Sepedi 2000 (NSO00)
2

Tša matswalo a Jesu

(Mat. 1:18-25)

21Mehleng yeo Kesare Agostose a laela gore batho ka moka ba mmušo wa Roma ba balwe. 2Ge batho ba balwa lekga le la mathomo, mmušiši wa Siria e be e le Kwiriniose. 3Batho ka moka ba ile ba ya go ingwadiša, mongwe le mongwe a ya motseng wa gabo.

4Josefa le yena a tloga motseng wa Nasaretha kua Galilea a ya Betlelehema, mo go tswaletšwego Kgoši Dafida, seleteng sa Judea. Josefa o ile gona ka ge e be e le wa leloko la Dafida. 5A ya a ingwadiša le Maria yo a bego a mmeeleditše, yo e bego e le moimana. 6Ya re ge ba le moo Betlelehema nako ya gore Maria a belege ya fihla. 7A belega morwa wa leitšibolo, a mo phuthela ka mašela, gomme a mo robatša ka legopong, ka gobane go be go se na sekgoba ka ntlong ya baeti.

Badiši le barongwa

8Gona seleteng seo go be go na le badiši ba ba bego ba letše merakeng ba letile mehlape ya bona ya dinku. 9Morongwa wa Morena a iponagatša go bona, gomme letago la Morena la taga go ba dikologa. Ba tšhoga kudu, 10eupša morongwa yoo a re go bona: “Le se ke la tšhoga! Ke tlile go le botša taba ye botse ye e tlago thabiša setšhaba ka moka kudu. 11Lehono kua motseng wa Dafida le tswaletšwe Mophološi yo e lego Kriste Morena. 12Gomme se le tlago mmona ka sona sese: Le tla hwetša lesea le phuthetšwe ka mašela le letše ka legopong.”

13Ya re a sa tšo realo gwa tšwelela lešaba le legolo la madira a barongwa ba legodimo le ema le yena le tumiša Modimo le re:

14“A go tumišwe Modimo legodimong la godimodimo,

gomme khutšo a e be le ba ba mo kgahlago lefaseng!”

15E rile ge barongwa bao ba tloga ba boela legodimong, badiši bale ba šala ba botšana ba re: “A re yeng Betlelehema re yo bona taba ye e diregilego ye Morena a re boditšego yona.”

16Ba napa ba itlhaganela ba ya, ba hwetša Maria le Josefa le lona lesea le robetše ka legopong. 17Ya re ge ba mmone ba yo anega tše morongwa a ba boditšego tšona mabapi le ngwana yoo. 18Bohle ba ba di kwago ba tlabja ke tše ba di botšwago ke badiši. 19Maria yena ditaba tše ka moka a di lota ka pelong mme a di nagantšhiša. 20Badiši bale ba boela morago ba reta Modimo ba bile ba mo tumiša ka lebaka la tšohle tše ba bego ba di kwele ba bile ba di bone. Gape go be go le ka wona mokgwa wola morongwa a bego a ba boditše.

Jesu o thewa leina

21

2:21
Lef. 12:3
Luk. 1:31
E rile ge go fetile matšatši a seswai, mola e le nako ya gore ngwana a bolotšwe, a thewa leina la Jesu, lona leina lela a bego a ile a le thewa ke morongwa a sešo a ingwa ke mmagwe.

Jesu o neelwa Tempeleng

22

2:22-24
Lef. 12:6-9
Ge nako ya go hlwekišwa ga bona go ya ka molao wa Moshe e fetile, batswadi ba ngwana ba mo iša Jerusalema go yo mo neela Morena. 23
2:23
Eks. 13:2,12
Gape go ngwadilwe ka molaong wa Morena gwa thwe: “Leitšibolo le lengwe le le lengwe le letona le neelwe Morena.” 24Ba ile ba yo dira le sehlabelo ka mekuru ye mebedi goba maeba a mabedi, go ya ka moo go laetšwego ka molaong wa Morena.

