Sepedi 2000 (NSO00)
22

Jesu o a lakanwa

(Mat. 26:1-5; Mar. 14:1-2; Joh. 11:45-53)

221

22:1
Eks. 12:1-27
Monyanya wa Dinkgwa tše di se nago komelo, wo ba rego ke Paseka, o be o šetše o batametše. 2Baprista ba bagolo le boramangwalo ba be ba nyaka ka mo ba ka bolayago Jesu ka gona, ka gobane ba be ba tšhaba setšhaba.

Judase o rekwa gore a eke Jesu

(Mat. 26:14-16; Mar. 14:10-11)

3Ke moka Sathane a tsena Judase yo ba rego ke Iskariote, yo e bego e le yo mongwe wa barutiwa bale ba lesome le ba babedi. 4Yena a tloga a ya go baprista ba bagolo le go mantona a baleti ba Tempele, a fihla a lakana nabo ka mo a ka ba gafelago Jesu ka gona. 5Bona ba thaba, gomme ba kwana naye gore ba tla mo lefa ka tšhelete. 6Judase a dumela, gomme a thoma go nyaka nako ye e lebanego ya go ba gafela yena batho ba sa tsebe.

Go lokišetšwa go yo ja Paseka

(Mat. 26:17-25; Mar. 14:12-21; Joh. 13:21-30)

7Letšatši la fihla la Monyanya wa Dinkgwa tše di se nago komelo ge dikwanyana tša Paseka di swanetše go hlabja. 8Jesu a roma Petrose le Johanese a re: “Sepelang le yo re lokišetša dijo tša Paseka.”

9Bona ba mmotšiša ba re: “O nyaka gore re yo go lokišetša tšona kae?”

10A ba fetola a re: “E tla re ge le tsena motseng la gahlanetšwa ke monna yo mongwe a rwele motšega wa meetse. Le mo latele le tsene ka lapeng le a tsenago ka go lona, 11gomme le botše monglapa leo le re: ‘Moruti o rile re tle re botšiše gore na phapoši yeo yena le barutiwa ba gagwe ba ka jelago Paseka ka go yona e kae.’ 12O tla le bontšha phapoši ye kgolo ya ka godimo, ye e lokišeditšwego go jela. Le lokiše dijo tša Paseka ka go yona.”

13Barutiwa bale ba tloga, ba fihla ba hwetša go le bjalo ka ge Jesu a be a ba boditše, gomme ba lokiša dijo tšeo tša Paseka.

Selalelo sa Morena

(Mat. 26:26-30; Mar. 14:22-26; 1 Bakor. 11:23-25)

14Ge nako e fihla, Jesu a dula dijong le baapostola ba gagwe. 15A re go bona: “Ke dumile kudu go ja Paseka ye le lena pele ke hlokofatšwa. 16Gobane ke le botša gore nka se sa e ja go fihlela e phethagatšwa mmušong wa Modimo.”

17Ya ba o tšea senwelo, o leboga Modimo o re: “Tšeang senwelo se le se nweng ka go šielana. 18Ke le botša gore nka se sa nwa beine go fihlela mohla mmušo wa Modimo o hlongwa.”

19A tšea senkgwa, a leboga Modimo, a se ngwathaganya, a ba neela sona a re: “Se ke mmele wa ka wo o gafiwago ka lebaka la lena. Le dire bjalo gore e be gona go nkgopola.” 20

22:20
Jer. 31:30-33
Ka wona mokgwa woo a ba neela le senwelo ge ba seno lalela a re: “Senwelo se ke kgwerano ye mpsha ya Modimo ye e tiišitšwego ka madi a ka ao a tšhollelwago lena.”22:20 Dingwalwakaseatla tše dingwe ga di na mantšu a Jesu ka morago ga “Se ke mmele wa ka” temaneng 19, le temana 20 yohle.

21

22:21
Pes. 41:9
“Fela tsebang, yo a nkekago o na le nna gona mo tafoleng. 22Morwamotho go tloga gona o tla tloga, bjalo ka ge Modimo a beakantše, eupša yo madimabe ke motho yo a tlago mo eka!”

