Sepedi 2000 (NSO00)
3

Go ruta ga Johanese Mokolobetši

(Mat. 3:1-12; Mar. 1:1-8; Joh. 1:19-28)

31Ka ngwaga wa lesome le metšo ye mehlano wa ge Tiberiose e le Kesare, Pontiose Pilato e le mmušiši wa Judea, Heroda e le mmuši wa Galilea, Filipi, ngwanabo, e le mmuši wa selete sa Iturea le sa Tragonitise, Lisaniase e le mmuši wa Abilene, 2gomme Hanase le Khayafase e le Baprista ba Bagologolo, Modimo a laela Johanese, morwa wa Sakaria, a le lešokeng gore a yo begela batho molaetša wa gagwe. 3Ka gona a sepela le selete sohle go bapa le noka ya Jordane, a botša batho gore ba sokologe dibeng tša bona mme ba kolobetšwe, gomme Modimo o tla ba swarela tšona. 4

3:4-6
Jes. 40:3-5
Gwa phethega se se ngwadilwego ka pukung ya Jesaya ge a re:

“Segoeledi lešokeng se re:

‘Lokišetšang Morena tsela;

mo otlolleleng mebila.

5Meedi yohle a e tšheletšwe,

dithaba tšohle le meboto yohle di lekanetšwe.

Ditsela tša manyokenyoke di otlollwe,

le mebila ya dikotikoti e lekanetšwe.

6Ke mo batho bohle ba tlago bona ka mo Modimo a tlago ba phološa ka gona.’ ”

7

3:7
Mat. 12:34
23:33
Mašaba a batho a be a etla go Johanese gore a ba kolobetše. Yena a re go bona: “Dinoga tenang, ke mang yo a le boditšego gore le ka phepha kotlo ye Modimo a lego kgauswi le go otla bakgopo ka yona? 8
3:8
Joh. 8:33
Go kaone le dire tše di tlago bontšha gore le sokologile. Le se ke la forana la re le ka phepha kotlo ka lebaka la ge Abrahama e le rakgolokhukhu wa lena. Gobane ke le botša gore Modimo a ka fetoša maswika a gore e be ditlogolo tša Abrahama! 9
3:9
Mat. 7:19
Selepe se šetše se loketše go rema dihlare medung; sehlare se sengwe le se sengwe se se sa enywego dikenywa tše dibotse se tla rengwa sa lahlelwa mollong.”

10Batho ba mmotšiša ba re: “Bjale re direng?”

11Yena a ba fetola a re: “Yo a nago le diaparo tše pedi, se sengwe a se fe yo a se nago le sona; yo a nago le dijo le yena a ngwathele yo a di hlokago.”

12

3:12
Luk. 7:29
Balekgetho ba bangwe ba tla go kolobetšwa, gomme ba mmotšiša ba re: “Moruti, rena re direng?”

13Yena a ba fetola a re: “Le se ke la ntšhiša batho go feta ka mo le laetšwego ka gona.”

14Bahlabani ba bangwe le bona ba mmotšiša ba re: “Rena ge, re direng?”

Yena a ba fetola a re: “Le se ke la tšeela motho tšhelete ka kgang goba ka go mo tšhošetša la re le tla mo phara ka maaka. Le kgotsofale ka se le lefšago ka sona.”

15Batho ba ile ba thoma go beega dipelo, mme bohle ba nagana gore mohlomong Johanese yo ke yena Mesia. 16Ka gona Johanese a ba botša bohle a re: “Nna ke le kolobetša ka meetse, eupša go tla yo mongwe yo a mphetago ka maatla, yo ke sego ka swanela le go mmofolla marala a dieta. Yena o tla le kolobetša ka Moya wo Mokgethwa le ka mollo. 17O swere leselo ka seatla, gomme o tla fefera mabele gabotse. O tla a tšhela ka letlolong la gagwe, mooko wona a o tšhuma ka mollo wo o sa timego.”

