Sepedi 2000 (NSO00)
5

Jesu o bitša barutiwa ba gagwe ba mathomo

(Mat. 4:18-22; Mar. 1:16-20)

51

5:1-3
Mat. 13:1-2
Mar. 3:9-10
4:1
Ka tšatši le lengwe e rile ge Jesu a eme lebopong la letsha la Genesarete, lešaba la mo pitlaganya, le rata go kwa lentšu la Modimo. 2A bona maselawatle a mabedi a eme lebopong; barei ba dihlapi ba be ba a tlogetše moo ba hlatswa malokwa a bona. 3Jesu a tsena ka go le lengwe la ona, e le la Simone, gomme a mo kgopela gore a le šuthišetše lebopong go se nene. A dula ka gare ga lona a ruta lešaba leo.

4Ge a feditše go ba ruta, a re go Simone: “Šuthišetša leselawatle le garenyana kua go išago gomme le theošetše malokwa a lena le sware dihlapi.”

5

5:5
Joh. 21:3
Simone a mo fetola a re: “Mong wa ka, re letše re katana bošego ka moka, fela ra se sware selo. Eupša ge o realo, ke tla no theošetša malokwa.” 6
5:6
Joh. 21:6
Ba ile ba a theošetša gomme ba swara dihlapi tše dintšintši, malokwa a ba a nyaka go gagoga. 7Ba kgwathetša bagwera ba bona ba ka leselawatleng lela le lengwe gore ba tle ba ba thuše. Ba tla ba tlatša maselawatle ale ka mabedi a ba a nyaka go sobela. 8Ge Simone Petrose a bona se se diregilego a itahlela fase pele ga Jesu, a re: “Morena, tloga mo go nna, ka gobane ke nna monna wa modiradibe!”

9Gape yena le bohle ba ba bego ba na le yena ba be ba tlabilwe ke bontši bja dihlapi tše ba bego ba di swere. 10Le bagwera ba Simone, e lego Jakobose le Johanese, barwa ba Sebediose, ba be ba tlabegile. Jesu a re go Simone: “O se tšhoge, go tloga bjale o tla ba morei wa batho.”

11Ba bušetša maselawatle ale lebopong, ba tlogela tšohle, ba latela Jesu.

Jesu o fodiša monna yo mongwe

(Mat. 8:1-4; Mar. 1:40-45)

12Ka tšatši le lengwe Jesu o be a le motseng wo mongwe moo go bego go na le monna yo a bolawago ke bolwetši bja letlalo bja go mo tšhilafatša. Ya re ge a bona Jesu, a itahlela fase ka sefahlego, a mo kgopela a re: “Morena, etse ge o rata o ka mphodiša ka hlweka.”

13Jesu a otlolla letsogo a mo kgwatha a re: “Ke a rata; hlweka!” Gateetee a fola. 14

5:14
Lef. 14:1-32
Jesu a mo laya a re: “O se ke wa botša motho, eupša eya go moprista a go bone, gomme o dire sehlabelo ka mo go laetšego Moshe, gore e be bohlatse go batho ka moka bja gore o hlwekile.”

15Setumo sa Jesu sa phatlalala le go feta, gomme mašabašaba a batho a tla a mmokanela go mo kwa, yena a fodiša ba ba lwalago gare ga bona. 16O be a tlwaetše go ngwegela mašokeng, a ye go rapela.

Jesu o fodiša monna wa go repha ditho

(Mat. 9:1-8; Mar. 2:1-12)

17Ka tšatši le lengwe Jesu o be a ruta batho. Bafarisei ba bangwe le boramangwalo ba ba bego ba etšwa metseng ka moka ya Galilea le Judea ešita le kua Jerusalema le bona ba be ba dutše fase moo. Maatla a Morena a be a le mo go Jesu gore a fodiše balwetši. 18Gwa tla banna ba bangwe ba kukile monna wa go repha ditho ka leako, ba leka go mo tsenya ka ntlong gore ba mmee pele ga Jesu. 19Fela ka lebaka la bontši bja batho ba palelwa ke go mo tsenya. Ka gona ba namela tlhakeng, ba phula lešoba gona, gomme ba mo theošetša ka gare ka leako, a ba mo pele ga Jesu gare ga batho ba ba bego ba le ka moo. 20Jesu ge a bona ka mo ba nago le tumelo ka gona, a re go monna yoo: “Motho wa batho, o swaretšwe dibe tša gago.”

