Sepedi 2000 (NSO00)
3

Go ruta ga Johanese Mokolobetši

(Mat. 3:1-12; Mar. 1:1-8; Joh. 1:19-28)

31Ka ngwaga wa lesome le metšo ye mehlano wa ge Tiberiose e le Kesare, Pontiose Pilato e le mmušiši wa Judea, Heroda e le mmuši wa Galilea, Filipi, ngwanabo, e le mmuši wa selete sa Iturea le sa Tragonitise, Lisaniase e le mmuši wa Abilene, 2gomme Hanase le Khayafase e le Baprista ba Bagologolo, Modimo a laela Johanese, morwa wa Sakaria, a le lešokeng gore a yo begela batho molaetša wa gagwe. 3Ka gona a sepela le selete sohle go bapa le noka ya Jordane, a botša batho gore ba sokologe dibeng tša bona mme ba kolobetšwe, gomme Modimo o tla ba swarela tšona. 4

3:4-6
Jes. 40:3-5
Gwa phethega se se ngwadilwego ka pukung ya Jesaya ge a re:

“Segoeledi lešokeng se re:

‘Lokišetšang Morena tsela;

mo otlolleleng mebila.

5Meedi yohle a e tšheletšwe,

dithaba tšohle le meboto yohle di lekanetšwe.

Ditsela tša manyokenyoke di otlollwe,

le mebila ya dikotikoti e lekanetšwe.

6Ke mo batho bohle ba tlago bona ka mo Modimo a tlago ba phološa ka gona.’ ”

7

3:7
Mat. 12:34
23:33
Mašaba a batho a be a etla go Johanese gore a ba kolobetše. Yena a re go bona: “Dinoga tenang, ke mang yo a le boditšego gore le ka phepha kotlo ye Modimo a lego kgauswi le go otla bakgopo ka yona? 8
3:8
Joh. 8:33
Go kaone le dire tše di tlago bontšha gore le sokologile. Le se ke la forana la re le ka phepha kotlo ka lebaka la ge Abrahama e le rakgolokhukhu wa lena. Gobane ke le botša gore Modimo a ka fetoša maswika a gore e be ditlogolo tša Abrahama! 9
3:9
Mat. 7:19
Selepe se šetše se loketše go rema dihlare medung; sehlare se sengwe le se sengwe se se sa enywego dikenywa tše dibotse se tla rengwa sa lahlelwa mollong.”

10Batho ba mmotšiša ba re: “Bjale re direng?”

11Yena a ba fetola a re: “Yo a nago le diaparo tše pedi, se sengwe a se fe yo a se nago le sona; yo a nago le dijo le yena a ngwathele yo a di hlokago.”

12

3:12
Luk. 7:29
Balekgetho ba bangwe ba tla go kolobetšwa, gomme ba mmotšiša ba re: “Moruti, rena re direng?”

13Yena a ba fetola a re: “Le se ke la ntšhiša batho go feta ka mo le laetšwego ka gona.”

14Bahlabani ba bangwe le bona ba mmotšiša ba re: “Rena ge, re direng?”

Yena a ba fetola a re: “Le se ke la tšeela motho tšhelete ka kgang goba ka go mo tšhošetša la re le tla mo phara ka maaka. Le kgotsofale ka se le lefšago ka sona.”

15Batho ba ile ba thoma go beega dipelo, mme bohle ba nagana gore mohlomong Johanese yo ke yena Mesia. 16Ka gona Johanese a ba botša bohle a re: “Nna ke le kolobetša ka meetse, eupša go tla yo mongwe yo a mphetago ka maatla, yo ke sego ka swanela le go mmofolla marala a dieta. Yena o tla le kolobetša ka Moya wo Mokgethwa le ka mollo. 17O swere leselo ka seatla, gomme o tla fefera mabele gabotse. O tla a tšhela ka letlolong la gagwe, mooko wona a o tšhuma ka mollo wo o sa timego.”

