Sepedi 2000 (NSO00)
7

Jesu o fodiša mohlanka wa molaolalekgolo wa Moroma

(Mat. 8:5-13)

71Ge Jesu a feditše go botša batho ditaba tšeo ka moka, a ya motseng wa Kapernaume. 2Molaolalekgolo yo mongwe moo o be a na le mohlanka yo a bego a mo hola. Mohlanka yo o be a lwala a bile a le makgatheng. 3Ge molaolalekgolo yoo a ekwa ka ga Jesu, a roma bagolo ba Bajuda go yo mo kgopela gore a tle a fodiše mohlanka wa gagwe. 4Ge ba fihla go Jesu ba mo kgopela ba phegeletše ba re: “Go lebane gore o mo thuše, 5gobane o rata setšhaba sa gaborena, ebile ke yena a re agetšego sinagoge.”

6Ka gona Jesu a ya le bona. Ya re a sa le kgojana le lapa la gona, molaolalekgolo yola a roma bagwera ba gagwe gore ba yo botša Jesu ba re: “Morena, o se itapiše ka go tlo fihla mo. Ga se ka swanela gore o tsene ka lapeng la ka; 7ke ka lebaka leo le go tla go wena ka bonna ke bonego go se gwa ntshwanela. Eno bolela lentšu le tee, gomme mohlanka wa ka o tla fola. 8Gobane le nna, ke le motho yo a bušwago, ke na le bahlabani ba ke ba bušago. Ge ke re go mohlabani: ‘Eya,’ o a ya; ge ke re go yo mongwe: ‘Etla,’ o a tla; ge ke re go mohlanka wa ka: ‘Dira se,’ o a se dira.”

9Ge Jesu a ekwa a realo, a mo kgotsa; a retologa a botša lešaba le le bego le mo latela a re: “Ke a le botša, ga se ka ka ka hwetša motho yo a nago le tumelo ye kaaka mo go Baisraele.”

10Ge baromiwa bale ba boela go molaodi yola ba hwetša mohlanka wa gagwe a fodile.

Jesu o tsoša morwa wa mohlologadi bahung

11Ka moragonyana Jesu a ya motseng wo ba rego ke Naine a na le barutiwa ba gagwe le lešaba le lentši. 12Ge a batamela kgorong ya motse a bona go etšwa batho ba rwele mohu go yo mmoloka. Mohu yoo e be e le yena morwa motswalwanoši wa mmagwe, yo e bego e le mohlologadi, gomme lešaba le lentši la batho le be le na le yena. 13Ge Morena a mmona a mo kwela bohloko, a re go yena: “O se ke wa lla.” 14Ke moka a batamela, a kgwatha leako la mohu, gomme barwadi ba lona ba ema. Jesu a re: “Lesogana, ke a go botša ke re: Tsoga!” 15Mohu a tsoga mme a thoma go bolela. Jesu a mo iša go mmagwe.

16Bohle ba boifa mme ba tumiša Modimo ba re: “Re tlišeditšwe moprofeta yo mogolo!” Ba bangwe ba re: “Modimo o tlile go phološa setšhaba sa gagwe!”

17Taba ye ya Jesu ya phatlalala le naga yohle ya Bajuda le mathoko a yona.

Baromiwa ba Johanese Mokolobetši

(Mat. 11:2-19)

18E rile ge barutiwa ba Johanese Mokolobetši ba mmotša ditaba tše ka moka, a bitša ba babedi ba bona, 19a ba roma go Morena gore ba yo mmotšiša ba re: “Na ke wena yo go lebeletšwego gore o tla tla, goba re letele yo mongwe?”

20Ge ba fihla go Jesu ba re: “Johanese Mokolobetši o re romile gore re tle re go botšiše ge eba ke wena yo go lebeletšwego gore o tla tla, goba re letele yo mongwe.”

21Yona nakong yeo Jesu o be a fodiša batho ba bantši malwetši le mafokodi a bona, a ntšha le meoya ye mebe, a fodiša le ba bantši ba ba foufetšego. 22

7:22
Jes. 35:5-6
Jes. 61:1
A araba baromiwa ba Johanese ka go re: “Eyang le botše Johanese tše le di bonago le tše le di kwago: difofu bjale di a bona, digole di a sepela, ba ba swerwego ke malwetši a letlalo a go ba tšhilafatša ba a fodišwa, ditholo di a kwa, bahu ba a tsošwa, le badiidi ba begelwa Taba ye Botse ya mmušo wa Modimo. 23Go lehlogonolo yo a sa kgopišegego ka nna!”

24Ge baromiwa ba Johanese ba seno tloga, Jesu a šala a botšiša lešaba mabapi le Johanese a re: “Mola le etšwa motseng le eya lešokeng le be le yo bonang? Kgane le be le yo bona lehlaka le le tšokotšwago ke phefo? 25Ke re le be le tšwetše go yo bonang? Afa le be le sa re le tla bona monna yo a aparago diaparo tše dibotse? Etse ba ba aparago diaparo tša botšhephi ba bile ba ipshina ka mahumo ba dula ka dintlong tša mošate. 26Ke re le be le tšwetše go yo bonang? Afa le be le se la yo bona moprofeta? Ruri, ke le botša gore le bone wa go feta le moprofeta. 27

7:27
Mal. 3:1
Gobane Johanese ke yena yo Mangwalo a Makgethwa a mmolelago a re: ‘Ke tla roma motseta wa ka a go eta pele a go kgorela tsela.’ 28Ke le botša gore ga se gwa ka gwa tswalwa motho wa go feta Johanese. Eupša yo e lego yo monnyane mmušong wa Modimo o a mo feta.”