Simeone le Anna ba bona ngwana Jesu

25Yona mehleng yeo moo Jerusalema go be go na le monna yo mongwe ba re ke Simeone. E be e le monna wa go loka, wa morapedi, mme a letetše go phološwa ga Baisraele. Moya wo Mokgethwa o be o na le yena, 26ebile o mo utolletše gore a ka se hwe a se a bona Mesia yo a tshepišitšwego ke Morena. 27Simeone yo a išwa ke Moya Tempeleng. Ya re ge batswadi ba ngwana Jesu ba mo tliša gona Tempeleng go mo phethela se se nyakwago ke molao, 28Simeone a mo kuka ka matsogo, a reta Modimo a re:

29“Bjale gona, Morena, o ka no ntesa,

nna, mohlanka wa gago,

ka itshepelela ke wele pelo,

bjalo ka ge o boletše.

30Gobane yo a tlago phološa setšhaba sa gago ke iponetše yena ka mahlo.

31Ke yo o mo tlišitšego go bonwa ke ditšhaba tšohle:

32

2:32
Jes. 42:6
49:6
52:10
E le seetša sa go utollela ditšhaba nnete ya gago,

sa go tlišetša Baisraele,

setšhaba sa gago, tlhomphego.”

33Tatagwe le mmagwe ba tlabja ke tše Simeone a di bolelago ka yena. 34Simeone a ba šegofatša, gomme a re go Maria, mmagongwana: “Tseba gore ngwana yo o beetšwe go fedišwa ga ba bantši le go phološwa ga ba bantši mo go Baisraele. E tla ba yena sešupo sa go tšwa go Modimo se se tlago ganetšwa ke batho ba bantši, 35ya ba gona go utologa ga dikgopolo tša bona. Ge e le wena, mahloko a tla go hlaba pelo bjalo ka tšhoša.”

36Gona moo go be go na le moprofeta wa mohlologadi, e le mokgekolokgekolo. Leina la gagwe e be e le Anna, morwedi wa Fanuele, wa kgoro ya Asere. O be a rile go nyalwa e sa le kgarebe, a dula le monna wa gagwe mengwaga ye e šupago. 37Bjale o be a na le mengwaga ye masome a seswai le metšo ye mene. O be a sa tloge Tempeleng, bošego le mosegare a khunamela Modimo, a ikona dijo, a rapela. 38Ka yona nako yeo le yena a fihla a reta Modimo, gomme bohle ba ba bego ba letetše gore Modimo a lokolle Jerusalema a bolela le bona ka ngwana yoo.

Go boelwa Nasaretha

39

2:39
Mat. 2:23
E rile ge Maria le Josefa ba phethile tšohle go ya ka molao wa Morena, ba boela Galilea, motseng wa gabobona wa Nasaretha. 40Ngwana yena a gola mme a tia; o be a kwešiša gabotse se se nyakwago ke Modimo, a bile a šegofaditšwe ke yena.

Mošemane Jesu Tempeleng

41

2:41
Eks. 12:1-27
Doit. 16:1-8
Ngwaga wo mongwe le wo mongwe batswadi ba Jesu ba be ba eya Jerusalema Monyanyeng wa Paseka. 42Ge Jesu a na le mengwaga ye lesome le ye mebedi, ba ya monyanyeng bjalo ka mengwageng. 43Ya re ge monyanya o fetile ba boela gae, eupša mošemane Jesu a šala Jerusalema. Batswadi ba gagwe ba be ba sa tsebe. 44Ba be ba gopola gore o mo sehlopheng sa gabobona, ka gona ba hlwa ba sepela leeto la letšatši, ya ba gona ba thomago go mo nyaka melokong le bagwereng ba bona. 45Ba se mo hwetše; ka gona ba gomela Jerusalema ba mo nyaka. 46E rile ka letšatši la boraro ba mo hwetša Tempeleng, a dutše le dirutegi tša Bajuda, a di theeleditše a bile a di botšiša dipotšišo. 47Bohle ba ba mo kwago ba be ba tlabilwe ke kwešišo ya gagwe le diphetolo. 48Batswadi ba gagwe ge ba mmona ba makala, gomme mmagwe a mmotšiša a re: “Ngwanaka, o re diretšeng ka mokgwa wo? Gape nna le tatago re be re go nyaka re tshwenyegile.”

49Yena a mo fetola a re: “Le be le nnyakelang? Kgane le be le sa tsebe gore ke swanetše go ba mo ntlong ya Tate?” 50Fela bona ba se kwešiše phetolo yeo ya gagwe.

