Sepedi 2000 (NSO00)
4

Go lekwa ga Jesu

(Mat. 4:1-11; Mar. 1:12-13)

41Jesu a tloga nokeng ya Jordane a tletše Moya wo Mokgethwa gomme a išwa ke wona lešokeng, 2moo a fihlilego a lekwa ke Diabolose matšatši a masome a mane. Nakong yeo ka moka o be a sa je selo, ka gona ya re ge e feta ya ba o swerwe ke tlala.

3Diabolose a re go yena: “Ge o le Morwa wa Modimo, laela leswika le gore le fetoge bogobe.”

4

4:4
Doit. 8:3
Jesu a mo fetola a re: “Mangwalo a Makgethwa a re motho ga a phele ka bogobe fela.”

5Ke moka Diabolose a mo iša thabeng, gomme ka go gadima fela a mmontšha dinaga ka moka tša lefase, 6a re go yena: “Mahumo a dinaga tše ka moka le maatla a go laola ke tla go fa ona, ka gobane a filwe nna, gomme nka no a fa yo ke ratago go mo fa ona. 7Bjale ge, ge o ka nkhunamela, dilo tše ka moka ga tšona e tla ba tša gago.”

8

4:8
Doit. 6:13
Jesu a mo fetola a re: “Mangwalo a Makgethwa a re o khunamele Morena Modimo wa gago, o direle yena a nnoši.”

9Diabolose a mo iša Jerusalema, a fihla a mo nametša ntlhohlong ya Tempele, a re go yena: “Ge o le Morwa wa Modimo ikwišetše fase o le fa, 10

4:10-11
Pes. 91:11-12
gobane Mangwalo a Makgethwa a re: ‘Modimo o tla laela barongwa ba gagwe gore ba go hlokomele.’ 11A ba a re: ‘Ba tla go kuka gore o se thetšwe ke maswika.’ ”

12

4:12
Doit. 6:16
Jesu a mo fetola a re: “Mangwalo a Makgethwa a re: ‘O se ke wa leka Morena Modimo wa gago.’ ”

13Ge Diabolose a seno leka Jesu ka tšeo ka moka, a mo tlogela lebakanyana.

Jesu o thoma modiro wa gagwe Galilea

(Mat. 4:12-17; Mar. 1:14-15)

14Go tloga moo Jesu a boela Galilea a na le maatla a Moya wo Mokgethwa. Setumo sa gagwe sa phatlalala le selete seo ka moka. 15A ruta ka disinagogeng gomme a retwa ke bohle.

Batho ba Nasaretha ba gana Jesu

(Mat. 13:53-58; Mar. 6:1-6)

16Jesu a boela Nasaretha moo a bego a goletše gona, gomme ka letšatši la Sabatha a ya sinagogeng bjalo ka ge a be a tlwaetše. A ema gore a bale Mangwalo a Makgethwa. 17A newa puku ya moprofeta Jesaya. A e phutholla ka mo go ngwadilwego go re:

18

4:18-19
Jes. 61:1-2
“Moya wa Morena o mo go nna;

ke ka lebaka leo a mpeilego gore ke yo begela badiidi Taba ye Botse ya Modimo.

O nthomile go begela dibofša gore di tla bofollwa,

le difofu gore di tla kgontšhwa go bona,

le go lokolla ba ba gateletšwego,

19le go bega gore nako ya gore Morena a lokolle setšhaba sa gagwe e fihlile.”

20Ke moka Jesu ge a seno phutha puku yeo, a e bušetša go mohlanka mme a dula fase. Batho ka moka ka sinagogeng ba mo tomolela mahlo. 21Ge a thoma go ba hlalošetša temana yeo a re: “Lehono temana ye ya Mangwalo a Makgethwa ye le sa tšogo e kwa e phethagetše.”

22A ba kgahla ka moka mme ba kgotsa ka mo a kgonago polelo ka gona. Ba re: “Na ga ke re ke yena morwa wa Josefa?”

23Yena a re go bona: “Ke a tseba gore le tla ntlhaba ka seema se se rego ‘Moreku, ithekole.’ Le tla mpotša le gore le mono motseng wa gešo ke dire tše le kwelego go thwe ke di dirile kua Kapernaume.” 24

4:24
Joh. 4:44
A ba a re: “Ruri, ke le botša gore moprofeta ga a ke a thabelwa motseng wa gabo.