18Johanese o be a begela batho Taba ye Botse ya Modimo a bile a ba kgothatša le ka mekgwa ye mentši. 19

3:19-20
Mat. 14:3-4
Mar. 6:17-18
O kile a kgala Heroda, mmuši, ka ge a be a tšere Herodiase, mosadi wa ngwanabo, a bile a dirile le tše dingwe tše mpe tše dintši. 20Heroda a senya le go feta ka go lahlela Johanese ka kgolegong.

Jesu o a kolobetšwa

(Mat. 3:13-17; Mar. 1:9-11)

21Mohla batho ka moka ba ba bego ba le moo ba kolobetšwa, Jesu le yena o ile a kolobetšwa. Ya re a sa rapela, legodimo la bulega, 22

3:22
Gen. 22:2
Pes. 2:7
Jes. 42:1
Mat. 3:17
Mar. 1:11
Luk. 9:35
gomme Moya wo Mokgethwa wa theogela godimo ga gagwe o le ka sebopego sa leeba. Gwa kwagala lentšu le etšwa legodimong le re: “O Morwa wa ka yo ke mo ratago. O nkgahla kudu!”

Borakgolokhukhu ba Jesu

(Mat. 1:1-17)

23Jesu ge a thoma modiro wa gagwe o be a na le mengwaga ye e ka bago ye masome a mararo. Batho ba be ba re ke morwa wa Josefa, Josefa morwa wa Eli, 24Eli morwa wa Matate, Matate morwa wa Lefi, Lefi morwa wa Melgi, Melgi morwa wa Janai, Janai morwa wa Josefa, 25Josefa morwa wa Matatiase, Matatiase morwa wa Amose, Amose morwa wa Nahume, Nahume morwa wa Hesli, Hesli morwa wa Nagai, 26Nagai morwa wa Mahate, Mahate morwa wa Matatiase, Matatiase morwa wa Shimi, Shimi morwa wa Josege, Josege morwa wa Joda, 27Joda morwa wa Johanane, Johanane morwa wa Resa, Resa morwa wa Serubabele, Serubabele morwa wa Sealtiele, Sealtiele morwa wa Neri, 28Neri morwa wa Melgi, Melgi morwa wa Adi, Adi morwa wa Kosamo, Kosamo morwa wa Elmadamo, Elmadamo morwa wa Ere, 29Ere morwa wa Joshua, Joshua morwa wa Eliesere, Eliesere morwa wa Jorime, Jorime morwa wa Matate, Matate morwa wa Lefi, 30Lefi morwa wa Simeone, Simeone morwa wa Juda, Juda morwa wa Josefa, Josefa morwa wa Jonamo, Jonamo morwa wa Eliakime, 31Eliakime morwa wa Melea, Melea morwa wa Mena, Mena morwa wa Matata, Matata morwa wa Nathane, Nathane morwa wa Dafida, 32Dafida morwa wa Isai, Isai morwa wa Obede, Obede morwa wa Boase, Boase morwa wa Salmone, Salmone morwa wa Nagshone, 33Nagshone morwa wa Aminadaba, Aminadaba morwa wa Admine, Admine morwa wa Arni, Arni morwa wa Hetserone, Hetserone morwa wa Peretse, Peretse morwa wa Juda, 34Juda morwa wa Jakobo, Jakobo morwa wa Isaka, Isaka morwa wa Abrahama, Abrahama morwa wa Terage, Terage morwa wa Nahoro, 35Nahoro morwa wa Seruge, Seruge morwa wa Regu, Regu morwa wa Pelege, Pelege morwa wa Ebere, Ebere morwa wa Shelage, 36Shelage morwa wa Kenane, Kenane morwa wa Arpakshade, Arpakshade morwa wa Seme, Seme morwa wa Noa, Noa morwa wa Lamege, 37Lamege morwa wa Metushelage, Metushelage morwa wa Enoko, Enoko morwa wa Jerede, Jerede morwa wa Mahalalele, Mahalalele morwa wa Kenane, 38Kenane morwa wa Enose, Enose morwa wa Sete, Sete morwa wa Adamo, Adamo morwa wa Modimo.

