re tlišeditšwe moprofeta yo mogolo!” Ba bangwe ba re: “Modimo o tlile go phološa setšhaba sa gagwe!”

17Taba ye ya Jesu ya phatlalala le naga yohle ya Bajuda le mathoko a yona.

Baromiwa ba Johanese Mokolobetši

(Mat. 11:2-19)

18E rile ge barutiwa ba Johanese Mokolobetši ba mmotša ditaba tše ka moka, a bitša ba babedi ba bona, 19a ba roma go Morena gore ba yo mmotšiša ba re: “Na ke wena yo go lebeletšwego gore o tla tla, goba re letele yo mongwe?”

20Ge ba fihla go Jesu ba re: “Johanese Mokolobetši o re romile gore re tle re go botšiše ge eba ke wena yo go lebeletšwego gore o tla tla, goba re letele yo mongwe.”

21Yona nakong yeo Jesu o be a fodiša batho ba bantši malwetši le mafokodi a bona, a ntšha le meoya ye mebe, a fodiša le ba bantši ba ba foufetšego. 22

7:22
Jes. 35:5-6
Jes. 61:1
A araba baromiwa ba Johanese ka go re: “Eyang le botše Johanese tše le di bonago le tše le di kwago: difofu bjale di a bona, digole di a sepela, ba ba swerwego ke malwetši a letlalo a go ba tšhilafatša ba a fodišwa, ditholo di a kwa, bahu ba a tsošwa, le badiidi ba begelwa Taba ye Botse ya mmušo wa Modimo. 23Go lehlogonolo yo a sa kgopišegego ka nna!”

24Ge baromiwa ba Johanese ba seno tloga, Jesu a šala a botšiša lešaba mabapi le Johanese a re: “Mola le etšwa motseng le eya lešokeng le be le yo bonang? Kgane le be le yo bona lehlaka le le tšokotšwago ke phefo? 25Ke re le be le tšwetše go yo bonang? Afa le be le sa re le tla bona monna yo a aparago diaparo tše dibotse? Etse ba ba aparago diaparo tša botšhephi ba bile ba ipshina ka mahumo ba dula ka dintlong tša mošate. 26Ke re le be le tšwetše go yo bonang? Afa le be le se la yo bona moprofeta? Ruri, ke le botša gore le bone wa go feta le moprofeta. 27

7:27
Mal. 3:1
Gobane Johanese ke yena yo Mangwalo a Makgethwa a mmolelago a re: ‘Ke tla roma motseta wa ka a go eta pele a go kgorela tsela.’ 28Ke le botša gore ga se gwa ka gwa tswalwa motho wa go feta Johanese. Eupša yo e lego yo monnyane mmušong wa Modimo o a mo feta.”

29

7:29-30
Mat. 21:32
Luk. 3:12
Batho ka moka gotee le balekgetho ge ba seno kwa Johanese, ba phetha tše di nyakwago ke Modimo, ba ba ba mo kgopela gore a ba kolobetše. 30Bafarisei le boramangwalo bona ka go gana go kolobetšwa ke yena, ba ganne go dira se Modimo a bego a re ba se dire.

31Jesu a tšwela pele a re: “Na batho ba mehleng yeno nka ba swantšha le eng? Ba etšang? 32Ba swana le bana ba ba dutšego lepatlelong la motse, ba goelelana ba re: ‘Re le leleditše dinaka, la se bine! Ra le retela sereto sa mahloko, la se lle!’ 33Johanese Mokolobetši o be a ikona dijo a bile a sa nwe beine, eupša la re: ‘O na le modemone.’ 34Gwa tla Morwamotho a eja, a bile a enwa, gomme la re: ‘Bonang motho wa sejagobe, wa go nwa kudu, mogwera wa balekgetho le badiradibekabona!’ 35Bohlale bja Modimo bjona bo hlatselwa ke bana ba bjona.”