23Ba nama ba thoma go botšišana seng gore na e ka ba ke mang mo go bona yo a tlilogo dira taba ye.

Barutiwa ba Jesu ba phegišana ka tša bogolo

24

22:24
Mat. 18:1
Mar. 9:34
Luk. 9:46
Gwa tsoga kgang mo go barutiwa ba Jesu ya gore na ke ofe mo go bona yo a swanetšwego ke bogolo. 25
22:25-26
Mat. 20:25-27
Mar. 10:42-44
Jesu a re go bona: “Magoši a baditšhaba a gatelela ditšhaba tša ona, le babuši ba tšona go thwe ke ‘Bomothušabatho’. 26
22:26
Mat. 23:11
Mar. 9:35
Fela go lena go se ke gwa ba bjalo; go upše go re yo mogolo mo go lena e be yena yo monyenyane, le moetapele a be bjalo ka mohlanka wa lena. 27
22:27
Joh. 13:12-15
Kgane yo mogolo ke ofe? Ke yo a dutšego dijong goba ke yo a mo hlankelago? Ga ke re ke yo a dutšego dijong? Eupša nna mo go lena ke etša yo e lego mohlanka.

28“Lena le bile le nna ka mehla melekong ya ka, 29ka gona, bjalo ka ge Tate a mpeile mmuši, le nna ke tla le bea babuši. 30

22:30
Mat. 19:28
Le tla ja, la nwa le nna mmušong wa ka, la dula ditulong tša bogoši la buša dikgoro tša Israele tše lesome le metšo ye mebedi.”

Jesu o botša Petrose gore o tlilo mo latola

(Mat. 26:31-35; Mar. 14:27-31; Joh. 13:36-38)

31Morena a re go Simone: “Simone, Simone! Tseba gore Sathane o inyaketše go le leka a le fefera bjalo ka mabele; gomme Modimo a mo dumelela. 32Eupša wena ke go rapeletše gore o se felelwe ke tumelo, gomme ge o šetše o boetše o mpotegela, o thuše badumedikawena go tielela tumelong.”

33Petrose a mo fetola a re: “Morena, nnaena ke ikemišeditše le go ya le wena kgolegong, ešita le gona go hwa le wena!”

34Jesu a re go yena: “Petrose, ke a go botša, gona bošegong bjo mokoko o tla re o sešo wa lla, wa be o ntatotše gararo.”

Tša go ba le sekhwama le mokotla le tšhoša

35

22:35
Mat. 10:9-10
Mar. 6:8-9
Luk. 9:3
10:4
A ba botšiša a re: “Na nako yela ke le romile le se na sekhwama, le se na mokotla wa mokgopedi, le se na dieta, le kile la hloka selo?”

Ba mo fetola ba re: “Aowa, le gatee.”

36Yena a re: “Fela bjale yo a nago le sekhwama a se tšee, le yo a nago le mokotla wa mokgopedi a o tšee; yo a se nago tšhoša a rekiše kobo ya gagwe a e reke. 37

22:37
Jes. 53:12
Gobane ke le botša gore Mangwalo a Makgethwa a a mpolelago a re: ‘O badilwe le dikebeka,’ a swanetše go phethega, gobane tše di ngwadilwego ka nna di a phethega.”

38Bona ba re: “Tše pedi ditšhoša šedi, Morena!”

Yena a ba fetola a re: “Taba ye e tlogeleng.”

Jesu o rapela Thabeng ya Mehlware

(Mat. 26:36-46; Mar. 14:32-42)

39Jesu a tloga motseng, a ya Thabeng ya Mehlware bjalo ka mehleng; barutiwa ba gagwe ba mo latela. 40Ge a fihla fao a re go bona: “Rapelang gore le se lekwe.”

