Sepedi 2000 (NSO00)
22

Jesu o a lakanwa

(Mat. 26:1-5; Mar. 14:1-2; Joh. 11:45-53)

221

22:1
Eks. 12:1-27
Monyanya wa Dinkgwa tše di se nago komelo, wo ba rego ke Paseka, o be o šetše o batametše. 2Baprista ba bagolo le boramangwalo ba be ba nyaka ka mo ba ka bolayago Jesu ka gona, ka gobane ba be ba tšhaba setšhaba.

Judase o rekwa gore a eke Jesu

(Mat. 26:14-16; Mar. 14:10-11)

3Ke moka Sathane a tsena Judase yo ba rego ke Iskariote, yo e bego e le yo mongwe wa barutiwa bale ba lesome le ba babedi. 4Yena a tloga a ya go baprista ba bagolo le go mantona a baleti ba Tempele, a fihla a lakana nabo ka mo a ka ba gafelago Jesu ka gona. 5Bona ba thaba, gomme ba kwana naye gore ba tla mo lefa ka tšhelete. 6Judase a dumela, gomme a thoma go nyaka nako ye e lebanego ya go ba gafela yena batho ba sa tsebe.

Go lokišetšwa go yo ja Paseka

(Mat. 26:17-25; Mar. 14:12-21; Joh. 13:21-30)

7Letšatši la fihla la Monyanya wa Dinkgwa tše di se nago komelo ge dikwanyana tša Paseka di swanetše go hlabja. 8Jesu a roma Petrose le Johanese a re: “Sepelang le yo re lokišetša dijo tša Paseka.”

9Bona ba mmotšiša ba re: “O nyaka gore re yo go lokišetša tšona kae?”

10A ba fetola a re: “E tla re ge le tsena motseng la gahlanetšwa ke monna yo mongwe a rwele motšega wa meetse. Le mo latele le tsene ka lapeng le a tsenago ka go lona, 11gomme le botše monglapa leo le re: ‘Moruti o rile re tle re botšiše gore na phapoši yeo yena le barutiwa ba gagwe ba ka jelago Paseka ka go yona e kae.’ 12O tla le bontšha phapoši ye kgolo ya ka godimo, ye e lokišeditšwego go jela. Le lokiše dijo tša Paseka ka go yona.”

13Barutiwa bale ba tloga, ba fihla ba hwetša go le bjalo ka ge Jesu a be a ba boditše, gomme ba lokiša dijo tšeo tša Paseka.

Selalelo sa Morena

(Mat. 26:26-30; Mar. 14:22-26; 1 Bakor. 11:23-25)

14Ge nako e fihla, Jesu a dula dijong le baapostola ba gagwe. 15A re go bona: “Ke dumile kudu go ja Paseka ye le lena pele ke hlokofatšwa. 16Gobane ke le botša gore nka se sa e ja go fihlela e phethagatšwa mmušong wa Modimo.”

17Ya ba o tšea senwelo, o leboga Modimo o re: “Tšeang senwelo se le se nweng ka go šielana. 18Ke le botša gore nka se sa nwa beine go fihlela mohla mmušo wa Modimo o hlongwa.”

19A tšea senkgwa, a leboga Modimo, a se ngwathaganya, a ba neela sona a re: “Se ke mmele wa ka wo o gafiwago ka lebaka la lena. Le dire bjalo gore e be gona go nkgopola.” 20

22:20
Jer. 31:30-33
Ka wona mokgwa woo a ba neela le senwelo ge ba seno lalela a re: “Senwelo se ke kgwerano ye mpsha ya Modimo ye e tiišitšwego ka madi a ka ao a tšhollelwago lena.”22:20 Dingwalwakaseatla tše dingwe ga di na mantšu a Jesu ka morago ga “Se ke mmele wa ka” temaneng 19, le temana 20 yohle.

21

22:21
Pes. 41:9
“Fela tsebang, yo a nkekago o na le nna gona mo tafoleng. 22Morwamotho go tloga gona o tla tloga, bjalo ka ge Modimo a beakantše, eupša yo madimabe ke motho yo a tlago mo eka!”

23Ba nama ba thoma go botšišana seng gore na e ka ba ke mang mo go bona yo a tlilogo dira taba ye.