Mosadi yo a ilego a tšhela Jesu maoto ka senkgabose

36Mofarisei yo mongwe o kile a laletša Jesu gore a tle a je le yena. Ka fao Jesu a ya ga Mofarisei yoo, a fihla a dula le yena dijong. 37

7:37-38
Mat. 26:7
Mar. 14:3
Joh. 12:3
Gona moo motseng woo go be go na le mosadi yo mongwe wa modiradibe. O ile a kwa gore Jesu o ka lapeng la Mofarisei yoo o a ja. A napa a tla le sedibelo sa leswika le le bitšwago alapastere,7:37 “alapastere” Ke leswika le boleta le le atišago go ba la mmala wa lebebe, mme le šomišwa go dira dipitša. se swere senkgabose, 38a ema ka morago ga Jesu, kgauswi le maoto a gagwe, a lla, mme a kolobiša Jesu maoto ka meokgo. A mo phumola ka moriri, a mo atla maoto, a napa a mo tšhela ona ka senkgabose sela. 39Ge Mofarisei yola a di bona, a re ka pelong: “Etse monna yo ge e ka be e le moprofeta, a ka be a tseba gore mosadi yo a mo kgomago yo ke mang, le gore ke motho wa mohuta mang, a ka be a tseba gore ke modiradibe.”

40Jesu a re go yena: “Simone, ke na le taba ye ke nyakago go go botša yona.”

Simone a re: “Go lokile, Moruti, mpotše.”

41Jesu a re: “Go be go na le banna ba babedi ba ba bego ba adimilwe tšhelete ke moadimiši. Yo mongwe o be a adimilwe dipapetlana tše makgolo a mahlano tša silibera, mongwe a adimilwe tše masome a mahlano. 42Ya re ge ba palelwa ke go buša tšhelete ye ba e adimilwego, a ba phumolela molato wa bona ka babedi. Bjale ge, ke ofe mo go bona yo a ilego a mo leboga le go feta?”

43Simone a mo fetola a re: “Ke bona gore ke yo a phumoletšwego molato wo mogolo go feta yola yo mongwe.”

Jesu a re: “O nepile.” 44Ke moka a retologela go mosadi yola, a re go Simone: “Mosadi yo o a mmona? Ke tlile ka mo ga gago, wa se mphe meetse a go hlapa maoto, eupša yena o ntlhapišitše maoto ka meokgo ya gagwe, a mphumola ona ka moriri. 45Wena ga se wa nkganela ka go nkatla, eupša yena e sa le a tsena ka mo ga se a lesa go nkatla maoto. 46Ga se wa ntlotša hlogo ka makhura a mohlware, eupša yena o ntšhetše ka senkgabose maotong. 47Bjale ge, a ke go botše: Yena o bontšhitše gore o na le lerato le legolo ka gobane o swaretšwe dibe tša gagwe tše e bego e le tše dintši.7:47 “Yena o bontšhitše ... tše dintši.” goba “Yena o swaretšwe dibe tša gagwe tše e bego e le tše dintši, ka gobane o be a na le lerato le legolo.” Yo a swaretšwego sebe se senyenyane fela, le lerato la gagwe ke le lenyenyane.”

48Ya ba o botša mosadi yola a re: “O swaretšwe dibe tša gago.”

49Ba ba bego ba eja le yena ba botšišana ba re: “Ke mang yena yo a bilego a swarela batho dibe?”

50Jesu yena a re go mosadi yola: “Tumelo ya gago e go phološitše; sepela gabotse.”

8

Basadi ba ba bego ba felesetša Jesu

81Go tloga moo Jesu a sepela le metse le metsana a begela batho Taba ye Botse ya mmušo wa Modimo a bile a ba ruta yona, a na le barutiwa bale ba gagwe ba lesome le metšo ye mebedi. 2

8:2-3
Mat. 27:55-56
Mar. 15:40-41
Luk. 23:49
Basadi ba bangwe ba a bego a ba ntšhitše meoya ye mebe a bile a ba fodišitše malwetši le bona ba be ba na le yena. Bona e be e le Maria, yo a bego a tsebja ka la Magadalena, yola wa go ka a ntšhwa bademone ba ba šupago, 3le Johana, yola monna wa gagwe e bego e le Gusa, mohlankedi wa Heroda, le Susana, le ba bangwe basadi ba bantši ba ba bego ba thuša Jesu le barutiwa ba gagwe ka tše ba bego ba na le tšona.

