Sepedi 2000 (NSO00)
6

Jesu le Bafarisei ba phegišana mabapi le Sabatha

(Mat. 12:1-8; Mar. 2:23-28)

61

6:1
Doit. 23:25
Ka tšatši le lengwe la Sabatha Jesu o be a putla ka mašemong a korong. Barutiwa ba gagwe ba tšama ba ekga diako ba di fogohlela ka diatleng, ba eja dithoro. 2Bafarisei ba bangwe ba ba botšiša ba re: “Le reng le dira se se sego sa dumelelwa ka letšatši la Sabatha?”

3

6:3-4
1 Sam. 21:1-6
Jesu a ba fetola a re: “Na ga se la bala se Dafida a kilego a se dira mohla wola yena le banna ba ba bego ba na le yena ba swerwe ke tlala – 4
6:4
Lef. 24:9
ka mo a ilego a tsena ka ngwakong wa Modimo, a tšea dinkgwa tše di bego di abetšwe Modimo, a di ja, a di ngwathela le bao ba bego ba na le yena? Etse bona ba be ba se ba dumelelwa go di ja; go be go dumeletšwe baprista fela.”

5A fetša ka go re: “Morwamotho o na le tokelo ya go laetša ge eba melao ya Sabatha e swanetše go phethwa.”

Tša monna wa go repha letsogo

(Mat. 12:9-14; Mar. 3:1-6)

6Ka le lengwe letšatši la Sabatha Jesu a tsena ka sinagogeng a ruta batho. Go be go na le monna wa go repha letsogo la go ja. 7Boramangwalo le Bafarisei ba be ba beile Jesu leihlo gore ba bone ge a ka mo fodiša ka letšatši la Sabatha, gore ba tle ba mmee molato. 8Fela Jesu o be a tseba tše di lego ka dipelong tša bona, gomme a re go morephaletsogo: “Etla o eme mono pele.” Monna yoo a emelela a ya go ema ka pele. 9Ke moka Jesu a re go bona: “Ke a le botšiša ke re ke eng se se dumeletšwego ka tšatši la Sabatha, ke se sebotse goba ke se sebe, ke go phološa motho goba ke go mmolaya?” 10A ba gadima bohle, a napa a re go morephaletsogo: “Otlolla letsogo la gago!” A le otlolla, gomme la fola, la swana le lela le lengwe.

11Bona ba galefa mme ba rerišana ka se ba ka se dirago Jesu.

Jesu o kgetha baapostola ba lesome le metšo ye mebedi

(Mat. 10:1-4; Mar. 3:13-19)

12Matšatšing ona ao Jesu a rotogela thabeng go yo rapela. A lala a rapela Modimo moo bošego ka moka. 13Ge go esa a bitša barutiwa ba gagwe ba tla go yena, gomme a kgetha ba lesome le ba babedi mo go bona a ba bitša baapostola. 14Ke Simone, yo a mo theilego Petrose, le Andrease, ngwanabo, le Jakobose le Johanese, le Filipi le Bartolomeose, 15le Mateu le Thomase, le Jakobose, morwa wa Alfeose, le Simone, yo a bego a bitšwa Mollelatokologo, 16le Judase, morwa wa Jakobose, le Judase Iskariote, yo a ilego a tla a mo eka.

Tša Jesu ge a ruta batho a bile a ba fodiša

(Mat. 4:23-25)

17Ge Jesu a seno theoga thabeng le baapostola ba gagwe, o ile a ema mo e lego lebala a na le barutiwa ba gagwe ba bantši. Lešaba le lentši la batho ba go tšwa gohle nageng ya Judea le Jerusalema le seleteng sa lebopong la lewatle, mo go lego Tirose le Sidone, la tla go yena. 18Ba be ba tlile go mo kwa le go fodišwa malwetši a bona. Bao ba bego ba tshwenywa ke meoya ye mebe le bona ba ile ba fodišwa. 19Batho ka moka ba be ba leka go mo kgwatha, ka gobane go yena go be go etšwa maatla mme a ba fodiša bohle.

Mahlogonolo le madimabe

(Mat. 5:1-12)

20Jesu a lebelela barutiwa ba gagwe a re:

“Ba lehlogonolo ke lena le diilago,

gobane mmušo wa Modimo ke wa lena.