4

Go lekwa ga Jesu

(Mat. 4:1-11; Mar. 1:12-13)

41Jesu a tloga nokeng ya Jordane a tletše Moya wo Mokgethwa gomme a išwa ke wona lešokeng, 2moo a fihlilego a lekwa ke Diabolose matšatši a masome a mane. Nakong yeo ka moka o be a sa je selo, ka gona ya re ge e feta ya ba o swerwe ke tlala.

3Diabolose a re go yena: “Ge o le Morwa wa Modimo, laela leswika le gore le fetoge bogobe.”

4

4:4
Doit. 8:3
Jesu a mo fetola a re: “Mangwalo a Makgethwa a re motho ga a phele ka bogobe fela.”

5Ke moka Diabolose a mo iša thabeng, gomme ka go gadima fela a mmontšha dinaga ka moka tša lefase, 6a re go yena: “Mahumo a dinaga tše ka moka le maatla a go laola ke tla go fa ona, ka gobane a filwe nna, gomme nka no a fa yo ke ratago go mo fa ona. 7Bjale ge, ge o ka nkhunamela, dilo tše ka moka ga tšona e tla ba tša gago.”

8

4:8
Doit. 6:13
Jesu a mo fetola a re: “Mangwalo a Makgethwa a re o khunamele Morena Modimo wa gago, o direle yena a nnoši.”

9Diabolose a mo iša Jerusalema, a fihla a mo nametša ntlhohlong ya Tempele, a re go yena: “Ge o le Morwa wa Modimo ikwišetše fase o le fa, 10

4:10-11
Pes. 91:11-12
gobane Mangwalo a Makgethwa a re: ‘Modimo o tla laela barongwa ba gagwe gore ba go hlokomele.’ 11A ba a re: ‘Ba tla go kuka gore o se thetšwe ke maswika.’ ”

12

4:12
Doit. 6:16
Jesu a mo fetola a re: “Mangwalo a Makgethwa a re: ‘O se ke wa leka Morena Modimo wa gago.’ ”

13Ge Diabolose a seno leka Jesu ka tšeo ka moka, a mo tlogela lebakanyana.

Jesu o thoma modiro wa gagwe Galilea

(Mat. 4:12-17; Mar. 1:14-15)

14Go tloga moo Jesu a boela Galilea a na le maatla a Moya wo Mokgethwa. Setumo sa gagwe sa phatlalala le selete seo ka moka. 15A ruta ka disinagogeng gomme a retwa ke bohle.

Batho ba Nasaretha ba gana Jesu

(Mat. 13:53-58; Mar. 6:1-6)

16Jesu a boela Nasaretha moo a bego a goletše gona, gomme ka letšatši la Sabatha a ya sinagogeng bjalo ka ge a be a tlwaetše. A ema gore a bale Mangwalo a Makgethwa. 17A newa puku ya moprofeta Jesaya. A e phutholla ka mo go ngwadilwego go re:

18

4:18-19
Jes. 61:1-2
“Moya wa Morena o mo go nna;

ke ka lebaka leo a mpeilego gore ke yo begela badiidi Taba ye Botse ya Modimo.

O nthomile go begela dibofša gore di tla bofollwa,

le difofu gore di tla kgontšhwa go bona,

le go lokolla ba ba gateletšwego,

19le go bega gore nako ya gore Morena a lokolle setšhaba sa gagwe e fihlile.”

20Ke moka Jesu ge a seno phutha puku yeo, a e bušetša go mohlanka mme a dula fase. Batho ka moka ka sinagogeng ba mo tomolela mahlo. 21Ge a thoma go ba hlalošetša temana yeo a re: “Lehono temana ye ya Mangwalo a Makgethwa ye le sa tšogo e kwa e phethagetše.”

22A ba kgahla ka moka mme ba kgotsa ka mo a kgonago polelo ka gona. Ba re: “Na ga ke re ke yena morwa wa Josefa?”

23Yena a re go bona: “Ke a tseba gore le tla ntlhaba ka seema se se rego ‘Moreku, ithekole.’ Le tla mpotša le gore le mono motseng wa gešo ke dire tše le kwelego go thwe ke di dirile kua Kapernaume.” 24

4:24
Joh. 4:44
A ba a re: “Ruri, ke le botša gore moprofeta ga a ke a thabelwa motseng wa gabo.

