Sepedi 2000 (NSO00)
4

Go lekwa ga Jesu

(Mat. 4:1-11; Mar. 1:12-13)

41Jesu a tloga nokeng ya Jordane a tletše Moya wo Mokgethwa gomme a išwa ke wona lešokeng, 2moo a fihlilego a lekwa ke Diabolose matšatši a masome a mane. Nakong yeo ka moka o be a sa je selo, ka gona ya re ge e feta ya ba o swerwe ke tlala.

3Diabolose a re go yena: “Ge o le Morwa wa Modimo, laela leswika le gore le fetoge bogobe.”

4

4:4
Doit. 8:3
Jesu a mo fetola a re: “Mangwalo a Makgethwa a re motho ga a phele ka bogobe fela.”

5Ke moka Diabolose a mo iša thabeng, gomme ka go gadima fela a mmontšha dinaga ka moka tša lefase, 6a re go yena: “Mahumo a dinaga tše ka moka le maatla a go laola ke tla go fa ona, ka gobane a filwe nna, gomme nka no a fa yo ke ratago go mo fa ona. 7Bjale ge, ge o ka nkhunamela, dilo tše ka moka ga tšona e tla ba tša gago.”

8

4:8
Doit. 6:13
Jesu a mo fetola a re: “Mangwalo a Makgethwa a re o khunamele Morena Modimo wa gago, o direle yena a nnoši.”

9Diabolose a mo iša Jerusalema, a fihla a mo nametša ntlhohlong ya Tempele, a re go yena: “Ge o le Morwa wa Modimo ikwišetše fase o le fa, 10

4:10-11
Pes. 91:11-12
gobane Mangwalo a Makgethwa a re: ‘Modimo o tla laela barongwa ba gagwe gore ba go hlokomele.’ 11A ba a re: ‘Ba tla go kuka gore o se thetšwe ke maswika.’ ”

12

4:12
Doit. 6:16
Jesu a mo fetola a re: “Mangwalo a Makgethwa a re: ‘O se ke wa leka Morena Modimo wa gago.’ ”

13Ge Diabolose a seno leka Jesu ka tšeo ka moka, a mo tlogela lebakanyana.

Jesu o thoma modiro wa gagwe Galilea

(Mat. 4:12-17; Mar. 1:14-15)

14Go tloga moo Jesu a boela Galilea a na le maatla a Moya wo Mokgethwa. Setumo sa gagwe sa phatlalala le selete seo ka moka. 15A ruta ka disinagogeng gomme a retwa ke bohle.

Batho ba Nasaretha ba gana Jesu

(Mat. 13:53-58; Mar. 6:1-6)

16Jesu a boela Nasaretha moo a bego a goletše gona, gomme ka letšatši la Sabatha a ya sinagogeng bjalo ka ge a be a tlwaetše. A ema gore a bale Mangwalo a Makgethwa. 17A newa puku ya moprofeta Jesaya. A e phutholla ka mo go ngwadilwego go re:

18

4:18-19
Jes. 61:1-2
“Moya wa Morena o mo go nna;

ke ka lebaka leo a mpeilego gore ke yo begela badiidi Taba ye Botse ya Modimo.

O nthomile go begela dibofša gore di tla bofollwa,

le difofu gore di tla kgontšhwa go bona,

le go lokolla ba ba gateletšwego,

19le go bega gore nako ya gore Morena a lokolle setšhaba sa gagwe e fihlile.”

20Ke moka Jesu ge a seno phutha puku yeo, a e bušetša go mohlanka mme a dula fase. Batho ka moka ka sinagogeng ba mo tomolela mahlo. 21Ge a thoma go ba hlalošetša temana yeo a re: “Lehono temana ye ya Mangwalo a Makgethwa ye le sa tšogo e kwa e phethagetše.”

22A ba kgahla ka moka mme ba kgotsa ka mo a kgonago polelo ka gona. Ba re: “Na ga ke re ke yena morwa wa Josefa?”

23Yena a re go bona: “Ke a tseba gore le tla ntlhaba ka seema se se rego ‘Moreku, ithekole.’ Le tla mpotša le gore le mono motseng wa gešo ke dire tše le kwelego go thwe ke di dirile kua Kapernaume.” 24

4:24
Joh. 4:44
A ba a re: “Ruri, ke le botša gore moprofeta ga a ke a thabelwa motseng wa gabo.