21Ba lehlogonolo ke lena ba bjale le swerwego ke tlala,

gobane le tla khorišwa.

Ba lehlogonolo ke lena ba bjale le llago,

gobane le tla sega.

22
6:22
1 Pet. 4:14
“Ba lehlogonolo ke lena ge le hloilwe ke batho, ba le tšwa, ba le roga, ba le šišingwa, e le ka lebaka la Morwamotho. 23
6:23
2 Dikr. 36:16
Dit. 7:52
Ge tšeo di le hlagela, le bine le thabile, ka gobane moputso wa lena ke wo mogolo legodimong. Gape borakgolokhukhu ba bona le bona ba be ba dira baprofeta tšona tšeo ba le dirago tšona.

24“Fela ba madimabe ke lena bahumi,

gobane bja lena boiketlo le šetše le bo hweditše.

25Ba madimabe ke lena bao bjale le khorago,

gobane le tla bolawa ke tlala.

Ba madimabe ke lena bao bjale le segago,

gobane le tla lla la golola.

26“Ba madimabe ke lena ge le retwa ke bohle, gobane seo ke sona se borakgolokhukhu ba bona ba bego ba se dira baprofeta ba maaka.”

Go rata manaba

(Mat. 5:38-48; 7:12a)

27“Lena ba le nkwago, ke a le botša ke re: Le rate manaba a lena, ba ba le hloilego le ba direle tše di lokilego, 28ba ba le rogago le ba šegofatše, gomme ba ba le swerego gampe le ba rapelele. 29Ge motho a ka go betha thama, o mo retollele le ye nngwe. Ge motho a ka go amoga seaparo sa ka ntle, o mo lese a tšee le sa ka gare. 30Ge motho a ka go kgopela selo, o mo fe sona, le ge motho a ka tšea selo sa gago, o se ke wa re a se buše. 31

6:31
Mat. 7:12
Le direle batho tše le lena le ratago gore ba le direle tšona.

32“Ge le rata fela ba ba le ratago, le tla be le sa tlilo putsetšwang? Gape seo ke se se dirwago le ke badiradibe. 33Le ge le hola fela ba ba le holago, le tla be le sa tlilo putsetšwang? Etse seo ke se se dirwago le ke badiradibe. 34Le ge le adima bao le holofelago gore ba tla buša, le tla be le sa tlilo putsetšwang? Ga ke re le badiradibe ba a adimana, ba tle ba buše sa go lekana le se ba se adimilego? 35Sa lena a e be go rata manaba a lena le go ba hola, le go adima batho le sa lebelele go bušetšwa. Ke mo Modimo a tlago le putsa kudu, le gona la ba bana ba Modimo yoo Yogodimodimo. Gobane bahlokatebogo le bakgopo le bona o ba loketše. 36Le gaugele bjalo ka ge Tatagolena le yena a gaugela.”

Go bona ba bangwe diphošo

(Mat. 7:1-5)

37“Le se ke la bona ba bangwe diphošo, gomme le lena Modimo a ka se tlo le bona diphošo; le se ke la tšwa motho, gomme le lena Modimo a ka se tlo le tšwa; le swarele ba ba le fošeditšego, gomme Modimo o tla le swarela. 38Le fe ba bangwe, gomme Modimo le yena o tla le fa. Le tla fiwa ka kelo ya mmapaale ye e katetšwego ya ba ya ntšhwa mohlopha. Gape kelo ye le elelago ba bangwe ka yona, ke yona ye Modimo a tlago le elela ka yona.”

39

6:39
Mat. 15:14
Jesu a ba botša le ka seswantšho a re: “Kgane sefofu se ka hlahla se sengwe? Ga ke re bobedi bja bona ba tla wela ka leopeng? 40
6:40
Mat. 10:24-25
Joh. 13:16
15:20
Morutiwa ga a fete morutiši wa gagwe; morutiwa yo mongwe le yo mongwe ge a feditše dithuto tša gagwe o lekana le morutiši wa gagwe.