21Boramangwalo le Bafarisei ba botšišana ba re: “Motho yo o itira mang ge a nyefola Modimo ka mokgwa wo? Ke mang yo a ka swarelago batho dibe ntle le Modimo?”

22Jesu, ge a lemoga tše ba di naganago, a re go bona: “Le reng le nagana ka mokgwa wo? 23Se bonolo ke sefe, go re: ‘O swaretšwe dibe tša gago,’ goba go re: ‘Emelela, o sepele’? 24Bjale ge, ke nyaka go le bontšha gore Morwamotho o na le maatla a go swarela batho dibe mo lefaseng.” Ya ba o re go morephaditho: “Ke a go botša ke re: Emelela, o rwale leako la gago, o ikele gae!”

25Monna yoo a emelela ka ntle le go dikadika bohle ba mmona, a tšea leako le a bego a robetše go lona, a ya gae a reta Modimo. 26Bohle ba tlabega, ba reta Modimo ba tšhogile e le ruri ba re: “Jo, tše re di bonego lehono di a tlaba!”

Jesu o bitša Lefi gore a mo latele

(Mat. 9:9-13; Mar. 2:13-17)

27Ka morago Jesu ge a tloga moo a bona molekgetho yo leina la gagwe e bego e le Lefi a dutše ngwakong wa lekgetho. A re go yena: “Ntatele!” 28Lefi a emelela, a tlogela tšohle, a mo latela.

29Ka morago a direla Jesu monyanya wo mogolo ka ga gagwe, gomme gare ga bao ba bego ba tlile dijong go be go na le balekgetho ba bantši le batho ba bangwe. 30

5:30
Luk. 15:1-2
Bafarisei le boramangwalo ba bangwe bao le bona e bego e le Bafarisei ba ngongoregela barutiwa ba Jesu ba re: “Le reng le eja le balekgetho le bile le enwa le bona le badiradibe ba bangwe?”

31Jesu a ba fetola a re: “Ngaka ga e nyakwe ke batho ba ba iketlilego, e nyakwa ke ba ba lwalago. 32Nna ga se ka tlela go botša baloki gore ba sokologe, ke tletše go botša badiradibe.”

Mabapi le go ikona dijo

(Mat. 9:14-17; Mar. 2:18-22)

33Batho ba bangwe ba kile ba re go Jesu: “Barutiwa ba Johanese Mokolobetši ba ikona dijo gantši ba rapela, barutiwa ba Bafarisei le bona ba dira bjalo, eupša ba gago bona ba a ja, ba a nwa.”

34Jesu a ba fetola a re: “Kgane baeng ba ba tlilego monyanyeng wa lenyalo le ka kgona go ba gapeletša go ikona dijo monyadi a sa na le bona? 35Fela nako e tla tla yeo ka yona monyadi a tlago tlošwa go bona, ya ba gona ba ikonago.”

36Jesu a ba botša le ka seswantšho a re: “Ga go motho yo a segago segaswa seaparong se sefsa go se phara go sa kgale. Ge a ka dira bjalo o tla be a kgeitše seaparo seo se sefsa, gomme segaswa seo sa go tšwa seaparong se sefsa se ka rona sa kgale. 37Le gona ga go motho yo a tšhelago beine ye e sa tšogo hlotlwa ka makukeng a kgale, ka gobane e ka a paleša, beine ya tšhologa, le ona makuka a loba. 38Beine ye e sa tšogo hlotlwa yona e tšhelwa ka makukeng a mafsa. 39Le gona ga go motho yo a nyakago beine ye e sa tšogo hlotlwa a šetše a nwele ye e hlotlilwego kgale. O re: ‘Ye e hlotlilwego kgale e phala ye e sa tšogo hlotlwa.’ ”