41Ke ge a fetela pejana mo go fihlago leswika ge le fošwa ke motho, a fihla a khunama, a rapela a re: 42“Tate, ge o rata, tloša senwelo se sa tlaišego mo go nna; fela go se phethege ya ka thato, go upše go phethege ya gago.” 43Morongwa wa go tšwa legodimong a itšweletša go yena, a mo tiiša. 44Jesu a tiiša go rapela a tlaletšwe a etšwa kudumela ye nkego ke madi a rotha.22:44 Dingwalwakaseatla tše dingwe ga di na temana 43 le 44.

45Ge a emelela moo thapelong ya gagwe, a boela go barutiwa bale ba gagwe gomme a ba hwetša ba robetše, ba lapišitšwe ke manyami. 46A re go bona: “Ao! Le robetše? Tsogang le rapele, gore le se lekwe.”

Go swarwa ga Jesu

(Mat. 26:47-56; Mar. 14:43-50; Joh. 18:3-11)

47E rile ge Jesu a sa bolela gwa fihla lekoko le etilwe pele ke Judase, e lego yo mongwe wa barutiwa bale ba lesome le ba babedi. A ya go Jesu gore a mo atle. 48Jesu a mmotšiša a re: “Judase, na o ka napa wa eka Morwamotho ka go mo atla?”

49Bao ba bego ba na le Jesu ge ba bona se se tlago direga, ba mmotšiša ba re: “Morena, re ba hlasele ka ditšhoša?” 50Ke ge yo mongwe wa bona a rema mohlanka wa Moprista yo Mogologolo a mo kgaola tsebe ya la go ja.

51Jesu a re: “Lesang! Le se sa boeletša!” A napa a kgwatha tsebe ya mohlanka yoo, a mo fodiša.

52A re go baprista ba bagolo le mantona a baleti ba Tempele le bagolo ba setšhaba ba ba bego ba tletše go mo swara: “Le reng le tlile ka ditšhoša le dithoka mo nkego ke nna mohlakodi? 53

22:53
Luk. 19:47
21:37
Ke be ke ehlwa le lena Tempeleng tšatši le lengwe le le lengwe, le sa ntshware. Eupša bjale ye ke yona nako ya lena, nako ye e laolwago ke Sathane, molaodi wa mmušo wa leswiswi.”

Petrose o latola Jesu

(Mat. 26:57-58,69-75; Mar. 14:53-54,66-72; Joh. 18:12-18,25-27)

54Ba re go swara Jesu ba tloga naye, ba mo iša ga Moprista yo Mogologolo; Petrose le yena a ba latela a le kgojana. 55Go be go goditšwe mollo mo gare ga lapa, gomme a ya a dula le ba ba bego ba oretše mollo woo. 56Ngwanenyana yo mongwe a mmona a dutše moo mollong, a mo lebelela ka mahlong a re: “Monna yo le yena o be a na le Jesu!”

57Petrose a latola a re: “Kgarebe, nna le go mo tseba ga ke mo tsebe!”

58Ka moragonyana monna yo mongwe le yena a mmona a re: “Etse le wena o yo mongwe wa bona!”

Petrose a mo fetola a re: “Monna, ga go bjalo!”

59Gwa feta nako ye e ka bago iri e tee gomme yo mongwe monna a bolela a tiišitše a re: “Ka nnete, monna yo le yena o be a na le Jesu! Ebile ke Mogalilea!”

60Petrose a mo fetola a re: “Monna, se o se bolelago nna ga ke se tsebe!”

A sa realo, gateetee ke ge mokoko o lla. 61Morena a retologa, a hlaba Petrose ka leihlo ya ba gona Petrose a elelwago se Morena a mmoditšego sona mola a re: “Gona bošegong bjo, pele mokoko o lla, o tla be o ntatotše gararo.” 62Ke ge a tšwela ka ntle a lla gabohloko.

Jesu o a kwerwa, o a bethwa

(Mat. 26:67-68; Mar. 14:65)

63Banna ba ba bego ba letile Jesu ba be ba mo kwera ba bile ba mmetha. 64Ba mo khupetša mahlo, ba mmotšiša ba re: “Ka ge o moprofeta, re botše gore o bethilwe ke mang!” 65Ba mo nyefola le ka tše dingwe tše dintši.