41“O reng o bona phatšana ye e fahlilego ngwaneno, etšwe o sa bone kota ye e fahlilego wena? 42Na o ka botša ngwaneno wa re: ‘Ngwanešo, a ke go fahlolle phatšana yeo e go fahlilego,’ mola wena kota ye e go fahlilego le go e bona o sa e bone? Moikaketši tena! Pele iphahlolle kota yeo e go fahlilego, ke mo o tlago bona gabotse, wa kgona o fahlolla ngwaneno phatšana ye e mo fahlilego.”

Mohlare o tsebja ka dikenywa tša wona

(Mat. 7:16-20; 12:33-35)

43“Mohlare wo mobotse ga o enywe dikenywa tše e sego tše dibotse, le wo e sego wo mobotse ga o enywe dikenywa tše dibotse. 44

6:44
Mat. 12:33
Mohlare wo mongwe le wo mongwe o tsebja ka dikenywa tša wona. Motho ga a fule mago mehlareng ya meetlwa, le diterebe ga a di fule monganeng. 45
6:45
Mat. 12:34
Motho wa go loka o nagana tše di lokilego ka pelong ya gagwe, ka gona o bolela tše di lokilego; yo mobe le yena o nagana tše mpe, ka fao o bolela tše mpe. Ga ke re se motho a se bolelago ke se se tšwago ka pelong ya gagwe?”

Baagi ba mehuta ye mebedi

(Mat. 7:24-27)

46“Le mpiletšang ‘Morena, Morena,’ le sa dire tše ke le botšago tšona? 47Yo a tlago go nna a kwa tše ke di bolelago mme a di phetha, ke tla le botša gore o swana le mang. 48O swana le monna yo e rilego ge a aga ntlo ya gagwe a epa go iša fase, a aga motheo godimo ga letlapa. Ya re ge lefula le etla mme moela o tšhologela godimo ga yona, meetse a se ke a e šikinya, ka gobane e agilwe gabotse. 49Eupša yo a kwago tše ke di bolelago gomme a se di phethe, yena o swana le monna yo a agilego ntlo ya gagwe mabung a se a e agela motheo; ya re ge moela o tšhologela godimo ga yona, ya wa le semeetseng – gomme go pšhatlagana ga yona ya ba mo go šiišago.”

7

Jesu o fodiša mohlanka wa molaolalekgolo wa Moroma

(Mat. 8:5-13)

71Ge Jesu a feditše go botša batho ditaba tšeo ka moka, a ya motseng wa Kapernaume. 2Molaolalekgolo yo mongwe moo o be a na le mohlanka yo a bego a mo hola. Mohlanka yo o be a lwala a bile a le makgatheng. 3Ge molaolalekgolo yoo a ekwa ka ga Jesu, a roma bagolo ba Bajuda go yo mo kgopela gore a tle a fodiše mohlanka wa gagwe. 4Ge ba fihla go Jesu ba mo kgopela ba phegeletše ba re: “Go lebane gore o mo thuše, 5gobane o rata setšhaba sa gaborena, ebile ke yena a re agetšego sinagoge.”

6Ka gona Jesu a ya le bona. Ya re a sa le kgojana le lapa la gona, molaolalekgolo yola a roma bagwera ba gagwe gore ba yo botša Jesu ba re: “Morena, o se itapiše ka go tlo fihla mo. Ga se ka swanela gore o tsene ka lapeng la ka; 7ke ka lebaka leo le go tla go wena ka bonna ke bonego go se gwa ntshwanela. Eno bolela lentšu le tee, gomme mohlanka wa ka o tla fola. 8Gobane le nna, ke le motho yo a bušwago, ke na le bahlabani ba ke ba bušago. Ge ke re go mohlabani: ‘Eya,’ o a ya; ge ke re go yo mongwe: ‘Etla,’ o a tla; ge ke re go mohlanka wa ka: ‘Dira se,’ o a se dira.”

9Ge Jesu a ekwa a realo, a mo kgotsa; a retologa a botša lešaba le le bego le mo latela a re: “Ke a le botša, ga se ka ka ka hwetša motho yo a nago le tumelo ye kaaka mo go Baisraele.”

10Ge baromiwa bale ba boela go molaodi yola ba hwetša mohlanka wa gagwe a fodile.