Seswantšho ka mobjadi

(Mat. 13:1-9; Mar. 4:1-9)

4Batho ba ile ba fela ba etla go Jesu ba etšwa metseng ye e fapanego; ya re ge ba kgobokane e le lešaba le legolo, a ba botša seswantšho a re:

5“Monna yo mongwe o kile a tšwa a yo bjala peu. Ge a dutše a e gaša, ye nngwe ya wela tseleng, gomme ya gatwa, le dinonyana tša e ja. 6Ye nngwe ya wela lekgwareng, gomme ge e seno mela, dimelana tšeo tša pona, ka ge mobu woo o be o se na monola. 7Ye nngwe ya wela ka mehlašaneng ya meetlwa, gomme mehlašana yeo ya gola le dimelana tšela, ya di pipetša. 8Ye nngwe yona ya wela mobung wo mobotse; mabele a gona a gola a tswala. Lebele le lengwe le le lengwe la tšwa dithoro tše lekgolo.”

Jesu a goeletša a re: “Yo a nago le tsebe a a kwe!”

Jesu o reng a bolela ka diswantšho?

(Mat. 13:10-17; Mar. 4:10-12)

9Barutiwa ba Jesu ba mmotšiša gore na seswantšho se se šupang, 10

8:10
Jes. 6:9
gomme a ba fetola a re: “Lena le utolletšwe diphiri tša mmušo wa Modimo, fela ba bangwe ba di kwa ka diswantšho gore ba lebelele, eupša ba se ke ba bona selo; ba kwe, eupša ba se ke ba kwešiša selo.”

Jesu o hlaloša seswantšho sa mobjadi

(Mat. 13:18-23; Mar. 4:13-20)

11“Seswantšho sa mobjadi se hlalošwa ka mokgwa wo: Peu ke lentšu la Modimo. 12Peu ya go wela tseleng e šupa bao ba rego go kwa lentšu la Modimo, Sathane a tle a tloše molaetša wo ka dipelong tša bona gore ba se ke ba dumela, ba phološwa. 13Peu ya go wela lekgwareng e šupa bao ba rego go kwa molaetša ba o amogela ka thabo. Eupša wa se dule sebaka ka dipelong tša bona; ba dumela lebakanyana fela, gomme ya re ge ba lekwa, ba kgeloga. 14Peu ya go wela mehlašaneng ya meetlwa e šupa bao ba rego go kwa molaetša wa Modimo, go balabala le mahumo le maipshino a bophelo tša ba šitiša go bontšha tumelo ya bona ka mediro. 15Peu ya go wela mobung o mobotse e šupa bao e rego ge ba ekwa molaetša wa Modimo, ba ikemišetša go o phetha, mme ba o phetha, ba bontšha tumelo ya bona ka go kgotlelela melekong.”

Lebone ga le khurumelwe ka seroto

(Mar. 4:21-25)

16

8:16
Mat. 5:15
Luk. 11:33
“Ga go motho yo a rego go thumaša lebone a le khurumela ka seroto, goba a le bea ka fase ga malao. O le hloma sehlomong sa lona gore ba ba tsenago ba bonegelwe.

17

8:17
Mat. 10:26
Luk. 12:2
“Ga go sephiri se se ka se kego sa tsebja, le gona ga go selo se se utilwego se se ka se kego sa utollwa sa tsebja.

18

8:18
Mat. 25:29
Luk. 19:26
“Ka gona le hlokomele gore na le kwa lentšu la Modimo bjang; gobane yo a nago le sa gagwe o tla okeletšwa, mme yo a se nago le sa gagwe, le se a gopolago gore ke sa gagwe o tla se amogwa.”

MmagoJesu le bana ba boJesu

(Mat. 12:46-50; Mar. 3:31-35)

19MmagoJesu le bana ba boJesu ba kile ba re ba tlile go yena, ba palelwa ke go mmatamela ka lebaka la lešaba. 20Motho yo mongwe a re go yena: “Mmago le banabeno šebale ka kua ntle ba a go nyaka.”

21Jesu a botša lešaba a re: “Mma le banabešo ke ba ba rego go kwa tše Modimo a di laelago ba di phetha.”