Jesu o sekišwa ke Kgorokgolo ya Bajuda

(Mat. 26:59-66; Mar. 14:55-64; Joh. 18:19-24)

66Ge go esa, bagolo ba setšhaba le baprista ba bagolo le boramangwalo ba kgobokana mme ba tliša Jesu kgorong ya bona. 67Ba re: “Ge eba ke wena Mesia, re botše.”

Yena a ba fetola a re: “Le ge nka le botša le ka se nkgolwe, 68le ge nka le botšiša taba le ka se mphetole. 69Fela go thoma gonabjale Morwamotho o tla dula ka letsogong la go ja la maatla a Modimo.”

70Ka moka ga bona ba napa ba mmotšiša ba re: “Kgane ke wena Morwa wa Modimo?”

Yena a ba fetola ka go re: “Le a bolela.”

71Bona ba re: “Dihlatse re sa di iša kae? Rena beng re a ikwela ge a bolela ka wa gagwe molomo!”

23

Jesu o išwa go Pilato

(Mat. 27:1-2,11-14; Mar. 15:1-5; Joh. 18:28-38)

231Kgoro yela ka moka ya emelela ya iša Jesu go Pilato, 2ba fihla ba mmega ba re: “Motho yo re mo hweditše a timetša setšhaba sa gaborena, a re ba se ke ba ntšhetša Kesare metšhelo, a bile a re ke yena Mesia, ke yena kgoši.”

3Pilato a mmotšiša a re: “Kgane ke wena kgoši ya Bajuda?”

Jesu a mo fetola ka go re: “O a bolela.”

4Pilato a botša baprista ba bagolo le lešaba la batho a re: “Nna motho yo ga ke mmone molato.”

5Ya ba gona ba phegelelago le go feta ba re: “O ferekanya setšhaba nageng yohle ya Bajuda. O thomile kua Galilea gomme bjale o tlile mo.”

Jesu o išwa go Heroda

6Pilato ge a ekwa ba bolela ka Galilea, a ba botšiša gore na kgane ke Mogalilea. 7Ge a ekwa gore ke wa selete se se bušwago ke Heroda, a mo romela go Heroda yo le yena mehleng yeo a bego a le Jerusalema. 8Heroda ge a bona Jesu a thaba kudu, ka gobane o be a šetše a kwele ka ga yena gomme e le kgale a nyaka go mmona. O be a holofetše gore o tla bona Jesu a dira mohlolo. 9A mmotšiša ditaba tše dintši, fela Jesu a se fetole selo. 10Baprista ba bagolo le boramangwalo ba ema ba mmega ba gaketše. 11Heroda le bahlabani ba gagwe ba mo gegea ba mo kwera. Ba mo apeša kobo ya mabaibai, ba mmušetša go Pilato. 12Go tloga ka lona tšatši leo Heroda le Pilato ya ba bagwera, etšwe pele ga moo ba be ba sa kwane.

Jesu o ahlolelwa lehu

(Mat. 27:15-26; Mar. 15:6-15; Joh. 18:39 – 19:16)

13Pilato a kgoboketša baprista ba bagolo le a mangwe maloko a Kgorokgolo ya Bajuda le lona lešaba, 14a re go bona: “Le tlišitše motho yo mo go nna la re o timetša setšhaba. Ke mo sekišitše mo pele ga lena, gomme le e tee ya tše le mmegago ka tšona ka se e hwetše. 15Heroda le yena ga se a mmona molato, ka gore o mmušeditše mo go rena. Ruri, ga go se motho yo a se dirilego se se mo dirago gore a lebanwe ke go bolawa. 16Ka gona ke tla laela gore a re go bethwa ka tshelane a lokollwe.”23:16 Dingwalwakaseatla tše dingwe di tlaleletša ka temana 17 ye e rego “Ka Monyanya wa Paseka Pilato o be a swanetše go ba lokollela mogolegwa o tee.” Lebelela Mar. 15:6.