Jesu o tsoša morwa wa mohlologadi bahung

11Ka moragonyana Jesu a ya motseng wo ba rego ke Naine a na le barutiwa ba gagwe le lešaba le lentši. 12Ge a batamela kgorong ya motse a bona go etšwa batho ba rwele mohu go yo mmoloka. Mohu yoo e be e le yena morwa motswalwanoši wa mmagwe, yo e bego e le mohlologadi, gomme lešaba le lentši la batho le be le na le yena. 13Ge Morena a mmona a mo kwela bohloko, a re go yena: “O se ke wa lla.” 14Ke moka a batamela, a kgwatha leako la mohu, gomme barwadi ba lona ba ema. Jesu a re: “Lesogana, ke a go botša ke re: Tsoga!” 15Mohu a tsoga mme a thoma go bolela. Jesu a mo iša go mmagwe.

16Bohle ba boifa mme ba tumiša Modimo ba re: “Re tlišeditšwe moprofeta yo mogolo!” Ba bangwe ba re: “Modimo o tlile go phološa setšhaba sa gagwe!”

17Taba ye ya Jesu ya phatlalala le naga yohle ya Bajuda le mathoko a yona.

Baromiwa ba Johanese Mokolobetši

(Mat. 11:2-19)

18E rile ge barutiwa ba Johanese Mokolobetši ba mmotša ditaba tše ka moka, a bitša ba babedi ba bona, 19a ba roma go Morena gore ba yo mmotšiša ba re: “Na ke wena yo go lebeletšwego gore o tla tla, goba re letele yo mongwe?”

20Ge ba fihla go Jesu ba re: “Johanese Mokolobetši o re romile gore re tle re go botšiše ge eba ke wena yo go lebeletšwego gore o tla tla, goba re letele yo mongwe.”

21Yona nakong yeo Jesu o be a fodiša batho ba bantši malwetši le mafokodi a bona, a ntšha le meoya ye mebe, a fodiša le ba bantši ba ba foufetšego. 22

7:22
Jes. 35:5-6
Jes. 61:1
A araba baromiwa ba Johanese ka go re: “Eyang le botše Johanese tše le di bonago le tše le di kwago: difofu bjale di a bona, digole di a sepela, ba ba swerwego ke malwetši a letlalo a go ba tšhilafatša ba a fodišwa, ditholo di a kwa, bahu ba a tsošwa, le badiidi ba begelwa Taba ye Botse ya mmušo wa Modimo. 23Go lehlogonolo yo a sa kgopišegego ka nna!”

24Ge baromiwa ba Johanese ba seno tloga, Jesu a šala a botšiša lešaba mabapi le Johanese a re: “Mola le etšwa motseng le eya lešokeng le be le yo bonang? Kgane le be le yo bona lehlaka le le tšokotšwago ke phefo? 25Ke re le be le tšwetše go yo bonang? Afa le be le sa re le tla bona monna yo a aparago diaparo tše dibotse? Etse ba ba aparago diaparo tša botšhephi ba bile ba ipshina ka mahumo ba dula ka dintlong tša mošate. 26Ke re le be le tšwetše go yo bonang? Afa le be le se la yo bona moprofeta? Ruri, ke le botša gore le bone wa go feta le moprofeta. 27

7:27
Mal. 3:1
Gobane Johanese ke yena yo Mangwalo a Makgethwa a mmolelago a re: ‘Ke tla roma motseta wa ka a go eta pele a go kgorela tsela.’ 28Ke le botša gore ga se gwa ka gwa tswalwa motho wa go feta Johanese. Eupša yo e lego yo monnyane mmušong wa Modimo o a mo feta.”

29

7:29-30
Mat. 21:32
Luk. 3:12
Batho ka moka gotee le balekgetho ge ba seno kwa Johanese, ba phetha tše di nyakwago ke Modimo, ba ba ba mo kgopela gore a ba kolobetše. 30Bafarisei le boramangwalo bona ka go gana go kolobetšwa ke yena, ba ganne go dira se Modimo a bego a re ba se dire.