25

4:25
1 Dikg. 17:1
“Ke le botša nnete ge ke re mehleng yela ya Eliya go be go na le bahlologadi ba bantši mo gare ga Baisraele, mola pula e tšere mengwaga ye meraro le seripa e sa ne, mme go wele tlala ye kgolo nageng ka moka. 26
4:26
1 Dikg. 17:8-16
Fela Eliya a se ke a rongwa le go o tee wa bona, ge e se go mohlologadi yo a bego a dula Tsarepate kua seleteng sa Sidone. 27
4:27
2 Dikg. 5:1-14
Le mehleng ya moprofeta Elisha go be go na le batho ba bantši ba ba bego ba bolawa ke bolwetši bja letlalo bja go ba tšhilafatša mo go Baisraele, fela ga go le o tee wa bona yo a kilego a fodišwa, ka ntle le Naamane yola wa Mosiria.”

28Ge batho ba ba lego ka sinagogeng ba ekwa a realo, ba galefa. 29Ba emelela, ba mo ntšhetša ka ntle ga motse, ba mo iša legageng la thaba yeo motse wa bona o bego o agilwe godimo ga yona, e le gore ba tle ba mo kgoromeletše fase, 30eupša yena a ba ngaya a itlogela.

Motho yo a tsenwego ke modemone

(Mar. 1:21-28)

31Ke moka Jesu a ya Kapernaume, motse wo o lego Galilea, a fihla a ruta batho ka matšatši a Sabatha. 32

4:32
Mat. 7:28-29
Bohle ba be ba makatšwa ke mokgwa wo a bego a ruta ka wona, gobane o be a bolela e le yo a nago le maatla a go ba ruta. 33Ka moo sinagogeng go be go na le motho yo a tsenwego ke modemone, e lego moya wo mobe. A goeletša kudu a re: 34“Ao! O nyakang mo go rena, wena Jesu wa Nasaretha? A o tlile go re fediša? Nna ke a go tseba – o Mokgethwa wa Modimo!”

35Jesu a laela modemone yoo a re: “Homola, o tšwe go motho yo!” Modemone wa lahlela motho yola fase gare ga bona, wa napa wa tšwa go yena o se wa mo dira selo.

36Batho ka moka ba tlabega mme ba botšišana ba re: “Ke maatla mang a a lego polelong ya motho yo? Gape o laela meoya ye mebe ka maatla le ka šiši gore e tšwe, gomme e tšwe!” 37Setumo sa gagwe se ile sa phatlalala gohle seleteng seo.

Jesu o fodiša mmatswale wa Petrose le batho ba bantši

(Mat. 8:14-17; Mar. 1:29-34)

38Jesu a tloga moo sinagogeng a ya ga Simone. Mmatswale wa Simone o be a lwala kudu a bolawa ke letadi, gomme Jesu a kgopelwa gore a mo thuše. 39A ema ka dihlogong tša malao a gagwe, gomme a laela letadi gore le mo tlogele. Letadi la mo tlogela ka bjako, gomme a tsoga, a ba fa dijo.

40Ge letšatši le dikela bohle ba ba nago le balwetši ba mehutahuta ba ba tliša go Jesu; yena a bea yo mongwe le yo mongwe wa bona diatla, a ba fodiša. 41Le bademone ba tšwa go batho ba bantši ba goeletša ba re: “Wena o Morwa wa Modimo!”

Jesu a ba kgalema a ba ganetša go bolela, ka gore ba be ba tseba gore ke yena Mesia.

Jesu o ruta ka disinagogeng

(Mar. 1:35-39)

42Ge go esa Jesu a tloga motseng a ya felo mo go se nago motho. Batho ba thoma go mo nyaka, gomme ya re ge ba mo hweditše ba leka go mo thibela gore a se tloge. 43Eupša a re go bona: “Le metse ye mengwe ke swanetše go e ruta Taba ye Botse ya mmušo wa Modimo, ka gobane ke sona se Modimo a nthomilego gore ke se dire.”

44A tšwela pele le go ruta batho ka disinagogeng tša naga ka moka ya Bajuda.

5

Jesu o bitša barutiwa ba gagwe ba mathomo

(Mat. 4:18-22; Mar. 1:16-20)

51

5:1-3
Mat. 13:1-2
Mar. 3:9-10
4:1
Ka tšatši le lengwe e rile ge Jesu a eme lebopong la letsha la Genesarete, lešaba la mo pitlaganya, le rata go kwa lentšu la Modimo. 2A bona maselawatle a mabedi a eme lebopong; barei ba dihlapi ba be ba a tlogetše moo ba hlatswa malokwa a bona. 3Jesu a tsena ka go le lengwe la ona, e le la Simone, gomme a mo kgopela gore a le šuthišetše lebopong go se nene. A dula ka gare ga lona a ruta lešaba leo.