Jesu o homotša ledimo ka letsheng

(Mat. 8:23-27; Mar. 4:35-41)

22Ka tšatši le lengwe Jesu a namela leselawatle le barutiwa ba gagwe, a re go bona: “A re seleleng ka mošola wa letsha.” Ba napa ba tloga. 23Ge ba le gare ba sesa ka leselawatle, Jesu a swarwa ke boroko. Gateetee gwa tsoga ledimo ka letsheng, leselawatle leo la thoma go tlala meetse, mme ba ba kotsing. 24Barutiwa ba Jesu ba ya go yena, ba mo tsoša ba re: “Mong wa rena, Mong wa rena! Re a hwa!”

Jesu a tsoga, a kgalema ledimo le maphoto a re di homole; gwa homola gwa re tuu. 25Ke moka a re go barutiwa bale ba gagwe: “Le reng le hloka tumelo?”

Bona ba be ba tšhogile, ba tlabegile, gomme ba botšišana ba re: “Etse motho yo wa go laela le diphefo le maphoto, mme tša mo theeletša, ke mang?”

Jesu o leleka bademone mothong

(Mat. 8:28-34; Mar. 5:1-20)

26Jesu le barutiwa ba gagwe ba selela ka seleteng sa Bagerasa8:26 “Bagerasa” Dingwalwakaseatla tše dingwe di re “Bagadara” (lebelela Mat. 8:28) tše dingwe di re “Bagergesa”. ka mošola wa letsha la Galilea ka leselawatle. 27Ya re ge Jesu a fologa a gahlanetšwa ke monna yo mongwe yo a tsenwego ke bademone a etšwa motseng. E be e šetše e le go tloga kgale a sepela a itlhobotše, a sa dule ka gae, a dula mabitleng. 28A re go bona Jesu a hlaba mokgoši, a itahlela fase pele ga gagwe, a goeletša a re: “Na o nyakang mo go nna, wena Jesu, Morwa wa Modimo Yogodimodimo? Hle, o se ke wa nkotla!” 29Ge a realo e be e le ka gobane Jesu o be a laetše moya wo mobe a re o tšwe mo go yena. E be e šetše e bile gantši o mo utlautla, gomme le ge a be a kgokwa maoto le matsogo ka diketane bjalo ka sebofša, o be a di kgaola mme a išwe ke modemone yoo lešokeng.

30Jesu a mmotšiša a re: “Ke wena mang?”

Yena a mo fetola a re: “Ke nna ‘Lekoko’,” gobane o be a tsenwe ke bademone ba bantši. 31Bademone bao ba kgopela Jesu gore a se ke a ba rakela ka moleteng wa go iša fasefase.8:31 “moleteng wa go iša fasefase” Go be go kgolwa gore ke lefelo la ka fasefase ga lefase moo go bego go golegwa bademone go fihlela ba tlilo ahlolwa la mafelelo.

32Mola kgauswinyana go be go na le mohlape wo mogolo wa dikolobe o fula motheogeng wa thaba. Bademone ba kgopela Jesu gore a ba dumelele go tsena dikolobe tšeo, gomme a ba dumelela. 33Ba tšwa go monna yoo ba yo tsena dikolobe tšela. Mohlape ka moka wa thetheoga motheogeng wa wela ka letsheng, wa betwa.

34Badiša ba tšona ge ba bona tše di diregilego ba tšhaba ba yo tsebiša batho ba ba lego motseng le ba ba lego mašemong. 35Batho ba ya go bona se se diregilego. Ge ba fihla go Jesu ba bona monna yola bademone ba bego ba lelekilwe go yena a dutše pele ga Jesu, a apere, le tlhaologanyo ya gagwe e boetše sekeng, gomme ba šia. 36Ba ba di bonego ba anegela batho ka moo monna yola wa bademone a fodišitšwego ka gona. 37Ke moka batho ba selete seo sa Bagerasa ba kgopela Jesu gore a tšwe ka nageng ya bona, gobane ba be ba boifa kudu. Ka gona Jesu a namela leselawatle a tloga. 38Monna yola bademone ba bego ba lelekilwe go yena a mo kgopela gore a sepele le yena.

Eupša Jesu a mo gomiša a re: 39“Boela gae o fihle o anege tše dikgolo tše Modimo a go diretšego tšona.”

A fihla a sepela le motse, a tšama a bega tše Jesu a mo diretšego tšona.