51Ke moka a gomela le bona Nasaretha, a dula a ba theeletša. Mmagwe yena ditaba tše ka moka a di lota ka pelong. 52

2:52
1 Sam. 2:26
Diema 3:4
Jesu a gola, a hlalefa le go feta, a kgahla Modimo le batho.

3

Go ruta ga Johanese Mokolobetši

(Mat. 3:1-12; Mar. 1:1-8; Joh. 1:19-28)

31Ka ngwaga wa lesome le metšo ye mehlano wa ge Tiberiose e le Kesare, Pontiose Pilato e le mmušiši wa Judea, Heroda e le mmuši wa Galilea, Filipi, ngwanabo, e le mmuši wa selete sa Iturea le sa Tragonitise, Lisaniase e le mmuši wa Abilene, 2gomme Hanase le Khayafase e le Baprista ba Bagologolo, Modimo a laela Johanese, morwa wa Sakaria, a le lešokeng gore a yo begela batho molaetša wa gagwe. 3Ka gona a sepela le selete sohle go bapa le noka ya Jordane, a botša batho gore ba sokologe dibeng tša bona mme ba kolobetšwe, gomme Modimo o tla ba swarela tšona. 4

3:4-6
Jes. 40:3-5
Gwa phethega se se ngwadilwego ka pukung ya Jesaya ge a re:

“Segoeledi lešokeng se re:

‘Lokišetšang Morena tsela;

mo otlolleleng mebila.

5Meedi yohle a e tšheletšwe,

dithaba tšohle le meboto yohle di lekanetšwe.

Ditsela tša manyokenyoke di otlollwe,

le mebila ya dikotikoti e lekanetšwe.

6Ke mo batho bohle ba tlago bona ka mo Modimo a tlago ba phološa ka gona.’ ”

7

3:7
Mat. 12:34
23:33
Mašaba a batho a be a etla go Johanese gore a ba kolobetše. Yena a re go bona: “Dinoga tenang, ke mang yo a le boditšego gore le ka phepha kotlo ye Modimo a lego kgauswi le go otla bakgopo ka yona? 8
3:8
Joh. 8:33
Go kaone le dire tše di tlago bontšha gore le sokologile. Le se ke la forana la re le ka phepha kotlo ka lebaka la ge Abrahama e le rakgolokhukhu wa lena. Gobane ke le botša gore Modimo a ka fetoša maswika a gore e be ditlogolo tša Abrahama! 9
3:9
Mat. 7:19
Selepe se šetše se loketše go rema dihlare medung; sehlare se sengwe le se sengwe se se sa enywego dikenywa tše dibotse se tla rengwa sa lahlelwa mollong.”

10Batho ba mmotšiša ba re: “Bjale re direng?”

11Yena a ba fetola a re: “Yo a nago le diaparo tše pedi, se sengwe a se fe yo a se nago le sona; yo a nago le dijo le yena a ngwathele yo a di hlokago.”

12

3:12
Luk. 7:29
Balekgetho ba bangwe ba tla go kolobetšwa, gomme ba mmotšiša ba re: “Moruti, rena re direng?”

13Yena a ba fetola a re: “Le se ke la ntšhiša batho go feta ka mo le laetšwego ka gona.”

14Bahlabani ba bangwe le bona ba mmotšiša ba re: “Rena ge, re direng?”

Yena a ba fetola a re: “Le se ke la tšeela motho tšhelete ka kgang goba ka go mo tšhošetša la re le tla mo phara ka maaka. Le kgotsofale ka se le lefšago ka sona.”

15Batho ba ile ba thoma go beega dipelo, mme bohle ba nagana gore mohlomong Johanese yo ke yena Mesia. 16Ka gona Johanese a ba botša bohle a re: “Nna ke le kolobetša ka meetse, eupša go tla yo mongwe yo a mphetago ka maatla, yo ke sego ka swanela le go mmofolla marala a dieta. Yena o tla le kolobetša ka Moya wo Mokgethwa le ka mollo. 17O swere leselo ka seatla, gomme o tla fefera mabele gabotse. O tla a tšhela ka letlolong la gagwe, mooko wona a o tšhuma ka mollo wo o sa timego.”