4Ge a feditše go ba ruta, a re go Simone: “Šuthišetša leselawatle le garenyana kua go išago gomme le theošetše malokwa a lena le sware dihlapi.”

5

5:5
Joh. 21:3
Simone a mo fetola a re: “Mong wa ka, re letše re katana bošego ka moka, fela ra se sware selo. Eupša ge o realo, ke tla no theošetša malokwa.” 6
5:6
Joh. 21:6
Ba ile ba a theošetša gomme ba swara dihlapi tše dintšintši, malokwa a ba a nyaka go gagoga. 7Ba kgwathetša bagwera ba bona ba ka leselawatleng lela le lengwe gore ba tle ba ba thuše. Ba tla ba tlatša maselawatle ale ka mabedi a ba a nyaka go sobela. 8Ge Simone Petrose a bona se se diregilego a itahlela fase pele ga Jesu, a re: “Morena, tloga mo go nna, ka gobane ke nna monna wa modiradibe!”

9Gape yena le bohle ba ba bego ba na le yena ba be ba tlabilwe ke bontši bja dihlapi tše ba bego ba di swere. 10Le bagwera ba Simone, e lego Jakobose le Johanese, barwa ba Sebediose, ba be ba tlabegile. Jesu a re go Simone: “O se tšhoge, go tloga bjale o tla ba morei wa batho.”

11Ba bušetša maselawatle ale lebopong, ba tlogela tšohle, ba latela Jesu.

Jesu o fodiša monna yo mongwe

(Mat. 8:1-4; Mar. 1:40-45)

12Ka tšatši le lengwe Jesu o be a le motseng wo mongwe moo go bego go na le monna yo a bolawago ke bolwetši bja letlalo bja go mo tšhilafatša. Ya re ge a bona Jesu, a itahlela fase ka sefahlego, a mo kgopela a re: “Morena, etse ge o rata o ka mphodiša ka hlweka.”

13Jesu a otlolla letsogo a mo kgwatha a re: “Ke a rata; hlweka!” Gateetee a fola. 14

5:14
Lef. 14:1-32
Jesu a mo laya a re: “O se ke wa botša motho, eupša eya go moprista a go bone, gomme o dire sehlabelo ka mo go laetšego Moshe, gore e be bohlatse go batho ka moka bja gore o hlwekile.”

15Setumo sa Jesu sa phatlalala le go feta, gomme mašabašaba a batho a tla a mmokanela go mo kwa, yena a fodiša ba ba lwalago gare ga bona. 16O be a tlwaetše go ngwegela mašokeng, a ye go rapela.

Jesu o fodiša monna wa go repha ditho

(Mat. 9:1-8; Mar. 2:1-12)

17Ka tšatši le lengwe Jesu o be a ruta batho. Bafarisei ba bangwe le boramangwalo ba ba bego ba etšwa metseng ka moka ya Galilea le Judea ešita le kua Jerusalema le bona ba be ba dutše fase moo. Maatla a Morena a be a le mo go Jesu gore a fodiše balwetši. 18Gwa tla banna ba bangwe ba kukile monna wa go repha ditho ka leako, ba leka go mo tsenya ka ntlong gore ba mmee pele ga Jesu. 19Fela ka lebaka la bontši bja batho ba palelwa ke go mo tsenya. Ka gona ba namela tlhakeng, ba phula lešoba gona, gomme ba mo theošetša ka gare ka leako, a ba mo pele ga Jesu gare ga batho ba ba bego ba le ka moo. 20Jesu ge a bona ka mo ba nago le tumelo ka gona, a re go monna yoo: “Motho wa batho, o swaretšwe dibe tša gago.”

21Boramangwalo le Bafarisei ba botšišana ba re: “Motho yo o itira mang ge a nyefola Modimo ka mokgwa wo? Ke mang yo a ka swarelago batho dibe ntle le Modimo?”

22Jesu, ge a lemoga tše ba di naganago, a re go bona: “Le reng le nagana ka mokgwa wo? 23Se bonolo ke sefe, go re: ‘O swaretšwe dibe tša gago,’ goba go re: ‘Emelela, o sepele’? 24Bjale ge, ke nyaka go le bontšha gore Morwamotho o na le maatla a go swarela batho dibe mo lefaseng.” Ya ba o re go morephaditho: “Ke a go botša ke re: Emelela, o rwale leako la gago, o ikele gae!”