Barutiwa ba Jesu ba phegišana ka tša bogolo

24

22:24
Mat. 18:1
Mar. 9:34
Luk. 9:46
Gwa tsoga kgang mo go barutiwa ba Jesu ya gore na ke ofe mo go bona yo a swanetšwego ke bogolo. 25
22:25-26
Mat. 20:25-27
Mar. 10:42-44
Jesu a re go bona: “Magoši a baditšhaba a gatelela ditšhaba tša ona, le babuši ba tšona go thwe ke ‘Bomothušabatho’. 26
22:26
Mat. 23:11
Mar. 9:35
Fela go lena go se ke gwa ba bjalo; go upše go re yo mogolo mo go lena e be yena yo monyenyane, le moetapele a be bjalo ka mohlanka wa lena. 27
22:27
Joh. 13:12-15
Kgane yo mogolo ke ofe? Ke yo a dutšego dijong goba ke yo a mo hlankelago? Ga ke re ke yo a dutšego dijong? Eupša nna mo go lena ke etša yo e lego mohlanka.

28“Lena le bile le nna ka mehla melekong ya ka, 29ka gona, bjalo ka ge Tate a mpeile mmuši, le nna ke tla le bea babuši. 30

22:30
Mat. 19:28
Le tla ja, la nwa le nna mmušong wa ka, la dula ditulong tša bogoši la buša dikgoro tša Israele tše lesome le metšo ye mebedi.”

Jesu o botša Petrose gore o tlilo mo latola

(Mat. 26:31-35; Mar. 14:27-31; Joh. 13:36-38)

31Morena a re go Simone: “Simone, Simone! Tseba gore Sathane o inyaketše go le leka a le fefera bjalo ka mabele; gomme Modimo a mo dumelela. 32Eupša wena ke go rapeletše gore o se felelwe ke tumelo, gomme ge o šetše o boetše o mpotegela, o thuše badumedikawena go tielela tumelong.”

33Petrose a mo fetola a re: “Morena, nnaena ke ikemišeditše le go ya le wena kgolegong, ešita le gona go hwa le wena!”

34Jesu a re go yena: “Petrose, ke a go botša, gona bošegong bjo mokoko o tla re o sešo wa lla, wa be o ntatotše gararo.”

Tša go ba le sekhwama le mokotla le tšhoša

35

22:35
Mat. 10:9-10
Mar. 6:8-9
Luk. 9:3
10:4
A ba botšiša a re: “Na nako yela ke le romile le se na sekhwama, le se na mokotla wa mokgopedi, le se na dieta, le kile la hloka selo?”

Ba mo fetola ba re: “Aowa, le gatee.”

36Yena a re: “Fela bjale yo a nago le sekhwama a se tšee, le yo a nago le mokotla wa mokgopedi a o tšee; yo a se nago tšhoša a rekiše kobo ya gagwe a e reke. 37

22:37
Jes. 53:12
Gobane ke le botša gore Mangwalo a Makgethwa a a mpolelago a re: ‘O badilwe le dikebeka,’ a swanetše go phethega, gobane tše di ngwadilwego ka nna di a phethega.”

38Bona ba re: “Tše pedi ditšhoša šedi, Morena!”

Yena a ba fetola a re: “Taba ye e tlogeleng.”

Jesu o rapela Thabeng ya Mehlware

(Mat. 26:36-46; Mar. 14:32-42)

39Jesu a tloga motseng, a ya Thabeng ya Mehlware bjalo ka mehleng; barutiwa ba gagwe ba mo latela. 40Ge a fihla fao a re go bona: “Rapelang gore le se lekwe.”

41Ke ge a fetela pejana mo go fihlago leswika ge le fošwa ke motho, a fihla a khunama, a rapela a re: 42“Tate, ge o rata, tloša senwelo se sa tlaišego mo go nna; fela go se phethege ya ka thato, go upše go phethege ya gago.” 43Morongwa wa go tšwa legodimong a itšweletša go yena, a mo tiiša. 44Jesu a tiiša go rapela a tlaletšwe a etšwa kudumela ye nkego ke madi a rotha.22:44 Dingwalwakaseatla tše dingwe ga di na temana 43 le 44.

45Ge a emelela moo thapelong ya gagwe, a boela go barutiwa bale ba gagwe gomme a ba hwetša ba robetše, ba lapišitšwe ke manyami. 46A re go bona: “Ao! Le robetše? Tsogang le rapele, gore le se lekwe.”