Morwedi wa Jairose, le mosadi wa go kgwatha kobo ya Jesu

(Mat. 9:18-26; Mar. 5:21-43)

40E rile ge Jesu a boela ka mošola wa letsha, a gahlanetšwa ke lešaba la batho, ka gobane ba be ba ntše ba mo letetše. 41Gwa tla le monna yo mongwe yo leina la gagwe e bego e le Jairose. Yena e be e le mookamedi wa sinagoge ya moo. A itahlela fase pele ga Jesu, a mo kgopela gore a ye ga gagwe, 42ka gobane morwedi wa gagwe yo e bego e le motswalwanoši wa mengwaga ye lesome le ye mebedi o be a le makgatheng.

Ya re ge Jesu a eya naye, a tšama a pitlaganywa ke lešaba. 43Mo go bona go be go na le mosadi yo mongwe yo a bego a feditše mengwaga ye lesome le ye mebedi a bolawa ke bolwetši bja ngope. O be a lobile tšohle ka go ikalafiša dingakeng,8:43 Dingwalwakaseatla tše dingwe ga di na “O be ... dingakeng”. eupša bohle ba be ba paletšwe. 44A tla ka morago ga Jesu gare ga lešaba, a kgwatha morumo wa seaparo sa gagwe, gomme gateetee a fola bolwetši bjola bja go tšwa madi. 45Jesu a botšiša a re: “Ke mang yo a nkgwathilego?”

Bohle ba itatola, gomme Petrose a re: “Mong wa ka, ga ke re batho ba ikgohla ka wena ebile ba a go pitlaganya?”

46Jesu a re: “O gona yo a nkgwathilego, gobane ke kwele go etšwa maatla mo go nna.” 47Mosadi yola ge a bona gore o lemogilwe, a tla a thothomela, a itahlela fase pele ga Jesu. A mmotša a kwewa ke bohle gore ke ka lebaka la eng a mo kgwathile, le ka mo a fodilego ka gona le semeetseng. 48Jesu a re go yena: “Morwedi wa ka, tumelo ya gago e go fodišitše. Sepela gabotse.”

49Ya re a sa bolela, gwa fihla moromiwa wa go tšwa ga Jairose, a re go Jairose: “Morwedi wa gago ga a sa phela, o se sa tshwenya Moruti.”

50Jesu a kwa se ba se bolelago, gomme a re go Jairose: “Se tšhoge, sa gago a e be go dumela, gomme ngwana o tla tsoga.”

51Ge a fihla ga Jairose, a se dumelele motho yo mongwe go tsena naye, ge e se Petrose le Johanese le Jakobose le tatagongwana le mmagongwana. 52Ka moka ba be ba lla ba iletše ngwana. Jesu a re: “Le se ke la lla; ngwana yo ga se a hwa, o ithobaletše.”

53Bona ba mo sega, ka gobane ba be ba tseba gore ngwana o hwile. 54Jesu a mo swara ka seatla, a mmitša a re: “Ngwanaka, tsoga!” 55Moya wa gagwe wa boa, gomme a tsoga ka bjako. Jesu a laela gore a fiwe tša go ja. 56Batswadi ba ngwana ba tlabega, gomme Jesu a ba laya gore ba se ke ba di botša motho.

9

Jesu o roma barutiwa ba gagwe ba lesome le ba babedi

(Mat. 10:5-15; Mar. 6:7-13)

91Jesu a bitša barutiwa ba gagwe ba lesome le ba babedi, a ba fa maatla a go leleka bademone bathong, le go ba fodiša malwetši. 2Ke moka a ba roma go yo bega molaetša mabapi le mmušo wa Modimo le go fodiša balwetši, 3

9:3-5
Luk. 10:4-11
a re go bona: “Ge le tloga le se ke la tšea selo, e ka ba lehlotlo, goba mokotlana wa mokgopedi, goba dijo, goba tšhelete, le ge e le seaparo sa bobedi. 4Ge le fihla motseng wo mongwe mme la amogelwa ka lapeng le lengwe, le dule go lona go fihlela le tloga motseng woo. 5
9:5
Dit. 13:51
Ge le ka re le fihla felo batho ba gona ba se le amogele, le tloge moo le hlohlora marole dinaong tša lena, e be go ba lemoša gore ba tla otlwa ke Modimo.”

