Sepedi 2000 (NSO00)
24

Jesu o tsoga bahung

(Mat. 28:1-10; Mar. 16:1-8; Joh. 20:1-10)

241E rile ka masa a letšatši la Sontaga basadi bale ba ya lebitleng ba swere dinoko tše ba bego ba di lokišitše. 2Ba hwetša leswika la go tswalela lebitla le kgokološitšwe le tlošitšwe lebitleng, 3ka gona ba tsena, fela ba se hwetše setopo sela sa Morena Jesu. 4Ba re ba sa tlabegile, gateetee ba bona banna ba babedi ba eme kgauswi le bona ba apere diaparo tša mabaibai. 5Ba rile ba sa tšhogile mme ba inametše fase ka difahlego, banna bao ba re go bona: “Yo a phelago le reng le mo nyaka go ba ba hwilego? 6

24:6-7
Mat. 16:21
17:22-23
20:18-19
Mar. 8:31
9:31
10:33-34
Luk. 9:22
18:31-33
Mo ga a gona, o tsogile bahung. Gopolang tšela a le boditšego tšona mola a sa le Galilea a re: 7‘Morwamotho o swanetše go gafelwa diatleng tša batho ba badiradibe, a bapolwe sefapanong, gomme ge go fetile matšatši a mararo a tsoge bahung.’ ”

8Ke mo ba eletšwego tše Jesu a ilego a di bolela. 9Ba tloga moo lebitleng, ba yo botša barutiwa ba Jesu ba lesome le o tee le balatedi ba bangwe bohle ditaba tšeo ka moka. 10Basadi bao e be e le Maria Magadalena, le Johana, le Maria, mmagoJakobose, le ba bangwe basadi ba ba bego ba na le bona. Ke bona ba go botša baapostola ditaba tšeo. 11Eupša baapostola ba gopola gore basadi bao ba bolela ditšiebadimo, gomme ba se ba kgolwe. 12Petrose a nanoga a kitimela lebitleng; a fihla a okamela, a se bone selo ge e se mašela ale. Ke moka a boela gae a tlabilwe ke se se diregilego.24:12 Dingwalwakaseatla tše dingwe ga di na temana ye.

Tša bale ba go ya Emause

(Mar. 16:12-13)

13Ka lona tšatši leo balatedi ba Jesu ba babedi ba be ba le leetong la go ya Emause, motse wo o lego dikilometara tše e ka bago tše lesome le metšo ye mebedi go tloga Jerusalema, 14gomme ba boledišana ka tšohle tše di diregilego. 15Ge ba ntše ba bolela ba anegelana bjalo, yena Jesu ka nama a ba batamela, a sepela le bona. 16Ba se mo tsebe ka gobane ba be ba širegile. 17A ba botšiša a re: “Ke ditaba mang tše le tšamago le boledišana ka tšona tše?”

Ba ema, ba bonala ba nyamile. 18Gwa fetola yo mongwe wa bona yo ba rego ke Kleopase a re: “Afa ga se wena mofaladi wa Jerusalema o nnoši yo a sa tsebego tše di diregilego kua ona matšatšing a?”

19Jesu a ba botšiša a re: “Dife?”

Bona ba re: “Tša Jesu wa Nasaretha. Yena e be e le moprofeta yo Modimo le setšhaba ka moka ba bego ba mmona e le yo maatla go tše a di bolelago le tše a di dirago. 20Baprista ba bagolo le a mangwe maloko a Kgorokgolo ya rena ba ile ba mo gafela go ahlolelwa lehu, ba ba ba dira gore a bapolwe sefapanong. 21Rena re be re holofetše gore ke yena a tlago phološa setšhaba sa Israele. Lehono e bile ke tšatši la boraro ditaba tše di diregile. 22Fela re tlabilwe kudu ke basadi ba bangwe ba gaborena; ba tsogile ba ile lebitleng e sa le ka meso, 23gomme ba hwetša setopo sela sa gagwe se se gona. Ba boa ba re botša gore barongwa ba iponagaditše go bona ba ba botša gore o a phela. 24Ba bangwe ba rena ba ile ba ya lebitleng, gomme ba hwetša go le ka mo basadi bale ba boletšego ka gona, fela yena ba se mmone.”

25Ke mo Jesu a rilego go bona: “Aowii, lena! Ga se ka ge le hloka kelelo! Le diega bjang go dumela tšohle tše di boletšwego ke baprofeta! 26Na kgane e be e se tshwanelo gore Mesia a tlaišwe ka dilo tše, a kgone a yo ba letagong la gagwe legodimong?” 27A ba hlalošetša tše di boletšwego ka Mangwalong ohle a Makgethwa mabapi le yena go thoma dipukung tša Moshe le tša baprofeta ka moka.