Go swarwa ga Jesu

(Mat. 26:47-56; Mar. 14:43-50; Joh. 18:3-11)

47E rile ge Jesu a sa bolela gwa fihla lekoko le etilwe pele ke Judase, e lego yo mongwe wa barutiwa bale ba lesome le ba babedi. A ya go Jesu gore a mo atle. 48Jesu a mmotšiša a re: “Judase, na o ka napa wa eka Morwamotho ka go mo atla?”

49Bao ba bego ba na le Jesu ge ba bona se se tlago direga, ba mmotšiša ba re: “Morena, re ba hlasele ka ditšhoša?” 50Ke ge yo mongwe wa bona a rema mohlanka wa Moprista yo Mogologolo a mo kgaola tsebe ya la go ja.

51Jesu a re: “Lesang! Le se sa boeletša!” A napa a kgwatha tsebe ya mohlanka yoo, a mo fodiša.

52A re go baprista ba bagolo le mantona a baleti ba Tempele le bagolo ba setšhaba ba ba bego ba tletše go mo swara: “Le reng le tlile ka ditšhoša le dithoka mo nkego ke nna mohlakodi? 53

22:53
Luk. 19:47
21:37
Ke be ke ehlwa le lena Tempeleng tšatši le lengwe le le lengwe, le sa ntshware. Eupša bjale ye ke yona nako ya lena, nako ye e laolwago ke Sathane, molaodi wa mmušo wa leswiswi.”

Petrose o latola Jesu

(Mat. 26:57-58,69-75; Mar. 14:53-54,66-72; Joh. 18:12-18,25-27)

54Ba re go swara Jesu ba tloga naye, ba mo iša ga Moprista yo Mogologolo; Petrose le yena a ba latela a le kgojana. 55Go be go goditšwe mollo mo gare ga lapa, gomme a ya a dula le ba ba bego ba oretše mollo woo. 56Ngwanenyana yo mongwe a mmona a dutše moo mollong, a mo lebelela ka mahlong a re: “Monna yo le yena o be a na le Jesu!”

57Petrose a latola a re: “Kgarebe, nna le go mo tseba ga ke mo tsebe!”

58Ka moragonyana monna yo mongwe le yena a mmona a re: “Etse le wena o yo mongwe wa bona!”

Petrose a mo fetola a re: “Monna, ga go bjalo!”

59Gwa feta nako ye e ka bago iri e tee gomme yo mongwe monna a bolela a tiišitše a re: “Ka nnete, monna yo le yena o be a na le Jesu! Ebile ke Mogalilea!”

60Petrose a mo fetola a re: “Monna, se o se bolelago nna ga ke se tsebe!”

A sa realo, gateetee ke ge mokoko o lla. 61Morena a retologa, a hlaba Petrose ka leihlo ya ba gona Petrose a elelwago se Morena a mmoditšego sona mola a re: “Gona bošegong bjo, pele mokoko o lla, o tla be o ntatotše gararo.” 62Ke ge a tšwela ka ntle a lla gabohloko.

Jesu o a kwerwa, o a bethwa

(Mat. 26:67-68; Mar. 14:65)

63Banna ba ba bego ba letile Jesu ba be ba mo kwera ba bile ba mmetha. 64Ba mo khupetša mahlo, ba mmotšiša ba re: “Ka ge o moprofeta, re botše gore o bethilwe ke mang!” 65Ba mo nyefola le ka tše dingwe tše dintši.

Jesu o sekišwa ke Kgorokgolo ya Bajuda

(Mat. 26:59-66; Mar. 14:55-64; Joh. 18:19-24)

66Ge go esa, bagolo ba setšhaba le baprista ba bagolo le boramangwalo ba kgobokana mme ba tliša Jesu kgorong ya bona. 67Ba re: “Ge eba ke wena Mesia, re botše.”

Yena a ba fetola a re: “Le ge nka le botša le ka se nkgolwe, 68le ge nka le botšiša taba le ka se mphetole. 69Fela go thoma gonabjale Morwamotho o tla dula ka letsogong la go ja la maatla a Modimo.”

70Ka moka ga bona ba napa ba mmotšiša ba re: “Kgane ke wena Morwa wa Modimo?”

Yena a ba fetola ka go re: “Le a bolela.”

71Bona ba re: “Dihlatse re sa di iša kae? Rena beng re a ikwela ge a bolela ka wa gagwe molomo!”