Sepedi 2000 (NSO00)
21

Kabelo ya mohlologadi

(Mar. 12:41-44)

211Jesu ge a lebelediša, a bona bahumi ba lokela ditšhelete tša bona ka polokelong ya Tempele; 2a bona le mohlologadi yo mongwe wa modiitšana a lokela dipapetlana tše pedi tše dinyenyane tša mphiri. 3A re: “Ruri, ke le botša gore mohlologadi yo wa modiitšana o tšhetše tšhelete ye ntši go feta bohle. 4Gobane ba bangwe ka moka ba tsopotše fela mahumong a bona ba lokela ka polokelong ya Tempele; eupša mosadi yo wa modiidi yena, o tšhetše tšohle tše a bego a tla phela ka tšona.”

Jesu o bolela ka go thubja ga Tempele

(Mat. 24:1-2; Mar. 13:1-2)

5Ba bangwe ba barutiwa ba Jesu ba rile ba sa bolela ka Tempele gore e thakgilwe bjang ka maswika a mabotse le dikgabišo tšeo di neelwago Modimo, Jesu a re: 6“Tšohle tše le di bonago tše – nako e etla mohlang go ka se sa šalago leswika le le sa hlatlaganego le le lengwe la se kgerešwe.”

Masetlapelo le go hlomarwa

(Mat. 24:3-14; Mar. 13:3-13)

7Bona ba mmotšiša ba re: “Moruti, dilo tše di tla direga neng? Gomme re tla bona ka eng gore di tlilo direga?”

8Jesu a ba fetola a re: “Le hlokomele gore le se forwe ke motho, gobane batho ba bantši ba tla tla ba re ba bolelela nna, motho a re: ‘Ke nna Mesia!’ mongwe a re: ‘Nako e fihlile!’ Le se ke la ba šala morago. 9Le se tšhošwe ke ge le ekwa go bolelwa ka dintwa le meferefere; gobane pelepele go swanetše go hlaga tšona, fela e tla be e se go re mafelelo a batametše.”

10A iša pele a re: “Ditšhaba di tla hlaselana, le mebušo e tla tsogelana maatla. 11Go tla ba le ditšhikinyego tše dikgolo tša lefase, le ditlala, le mauba kua le kua, le dimaka tše di šiišago, le dipšhešamare tše dikgolo leratadimeng. 12Fela pele ga ge tšohle tšeo di hlaga, lena le tla hlomarwa la swarwa; le tla gafelwa baetapele ba disinagoge, la ba la išwa kgolegong. Le tla gafelwa le magoši le babušiši e le ka lebaka la ka. 13Ya ba gona ge le hweditše sebaka sa go ba begela gore le dumela go nna. 14

21:14-15
Luk. 12:11-12
Le fetše le pelo gore le ka se lakalele gore na le tla iphetolela bjang, 15ka gobane ke nna ke tlago le kgontšha go bolela ka bohlale mo manaba ohle a lena a ka se kgonego go le phala ka dipolelo le go le phegiša. 16Le tla ekwa le ke batswadi ba lena, le bana ba bolena, le meloko ya bolena, le bagwera ba lena, gomme ba bangwe ba lena ba tla bolawa. 17Le tla hloiwa ke batho ka moka ka lebaka la ka. 18Eupša bohle le tla bolokega, ešita le meriri yohle ya lena. 19Le kgotlelele, gomme le tla phelela ruri.”

Jesu o bega go thubja ga Jerusalema

(Mat. 24:15-21; Mar. 13:14-19)

20“Mohla le bona motse wa Jerusalema o dikanetšwa ke madira, le nape le tsebe gore o kgauswi le go pšhatlwa. 21Ke moka bao ba tlago be ba le nageng ya Judea ba tšhabele dithabeng; bao ba tlago be ba le motseng ba tloge, gomme bao ba tlago be ba le nageng ba se ke ba ya motseng. 22

21:22
Hos. 9:7
Gobane matšatši ao e tla be e le a Modimo a go otla, gore go phethege tšohle tše di bolelwago ke Mangwalo a Makgethwa. 23Ba madimabe mehleng yeo ke bao e tlago be e le baimana le batswetši, gobane naga ye e tla welwa ke masetlapelo a a šiišago, gomme Modimo o tla otla setšhaba se. 24Ba bangwe ba tla bolawa ka tšhoša, bangwe ba thopelwa ditšhabeng di šele, gomme motse wa Jerusalema o tla gatakelwa ke baditšhaba go fihlela pušo ya bona e fela.”