29

7:29-30
Mat. 21:32
Luk. 3:12
Batho ka moka gotee le balekgetho ge ba seno kwa Johanese, ba phetha tše di nyakwago ke Modimo, ba ba ba mo kgopela gore a ba kolobetše. 30Bafarisei le boramangwalo bona ka go gana go kolobetšwa ke yena, ba ganne go dira se Modimo a bego a re ba se dire.

31Jesu a tšwela pele a re: “Na batho ba mehleng yeno nka ba swantšha le eng? Ba etšang? 32Ba swana le bana ba ba dutšego lepatlelong la motse, ba goelelana ba re: ‘Re le leleditše dinaka, la se bine! Ra le retela sereto sa mahloko, la se lle!’ 33Johanese Mokolobetši o be a ikona dijo a bile a sa nwe beine, eupša la re: ‘O na le modemone.’ 34Gwa tla Morwamotho a eja, a bile a enwa, gomme la re: ‘Bonang motho wa sejagobe, wa go nwa kudu, mogwera wa balekgetho le badiradibekabona!’ 35Bohlale bja Modimo bjona bo hlatselwa ke bana ba bjona.”

Mosadi yo a ilego a tšhela Jesu maoto ka senkgabose

36Mofarisei yo mongwe o kile a laletša Jesu gore a tle a je le yena. Ka fao Jesu a ya ga Mofarisei yoo, a fihla a dula le yena dijong. 37

7:37-38
Mat. 26:7
Mar. 14:3
Joh. 12:3
Gona moo motseng woo go be go na le mosadi yo mongwe wa modiradibe. O ile a kwa gore Jesu o ka lapeng la Mofarisei yoo o a ja. A napa a tla le sedibelo sa leswika le le bitšwago alapastere,7:37 “alapastere” Ke leswika le boleta le le atišago go ba la mmala wa lebebe, mme le šomišwa go dira dipitša. se swere senkgabose, 38a ema ka morago ga Jesu, kgauswi le maoto a gagwe, a lla, mme a kolobiša Jesu maoto ka meokgo. A mo phumola ka moriri, a mo atla maoto, a napa a mo tšhela ona ka senkgabose sela. 39Ge Mofarisei yola a di bona, a re ka pelong: “Etse monna yo ge e ka be e le moprofeta, a ka be a tseba gore mosadi yo a mo kgomago yo ke mang, le gore ke motho wa mohuta mang, a ka be a tseba gore ke modiradibe.”

40Jesu a re go yena: “Simone, ke na le taba ye ke nyakago go go botša yona.”

Simone a re: “Go lokile, Moruti, mpotše.”

41Jesu a re: “Go be go na le banna ba babedi ba ba bego ba adimilwe tšhelete ke moadimiši. Yo mongwe o be a adimilwe dipapetlana tše makgolo a mahlano tša silibera, mongwe a adimilwe tše masome a mahlano. 42Ya re ge ba palelwa ke go buša tšhelete ye ba e adimilwego, a ba phumolela molato wa bona ka babedi. Bjale ge, ke ofe mo go bona yo a ilego a mo leboga le go feta?”

43Simone a mo fetola a re: “Ke bona gore ke yo a phumoletšwego molato wo mogolo go feta yola yo mongwe.”

Jesu a re: “O nepile.” 44Ke moka a retologela go mosadi yola, a re go Simone: “Mosadi yo o a mmona? Ke tlile ka mo ga gago, wa se mphe meetse a go hlapa maoto, eupša yena o ntlhapišitše maoto ka meokgo ya gagwe, a mphumola ona ka moriri. 45Wena ga se wa nkganela ka go nkatla, eupša yena e sa le a tsena ka mo ga se a lesa go nkatla maoto. 46Ga se wa ntlotša hlogo ka makhura a mohlware, eupša yena o ntšhetše ka senkgabose maotong. 47Bjale ge, a ke go botše: Yena o bontšhitše gore o na le lerato le legolo ka gobane o swaretšwe dibe tša gagwe tše e bego e le tše dintši.7:47 “Yena o bontšhitše ... tše dintši.” goba “Yena o swaretšwe dibe tša gagwe tše e bego e le tše dintši, ka gobane o be a na le lerato le legolo.” Yo a swaretšwego sebe se senyenyane fela, le lerato la gagwe ke le lenyenyane.”

48Ya ba o botša mosadi yola a re: “O swaretšwe dibe tša gago.”

49Ba ba bego ba eja le yena ba botšišana ba re: “Ke mang yena yo a bilego a swarela batho dibe?”

50Jesu yena a re go mosadi yola: “Tumelo ya gago e go phološitše; sepela gabotse.”