Sepedi 2000 (NSO00)
23

Jesu o išwa go Pilato

(Mat. 27:1-2,11-14; Mar. 15:1-5; Joh. 18:28-38)

231Kgoro yela ka moka ya emelela ya iša Jesu go Pilato, 2ba fihla ba mmega ba re: “Motho yo re mo hweditše a timetša setšhaba sa gaborena, a re ba se ke ba ntšhetša Kesare metšhelo, a bile a re ke yena Mesia, ke yena kgoši.”

3Pilato a mmotšiša a re: “Kgane ke wena kgoši ya Bajuda?”

Jesu a mo fetola ka go re: “O a bolela.”

4Pilato a botša baprista ba bagolo le lešaba la batho a re: “Nna motho yo ga ke mmone molato.”

5Ya ba gona ba phegelelago le go feta ba re: “O ferekanya setšhaba nageng yohle ya Bajuda. O thomile kua Galilea gomme bjale o tlile mo.”

Jesu o išwa go Heroda

6Pilato ge a ekwa ba bolela ka Galilea, a ba botšiša gore na kgane ke Mogalilea. 7Ge a ekwa gore ke wa selete se se bušwago ke Heroda, a mo romela go Heroda yo le yena mehleng yeo a bego a le Jerusalema. 8Heroda ge a bona Jesu a thaba kudu, ka gobane o be a šetše a kwele ka ga yena gomme e le kgale a nyaka go mmona. O be a holofetše gore o tla bona Jesu a dira mohlolo. 9A mmotšiša ditaba tše dintši, fela Jesu a se fetole selo. 10Baprista ba bagolo le boramangwalo ba ema ba mmega ba gaketše. 11Heroda le bahlabani ba gagwe ba mo gegea ba mo kwera. Ba mo apeša kobo ya mabaibai, ba mmušetša go Pilato. 12Go tloga ka lona tšatši leo Heroda le Pilato ya ba bagwera, etšwe pele ga moo ba be ba sa kwane.

Jesu o ahlolelwa lehu

(Mat. 27:15-26; Mar. 15:6-15; Joh. 18:39 – 19:16)

13Pilato a kgoboketša baprista ba bagolo le a mangwe maloko a Kgorokgolo ya Bajuda le lona lešaba, 14a re go bona: “Le tlišitše motho yo mo go nna la re o timetša setšhaba. Ke mo sekišitše mo pele ga lena, gomme le e tee ya tše le mmegago ka tšona ka se e hwetše. 15Heroda le yena ga se a mmona molato, ka gore o mmušeditše mo go rena. Ruri, ga go se motho yo a se dirilego se se mo dirago gore a lebanwe ke go bolawa. 16Ka gona ke tla laela gore a re go bethwa ka tshelane a lokollwe.”23:16 Dingwalwakaseatla tše dingwe di tlaleletša ka temana 17 ye e rego “Ka Monyanya wa Paseka Pilato o be a swanetše go ba lokollela mogolegwa o tee.” Lebelela Mar. 15:6.

18Lekoko lela la goa mmogo la re: “Mmolaye! O re lokollele Barabase!” 19Gape Barabase yo o be a lahletšwe kgolegong ka ge a be a badilwe le bahlolampherefere motseng wa Jerusalema, e le mpherefere woo go wona go bego go bolailwe motho.

20Pilato, ka ge a be a nyaka go lokolla Jesu, a hlaboša lentšu a ba kgopela gape. 21Eupša bona ba fela ba goeletša ba re: “Mmapole sefapanong! Mmapole sefapanong!”

22A ba botšiša la boraro a re: “E le gore o sentšeng? Gape nna ga se ka hwetša a dirile se go lebanego gore a ka se bolaelwa. Ka gona ke tla laela gore a re go bethwa ka tshelane a lokollwe.”

23Bona ba fela ba goeletša ba re a bapolwe sefapanong ba ba ba tšwelela. 24Pilato a ahlola Jesu ka mo ba kgopelago ka gona. 25A lokolla motho yo ba mo nyakago, yena yola a bego a lahletšwe kgolegong ka lebaka la mpherefere le polao, gomme a ba gafela Jesu gore ba dire ka yena se ba se nyakago.

Jesu o bapolwa sefapanong

(Mat. 27:32-44; Mar. 15:21-32; Joh. 19:17-27)

26Ya re ge ba tloga le Jesu, ba swara monna yo mongwe wa Sirene yo leina la gagwe e bego e le Simone, a etšwa mašemong a eya motseng. Ba mo athiša sefapano sa Jesu, ba re a mo šale morago.

27Jesu a ya a latetšwe ke lešaba le lentši la batho, leo gare ga lona go bego go na le basadi ba ba bego ba ithwele megono ba mo llela. 28A retologela go bona, a re go bona: “Lena basadi ba Jerusalema, se lleleng nna; iteleleng, le llele le bana ba lena! 29Gobane matšatši a etla ao ka ona batho ba tlago re: ‘Ba mahlatse ke basadi ba baopa, le ba ba sego ba ka ba belega, goba ba nyantšha!’ 30

23:30
Hos. 10:8
Kut. 6:16
Ke mohla batho ba tlago botša dithaba ba re: ‘Re weleng godimo!’ ba botša meboto ba re: ‘Re khupetšeng!’ 31Gobane ge legong la moketla ba le dira tše, le le omilego lona ba tla le dirang?”