Go tla ga Morwamotho

(Mat. 24:29-31; Mar. 13:24-27)

25

21:25
Jes. 13:10
Hes. 32:7
Joele 2:31
Kut. 6:12-13
“Go tla ba le dimaka letšatšing le ngweding le dinaleding. Lefaseng gona ditšhaba di tla tlalelwa tša tšhošwa ke modumo wa lewatle le maphoto a lona. 26Batho ba tla idibatšwa ke go boifa ba lakaleletše tše di tlago hlaga lefaseng, gobane dinaledi tše di lego kua leratadimeng di tla arošwa tseleng ya tšona. 27
21:27
Dan. 7:13
Kut. 1:7
Ya ba gona batho ba bonago Morwamotho a etla ka leru a na le maatla a magolo le letago le legolo. 28Ge dilo tše di thoma go hlaga, le emelele le inamologe, gobane le tla be le le kgauswi le go phološwa.”

Jesu o swantšha ka mogo

(Mat. 24:32-35; Mar. 13:28-31)

29Jesu a ba anegela seswantšho a re: “Bonang mogo le dihlare tše dingwe ka moka. 30Ge le bona di hloga, le a tseba le lena gore selemo se šetše se le kgauswi. 31Le dilo tšeo ge le bona di direga, le tsebe gore mmušo wa Modimo o kgauswi.

32“Ruri, ke le botša gore tšohle di tla hlaga batho ba ba phelago gonabjale ba sešo ba hwa ka moka. 33Legodimo le lefase di tla fela, eupša tše ke di boletšego tšona e tla no fela e le nnete.”

Le itlhokomele!

34“Le itlhokomele! Le se lakwe ke menyakalalo le botagwa le ge e le go balabala ka tša bophelo, gore le se tlo welwa ke Letšatši la Kahlolo, 35go etša sefu. La khukhunetša bohle ba ba phelago lefaseng ka moka. 36Dulang le phakgame le rapela ka mehla gore le tle le kgone go kgotlelela mathata ka moka a a tlago hlaga, le go ema pele ga Morwamotho gore a le sekiše.”

37

21:37
Luk. 19:47
Jesu o be a hlwa a ruta Tempeleng mosegare, gomme bošego a tšwe motseng a ye go lala Thabeng ya Mehlware. 38Mosong batho ka moka ba be ba tsogela Tempeleng go yo mo kwa.

22

Jesu o a lakanwa

(Mat. 26:1-5; Mar. 14:1-2; Joh. 11:45-53)

221

22:1
Eks. 12:1-27
Monyanya wa Dinkgwa tše di se nago komelo, wo ba rego ke Paseka, o be o šetše o batametše. 2Baprista ba bagolo le boramangwalo ba be ba nyaka ka mo ba ka bolayago Jesu ka gona, ka gobane ba be ba tšhaba setšhaba.

Judase o rekwa gore a eke Jesu

(Mat. 26:14-16; Mar. 14:10-11)

3Ke moka Sathane a tsena Judase yo ba rego ke Iskariote, yo e bego e le yo mongwe wa barutiwa bale ba lesome le ba babedi. 4Yena a tloga a ya go baprista ba bagolo le go mantona a baleti ba Tempele, a fihla a lakana nabo ka mo a ka ba gafelago Jesu ka gona. 5Bona ba thaba, gomme ba kwana naye gore ba tla mo lefa ka tšhelete. 6Judase a dumela, gomme a thoma go nyaka nako ye e lebanego ya go ba gafela yena batho ba sa tsebe.

Go lokišetšwa go yo ja Paseka

(Mat. 26:17-25; Mar. 14:12-21; Joh. 13:21-30)

7Letšatši la fihla la Monyanya wa Dinkgwa tše di se nago komelo ge dikwanyana tša Paseka di swanetše go hlabja. 8Jesu a roma Petrose le Johanese a re: “Sepelang le yo re lokišetša dijo tša Paseka.”

9Bona ba mmotšiša ba re: “O nyaka gore re yo go lokišetša tšona kae?”

10A ba fetola a re: “E tla re ge le tsena motseng la gahlanetšwa ke monna yo mongwe a rwele motšega wa meetse. Le mo latele le tsene ka lapeng le a tsenago ka go lona, 11gomme le botše monglapa leo le re: ‘Moruti o rile re tle re botšiše gore na phapoši yeo yena le barutiwa ba gagwe ba ka jelago Paseka ka go yona e kae.’ 12O tla le bontšha phapoši ye kgolo ya ka godimo, ye e lokišeditšwego go jela. Le lokiše dijo tša Paseka ka go yona.”