31Jesu a tšwela pele a re: “Na batho ba mehleng yeno nka ba swantšha le eng? Ba etšang? 32Ba swana le bana ba ba dutšego lepatlelong la motse, ba goelelana ba re: ‘Re le leleditše dinaka, la se bine! Ra le retela sereto sa mahloko, la se lle!’ 33Johanese Mokolobetši o be a ikona dijo a bile a sa nwe beine, eupša la re: ‘O na le modemone.’ 34Gwa tla Morwamotho a eja, a bile a enwa, gomme la re: ‘Bonang motho wa sejagobe, wa go nwa kudu, mogwera wa balekgetho le badiradibekabona!’ 35Bohlale bja Modimo bjona bo hlatselwa ke bana ba bjona.”

Mosadi yo a ilego a tšhela Jesu maoto ka senkgabose

36Mofarisei yo mongwe o kile a laletša Jesu gore a tle a je le yena. Ka fao Jesu a ya ga Mofarisei yoo, a fihla a dula le yena dijong. 37

7:37-38
Mat. 26:7
Mar. 14:3
Joh. 12:3
Gona moo motseng woo go be go na le mosadi yo mongwe wa modiradibe. O ile a kwa gore Jesu o ka lapeng la Mofarisei yoo o a ja. A napa a tla le sedibelo sa leswika le le bitšwago alapastere,7:37 “alapastere” Ke leswika le boleta le le atišago go ba la mmala wa lebebe, mme le šomišwa go dira dipitša. se swere senkgabose, 38a ema ka morago ga Jesu, kgauswi le maoto a gagwe, a lla, mme a kolobiša Jesu maoto ka meokgo. A mo phumola ka moriri, a mo atla maoto, a napa a mo tšhela ona ka senkgabose sela. 39Ge Mofarisei yola a di bona, a re ka pelong: “Etse monna yo ge e ka be e le moprofeta, a ka be a tseba gore mosadi yo a mo kgomago yo ke mang, le gore ke motho wa mohuta mang, a ka be a tseba gore ke modiradibe.”

40Jesu a re go yena: “Simone, ke na le taba ye ke nyakago go go botša yona.”

Simone a re: “Go lokile, Moruti, mpotše.”

41Jesu a re: “Go be go na le banna ba babedi ba ba bego ba adimilwe tšhelete ke moadimiši. Yo mongwe o be a adimilwe dipapetlana tše makgolo a mahlano tša silibera, mongwe a adimilwe tše masome a mahlano. 42Ya re ge ba palelwa ke go buša tšhelete ye ba e adimilwego, a ba phumolela molato wa bona ka babedi. Bjale ge, ke ofe mo go bona yo a ilego a mo leboga le go feta?”

43Simone a mo fetola a re: “Ke bona gore ke yo a phumoletšwego molato wo mogolo go feta yola yo mongwe.”

Jesu a re: “O nepile.” 44Ke moka a retologela go mosadi yola, a re go Simone: “Mosadi yo o a mmona? Ke tlile ka mo ga gago, wa se mphe meetse a go hlapa maoto, eupša yena o ntlhapišitše maoto ka meokgo ya gagwe, a mphumola ona ka moriri. 45Wena ga se wa nkganela ka go nkatla, eupša yena e sa le a tsena ka mo ga se a lesa go nkatla maoto. 46Ga se wa ntlotša hlogo ka makhura a mohlware, eupša yena o ntšhetše ka senkgabose maotong. 47Bjale ge, a ke go botše: Yena o bontšhitše gore o na le lerato le legolo ka gobane o swaretšwe dibe tša gagwe tše e bego e le tše dintši.7:47 “Yena o bontšhitše ... tše dintši.” goba “Yena o swaretšwe dibe tša gagwe tše e bego e le tše dintši, ka gobane o be a na le lerato le legolo.” Yo a swaretšwego sebe se senyenyane fela, le lerato la gagwe ke le lenyenyane.”

48Ya ba o botša mosadi yola a re: “O swaretšwe dibe tša gago.”

49Ba ba bego ba eja le yena ba botšišana ba re: “Ke mang yena yo a bilego a swarela batho dibe?”

50Jesu yena a re go mosadi yola: “Tumelo ya gago e go phološitše; sepela gabotse.”