18Lekoko lela la goa mmogo la re: “Mmolaye! O re lokollele Barabase!” 19Gape Barabase yo o be a lahletšwe kgolegong ka ge a be a badilwe le bahlolampherefere motseng wa Jerusalema, e le mpherefere woo go wona go bego go bolailwe motho.

20Pilato, ka ge a be a nyaka go lokolla Jesu, a hlaboša lentšu a ba kgopela gape. 21Eupša bona ba fela ba goeletša ba re: “Mmapole sefapanong! Mmapole sefapanong!”

22A ba botšiša la boraro a re: “E le gore o sentšeng? Gape nna ga se ka hwetša a dirile se go lebanego gore a ka se bolaelwa. Ka gona ke tla laela gore a re go bethwa ka tshelane a lokollwe.”

23Bona ba fela ba goeletša ba re a bapolwe sefapanong ba ba ba tšwelela. 24Pilato a ahlola Jesu ka mo ba kgopelago ka gona. 25A lokolla motho yo ba mo nyakago, yena yola a bego a lahletšwe kgolegong ka lebaka la mpherefere le polao, gomme a ba gafela Jesu gore ba dire ka yena se ba se nyakago.

Jesu o bapolwa sefapanong

(Mat. 27:32-44; Mar. 15:21-32; Joh. 19:17-27)

26Ya re ge ba tloga le Jesu, ba swara monna yo mongwe wa Sirene yo leina la gagwe e bego e le Simone, a etšwa mašemong a eya motseng. Ba mo athiša sefapano sa Jesu, ba re a mo šale morago.

27Jesu a ya a latetšwe ke lešaba le lentši la batho, leo gare ga lona go bego go na le basadi ba ba bego ba ithwele megono ba mo llela. 28A retologela go bona, a re go bona: “Lena basadi ba Jerusalema, se lleleng nna; iteleleng, le llele le bana ba lena! 29Gobane matšatši a etla ao ka ona batho ba tlago re: ‘Ba mahlatse ke basadi ba baopa, le ba ba sego ba ka ba belega, goba ba nyantšha!’ 30

23:30
Hos. 10:8
Kut. 6:16
Ke mohla batho ba tlago botša dithaba ba re: ‘Re weleng godimo!’ ba botša meboto ba re: ‘Re khupetšeng!’ 31Gobane ge legong la moketla ba le dira tše, le le omilego lona ba tla le dirang?”

32Le ba bangwe banna ba babedi ba dikebeka ba gapša gore ba yo bolawa le Jesu. 33Ge go fihlwa felo mo go bitšwago “Legateng”, ba bapola Jesu sefapanong. Ba bapola le dikebeka tšela tše pedi, se sengwe sa ba ka letsogong la go ja, se sengwe ka go la nngele. 34

23:34
Pes. 22:18
Jesu a re: “Tate, ba lebalele, gobane ga ba tsebe se ba se dirago!”23:34 Dingwalwakaseatla tše dingwe ga di na mantšu a “Jesu a re: ‘Tate, ba lebalele, gobane ga ba tsebe se ba se dirago!’ ”

Ba abelana diaparo tša gagwe ka go tema. 35

23:35
Pes. 22:7
Batho ba be ba eme moo ba lebeletše ge maloko a Kgorokgolo ya Bajuda le ona a mo kodutla a re: “O hlakodišitše ba bangwe; a a itlhakodiše ge, ge eba ke Mesia yo Modimo a mo kgethilego!”

36

23:36
Pes. 69:21
Bahlabani le bona ba mo kwera ba mmatamela, ba mo fa beine ye bodila, 37ba re: “Ge o le kgoši ya Bajuda, itlhakodiše!”

38Ka godimo ga hlogo ya gagwe go be go ngwadilwe go re: “Yo ke Kgoši ya Bajuda.”

39Yo mongwe wa dikebeka tšela di bego di bapotšwe moo a mo nyefola a re: “Ge o le Mesia, itlhakodiše, le rena o re hlakodiše!”