25

4:25
1 Dikg. 17:1
“Ke le botša nnete ge ke re mehleng yela ya Eliya go be go na le bahlologadi ba bantši mo gare ga Baisraele, mola pula e tšere mengwaga ye meraro le seripa e sa ne, mme go wele tlala ye kgolo nageng ka moka. 26
4:26
1 Dikg. 17:8-16
Fela Eliya a se ke a rongwa le go o tee wa bona, ge e se go mohlologadi yo a bego a dula Tsarepate kua seleteng sa Sidone. 27
4:27
2 Dikg. 5:1-14
Le mehleng ya moprofeta Elisha go be go na le batho ba bantši ba ba bego ba bolawa ke bolwetši bja letlalo bja go ba tšhilafatša mo go Baisraele, fela ga go le o tee wa bona yo a kilego a fodišwa, ka ntle le Naamane yola wa Mosiria.”

28Ge batho ba ba lego ka sinagogeng ba ekwa a realo, ba galefa. 29Ba emelela, ba mo ntšhetša ka ntle ga motse, ba mo iša legageng la thaba yeo motse wa bona o bego o agilwe godimo ga yona, e le gore ba tle ba mo kgoromeletše fase, 30eupša yena a ba ngaya a itlogela.

Motho yo a tsenwego ke modemone

(Mar. 1:21-28)

31Ke moka Jesu a ya Kapernaume, motse wo o lego Galilea, a fihla a ruta batho ka matšatši a Sabatha. 32

4:32
Mat. 7:28-29
Bohle ba be ba makatšwa ke mokgwa wo a bego a ruta ka wona, gobane o be a bolela e le yo a nago le maatla a go ba ruta. 33Ka moo sinagogeng go be go na le motho yo a tsenwego ke modemone, e lego moya wo mobe. A goeletša kudu a re: 34“Ao! O nyakang mo go rena, wena Jesu wa Nasaretha? A o tlile go re fediša? Nna ke a go tseba – o Mokgethwa wa Modimo!”

35Jesu a laela modemone yoo a re: “Homola, o tšwe go motho yo!” Modemone wa lahlela motho yola fase gare ga bona, wa napa wa tšwa go yena o se wa mo dira selo.

36Batho ka moka ba tlabega mme ba botšišana ba re: “Ke maatla mang a a lego polelong ya motho yo? Gape o laela meoya ye mebe ka maatla le ka šiši gore e tšwe, gomme e tšwe!” 37Setumo sa gagwe se ile sa phatlalala gohle seleteng seo.

Jesu o fodiša mmatswale wa Petrose le batho ba bantši

(Mat. 8:14-17; Mar. 1:29-34)

38Jesu a tloga moo sinagogeng a ya ga Simone. Mmatswale wa Simone o be a lwala kudu a bolawa ke letadi, gomme Jesu a kgopelwa gore a mo thuše. 39A ema ka dihlogong tša malao a gagwe, gomme a laela letadi gore le mo tlogele. Letadi la mo tlogela ka bjako, gomme a tsoga, a ba fa dijo.

40Ge letšatši le dikela bohle ba ba nago le balwetši ba mehutahuta ba ba tliša go Jesu; yena a bea yo mongwe le yo mongwe wa bona diatla, a ba fodiša. 41Le bademone ba tšwa go batho ba bantši ba goeletša ba re: “Wena o Morwa wa Modimo!”

Jesu a ba kgalema a ba ganetša go bolela, ka gore ba be ba tseba gore ke yena Mesia.

Jesu o ruta ka disinagogeng

(Mar. 1:35-39)

42Ge go esa Jesu a tloga motseng a ya felo mo go se nago motho. Batho ba thoma go mo nyaka, gomme ya re ge ba mo hweditše ba leka go mo thibela gore a se tloge. 43Eupša a re go bona: “Le metse ye mengwe ke swanetše go e ruta Taba ye Botse ya mmušo wa Modimo, ka gobane ke sona se Modimo a nthomilego gore ke se dire.”