6Ba ile ba tloga ba sepela le metse ka moka, ba begela batho Taba ye Botse ya mmušo wa Modimo, ba bile ba fodiša balwetši mo gohle.

Go bolawa ga Johanese Mokolobetši

(Mat. 14:1-12; Mar. 6:14-29)

7

9:7-8
Mat. 16:14
Mar. 8:28
Luk. 9:19
Ge Heroda, mmuši wa Galilea, a ekwa tšeo ka moka tše di bego di direga, a gakanega kudu, gobane batho ba bangwe ba be ba re go tsogile Johanese Mokolobetši bahung. 8Ba bangwe ba be ba re ke Eliya o boile, mola ba bangwe ba re go tsogile yo mongwe wa baprofeta bale ba kgale. 9Heroda yena a re: “Johanese ke mo kgaotše hlogo, bjale yo yena ke mang yo ke kwago ditaba tše tša gagwe?” Gomme a fela a leka go bona Jesu.

Jesu o fa batho ba bantši dijo

(Mat. 14:13-21; Mar. 6:30-44; Joh. 6:1-14)

10Baapostola ba boela go Jesu, ba mo anegela tšohle tše ba di dirilego. A tloga le bona fela, ba ya motseng wo o bitšwago Betsaida. 11Ge batho ba ekwa gore o fao ba mo latela. Yena a ba gahlanetša, a ba botša tša mmušo wa Modimo, a fodiša ba ba tletšego go fodišwa.

12Ya re ge e šetše e le mathapama, barutiwa bale ba gagwe ba lesome le ba babedi ba tla go yena ba re: “Botša batho ba ba sepele, gore ba yo inyakela dijo le marobalo mo metseng le metsaneng ya kgauswi, gobane mo ke lešokeng.”

13Jesu a ba fetola a re: “Lena ba feng tša go ja.”

Bona ba re: “Ga re na selo, ge e se dinkgwa tše tlhano le dihlapi tše pedi. Kgane o ra gore re ye go rekela lešaba le lekaaka dijo?” 14Gape banna ba ba bego ba le moo e be e ka ba ba dikete tše tlhano.

Jesu a botša barutiwa ba gagwe a re: “Ba dudišeng ka dihlopha tša ba e ka bago ba masome a mahlano.”

15Ge ba seno ba dudiša bjalo, 16Jesu a tšea dinkgwa tšela tše tlhano le dihlapi tšela tše pedi, a lebelela legodimong, a di šegofatša, a di ngwathaganya, a di neela barutiwa ba gagwe gore ba di abele batho. 17Bohle ba ja ba khora. Barutiwa ba Jesu ba kgoboketša mašaledi, a tlala diroto tše lesome le tše pedi.

Petrose o re Jesu ke Mesia

(Mat. 16:13-19; Mar. 8:27-29)

18Ka tšatši le lengwe e rile ge Jesu a ile go rapela a nnoši, barutiwa ba gagwe ba tla go yena. A ba botšiša a re: “Na batho ba re ke nna mang?”

19

9:19
Mat. 14:1-2
Mar. 6:14-15
Luk. 9:7-8
Ba mo fetola ba re: “Ba bangwe ba re ke wena Johanese Mokolobetši, ba bangwe ba re o Eliya, mola bangwe ba re yo mongwe wa baprofeta bale ba kgale o tsogile bahung.”

20

9:20
Joh. 6:68-69
Yena a ba botšiša a re: “Lena le re ke nna mang?”

Gwa fetola Petrose a re: “Ke wena Mesia wa Modimo.”

Jesu o bolela ka ditlaišo le lehu la gagwe

(Mat. 16:21; Mar. 8:31)

21Jesu a ba laya tsebegokwa gore seo ba se ke ba se botša motho. 22A ba a ba botša a re: “Morwamotho o swanetše go tlaišwa kudu le go lahlwa ke bagolo ba setšhaba, le baprista ba bagolo, le boramangwalo. O tla bolawa, eupša ka letšatši la boraro a tsoga bahung.”

Go ba molatedi wa Jesu ke go reng?