32Le ba bangwe banna ba babedi ba dikebeka ba gapša gore ba yo bolawa le Jesu. 33Ge go fihlwa felo mo go bitšwago “Legateng”, ba bapola Jesu sefapanong. Ba bapola le dikebeka tšela tše pedi, se sengwe sa ba ka letsogong la go ja, se sengwe ka go la nngele. 34

23:34
Pes. 22:18
Jesu a re: “Tate, ba lebalele, gobane ga ba tsebe se ba se dirago!”23:34 Dingwalwakaseatla tše dingwe ga di na mantšu a “Jesu a re: ‘Tate, ba lebalele, gobane ga ba tsebe se ba se dirago!’ ”

Ba abelana diaparo tša gagwe ka go tema. 35

23:35
Pes. 22:7
Batho ba be ba eme moo ba lebeletše ge maloko a Kgorokgolo ya Bajuda le ona a mo kodutla a re: “O hlakodišitše ba bangwe; a a itlhakodiše ge, ge eba ke Mesia yo Modimo a mo kgethilego!”

36

23:36
Pes. 69:21
Bahlabani le bona ba mo kwera ba mmatamela, ba mo fa beine ye bodila, 37ba re: “Ge o le kgoši ya Bajuda, itlhakodiše!”

38Ka godimo ga hlogo ya gagwe go be go ngwadilwe go re: “Yo ke Kgoši ya Bajuda.”

39Yo mongwe wa dikebeka tšela di bego di bapotšwe moo a mo nyefola a re: “Ge o le Mesia, itlhakodiše, le rena o re hlakodiše!”

40Yola yo mongwe a mo kgala a re: “Kganthe ga o tšhabe Modimo, le ge o otlwa bjalo ka yena? 41Rena go re lebane, ka gobane re otlelwa se se swanelago tše re di dirilego, eupša yo yena ga go phošo ye a e dirilego.” 42Ke moka a re go Jesu: “Morena, o nkgopole mohla o thoma go buša.”

43Jesu a mo fetola a re: “Ruri, ke go botša gore lehono o tla ba le nna paradeising.”23:43 “paradeising” Lentšu le mo le ra legodimo.

Jesu o hwela sefapanong

(Mat. 27:45-56; Mar. 15:33-41; Joh. 19:28-30)

44-45

23:45
Eks. 26:31-33
E rile ka nako ya mosegare wo mogolo letšatši la fifala, naga ka moka ya aparelwa ke leswiswi go fihla ka nako ya boraro mathapama. Seširo sa ka Tempeleng sa gagoga ka bogare. 46
23:46
Pes. 31:5
Jesu a goelela kudu a re: “Tate, ke gafela moya wa ka diatleng tša gago!” A re go realo a ikhwela.

47Molaodi wa bahlabani ba lekgolo ge a bona tše di diregilego a re: “Ka nnete motho yo e be e le moloki!” Go realo ya ba gore o tumiša Modimo.

48Batho ka moka ba ba bego ba kgobokane moo go tlo bogela, ba rile go di bona ba boela magae ba hlomogile pelo. 49

23:49
Luk. 8:2-3
Bohle ba ba bego ba tsebana le Jesu, gotee le basadi bale ba go tla le yena ge a etšwa Galilea, ba be ba eme kgojana ba lebeletše.

Poloko ya Jesu

(Mat. 27:57-61; Mar. 15:42-47; Joh. 19:38-42)

50-51Go be go na le monna yo mongwe yo leina la gagwe e bego e le Josefa wa go tšwa Arimathea, e lego motse wo mongwe wa Bajuda. Yena e be e le monna wa go loka, wa morapedi, yo a bego a letetše go bona mmušo wa Modimo o hlongwa. Le ge e be e le wa Kgorokgolo ya Bajuda, o be a se a kwana le bona morerong woo wa bona le go tšeo ba bego ba di dirile. 52O ile a ya go Pilato, a fihla a mo kgopela setopo sa Jesu. 53A se fološa, a se phuthela ka lešela, a se bea ka lebitleng le le bego le gwailwe leswikeng, lebitla leo ka go lona go bego go se gwa ka gwa bolokwa motho. 54E be e le Labohlano, gomme Sabatha e šetše e le kgauswi.

55Basadi bale ba go tla le Jesu ge a etšwa Galilea ba ile ba latela Josefa, gomme ba bona lebitla la gona, le ka mo setopo sa Jesu se beilwego ka go lona ka gona. 56

23:56
Eks. 20:10
Doit. 5:14
Ke moka ba boela gae ba yo lokiša dinoko le dinkgabose tša go tlotša setopo.

Ka tšatši la Sabatha ba se šome, e le gona go phetha molao wa Moshe.