44A tšwela pele le go ruta batho ka disinagogeng tša naga ka moka ya Bajuda.

5

Jesu o bitša barutiwa ba gagwe ba mathomo

(Mat. 4:18-22; Mar. 1:16-20)

51

5:1-3
Mat. 13:1-2
Mar. 3:9-10
4:1
Ka tšatši le lengwe e rile ge Jesu a eme lebopong la letsha la Genesarete, lešaba la mo pitlaganya, le rata go kwa lentšu la Modimo. 2A bona maselawatle a mabedi a eme lebopong; barei ba dihlapi ba be ba a tlogetše moo ba hlatswa malokwa a bona. 3Jesu a tsena ka go le lengwe la ona, e le la Simone, gomme a mo kgopela gore a le šuthišetše lebopong go se nene. A dula ka gare ga lona a ruta lešaba leo.

4Ge a feditše go ba ruta, a re go Simone: “Šuthišetša leselawatle le garenyana kua go išago gomme le theošetše malokwa a lena le sware dihlapi.”

5

5:5
Joh. 21:3
Simone a mo fetola a re: “Mong wa ka, re letše re katana bošego ka moka, fela ra se sware selo. Eupša ge o realo, ke tla no theošetša malokwa.” 6
5:6
Joh. 21:6
Ba ile ba a theošetša gomme ba swara dihlapi tše dintšintši, malokwa a ba a nyaka go gagoga. 7Ba kgwathetša bagwera ba bona ba ka leselawatleng lela le lengwe gore ba tle ba ba thuše. Ba tla ba tlatša maselawatle ale ka mabedi a ba a nyaka go sobela. 8Ge Simone Petrose a bona se se diregilego a itahlela fase pele ga Jesu, a re: “Morena, tloga mo go nna, ka gobane ke nna monna wa modiradibe!”

9Gape yena le bohle ba ba bego ba na le yena ba be ba tlabilwe ke bontši bja dihlapi tše ba bego ba di swere. 10Le bagwera ba Simone, e lego Jakobose le Johanese, barwa ba Sebediose, ba be ba tlabegile. Jesu a re go Simone: “O se tšhoge, go tloga bjale o tla ba morei wa batho.”

11Ba bušetša maselawatle ale lebopong, ba tlogela tšohle, ba latela Jesu.

Jesu o fodiša monna yo mongwe

(Mat. 8:1-4; Mar. 1:40-45)

12Ka tšatši le lengwe Jesu o be a le motseng wo mongwe moo go bego go na le monna yo a bolawago ke bolwetši bja letlalo bja go mo tšhilafatša. Ya re ge a bona Jesu, a itahlela fase ka sefahlego, a mo kgopela a re: “Morena, etse ge o rata o ka mphodiša ka hlweka.”

13Jesu a otlolla letsogo a mo kgwatha a re: “Ke a rata; hlweka!” Gateetee a fola. 14

5:14
Lef. 14:1-32
Jesu a mo laya a re: “O se ke wa botša motho, eupša eya go moprista a go bone, gomme o dire sehlabelo ka mo go laetšego Moshe, gore e be bohlatse go batho ka moka bja gore o hlwekile.”

15Setumo sa Jesu sa phatlalala le go feta, gomme mašabašaba a batho a tla a mmokanela go mo kwa, yena a fodiša ba ba lwalago gare ga bona. 16O be a tlwaetše go ngwegela mašokeng, a ye go rapela.

Jesu o fodiša monna wa go repha ditho

(Mat. 9:1-8; Mar. 2:1-12)

17Ka tšatši le lengwe Jesu o be a ruta batho. Bafarisei ba bangwe le boramangwalo ba ba bego ba etšwa metseng ka moka ya Galilea le Judea ešita le kua Jerusalema le bona ba be ba dutše fase moo. Maatla a Morena a be a le mo go Jesu gore a fodiše balwetši. 18Gwa tla banna ba bangwe ba kukile monna wa go repha ditho ka leako, ba leka go mo tsenya ka ntlong gore ba mmee pele ga Jesu. 19Fela ka lebaka la bontši bja batho ba palelwa ke go mo tsenya. Ka gona ba namela tlhakeng, ba phula lešoba gona, gomme ba mo theošetša ka gare ka leako, a ba mo pele ga Jesu gare ga batho ba ba bego ba le ka moo. 20Jesu ge a bona ka mo ba nago le tumelo ka gona, a re go monna yoo: “Motho wa batho, o swaretšwe dibe tša gago.”