13Barutiwa bale ba tloga, ba fihla ba hwetša go le bjalo ka ge Jesu a be a ba boditše, gomme ba lokiša dijo tšeo tša Paseka.

Selalelo sa Morena

(Mat. 26:26-30; Mar. 14:22-26; 1 Bakor. 11:23-25)

14Ge nako e fihla, Jesu a dula dijong le baapostola ba gagwe. 15A re go bona: “Ke dumile kudu go ja Paseka ye le lena pele ke hlokofatšwa. 16Gobane ke le botša gore nka se sa e ja go fihlela e phethagatšwa mmušong wa Modimo.”

17Ya ba o tšea senwelo, o leboga Modimo o re: “Tšeang senwelo se le se nweng ka go šielana. 18Ke le botša gore nka se sa nwa beine go fihlela mohla mmušo wa Modimo o hlongwa.”

19A tšea senkgwa, a leboga Modimo, a se ngwathaganya, a ba neela sona a re: “Se ke mmele wa ka wo o gafiwago ka lebaka la lena. Le dire bjalo gore e be gona go nkgopola.” 20

22:20
Jer. 31:30-33
Ka wona mokgwa woo a ba neela le senwelo ge ba seno lalela a re: “Senwelo se ke kgwerano ye mpsha ya Modimo ye e tiišitšwego ka madi a ka ao a tšhollelwago lena.”22:20 Dingwalwakaseatla tše dingwe ga di na mantšu a Jesu ka morago ga “Se ke mmele wa ka” temaneng 19, le temana 20 yohle.

21

22:21
Pes. 41:9
“Fela tsebang, yo a nkekago o na le nna gona mo tafoleng. 22Morwamotho go tloga gona o tla tloga, bjalo ka ge Modimo a beakantše, eupša yo madimabe ke motho yo a tlago mo eka!”

23Ba nama ba thoma go botšišana seng gore na e ka ba ke mang mo go bona yo a tlilogo dira taba ye.

Barutiwa ba Jesu ba phegišana ka tša bogolo

24

22:24
Mat. 18:1
Mar. 9:34
Luk. 9:46
Gwa tsoga kgang mo go barutiwa ba Jesu ya gore na ke ofe mo go bona yo a swanetšwego ke bogolo. 25
22:25-26
Mat. 20:25-27
Mar. 10:42-44
Jesu a re go bona: “Magoši a baditšhaba a gatelela ditšhaba tša ona, le babuši ba tšona go thwe ke ‘Bomothušabatho’. 26
22:26
Mat. 23:11
Mar. 9:35
Fela go lena go se ke gwa ba bjalo; go upše go re yo mogolo mo go lena e be yena yo monyenyane, le moetapele a be bjalo ka mohlanka wa lena. 27
22:27
Joh. 13:12-15
Kgane yo mogolo ke ofe? Ke yo a dutšego dijong goba ke yo a mo hlankelago? Ga ke re ke yo a dutšego dijong? Eupša nna mo go lena ke etša yo e lego mohlanka.

28“Lena le bile le nna ka mehla melekong ya ka, 29ka gona, bjalo ka ge Tate a mpeile mmuši, le nna ke tla le bea babuši. 30

22:30
Mat. 19:28
Le tla ja, la nwa le nna mmušong wa ka, la dula ditulong tša bogoši la buša dikgoro tša Israele tše lesome le metšo ye mebedi.”

Jesu o botša Petrose gore o tlilo mo latola

(Mat. 26:31-35; Mar. 14:27-31; Joh. 13:36-38)

31Morena a re go Simone: “Simone, Simone! Tseba gore Sathane o inyaketše go le leka a le fefera bjalo ka mabele; gomme Modimo a mo dumelela. 32Eupša wena ke go rapeletše gore o se felelwe ke tumelo, gomme ge o šetše o boetše o mpotegela, o thuše badumedikawena go tielela tumelong.”

33Petrose a mo fetola a re: “Morena, nnaena ke ikemišeditše le go ya le wena kgolegong, ešita le gona go hwa le wena!”

34Jesu a re go yena: “Petrose, ke a go botša, gona bošegong bjo mokoko o tla re o sešo wa lla, wa be o ntatotše gararo.”