18Johanese o be a begela batho Taba ye Botse ya Modimo a bile a ba kgothatša le ka mekgwa ye mentši. 19

3:19-20
Mat. 14:3-4
Mar. 6:17-18
O kile a kgala Heroda, mmuši, ka ge a be a tšere Herodiase, mosadi wa ngwanabo, a bile a dirile le tše dingwe tše mpe tše dintši. 20Heroda a senya le go feta ka go lahlela Johanese ka kgolegong.

Jesu o a kolobetšwa

(Mat. 3:13-17; Mar. 1:9-11)

21Mohla batho ka moka ba ba bego ba le moo ba kolobetšwa, Jesu le yena o ile a kolobetšwa. Ya re a sa rapela, legodimo la bulega, 22

3:22
Gen. 22:2
Pes. 2:7
Jes. 42:1
Mat. 3:17
Mar. 1:11
Luk. 9:35
gomme Moya wo Mokgethwa wa theogela godimo ga gagwe o le ka sebopego sa leeba. Gwa kwagala lentšu le etšwa legodimong le re: “O Morwa wa ka yo ke mo ratago. O nkgahla kudu!”

Borakgolokhukhu ba Jesu

(Mat. 1:1-17)

23Jesu ge a thoma modiro wa gagwe o be a na le mengwaga ye e ka bago ye masome a mararo. Batho ba be ba re ke morwa wa Josefa, Josefa morwa wa Eli, 24Eli morwa wa Matate, Matate morwa wa Lefi, Lefi morwa wa Melgi, Melgi morwa wa Janai, Janai morwa wa Josefa, 25Josefa morwa wa Matatiase, Matatiase morwa wa Amose, Amose morwa wa Nahume, Nahume morwa wa Hesli, Hesli morwa wa Nagai, 26Nagai morwa wa Mahate, Mahate morwa wa Matatiase, Matatiase morwa wa Shimi, Shimi morwa wa Josege, Josege morwa wa Joda, 27Joda morwa wa Johanane, Johanane morwa wa Resa, Resa morwa wa Serubabele, Serubabele morwa wa Sealtiele, Sealtiele morwa wa Neri, 28Neri morwa wa Melgi, Melgi morwa wa Adi, Adi morwa wa Kosamo, Kosamo morwa wa Elmadamo, Elmadamo morwa wa Ere, 29Ere morwa wa Joshua, Joshua morwa wa Eliesere, Eliesere morwa wa Jorime, Jorime morwa wa Matate, Matate morwa wa Lefi, 30Lefi morwa wa Simeone, Simeone morwa wa Juda, Juda morwa wa Josefa, Josefa morwa wa Jonamo, Jonamo morwa wa Eliakime, 31Eliakime morwa wa Melea, Melea morwa wa Mena, Mena morwa wa Matata, Matata morwa wa Nathane, Nathane morwa wa Dafida, 32Dafida morwa wa Isai, Isai morwa wa Obede, Obede morwa wa Boase, Boase morwa wa Salmone, Salmone morwa wa Nagshone, 33Nagshone morwa wa Aminadaba, Aminadaba morwa wa Admine, Admine morwa wa Arni, Arni morwa wa Hetserone, Hetserone morwa wa Peretse, Peretse morwa wa Juda, 34Juda morwa wa Jakobo, Jakobo morwa wa Isaka, Isaka morwa wa Abrahama, Abrahama morwa wa Terage, Terage morwa wa Nahoro, 35Nahoro morwa wa Seruge, Seruge morwa wa Regu, Regu morwa wa Pelege, Pelege morwa wa Ebere, Ebere morwa wa Shelage, 36Shelage morwa wa Kenane, Kenane morwa wa Arpakshade, Arpakshade morwa wa Seme, Seme morwa wa Noa, Noa morwa wa Lamege, 37Lamege morwa wa Metushelage, Metushelage morwa wa Enoko, Enoko morwa wa Jerede, Jerede morwa wa Mahalalele, Mahalalele morwa wa Kenane, 38Kenane morwa wa Enose, Enose morwa wa Sete, Sete morwa wa Adamo, Adamo morwa wa Modimo.