21Boramangwalo le Bafarisei ba botšišana ba re: “Motho yo o itira mang ge a nyefola Modimo ka mokgwa wo? Ke mang yo a ka swarelago batho dibe ntle le Modimo?”

22Jesu, ge a lemoga tše ba di naganago, a re go bona: “Le reng le nagana ka mokgwa wo? 23Se bonolo ke sefe, go re: ‘O swaretšwe dibe tša gago,’ goba go re: ‘Emelela, o sepele’? 24Bjale ge, ke nyaka go le bontšha gore Morwamotho o na le maatla a go swarela batho dibe mo lefaseng.” Ya ba o re go morephaditho: “Ke a go botša ke re: Emelela, o rwale leako la gago, o ikele gae!”

25Monna yoo a emelela ka ntle le go dikadika bohle ba mmona, a tšea leako le a bego a robetše go lona, a ya gae a reta Modimo. 26Bohle ba tlabega, ba reta Modimo ba tšhogile e le ruri ba re: “Jo, tše re di bonego lehono di a tlaba!”

Jesu o bitša Lefi gore a mo latele

(Mat. 9:9-13; Mar. 2:13-17)

27Ka morago Jesu ge a tloga moo a bona molekgetho yo leina la gagwe e bego e le Lefi a dutše ngwakong wa lekgetho. A re go yena: “Ntatele!” 28Lefi a emelela, a tlogela tšohle, a mo latela.

29Ka morago a direla Jesu monyanya wo mogolo ka ga gagwe, gomme gare ga bao ba bego ba tlile dijong go be go na le balekgetho ba bantši le batho ba bangwe. 30

5:30
Luk. 15:1-2
Bafarisei le boramangwalo ba bangwe bao le bona e bego e le Bafarisei ba ngongoregela barutiwa ba Jesu ba re: “Le reng le eja le balekgetho le bile le enwa le bona le badiradibe ba bangwe?”

31Jesu a ba fetola a re: “Ngaka ga e nyakwe ke batho ba ba iketlilego, e nyakwa ke ba ba lwalago. 32Nna ga se ka tlela go botša baloki gore ba sokologe, ke tletše go botša badiradibe.”

Mabapi le go ikona dijo

(Mat. 9:14-17; Mar. 2:18-22)

33Batho ba bangwe ba kile ba re go Jesu: “Barutiwa ba Johanese Mokolobetši ba ikona dijo gantši ba rapela, barutiwa ba Bafarisei le bona ba dira bjalo, eupša ba gago bona ba a ja, ba a nwa.”

34Jesu a ba fetola a re: “Kgane baeng ba ba tlilego monyanyeng wa lenyalo le ka kgona go ba gapeletša go ikona dijo monyadi a sa na le bona? 35Fela nako e tla tla yeo ka yona monyadi a tlago tlošwa go bona, ya ba gona ba ikonago.”

36Jesu a ba botša le ka seswantšho a re: “Ga go motho yo a segago segaswa seaparong se sefsa go se phara go sa kgale. Ge a ka dira bjalo o tla be a kgeitše seaparo seo se sefsa, gomme segaswa seo sa go tšwa seaparong se sefsa se ka rona sa kgale. 37Le gona ga go motho yo a tšhelago beine ye e sa tšogo hlotlwa ka makukeng a kgale, ka gobane e ka a paleša, beine ya tšhologa, le ona makuka a loba. 38Beine ye e sa tšogo hlotlwa yona e tšhelwa ka makukeng a mafsa. 39Le gona ga go motho yo a nyakago beine ye e sa tšogo hlotlwa a šetše a nwele ye e hlotlilwego kgale. O re: ‘Ye e hlotlilwego kgale e phala ye e sa tšogo hlotlwa.’ ”