40Yola yo mongwe a mo kgala a re: “Kganthe ga o tšhabe Modimo, le ge o otlwa bjalo ka yena? 41Rena go re lebane, ka gobane re otlelwa se se swanelago tše re di dirilego, eupša yo yena ga go phošo ye a e dirilego.” 42Ke moka a re go Jesu: “Morena, o nkgopole mohla o thoma go buša.”

43Jesu a mo fetola a re: “Ruri, ke go botša gore lehono o tla ba le nna paradeising.”23:43 “paradeising” Lentšu le mo le ra legodimo.

Jesu o hwela sefapanong

(Mat. 27:45-56; Mar. 15:33-41; Joh. 19:28-30)

44-45

23:45
Eks. 26:31-33
E rile ka nako ya mosegare wo mogolo letšatši la fifala, naga ka moka ya aparelwa ke leswiswi go fihla ka nako ya boraro mathapama. Seširo sa ka Tempeleng sa gagoga ka bogare. 46
23:46
Pes. 31:5
Jesu a goelela kudu a re: “Tate, ke gafela moya wa ka diatleng tša gago!” A re go realo a ikhwela.

47Molaodi wa bahlabani ba lekgolo ge a bona tše di diregilego a re: “Ka nnete motho yo e be e le moloki!” Go realo ya ba gore o tumiša Modimo.

48Batho ka moka ba ba bego ba kgobokane moo go tlo bogela, ba rile go di bona ba boela magae ba hlomogile pelo. 49

23:49
Luk. 8:2-3
Bohle ba ba bego ba tsebana le Jesu, gotee le basadi bale ba go tla le yena ge a etšwa Galilea, ba be ba eme kgojana ba lebeletše.

Poloko ya Jesu

(Mat. 27:57-61; Mar. 15:42-47; Joh. 19:38-42)

50-51Go be go na le monna yo mongwe yo leina la gagwe e bego e le Josefa wa go tšwa Arimathea, e lego motse wo mongwe wa Bajuda. Yena e be e le monna wa go loka, wa morapedi, yo a bego a letetše go bona mmušo wa Modimo o hlongwa. Le ge e be e le wa Kgorokgolo ya Bajuda, o be a se a kwana le bona morerong woo wa bona le go tšeo ba bego ba di dirile. 52O ile a ya go Pilato, a fihla a mo kgopela setopo sa Jesu. 53A se fološa, a se phuthela ka lešela, a se bea ka lebitleng le le bego le gwailwe leswikeng, lebitla leo ka go lona go bego go se gwa ka gwa bolokwa motho. 54E be e le Labohlano, gomme Sabatha e šetše e le kgauswi.

55Basadi bale ba go tla le Jesu ge a etšwa Galilea ba ile ba latela Josefa, gomme ba bona lebitla la gona, le ka mo setopo sa Jesu se beilwego ka go lona ka gona. 56

23:56
Eks. 20:10
Doit. 5:14
Ke moka ba boela gae ba yo lokiša dinoko le dinkgabose tša go tlotša setopo.

Ka tšatši la Sabatha ba se šome, e le gona go phetha molao wa Moshe.

24

Jesu o tsoga bahung

(Mat. 28:1-10; Mar. 16:1-8; Joh. 20:1-10)

241E rile ka masa a letšatši la Sontaga basadi bale ba ya lebitleng ba swere dinoko tše ba bego ba di lokišitše. 2Ba hwetša leswika la go tswalela lebitla le kgokološitšwe le tlošitšwe lebitleng, 3ka gona ba tsena, fela ba se hwetše setopo sela sa Morena Jesu. 4Ba re ba sa tlabegile, gateetee ba bona banna ba babedi ba eme kgauswi le bona ba apere diaparo tša mabaibai. 5Ba rile ba sa tšhogile mme ba inametše fase ka difahlego, banna bao ba re go bona: “Yo a phelago le reng le mo nyaka go ba ba hwilego? 6