(Mat. 16:24-28; Mar. 8:34 – 9:1)

23

9:23
Mat. 10:38
Luk. 14:27
A botša bohle a re: “Ge motho a nyaka go ba molatedi wa ka, a ikone, a ikemišetše go tlo tlaišwa bjalo ka nna, mme a ntatele. 24
9:24
Mat. 10:39
Luk. 17:33
Joh. 12:25
Gobane yo a ipabalelago o tla lahlega; eupša yo a itatolago ka lebaka la ka o tla phelela sa ruri. 25Etse motho go tla mo holang go rua lefase lohle, ge yena mong a lahlega goba a otlwa go ya go ile? 26Ge motho a se na sebete sa go bolela gore ke yena morutiwa wa ka, goba a se bege tše ke di rutago batho, gona Morwamotho le yena a ka se be le sebete sa go bolela gore motho yoo ke morutiwa wa gagwe, mohla a etla ka letago la gagwe le la Tatagwe le la barongwa ba bakgethwa. 27Ruri, ke le botša gore go na le ba bangwe mo, ba ba ka se kego ba hwa ba se ba bona Modimo a buša.”

Jesu o fetoga sebopego

(Mat. 17:1-8; Mar. 9:2-8)

28

9:28-35
2 Pet. 1:17-18
Ge go fetile matšatši a seswai go ba Jesu a bolela ditaba tše, a tloga le Petrose le Johanese le Jakobose, a rotogela thabeng go yo rapela. 29Ya re ge a rapela sefahlego sa gagwe sa fetoga, le diaparo tša gagwe tša taga bošweu bja go re pšoo! 30Gateetee ba bona banna ba babedi ba bolela le yena. E be e le Moshe le Eliya, 31ba be ba tšweletše ka letago mme ba bolela le Jesu ka mokgwa wo a bego a swanetše go hwa ka wona Jerusalema. 32Petrose le ba ba bego ba na le yena ke ge ba ile ka boroko, eupša ba re go phaphama ba bona Jesu a taga, ba bona le banna bao ba babedi ba bego ba eme le yena. 33Ge banna bao ba tloga, Petrose a re go yena: “Mong wa ka, ke mo gobotse bjang ge re le fa! A re hlomeng mešaša ye meraro, wo mongwe e be wa gago, mongwe e be wa Moshe, mongwe e be wa Eliya.” Gape o be a sa tsebe se a se bolelago.

34Ya re a sa bolela gwa tšwelela leru la ba pipetša, gomme ba boifa. 35

9:35
Jes. 42:1
Mat. 3:17
12:18
Mar. 1:11
Luk. 3:22
Gwa kwagala lentšu le etšwa lerung leo le re: “Yo ke yena Morwa wa ka yo ke mo ratago; le mo theeletše!”

36Ge lentšu leo le homola ba bona go šetše Jesu fela. Barutiwa bao ba Jesu ditaba tše ba di homolela; tše ba di bonego mohlang woo ba se di botše motho.

Jesu o leleka moya wo mobe mošemaneng

(Mat. 17:14-18; Mar. 9:14-27)

37Ka tšatši le le latelago ge Jesu le barutiwa bale ba gagwe ba bararo ba theoga thabeng, a gahlanetšwa ke lešaba le legolo. 38Monna yo mongwe a goeletša a le gare ga lešaba a re: “Moruti, ke a go rapela, nke o šetše ngwanaka, gobane ke yena morwa wa ka a nnoši! 39Moya wo mobe o fela o mo utlautla, a goeletše, a akgege, a ntšhe maphilo ka molomo; o dula o mo kweša bohloko, gomme o mo tlogela ka sewelo. 40Ke ile ka kgopela barutiwa ba gago gore ba o leleke, eupša ba palelwa.”

41Jesu a mo fetola a re: “Aowii, lena moloko wa go hloka tumelo, wo mokgopo! Ke dule le lena go fihlela neng ke le kgotleletše?” Ke moka a re go monna yola: “Tliša morwago yoo mo.”

42Ya re ge mošemane yoo a etla, modemone yola9:42 “modemone yola” Ka Segerike “modemone” le “moya wo mobe” ke mantšu a a rago selo se setee. wa mo utlautla a ba a akgega. Jesu a kgalema moya wo mobe woo a fodiša mošemane, a mmušetša go tatagwe. 43Batho ka moka ba kgotsa maatla a Modimo.