25Monna yoo a emelela ka ntle le go dikadika bohle ba mmona, a tšea leako le a bego a robetše go lona, a ya gae a reta Modimo. 26Bohle ba tlabega, ba reta Modimo ba tšhogile e le ruri ba re: “Jo, tše re di bonego lehono di a tlaba!”

Jesu o bitša Lefi gore a mo latele

(Mat. 9:9-13; Mar. 2:13-17)

27Ka morago Jesu ge a tloga moo a bona molekgetho yo leina la gagwe e bego e le Lefi a dutše ngwakong wa lekgetho. A re go yena: “Ntatele!” 28Lefi a emelela, a tlogela tšohle, a mo latela.

29Ka morago a direla Jesu monyanya wo mogolo ka ga gagwe, gomme gare ga bao ba bego ba tlile dijong go be go na le balekgetho ba bantši le batho ba bangwe. 30

5:30
Luk. 15:1-2
Bafarisei le boramangwalo ba bangwe bao le bona e bego e le Bafarisei ba ngongoregela barutiwa ba Jesu ba re: “Le reng le eja le balekgetho le bile le enwa le bona le badiradibe ba bangwe?”

31Jesu a ba fetola a re: “Ngaka ga e nyakwe ke batho ba ba iketlilego, e nyakwa ke ba ba lwalago. 32Nna ga se ka tlela go botša baloki gore ba sokologe, ke tletše go botša badiradibe.”

Mabapi le go ikona dijo

(Mat. 9:14-17; Mar. 2:18-22)

33Batho ba bangwe ba kile ba re go Jesu: “Barutiwa ba Johanese Mokolobetši ba ikona dijo gantši ba rapela, barutiwa ba Bafarisei le bona ba dira bjalo, eupša ba gago bona ba a ja, ba a nwa.”

34Jesu a ba fetola a re: “Kgane baeng ba ba tlilego monyanyeng wa lenyalo le ka kgona go ba gapeletša go ikona dijo monyadi a sa na le bona? 35Fela nako e tla tla yeo ka yona monyadi a tlago tlošwa go bona, ya ba gona ba ikonago.”

36Jesu a ba botša le ka seswantšho a re: “Ga go motho yo a segago segaswa seaparong se sefsa go se phara go sa kgale. Ge a ka dira bjalo o tla be a kgeitše seaparo seo se sefsa, gomme segaswa seo sa go tšwa seaparong se sefsa se ka rona sa kgale. 37Le gona ga go motho yo a tšhelago beine ye e sa tšogo hlotlwa ka makukeng a kgale, ka gobane e ka a paleša, beine ya tšhologa, le ona makuka a loba. 38Beine ye e sa tšogo hlotlwa yona e tšhelwa ka makukeng a mafsa. 39Le gona ga go motho yo a nyakago beine ye e sa tšogo hlotlwa a šetše a nwele ye e hlotlilwego kgale. O re: ‘Ye e hlotlilwego kgale e phala ye e sa tšogo hlotlwa.’ ”

6

Jesu le Bafarisei ba phegišana mabapi le Sabatha

(Mat. 12:1-8; Mar. 2:23-28)

61

6:1
Doit. 23:25
Ka tšatši le lengwe la Sabatha Jesu o be a putla ka mašemong a korong. Barutiwa ba gagwe ba tšama ba ekga diako ba di fogohlela ka diatleng, ba eja dithoro. 2Bafarisei ba bangwe ba ba botšiša ba re: “Le reng le dira se se sego sa dumelelwa ka letšatši la Sabatha?”

3

6:3-4
1 Sam. 21:1-6
Jesu a ba fetola a re: “Na ga se la bala se Dafida a kilego a se dira mohla wola yena le banna ba ba bego ba na le yena ba swerwe ke tlala – 4
6:4
Lef. 24:9
ka mo a ilego a tsena ka ngwakong wa Modimo, a tšea dinkgwa tše di bego di abetšwe Modimo, a di ja, a di ngwathela le bao ba bego ba na le yena? Etse bona ba be ba se ba dumelelwa go di ja; go be go dumeletšwe baprista fela.”

5A fetša ka go re: “Morwamotho o na le tokelo ya go laetša ge eba melao ya Sabatha e swanetše go phethwa.”