8

Basadi ba ba bego ba felesetša Jesu

81Go tloga moo Jesu a sepela le metse le metsana a begela batho Taba ye Botse ya mmušo wa Modimo a bile a ba ruta yona, a na le barutiwa bale ba gagwe ba lesome le metšo ye mebedi. 2

8:2-3
Mat. 27:55-56
Mar. 15:40-41
Luk. 23:49
Basadi ba bangwe ba a bego a ba ntšhitše meoya ye mebe a bile a ba fodišitše malwetši le bona ba be ba na le yena. Bona e be e le Maria, yo a bego a tsebja ka la Magadalena, yola wa go ka a ntšhwa bademone ba ba šupago, 3le Johana, yola monna wa gagwe e bego e le Gusa, mohlankedi wa Heroda, le Susana, le ba bangwe basadi ba bantši ba ba bego ba thuša Jesu le barutiwa ba gagwe ka tše ba bego ba na le tšona.

Seswantšho ka mobjadi

(Mat. 13:1-9; Mar. 4:1-9)

4Batho ba ile ba fela ba etla go Jesu ba etšwa metseng ye e fapanego; ya re ge ba kgobokane e le lešaba le legolo, a ba botša seswantšho a re:

5“Monna yo mongwe o kile a tšwa a yo bjala peu. Ge a dutše a e gaša, ye nngwe ya wela tseleng, gomme ya gatwa, le dinonyana tša e ja. 6Ye nngwe ya wela lekgwareng, gomme ge e seno mela, dimelana tšeo tša pona, ka ge mobu woo o be o se na monola. 7Ye nngwe ya wela ka mehlašaneng ya meetlwa, gomme mehlašana yeo ya gola le dimelana tšela, ya di pipetša. 8Ye nngwe yona ya wela mobung wo mobotse; mabele a gona a gola a tswala. Lebele le lengwe le le lengwe la tšwa dithoro tše lekgolo.”

Jesu a goeletša a re: “Yo a nago le tsebe a a kwe!”

Jesu o reng a bolela ka diswantšho?

(Mat. 13:10-17; Mar. 4:10-12)

9Barutiwa ba Jesu ba mmotšiša gore na seswantšho se se šupang, 10

8:10
Jes. 6:9
gomme a ba fetola a re: “Lena le utolletšwe diphiri tša mmušo wa Modimo, fela ba bangwe ba di kwa ka diswantšho gore ba lebelele, eupša ba se ke ba bona selo; ba kwe, eupša ba se ke ba kwešiša selo.”

Jesu o hlaloša seswantšho sa mobjadi

(Mat. 13:18-23; Mar. 4:13-20)

11“Seswantšho sa mobjadi se hlalošwa ka mokgwa wo: Peu ke lentšu la Modimo. 12Peu ya go wela tseleng e šupa bao ba rego go kwa lentšu la Modimo, Sathane a tle a tloše molaetša wo ka dipelong tša bona gore ba se ke ba dumela, ba phološwa. 13Peu ya go wela lekgwareng e šupa bao ba rego go kwa molaetša ba o amogela ka thabo. Eupša wa se dule sebaka ka dipelong tša bona; ba dumela lebakanyana fela, gomme ya re ge ba lekwa, ba kgeloga. 14Peu ya go wela mehlašaneng ya meetlwa e šupa bao ba rego go kwa molaetša wa Modimo, go balabala le mahumo le maipshino a bophelo tša ba šitiša go bontšha tumelo ya bona ka mediro. 15Peu ya go wela mobung o mobotse e šupa bao e rego ge ba ekwa molaetša wa Modimo, ba ikemišetša go o phetha, mme ba o phetha, ba bontšha tumelo ya bona ka go kgotlelela melekong.”

Lebone ga le khurumelwe ka seroto

(Mar. 4:21-25)

16

8:16
Mat. 5:15
Luk. 11:33
“Ga go motho yo a rego go thumaša lebone a le khurumela ka seroto, goba a le bea ka fase ga malao. O le hloma sehlomong sa lona gore ba ba tsenago ba bonegelwe.

17

8:17
Mat. 10:26
Luk. 12:2
“Ga go sephiri se se ka se kego sa tsebja, le gona ga go selo se se utilwego se se ka se kego sa utollwa sa tsebja.