25

4:25
1 Dikg. 17:1
“Ke le botša nnete ge ke re mehleng yela ya Eliya go be go na le bahlologadi ba bantši mo gare ga Baisraele, mola pula e tšere mengwaga ye meraro le seripa e sa ne, mme go wele tlala ye kgolo nageng ka moka. 26
4:26
1 Dikg. 17:8-16
Fela Eliya a se ke a rongwa le go o tee wa bona, ge e se go mohlologadi yo a bego a dula Tsarepate kua seleteng sa Sidone. 27
4:27
2 Dikg. 5:1-14
Le mehleng ya moprofeta Elisha go be go na le batho ba bantši ba ba bego ba bolawa ke bolwetši bja letlalo bja go ba tšhilafatša mo go Baisraele, fela ga go le o tee wa bona yo a kilego a fodišwa, ka ntle le Naamane yola wa Mosiria.”

28Ge batho ba ba lego ka sinagogeng ba ekwa a realo, ba galefa. 29Ba emelela, ba mo ntšhetša ka ntle ga motse, ba mo iša legageng la thaba yeo motse wa bona o bego o agilwe godimo ga yona, e le gore ba tle ba mo kgoromeletše fase, 30eupša yena a ba ngaya a itlogela.

Motho yo a tsenwego ke modemone

(Mar. 1:21-28)

31Ke moka Jesu a ya Kapernaume, motse wo o lego Galilea, a fihla a ruta batho ka matšatši a Sabatha. 32

4:32
Mat. 7:28-29
Bohle ba be ba makatšwa ke mokgwa wo a bego a ruta ka wona, gobane o be a bolela e le yo a nago le maatla a go ba ruta. 33Ka moo sinagogeng go be go na le motho yo a tsenwego ke modemone, e lego moya wo mobe. A goeletša kudu a re: 34“Ao! O nyakang mo go rena, wena Jesu wa Nasaretha? A o tlile go re fediša? Nna ke a go tseba – o Mokgethwa wa Modimo!”

35Jesu a laela modemone yoo a re: “Homola, o tšwe go motho yo!” Modemone wa lahlela motho yola fase gare ga bona, wa napa wa tšwa go yena o se wa mo dira selo.

36Batho ka moka ba tlabega mme ba botšišana ba re: “Ke maatla mang a a lego polelong ya motho yo? Gape o laela meoya ye mebe ka maatla le ka šiši gore e tšwe, gomme e tšwe!” 37Setumo sa gagwe se ile sa phatlalala gohle seleteng seo.

Jesu o fodiša mmatswale wa Petrose le batho ba bantši

(Mat. 8:14-17; Mar. 1:29-34)

38Jesu a tloga moo sinagogeng a ya ga Simone. Mmatswale wa Simone o be a lwala kudu a bolawa ke letadi, gomme Jesu a kgopelwa gore a mo thuše. 39A ema ka dihlogong tša malao a gagwe, gomme a laela letadi gore le mo tlogele. Letadi la mo tlogela ka bjako, gomme a tsoga, a ba fa dijo.

40Ge letšatši le dikela bohle ba ba nago le balwetši ba mehutahuta ba ba tliša go Jesu; yena a bea yo mongwe le yo mongwe wa bona diatla, a ba fodiša. 41Le bademone ba tšwa go batho ba bantši ba goeletša ba re: “Wena o Morwa wa Modimo!”

Jesu a ba kgalema a ba ganetša go bolela, ka gore ba be ba tseba gore ke yena Mesia.

Jesu o ruta ka disinagogeng

(Mar. 1:35-39)

42Ge go esa Jesu a tloga motseng a ya felo mo go se nago motho. Batho ba thoma go mo nyaka, gomme ya re ge ba mo hweditše ba leka go mo thibela gore a se tloge. 43Eupša a re go bona: “Le metse ye mengwe ke swanetše go e ruta Taba ye Botse ya mmušo wa Modimo, ka gobane ke sona se Modimo a nthomilego gore ke se dire.”

44A tšwela pele le go ruta batho ka disinagogeng tša naga ka moka ya Bajuda.