Tša go ba le sekhwama le mokotla le tšhoša

35

22:35
Mat. 10:9-10
Mar. 6:8-9
Luk. 9:3
10:4
A ba botšiša a re: “Na nako yela ke le romile le se na sekhwama, le se na mokotla wa mokgopedi, le se na dieta, le kile la hloka selo?”

Ba mo fetola ba re: “Aowa, le gatee.”

36Yena a re: “Fela bjale yo a nago le sekhwama a se tšee, le yo a nago le mokotla wa mokgopedi a o tšee; yo a se nago tšhoša a rekiše kobo ya gagwe a e reke. 37

22:37
Jes. 53:12
Gobane ke le botša gore Mangwalo a Makgethwa a a mpolelago a re: ‘O badilwe le dikebeka,’ a swanetše go phethega, gobane tše di ngwadilwego ka nna di a phethega.”

38Bona ba re: “Tše pedi ditšhoša šedi, Morena!”

Yena a ba fetola a re: “Taba ye e tlogeleng.”

Jesu o rapela Thabeng ya Mehlware

(Mat. 26:36-46; Mar. 14:32-42)

39Jesu a tloga motseng, a ya Thabeng ya Mehlware bjalo ka mehleng; barutiwa ba gagwe ba mo latela. 40Ge a fihla fao a re go bona: “Rapelang gore le se lekwe.”

41Ke ge a fetela pejana mo go fihlago leswika ge le fošwa ke motho, a fihla a khunama, a rapela a re: 42“Tate, ge o rata, tloša senwelo se sa tlaišego mo go nna; fela go se phethege ya ka thato, go upše go phethege ya gago.” 43Morongwa wa go tšwa legodimong a itšweletša go yena, a mo tiiša. 44Jesu a tiiša go rapela a tlaletšwe a etšwa kudumela ye nkego ke madi a rotha.22:44 Dingwalwakaseatla tše dingwe ga di na temana 43 le 44.

45Ge a emelela moo thapelong ya gagwe, a boela go barutiwa bale ba gagwe gomme a ba hwetša ba robetše, ba lapišitšwe ke manyami. 46A re go bona: “Ao! Le robetše? Tsogang le rapele, gore le se lekwe.”

Go swarwa ga Jesu

(Mat. 26:47-56; Mar. 14:43-50; Joh. 18:3-11)

47E rile ge Jesu a sa bolela gwa fihla lekoko le etilwe pele ke Judase, e lego yo mongwe wa barutiwa bale ba lesome le ba babedi. A ya go Jesu gore a mo atle. 48Jesu a mmotšiša a re: “Judase, na o ka napa wa eka Morwamotho ka go mo atla?”

49Bao ba bego ba na le Jesu ge ba bona se se tlago direga, ba mmotšiša ba re: “Morena, re ba hlasele ka ditšhoša?” 50Ke ge yo mongwe wa bona a rema mohlanka wa Moprista yo Mogologolo a mo kgaola tsebe ya la go ja.

51Jesu a re: “Lesang! Le se sa boeletša!” A napa a kgwatha tsebe ya mohlanka yoo, a mo fodiša.

52A re go baprista ba bagolo le mantona a baleti ba Tempele le bagolo ba setšhaba ba ba bego ba tletše go mo swara: “Le reng le tlile ka ditšhoša le dithoka mo nkego ke nna mohlakodi? 53

22:53
Luk. 19:47
21:37
Ke be ke ehlwa le lena Tempeleng tšatši le lengwe le le lengwe, le sa ntshware. Eupša bjale ye ke yona nako ya lena, nako ye e laolwago ke Sathane, molaodi wa mmušo wa leswiswi.”

Petrose o latola Jesu

(Mat. 26:57-58,69-75; Mar. 14:53-54,66-72; Joh. 18:12-18,25-27)

54Ba re go swara Jesu ba tloga naye, ba mo iša ga Moprista yo Mogologolo; Petrose le yena a ba latela a le kgojana. 55Go be go goditšwe mollo mo gare ga lapa, gomme a ya a dula le ba ba bego ba oretše mollo woo. 56Ngwanenyana yo mongwe a mmona a dutše moo mollong, a mo lebelela ka mahlong a re: “Monna yo le yena o be a na le Jesu!”

57Petrose a latola a re: “Kgarebe, nna le go mo tseba ga ke mo tsebe!”

58Ka moragonyana monna yo mongwe le yena a mmona a re: “Etse le wena o yo mongwe wa bona!”

Petrose a mo fetola a re: “Monna, ga go bjalo!”