18Johanese o be a begela batho Taba ye Botse ya Modimo a bile a ba kgothatša le ka mekgwa ye mentši. 19

3:19-20
Mat. 14:3-4
Mar. 6:17-18
O kile a kgala Heroda, mmuši, ka ge a be a tšere Herodiase, mosadi wa ngwanabo, a bile a dirile le tše dingwe tše mpe tše dintši. 20Heroda a senya le go feta ka go lahlela Johanese ka kgolegong.

Jesu o a kolobetšwa

(Mat. 3:13-17; Mar. 1:9-11)

21Mohla batho ka moka ba ba bego ba le moo ba kolobetšwa, Jesu le yena o ile a kolobetšwa. Ya re a sa rapela, legodimo la bulega, 22

3:22
Gen. 22:2
Pes. 2:7
Jes. 42:1
Mat. 3:17
Mar. 1:11
Luk. 9:35
gomme Moya wo Mokgethwa wa theogela godimo ga gagwe o le ka sebopego sa leeba. Gwa kwagala lentšu le etšwa legodimong le re: “O Morwa wa ka yo ke mo ratago. O nkgahla kudu!”

Borakgolokhukhu ba Jesu

(Mat. 1:1-17)

23Jesu ge a thoma modiro wa gagwe o be a na le mengwaga ye e ka bago ye masome a mararo. Batho ba be ba re ke morwa wa Josefa, Josefa morwa wa Eli, 24Eli morwa wa Matate, Matate morwa wa Lefi, Lefi morwa wa Melgi, Melgi morwa wa Janai, Janai morwa wa Josefa, 25Josefa morwa wa Matatiase, Matatiase morwa wa Amose, Amose morwa wa Nahume, Nahume morwa wa Hesli, Hesli morwa wa Nagai, 26Nagai morwa wa Mahate, Mahate morwa wa Matatiase, Matatiase morwa wa Shimi, Shimi morwa wa Josege, Josege morwa wa Joda, 27Joda morwa wa Johanane, Johanane morwa wa Resa, Resa morwa wa Serubabele, Serubabele morwa wa Sealtiele, Sealtiele morwa wa Neri, 28Neri morwa wa Melgi, Melgi morwa wa Adi, Adi morwa wa Kosamo, Kosamo morwa wa Elmadamo, Elmadamo morwa wa Ere, 29Ere morwa wa Joshua, Joshua morwa wa Eliesere, Eliesere morwa wa Jorime, Jorime morwa wa Matate, Matate morwa wa Lefi, 30Lefi morwa wa Simeone, Simeone morwa wa Juda, Juda morwa wa Josefa, Josefa morwa wa Jonamo, Jonamo morwa wa Eliakime, 31Eliakime morwa wa Melea, Melea morwa wa Mena, Mena morwa wa Matata, Matata morwa wa Nathane, Nathane morwa wa Dafida, 32Dafida morwa wa Isai, Isai morwa wa Obede, Obede morwa wa Boase, Boase morwa wa Salmone, Salmone morwa wa Nagshone, 33Nagshone morwa wa Aminadaba, Aminadaba morwa wa Admine, Admine morwa wa Arni, Arni morwa wa Hetserone, Hetserone morwa wa Peretse, Peretse morwa wa Juda, 34Juda morwa wa Jakobo, Jakobo morwa wa Isaka, Isaka morwa wa Abrahama, Abrahama morwa wa Terage, Terage morwa wa Nahoro, 35Nahoro morwa wa Seruge, Seruge morwa wa Regu, Regu morwa wa Pelege, Pelege morwa wa Ebere, Ebere morwa wa Shelage, 36Shelage morwa wa Kenane, Kenane morwa wa Arpakshade, Arpakshade morwa wa Seme, Seme morwa wa Noa, Noa morwa wa Lamege, 37Lamege morwa wa Metushelage, Metushelage morwa wa Enoko, Enoko morwa wa Jerede, Jerede morwa wa Mahalalele, Mahalalele morwa wa Kenane, 38Kenane morwa wa Enose, Enose morwa wa Sete, Sete morwa wa Adamo, Adamo morwa wa Modimo.