18

8:18
Mat. 25:29
Luk. 19:26
“Ka gona le hlokomele gore na le kwa lentšu la Modimo bjang; gobane yo a nago le sa gagwe o tla okeletšwa, mme yo a se nago le sa gagwe, le se a gopolago gore ke sa gagwe o tla se amogwa.”

MmagoJesu le bana ba boJesu

(Mat. 12:46-50; Mar. 3:31-35)

19MmagoJesu le bana ba boJesu ba kile ba re ba tlile go yena, ba palelwa ke go mmatamela ka lebaka la lešaba. 20Motho yo mongwe a re go yena: “Mmago le banabeno šebale ka kua ntle ba a go nyaka.”

21Jesu a botša lešaba a re: “Mma le banabešo ke ba ba rego go kwa tše Modimo a di laelago ba di phetha.”

Jesu o homotša ledimo ka letsheng

(Mat. 8:23-27; Mar. 4:35-41)

22Ka tšatši le lengwe Jesu a namela leselawatle le barutiwa ba gagwe, a re go bona: “A re seleleng ka mošola wa letsha.” Ba napa ba tloga. 23Ge ba le gare ba sesa ka leselawatle, Jesu a swarwa ke boroko. Gateetee gwa tsoga ledimo ka letsheng, leselawatle leo la thoma go tlala meetse, mme ba ba kotsing. 24Barutiwa ba Jesu ba ya go yena, ba mo tsoša ba re: “Mong wa rena, Mong wa rena! Re a hwa!”

Jesu a tsoga, a kgalema ledimo le maphoto a re di homole; gwa homola gwa re tuu. 25Ke moka a re go barutiwa bale ba gagwe: “Le reng le hloka tumelo?”

Bona ba be ba tšhogile, ba tlabegile, gomme ba botšišana ba re: “Etse motho yo wa go laela le diphefo le maphoto, mme tša mo theeletša, ke mang?”

Jesu o leleka bademone mothong

(Mat. 8:28-34; Mar. 5:1-20)

26Jesu le barutiwa ba gagwe ba selela ka seleteng sa Bagerasa8:26 “Bagerasa” Dingwalwakaseatla tše dingwe di re “Bagadara” (lebelela Mat. 8:28) tše dingwe di re “Bagergesa”. ka mošola wa letsha la Galilea ka leselawatle. 27Ya re ge Jesu a fologa a gahlanetšwa ke monna yo mongwe yo a tsenwego ke bademone a etšwa motseng. E be e šetše e le go tloga kgale a sepela a itlhobotše, a sa dule ka gae, a dula mabitleng. 28A re go bona Jesu a hlaba mokgoši, a itahlela fase pele ga gagwe, a goeletša a re: “Na o nyakang mo go nna, wena Jesu, Morwa wa Modimo Yogodimodimo? Hle, o se ke wa nkotla!” 29Ge a realo e be e le ka gobane Jesu o be a laetše moya wo mobe a re o tšwe mo go yena. E be e šetše e bile gantši o mo utlautla, gomme le ge a be a kgokwa maoto le matsogo ka diketane bjalo ka sebofša, o be a di kgaola mme a išwe ke modemone yoo lešokeng.

30Jesu a mmotšiša a re: “Ke wena mang?”

Yena a mo fetola a re: “Ke nna ‘Lekoko’,” gobane o be a tsenwe ke bademone ba bantši. 31Bademone bao ba kgopela Jesu gore a se ke a ba rakela ka moleteng wa go iša fasefase.8:31 “moleteng wa go iša fasefase” Go be go kgolwa gore ke lefelo la ka fasefase ga lefase moo go bego go golegwa bademone go fihlela ba tlilo ahlolwa la mafelelo.

32Mola kgauswinyana go be go na le mohlape wo mogolo wa dikolobe o fula motheogeng wa thaba. Bademone ba kgopela Jesu gore a ba dumelele go tsena dikolobe tšeo, gomme a ba dumelela. 33Ba tšwa go monna yoo ba yo tsena dikolobe tšela. Mohlape ka moka wa thetheoga motheogeng wa wela ka letsheng, wa betwa.