Jesu o bolela gape ka lehu la gagwe

(Mat. 17:22-23; Mar. 9:30-32)

E rile ge batho ba sa kgotsa tšohle tše Jesu a bego a di dira, yena a re go barutiwa ba gagwe: 44“Se ke tlilogo le botša sona le se ke la se lebala: Morwamotho o tlilo gafelwa diatleng tša batho.” 45Fela barutiwa ba gagwe ba se kwešiše se a se bolelago. Se be se ba utagetše ba sa se kwešiše, eupša ba šia go mmotšiša taba yeo.

Yo mogolo ke ofe?

(Mat. 18:1-5; Mar. 9:33-37)

46

9:46
Luk. 22:24
Barutiwa ba Jesu ba kile ba tšea kgang ka go re yo mogolo gare ga bona ke mang. 47Jesu a lemoga se ba se naganago, gomme a tšea ngwana a mo emiša ka thoko ga gagwe, 48
9:48
Mat. 10:40
Luk. 10:16
Joh. 13:20
gomme a re go bona: “Mang le mang yo a amogelago ngwana wa go etša yo ka ge e le se ke le laetšego sona, o amogela nna, le yo a amogelago nna o amogela le yo a nthomilego. Gobane yo e lego yo monyenyane go lena ka moka ke yena yo mogolo.”

Yo a sa lwego le lena o ema le lena

(Mar. 9:38-40)

49Johanese a re go Jesu: “Mong wa ka, re bone motho yo mongwe a leleka bademone ka go bolela leina la gago, mme ra mo iletša, ka ge e se wa rena.”

50Jesu a re go yena le barutiwa bale ba bangwe: “Le se ke la mo iletša, ka gobane mang le mang yo a sa lwego le lena o ema le lena.”

Motse wa Basamaria o gana Jesu

51E rile ge nako ya gore Jesu a rotogele legodimong e batametše, a ikemišetša go ya Jerusalema gomme a wela tsela a ya gona. 52A roma batseta ba mo eta pele, ba fihla ba tsena motseng wo mongwe ka nageng ya Samaria go mo kgopelela marobalo gona. 53Eupša batho ba gona ba se ke ba mo amogela, ka ge ba be ba bona gore o fetela Jerusalema. 54

9:54
2 Dikg. 1:9-16
Ge barutiwa ba gagwe, Jakobose le Johanese, ba di bona, ba re: “Morena, na ga o rate ge re ka ba biletša mollo wa go tšwa legodimong gore o ba fediše?”9:54 Dingwalwakaseatla tše dingwe di tlaleletša ka mantšu a a rego “ra etša Eliya”.

55Jesu a retologa a ba kgala.9:55 Dingwalwakaseatla tše dingwe di tlaleletša ka go re “a re: Ga le tsebe gore le swanetše go phela ka moya mang, 56 gobane Morwamotho ga se a tlela go fediša batho, o tletše go ba phološa.” 56Ke moka yena le barutiwa ba gagwe ba fetela go wo mongwe motse.

Ba ba bego ba nyaka go ba balatedi ba Jesu

(Mat. 8:19-22)

57Ge ba ntše ba sepela, monna yo mongwe a re go Jesu: “Nna ke tla go latela gohle mo o yago gona.”

58Jesu a re go yena: “Diphukubje di na le ditšaba, le dinonyana di na le dihlaga; Morwamotho yena ga a na mo a fihlago hlogo gona.”

59A napa a re go monna yo mongwe: “Ntatele.”

Eupša yena a mo araba ka go re: “Morena, ntumelele ke yo boloka tate pele.”

60Jesu ge a mo fetola a re: “Lesa bahu ba boloke bahu ba bobona. Wena eya o bege molaetša mabapi le mmušo wa Modimo.”

61

9:61
1 Dikg. 19:20
Yo mongwe monna a re: “Nna ke tla go latela, Morena, fela ntumelele gore ke yo laela bešo pele.”

62Jesu a re go yena: “Yo a lebelelago morago a swere mogoma a lema, ga se a swanela mmušo wa Modimo.”