4

Go lekwa ga Jesu

(Mat. 4:1-11; Mar. 1:12-13)

41Jesu a tloga nokeng ya Jordane a tletše Moya wo Mokgethwa gomme a išwa ke wona lešokeng, 2moo a fihlilego a lekwa ke Diabolose matšatši a masome a mane. Nakong yeo ka moka o be a sa je selo, ka gona ya re ge e feta ya ba o swerwe ke tlala.

3Diabolose a re go yena: “Ge o le Morwa wa Modimo, laela leswika le gore le fetoge bogobe.”

4

4:4
Doit. 8:3
Jesu a mo fetola a re: “Mangwalo a Makgethwa a re motho ga a phele ka bogobe fela.”

5Ke moka Diabolose a mo iša thabeng, gomme ka go gadima fela a mmontšha dinaga ka moka tša lefase, 6a re go yena: “Mahumo a dinaga tše ka moka le maatla a go laola ke tla go fa ona, ka gobane a filwe nna, gomme nka no a fa yo ke ratago go mo fa ona. 7Bjale ge, ge o ka nkhunamela, dilo tše ka moka ga tšona e tla ba tša gago.”

8

4:8
Doit. 6:13
Jesu a mo fetola a re: “Mangwalo a Makgethwa a re o khunamele Morena Modimo wa gago, o direle yena a nnoši.”

9Diabolose a mo iša Jerusalema, a fihla a mo nametša ntlhohlong ya Tempele, a re go yena: “Ge o le Morwa wa Modimo ikwišetše fase o le fa, 10

4:10-11
Pes. 91:11-12
gobane Mangwalo a Makgethwa a re: ‘Modimo o tla laela barongwa ba gagwe gore ba go hlokomele.’ 11A ba a re: ‘Ba tla go kuka gore o se thetšwe ke maswika.’ ”

12

4:12
Doit. 6:16
Jesu a mo fetola a re: “Mangwalo a Makgethwa a re: ‘O se ke wa leka Morena Modimo wa gago.’ ”

13Ge Diabolose a seno leka Jesu ka tšeo ka moka, a mo tlogela lebakanyana.

Jesu o thoma modiro wa gagwe Galilea

(Mat. 4:12-17; Mar. 1:14-15)

14Go tloga moo Jesu a boela Galilea a na le maatla a Moya wo Mokgethwa. Setumo sa gagwe sa phatlalala le selete seo ka moka. 15A ruta ka disinagogeng gomme a retwa ke bohle.

Batho ba Nasaretha ba gana Jesu

(Mat. 13:53-58; Mar. 6:1-6)

16Jesu a boela Nasaretha moo a bego a goletše gona, gomme ka letšatši la Sabatha a ya sinagogeng bjalo ka ge a be a tlwaetše. A ema gore a bale Mangwalo a Makgethwa. 17A newa puku ya moprofeta Jesaya. A e phutholla ka mo go ngwadilwego go re:

18

4:18-19
Jes. 61:1-2
“Moya wa Morena o mo go nna;

ke ka lebaka leo a mpeilego gore ke yo begela badiidi Taba ye Botse ya Modimo.

O nthomile go begela dibofša gore di tla bofollwa,

le difofu gore di tla kgontšhwa go bona,

le go lokolla ba ba gateletšwego,

19le go bega gore nako ya gore Morena a lokolle setšhaba sa gagwe e fihlile.”

20Ke moka Jesu ge a seno phutha puku yeo, a e bušetša go mohlanka mme a dula fase. Batho ka moka ka sinagogeng ba mo tomolela mahlo. 21Ge a thoma go ba hlalošetša temana yeo a re: “Lehono temana ye ya Mangwalo a Makgethwa ye le sa tšogo e kwa e phethagetše.”

22A ba kgahla ka moka mme ba kgotsa ka mo a kgonago polelo ka gona. Ba re: “Na ga ke re ke yena morwa wa Josefa?”

23Yena a re go bona: “Ke a tseba gore le tla ntlhaba ka seema se se rego ‘Moreku, ithekole.’ Le tla mpotša le gore le mono motseng wa gešo ke dire tše le kwelego go thwe ke di dirile kua Kapernaume.” 24

4:24
Joh. 4:44
A ba a re: “Ruri, ke le botša gore moprofeta ga a ke a thabelwa motseng wa gabo.