34Badiša ba tšona ge ba bona tše di diregilego ba tšhaba ba yo tsebiša batho ba ba lego motseng le ba ba lego mašemong. 35Batho ba ya go bona se se diregilego. Ge ba fihla go Jesu ba bona monna yola bademone ba bego ba lelekilwe go yena a dutše pele ga Jesu, a apere, le tlhaologanyo ya gagwe e boetše sekeng, gomme ba šia. 36Ba ba di bonego ba anegela batho ka moo monna yola wa bademone a fodišitšwego ka gona. 37Ke moka batho ba selete seo sa Bagerasa ba kgopela Jesu gore a tšwe ka nageng ya bona, gobane ba be ba boifa kudu. Ka gona Jesu a namela leselawatle a tloga. 38Monna yola bademone ba bego ba lelekilwe go yena a mo kgopela gore a sepele le yena.

Eupša Jesu a mo gomiša a re: 39“Boela gae o fihle o anege tše dikgolo tše Modimo a go diretšego tšona.”

A fihla a sepela le motse, a tšama a bega tše Jesu a mo diretšego tšona.

Morwedi wa Jairose, le mosadi wa go kgwatha kobo ya Jesu

(Mat. 9:18-26; Mar. 5:21-43)

40E rile ge Jesu a boela ka mošola wa letsha, a gahlanetšwa ke lešaba la batho, ka gobane ba be ba ntše ba mo letetše. 41Gwa tla le monna yo mongwe yo leina la gagwe e bego e le Jairose. Yena e be e le mookamedi wa sinagoge ya moo. A itahlela fase pele ga Jesu, a mo kgopela gore a ye ga gagwe, 42ka gobane morwedi wa gagwe yo e bego e le motswalwanoši wa mengwaga ye lesome le ye mebedi o be a le makgatheng.

Ya re ge Jesu a eya naye, a tšama a pitlaganywa ke lešaba. 43Mo go bona go be go na le mosadi yo mongwe yo a bego a feditše mengwaga ye lesome le ye mebedi a bolawa ke bolwetši bja ngope. O be a lobile tšohle ka go ikalafiša dingakeng,8:43 Dingwalwakaseatla tše dingwe ga di na “O be ... dingakeng”. eupša bohle ba be ba paletšwe. 44A tla ka morago ga Jesu gare ga lešaba, a kgwatha morumo wa seaparo sa gagwe, gomme gateetee a fola bolwetši bjola bja go tšwa madi. 45Jesu a botšiša a re: “Ke mang yo a nkgwathilego?”

Bohle ba itatola, gomme Petrose a re: “Mong wa ka, ga ke re batho ba ikgohla ka wena ebile ba a go pitlaganya?”

46Jesu a re: “O gona yo a nkgwathilego, gobane ke kwele go etšwa maatla mo go nna.” 47Mosadi yola ge a bona gore o lemogilwe, a tla a thothomela, a itahlela fase pele ga Jesu. A mmotša a kwewa ke bohle gore ke ka lebaka la eng a mo kgwathile, le ka mo a fodilego ka gona le semeetseng. 48Jesu a re go yena: “Morwedi wa ka, tumelo ya gago e go fodišitše. Sepela gabotse.”

49Ya re a sa bolela, gwa fihla moromiwa wa go tšwa ga Jairose, a re go Jairose: “Morwedi wa gago ga a sa phela, o se sa tshwenya Moruti.”

50Jesu a kwa se ba se bolelago, gomme a re go Jairose: “Se tšhoge, sa gago a e be go dumela, gomme ngwana o tla tsoga.”

51Ge a fihla ga Jairose, a se dumelele motho yo mongwe go tsena naye, ge e se Petrose le Johanese le Jakobose le tatagongwana le mmagongwana. 52Ka moka ba be ba lla ba iletše ngwana. Jesu a re: “Le se ke la lla; ngwana yo ga se a hwa, o ithobaletše.”

53Bona ba mo sega, ka gobane ba be ba tseba gore ngwana o hwile. 54Jesu a mo swara ka seatla, a mmitša a re: “Ngwanaka, tsoga!” 55Moya wa gagwe wa boa, gomme a tsoga ka bjako. Jesu a laela gore a fiwe tša go ja. 56Batswadi ba ngwana ba tlabega, gomme Jesu a ba laya gore ba se ke ba di botša motho.