Tša monna wa go repha letsogo

(Mat. 12:9-14; Mar. 3:1-6)

6Ka le lengwe letšatši la Sabatha Jesu a tsena ka sinagogeng a ruta batho. Go be go na le monna wa go repha letsogo la go ja. 7Boramangwalo le Bafarisei ba be ba beile Jesu leihlo gore ba bone ge a ka mo fodiša ka letšatši la Sabatha, gore ba tle ba mmee molato. 8Fela Jesu o be a tseba tše di lego ka dipelong tša bona, gomme a re go morephaletsogo: “Etla o eme mono pele.” Monna yoo a emelela a ya go ema ka pele. 9Ke moka Jesu a re go bona: “Ke a le botšiša ke re ke eng se se dumeletšwego ka tšatši la Sabatha, ke se sebotse goba ke se sebe, ke go phološa motho goba ke go mmolaya?” 10A ba gadima bohle, a napa a re go morephaletsogo: “Otlolla letsogo la gago!” A le otlolla, gomme la fola, la swana le lela le lengwe.

11Bona ba galefa mme ba rerišana ka se ba ka se dirago Jesu.

Jesu o kgetha baapostola ba lesome le metšo ye mebedi

(Mat. 10:1-4; Mar. 3:13-19)

12Matšatšing ona ao Jesu a rotogela thabeng go yo rapela. A lala a rapela Modimo moo bošego ka moka. 13Ge go esa a bitša barutiwa ba gagwe ba tla go yena, gomme a kgetha ba lesome le ba babedi mo go bona a ba bitša baapostola. 14Ke Simone, yo a mo theilego Petrose, le Andrease, ngwanabo, le Jakobose le Johanese, le Filipi le Bartolomeose, 15le Mateu le Thomase, le Jakobose, morwa wa Alfeose, le Simone, yo a bego a bitšwa Mollelatokologo, 16le Judase, morwa wa Jakobose, le Judase Iskariote, yo a ilego a tla a mo eka.

Tša Jesu ge a ruta batho a bile a ba fodiša

(Mat. 4:23-25)

17Ge Jesu a seno theoga thabeng le baapostola ba gagwe, o ile a ema mo e lego lebala a na le barutiwa ba gagwe ba bantši. Lešaba le lentši la batho ba go tšwa gohle nageng ya Judea le Jerusalema le seleteng sa lebopong la lewatle, mo go lego Tirose le Sidone, la tla go yena. 18Ba be ba tlile go mo kwa le go fodišwa malwetši a bona. Bao ba bego ba tshwenywa ke meoya ye mebe le bona ba ile ba fodišwa. 19Batho ka moka ba be ba leka go mo kgwatha, ka gobane go yena go be go etšwa maatla mme a ba fodiša bohle.

Mahlogonolo le madimabe

(Mat. 5:1-12)

20Jesu a lebelela barutiwa ba gagwe a re:

“Ba lehlogonolo ke lena le diilago,

gobane mmušo wa Modimo ke wa lena.

21Ba lehlogonolo ke lena ba bjale le swerwego ke tlala,

gobane le tla khorišwa.

Ba lehlogonolo ke lena ba bjale le llago,

gobane le tla sega.

22
6:22
1 Pet. 4:14
“Ba lehlogonolo ke lena ge le hloilwe ke batho, ba le tšwa, ba le roga, ba le šišingwa, e le ka lebaka la Morwamotho. 23
6:23
2 Dikr. 36:16
Dit. 7:52
Ge tšeo di le hlagela, le bine le thabile, ka gobane moputso wa lena ke wo mogolo legodimong. Gape borakgolokhukhu ba bona le bona ba be ba dira baprofeta tšona tšeo ba le dirago tšona.

24“Fela ba madimabe ke lena bahumi,

gobane bja lena boiketlo le šetše le bo hweditše.

25Ba madimabe ke lena bao bjale le khorago,

gobane le tla bolawa ke tlala.

Ba madimabe ke lena bao bjale le segago,

gobane le tla lla la golola.

26“Ba madimabe ke lena ge le retwa ke bohle, gobane seo ke sona se borakgolokhukhu ba bona ba bego ba se dira baprofeta ba maaka.”

Go rata manaba

(Mat. 5:38-48; 7:12a)

27“Lena ba le nkwago, ke a le botša ke re: Le rate manaba a lena, ba ba le hloilego le ba direle tše di lokilego, 28ba ba le rogago le ba šegofatše, gomme ba ba le swerego gampe le ba rapelele. 29Ge motho a ka go betha thama, o mo retollele le ye nngwe. Ge motho a ka go amoga seaparo sa ka ntle, o mo lese a tšee le sa ka gare. 30Ge motho a ka go kgopela selo, o mo fe sona, le ge motho a ka tšea selo sa gago, o se ke wa re a se buše. 31

6:31
Mat. 7:12
Le direle batho tše le lena le ratago gore ba le direle tšona.