25

4:25
1 Dikg. 17:1
“Ke le botša nnete ge ke re mehleng yela ya Eliya go be go na le bahlologadi ba bantši mo gare ga Baisraele, mola pula e tšere mengwaga ye meraro le seripa e sa ne, mme go wele tlala ye kgolo nageng ka moka. 26
4:26
1 Dikg. 17:8-16
Fela Eliya a se ke a rongwa le go o tee wa bona, ge e se go mohlologadi yo a bego a dula Tsarepate kua seleteng sa Sidone. 27
4:27
2 Dikg. 5:1-14
Le mehleng ya moprofeta Elisha go be go na le batho ba bantši ba ba bego ba bolawa ke bolwetši bja letlalo bja go ba tšhilafatša mo go Baisraele, fela ga go le o tee wa bona yo a kilego a fodišwa, ka ntle le Naamane yola wa Mosiria.”

28Ge batho ba ba lego ka sinagogeng ba ekwa a realo, ba galefa. 29Ba emelela, ba mo ntšhetša ka ntle ga motse, ba mo iša legageng la thaba yeo motse wa bona o bego o agilwe godimo ga yona, e le gore ba tle ba mo kgoromeletše fase, 30eupša yena a ba ngaya a itlogela.

Motho yo a tsenwego ke modemone

(Mar. 1:21-28)

31Ke moka Jesu a ya Kapernaume, motse wo o lego Galilea, a fihla a ruta batho ka matšatši a Sabatha. 32

4:32
Mat. 7:28-29
Bohle ba be ba makatšwa ke mokgwa wo a bego a ruta ka wona, gobane o be a bolela e le yo a nago le maatla a go ba ruta. 33Ka moo sinagogeng go be go na le motho yo a tsenwego ke modemone, e lego moya wo mobe. A goeletša kudu a re: 34“Ao! O nyakang mo go rena, wena Jesu wa Nasaretha? A o tlile go re fediša? Nna ke a go tseba – o Mokgethwa wa Modimo!”

35Jesu a laela modemone yoo a re: “Homola, o tšwe go motho yo!” Modemone wa lahlela motho yola fase gare ga bona, wa napa wa tšwa go yena o se wa mo dira selo.

36Batho ka moka ba tlabega mme ba botšišana ba re: “Ke maatla mang a a lego polelong ya motho yo? Gape o laela meoya ye mebe ka maatla le ka šiši gore e tšwe, gomme e tšwe!” 37Setumo sa gagwe se ile sa phatlalala gohle seleteng seo.

Jesu o fodiša mmatswale wa Petrose le batho ba bantši

(Mat. 8:14-17; Mar. 1:29-34)

38Jesu a tloga moo sinagogeng a ya ga Simone. Mmatswale wa Simone o be a lwala kudu a bolawa ke letadi, gomme Jesu a kgopelwa gore a mo thuše. 39A ema ka dihlogong tša malao a gagwe, gomme a laela letadi gore le mo tlogele. Letadi la mo tlogela ka bjako, gomme a tsoga, a ba fa dijo.

40Ge letšatši le dikela bohle ba ba nago le balwetši ba mehutahuta ba ba tliša go Jesu; yena a bea yo mongwe le yo mongwe wa bona diatla, a ba fodiša. 41Le bademone ba tšwa go batho ba bantši ba goeletša ba re: “Wena o Morwa wa Modimo!”

Jesu a ba kgalema a ba ganetša go bolela, ka gore ba be ba tseba gore ke yena Mesia.

Jesu o ruta ka disinagogeng

(Mar. 1:35-39)

42Ge go esa Jesu a tloga motseng a ya felo mo go se nago motho. Batho ba thoma go mo nyaka, gomme ya re ge ba mo hweditše ba leka go mo thibela gore a se tloge. 43Eupša a re go bona: “Le metse ye mengwe ke swanetše go e ruta Taba ye Botse ya mmušo wa Modimo, ka gobane ke sona se Modimo a nthomilego gore ke se dire.”

44A tšwela pele le go ruta batho ka disinagogeng tša naga ka moka ya Bajuda.