24:6-7
Mat. 16:21
17:22-23
20:18-19
Mar. 8:31
9:31
10:33-34
Luk. 9:22
18:31-33
Mo ga a gona, o tsogile bahung. Gopolang tšela a le boditšego tšona mola a sa le Galilea a re: 7‘Morwamotho o swanetše go gafelwa diatleng tša batho ba badiradibe, a bapolwe sefapanong, gomme ge go fetile matšatši a mararo a tsoge bahung.’ ”

8Ke mo ba eletšwego tše Jesu a ilego a di bolela. 9Ba tloga moo lebitleng, ba yo botša barutiwa ba Jesu ba lesome le o tee le balatedi ba bangwe bohle ditaba tšeo ka moka. 10Basadi bao e be e le Maria Magadalena, le Johana, le Maria, mmagoJakobose, le ba bangwe basadi ba ba bego ba na le bona. Ke bona ba go botša baapostola ditaba tšeo. 11Eupša baapostola ba gopola gore basadi bao ba bolela ditšiebadimo, gomme ba se ba kgolwe. 12Petrose a nanoga a kitimela lebitleng; a fihla a okamela, a se bone selo ge e se mašela ale. Ke moka a boela gae a tlabilwe ke se se diregilego.24:12 Dingwalwakaseatla tše dingwe ga di na temana ye.

Tša bale ba go ya Emause

(Mar. 16:12-13)

13Ka lona tšatši leo balatedi ba Jesu ba babedi ba be ba le leetong la go ya Emause, motse wo o lego dikilometara tše e ka bago tše lesome le metšo ye mebedi go tloga Jerusalema, 14gomme ba boledišana ka tšohle tše di diregilego. 15Ge ba ntše ba bolela ba anegelana bjalo, yena Jesu ka nama a ba batamela, a sepela le bona. 16Ba se mo tsebe ka gobane ba be ba širegile. 17A ba botšiša a re: “Ke ditaba mang tše le tšamago le boledišana ka tšona tše?”

Ba ema, ba bonala ba nyamile. 18Gwa fetola yo mongwe wa bona yo ba rego ke Kleopase a re: “Afa ga se wena mofaladi wa Jerusalema o nnoši yo a sa tsebego tše di diregilego kua ona matšatšing a?”

19Jesu a ba botšiša a re: “Dife?”

Bona ba re: “Tša Jesu wa Nasaretha. Yena e be e le moprofeta yo Modimo le setšhaba ka moka ba bego ba mmona e le yo maatla go tše a di bolelago le tše a di dirago. 20Baprista ba bagolo le a mangwe maloko a Kgorokgolo ya rena ba ile ba mo gafela go ahlolelwa lehu, ba ba ba dira gore a bapolwe sefapanong. 21Rena re be re holofetše gore ke yena a tlago phološa setšhaba sa Israele. Lehono e bile ke tšatši la boraro ditaba tše di diregile. 22Fela re tlabilwe kudu ke basadi ba bangwe ba gaborena; ba tsogile ba ile lebitleng e sa le ka meso, 23gomme ba hwetša setopo sela sa gagwe se se gona. Ba boa ba re botša gore barongwa ba iponagaditše go bona ba ba botša gore o a phela. 24Ba bangwe ba rena ba ile ba ya lebitleng, gomme ba hwetša go le ka mo basadi bale ba boletšego ka gona, fela yena ba se mmone.”

25Ke mo Jesu a rilego go bona: “Aowii, lena! Ga se ka ge le hloka kelelo! Le diega bjang go dumela tšohle tše di boletšwego ke baprofeta! 26Na kgane e be e se tshwanelo gore Mesia a tlaišwe ka dilo tše, a kgone a yo ba letagong la gagwe legodimong?” 27A ba hlalošetša tše di boletšwego ka Mangwalong ohle a Makgethwa mabapi le yena go thoma dipukung tša Moshe le tša baprofeta ka moka.