28Ya re ge ba batamela motsana wo ba bego ba eya go wona, Jesu a dira tše nkego o fetela pele; 29eupša bona ba mo tutuetša ba re: “Lala le rena; tšatši le šetše le diketše, leswiswi le lona le šetše le swara.” Ka gona a tsena le bona gore a dule nabo. 30Ya re ge a le dijong le bona, a tšea senkgwa, a tumiša Modimo, a mo leboga, a se ngwathaganya, a ba fa sona. 31Ke mo ba bulegilego mahlo, ba napa ba mo tseba, eupša yena a timelela ba mo lebeletše. 32Ba šala ba botšišana ba re: “Afa ga se sona se se dirilego gore re ikwe re kukega mola a bolela le rena kua tseleng a re phuthollela Mangwalo a Makgethwa?”

33Ba emelela le semeetseng ba boela Jerusalema, ba hwetša barutiwa bale ba Jesu ba lesome le o tee ba kgobokane le balatedi ba gagwe ba bangwe 34ba re: “Ka nnete Morena o tsogile bahung, o bonwe ke Simone!”

35Ke moka bale ba babedi ba ba anegela tše di ba hlagetšego mo tseleng, le ka mo ba tsebilego Morena ge a ngwathaganya senkgwa.

Jesu o bonwa ke baapostola ba gagwe

(Mat. 28:16-20; Mar. 16:14-18; Joh. 20:19-23; Dit. 1:6-8)

36Bale ba babedi ba rile ba sa ba anegela, Jesu a be a eme gare ga bona, a ba dumediša a re: “Khutšo a e be le lena!”24:36 Dingwalwakaseatla tše dingwe ga di na mantšu a “a ba dumediša a re: ‘Khutšo a e be le lena!’ ”

37Bona ba tšhoga kudu ba boifa, ba gopola gore ba bona seriti. 38Fela yena a ba botšiša a re: “Le reng le tšhogile le bile le belaela? 39Bonang diatla tša ka le maoto – ke nna ka sebele. Mphopholeng, le tla iponela ka bolena, gobane seriti ga se na nama le marapo bjalo ka nna ge le mpona.”

40Ge a realo a ba bontšha diatla tša gagwe le maoto.24:40 Dingwalwakaseatla tše dingwe ga di na temana ye. 41Ba be ba thabile ba bile ba maketše mo ba ilego ba no se mo dumele; ka gona a ba botšiša a re: “Na ga le na sa go ja mo?” 42Ke ge ba mo fa seripana sa hlapi ye e apeilwego, 43gomme a se tšea a se ja ba mmona.

44Ke moka a re go bona: “Tše ke ilego ka le botša tšona mola ke sa na le lena šedi; tšohle tše di ngwadilwego ka melaong ya Moshe le ka dipukung tša baprofeta le ka dipesalomeng mabapi le nna di swanetše go phethega.”

45Ya ba gona a ba sedimošago ditlhaologanyo gore ba kwešiše Mangwalo a Makgethwa, 46gomme a re go bona: “Go ngwadilwe gwa thwe: Mesia o swanetše go hlokofatšwa le go bolawa, gomme ka morago ga matšatši a mararo a tsoge bahung; 47gwa ba gwa thwe ka taelo ya gagwe ditšhaba tšohle, go thoma Jerusalema, di swanetše go begelwa tshokologo le tshwarelo ya dibe. 48Lena le dihlatse tša ditaba tše ka moka. 49

24:49
Dit. 1:4
Gomme nna ka noši ke tla le romela se le se holofeditšwego ke Tate. Fela le letele gona mo motseng go fihlela le hlangwa ka maatla a go tšwa legodimong.”

Jesu o rotogela legodimong

(Mar. 16:19-20; Dit. 1:9-11)

50

24:50-51
Dit. 1:9-11
A ba ntšhetša ka ntle ga motse ba ya Bethania, moo a fihlilego a emiša diatla a ba šegofatša. 51Ya re a ntše a ba šegofatša bjalo, a tloga mo go bona a rotošetšwa legodimong.24:51 Dingwalwakaseatla tše dingwe ga di na mantšu a “a rotošetšwa legodimong”. 52Bona ba mo khunamela, ya ba ba boela Jerusalema ba thabile e le ruri, 53gomme ba dula ba le Tempeleng ba tumiša Modimo.