32“Ge le rata fela ba ba le ratago, le tla be le sa tlilo putsetšwang? Gape seo ke se se dirwago le ke badiradibe. 33Le ge le hola fela ba ba le holago, le tla be le sa tlilo putsetšwang? Etse seo ke se se dirwago le ke badiradibe. 34Le ge le adima bao le holofelago gore ba tla buša, le tla be le sa tlilo putsetšwang? Ga ke re le badiradibe ba a adimana, ba tle ba buše sa go lekana le se ba se adimilego? 35Sa lena a e be go rata manaba a lena le go ba hola, le go adima batho le sa lebelele go bušetšwa. Ke mo Modimo a tlago le putsa kudu, le gona la ba bana ba Modimo yoo Yogodimodimo. Gobane bahlokatebogo le bakgopo le bona o ba loketše. 36Le gaugele bjalo ka ge Tatagolena le yena a gaugela.”

Go bona ba bangwe diphošo

(Mat. 7:1-5)

37“Le se ke la bona ba bangwe diphošo, gomme le lena Modimo a ka se tlo le bona diphošo; le se ke la tšwa motho, gomme le lena Modimo a ka se tlo le tšwa; le swarele ba ba le fošeditšego, gomme Modimo o tla le swarela. 38Le fe ba bangwe, gomme Modimo le yena o tla le fa. Le tla fiwa ka kelo ya mmapaale ye e katetšwego ya ba ya ntšhwa mohlopha. Gape kelo ye le elelago ba bangwe ka yona, ke yona ye Modimo a tlago le elela ka yona.”

39

6:39
Mat. 15:14
Jesu a ba botša le ka seswantšho a re: “Kgane sefofu se ka hlahla se sengwe? Ga ke re bobedi bja bona ba tla wela ka leopeng? 40
6:40
Mat. 10:24-25
Joh. 13:16
15:20
Morutiwa ga a fete morutiši wa gagwe; morutiwa yo mongwe le yo mongwe ge a feditše dithuto tša gagwe o lekana le morutiši wa gagwe.

41“O reng o bona phatšana ye e fahlilego ngwaneno, etšwe o sa bone kota ye e fahlilego wena? 42Na o ka botša ngwaneno wa re: ‘Ngwanešo, a ke go fahlolle phatšana yeo e go fahlilego,’ mola wena kota ye e go fahlilego le go e bona o sa e bone? Moikaketši tena! Pele iphahlolle kota yeo e go fahlilego, ke mo o tlago bona gabotse, wa kgona o fahlolla ngwaneno phatšana ye e mo fahlilego.”

Mohlare o tsebja ka dikenywa tša wona

(Mat. 7:16-20; 12:33-35)

43“Mohlare wo mobotse ga o enywe dikenywa tše e sego tše dibotse, le wo e sego wo mobotse ga o enywe dikenywa tše dibotse. 44

6:44
Mat. 12:33
Mohlare wo mongwe le wo mongwe o tsebja ka dikenywa tša wona. Motho ga a fule mago mehlareng ya meetlwa, le diterebe ga a di fule monganeng. 45
6:45
Mat. 12:34
Motho wa go loka o nagana tše di lokilego ka pelong ya gagwe, ka gona o bolela tše di lokilego; yo mobe le yena o nagana tše mpe, ka fao o bolela tše mpe. Ga ke re se motho a se bolelago ke se se tšwago ka pelong ya gagwe?”

Baagi ba mehuta ye mebedi

(Mat. 7:24-27)

46“Le mpiletšang ‘Morena, Morena,’ le sa dire tše ke le botšago tšona? 47Yo a tlago go nna a kwa tše ke di bolelago mme a di phetha, ke tla le botša gore o swana le mang. 48O swana le monna yo e rilego ge a aga ntlo ya gagwe a epa go iša fase, a aga motheo godimo ga letlapa. Ya re ge lefula le etla mme moela o tšhologela godimo ga yona, meetse a se ke a e šikinya, ka gobane e agilwe gabotse. 49Eupša yo a kwago tše ke di bolelago gomme a se di phethe, yena o swana le monna yo a agilego ntlo ya gagwe mabung a se a e agela motheo; ya re ge moela o tšhologela godimo ga yona, ya wa le semeetseng – gomme go pšhatlagana ga yona ya ba mo go šiišago.”