28Ya re ge ba batamela motsana wo ba bego ba eya go wona, Jesu a dira tše nkego o fetela pele; 29eupša bona ba mo tutuetša ba re: “Lala le rena; tšatši le šetše le diketše, leswiswi le lona le šetše le swara.” Ka gona a tsena le bona gore a dule nabo. 30Ya re ge a le dijong le bona, a tšea senkgwa, a tumiša Modimo, a mo leboga, a se ngwathaganya, a ba fa sona. 31Ke mo ba bulegilego mahlo, ba napa ba mo tseba, eupša yena a timelela ba mo lebeletše. 32Ba šala ba botšišana ba re: “Afa ga se sona se se dirilego gore re ikwe re kukega mola a bolela le rena kua tseleng a re phuthollela Mangwalo a Makgethwa?”

33Ba emelela le semeetseng ba boela Jerusalema, ba hwetša barutiwa bale ba Jesu ba lesome le o tee ba kgobokane le balatedi ba gagwe ba bangwe 34ba re: “Ka nnete Morena o tsogile bahung, o bonwe ke Simone!”

35Ke moka bale ba babedi ba ba anegela tše di ba hlagetšego mo tseleng, le ka mo ba tsebilego Morena ge a ngwathaganya senkgwa.

Jesu o bonwa ke baapostola ba gagwe

(Mat. 28:16-20; Mar. 16:14-18; Joh. 20:19-23; Dit. 1:6-8)

36Bale ba babedi ba rile ba sa ba anegela, Jesu a be a eme gare ga bona, a ba dumediša a re: “Khutšo a e be le lena!”24:36 Dingwalwakaseatla tše dingwe ga di na mantšu a “a ba dumediša a re: ‘Khutšo a e be le lena!’ ”

37Bona ba tšhoga kudu ba boifa, ba gopola gore ba bona seriti. 38Fela yena a ba botšiša a re: “Le reng le tšhogile le bile le belaela? 39Bonang diatla tša ka le maoto – ke nna ka sebele. Mphopholeng, le tla iponela ka bolena, gobane seriti ga se na nama le marapo bjalo ka nna ge le mpona.”

40Ge a realo a ba bontšha diatla tša gagwe le maoto.24:40 Dingwalwakaseatla tše dingwe ga di na temana ye. 41Ba be ba thabile ba bile ba maketše mo ba ilego ba no se mo dumele; ka gona a ba botšiša a re: “Na ga le na sa go ja mo?” 42Ke ge ba mo fa seripana sa hlapi ye e apeilwego, 43gomme a se tšea a se ja ba mmona.

44Ke moka a re go bona: “Tše ke ilego ka le botša tšona mola ke sa na le lena šedi; tšohle tše di ngwadilwego ka melaong ya Moshe le ka dipukung tša baprofeta le ka dipesalomeng mabapi le nna di swanetše go phethega.”

45Ya ba gona a ba sedimošago ditlhaologanyo gore ba kwešiše Mangwalo a Makgethwa, 46gomme a re go bona: “Go ngwadilwe gwa thwe: Mesia o swanetše go hlokofatšwa le go bolawa, gomme ka morago ga matšatši a mararo a tsoge bahung; 47gwa ba gwa thwe ka taelo ya gagwe ditšhaba tšohle, go thoma Jerusalema, di swanetše go begelwa tshokologo le tshwarelo ya dibe. 48Lena le dihlatse tša ditaba tše ka moka. 49

24:49
Dit. 1:4
Gomme nna ka noši ke tla le romela se le se holofeditšwego ke Tate. Fela le letele gona mo motseng go fihlela le hlangwa ka maatla a go tšwa legodimong.”

Jesu o rotogela legodimong

(Mar. 16:19-20; Dit. 1:9-11)

50

24:50-51
Dit. 1:9-11
A ba ntšhetša ka ntle ga motse ba ya Bethania, moo a fihlilego a emiša diatla a ba šegofatša. 51Ya re a ntše a ba šegofatša bjalo, a tloga mo go bona a rotošetšwa legodimong.24:51 Dingwalwakaseatla tše dingwe ga di na mantšu a “a rotošetšwa legodimong”. 52Bona ba mo khunamela, ya ba ba boela Jerusalema ba thabile e le ruri, 53gomme ba dula ba le Tempeleng ba tumiša Modimo.