59Gwa feta nako ye e ka bago iri e tee gomme yo mongwe monna a bolela a tiišitše a re: “Ka nnete, monna yo le yena o be a na le Jesu! Ebile ke Mogalilea!”

60Petrose a mo fetola a re: “Monna, se o se bolelago nna ga ke se tsebe!”

A sa realo, gateetee ke ge mokoko o lla. 61Morena a retologa, a hlaba Petrose ka leihlo ya ba gona Petrose a elelwago se Morena a mmoditšego sona mola a re: “Gona bošegong bjo, pele mokoko o lla, o tla be o ntatotše gararo.” 62Ke ge a tšwela ka ntle a lla gabohloko.

Jesu o a kwerwa, o a bethwa

(Mat. 26:67-68; Mar. 14:65)

63Banna ba ba bego ba letile Jesu ba be ba mo kwera ba bile ba mmetha. 64Ba mo khupetša mahlo, ba mmotšiša ba re: “Ka ge o moprofeta, re botše gore o bethilwe ke mang!” 65Ba mo nyefola le ka tše dingwe tše dintši.

Jesu o sekišwa ke Kgorokgolo ya Bajuda

(Mat. 26:59-66; Mar. 14:55-64; Joh. 18:19-24)

66Ge go esa, bagolo ba setšhaba le baprista ba bagolo le boramangwalo ba kgobokana mme ba tliša Jesu kgorong ya bona. 67Ba re: “Ge eba ke wena Mesia, re botše.”

Yena a ba fetola a re: “Le ge nka le botša le ka se nkgolwe, 68le ge nka le botšiša taba le ka se mphetole. 69Fela go thoma gonabjale Morwamotho o tla dula ka letsogong la go ja la maatla a Modimo.”

70Ka moka ga bona ba napa ba mmotšiša ba re: “Kgane ke wena Morwa wa Modimo?”

Yena a ba fetola ka go re: “Le a bolela.”

71Bona ba re: “Dihlatse re sa di iša kae? Rena beng re a ikwela ge a bolela ka wa gagwe molomo!”

23

Jesu o išwa go Pilato

(Mat. 27:1-2,11-14; Mar. 15:1-5; Joh. 18:28-38)

231Kgoro yela ka moka ya emelela ya iša Jesu go Pilato, 2ba fihla ba mmega ba re: “Motho yo re mo hweditše a timetša setšhaba sa gaborena, a re ba se ke ba ntšhetša Kesare metšhelo, a bile a re ke yena Mesia, ke yena kgoši.”

3Pilato a mmotšiša a re: “Kgane ke wena kgoši ya Bajuda?”

Jesu a mo fetola ka go re: “O a bolela.”

4Pilato a botša baprista ba bagolo le lešaba la batho a re: “Nna motho yo ga ke mmone molato.”

5Ya ba gona ba phegelelago le go feta ba re: “O ferekanya setšhaba nageng yohle ya Bajuda. O thomile kua Galilea gomme bjale o tlile mo.”

Jesu o išwa go Heroda

6Pilato ge a ekwa ba bolela ka Galilea, a ba botšiša gore na kgane ke Mogalilea. 7Ge a ekwa gore ke wa selete se se bušwago ke Heroda, a mo romela go Heroda yo le yena mehleng yeo a bego a le Jerusalema. 8Heroda ge a bona Jesu a thaba kudu, ka gobane o be a šetše a kwele ka ga yena gomme e le kgale a nyaka go mmona. O be a holofetše gore o tla bona Jesu a dira mohlolo. 9A mmotšiša ditaba tše dintši, fela Jesu a se fetole selo. 10Baprista ba bagolo le boramangwalo ba ema ba mmega ba gaketše. 11Heroda le bahlabani ba gagwe ba mo gegea ba mo kwera. Ba mo apeša kobo ya mabaibai, ba mmušetša go Pilato. 12Go tloga ka lona tšatši leo Heroda le Pilato ya ba bagwera, etšwe pele ga moo ba be ba sa kwane.

Jesu o ahlolelwa lehu

(Mat. 27:15-26; Mar. 15:6-15; Joh. 18:39 – 19:16)

13Pilato a kgoboketša baprista ba bagolo le a mangwe maloko a Kgorokgolo ya Bajuda le lona lešaba, 14a re go bona: “Le tlišitše motho yo mo go nna la re o timetša setšhaba. Ke mo sekišitše mo pele ga lena, gomme le e tee ya tše le mmegago ka tšona ka se e hwetše. 15Heroda le yena ga se a mmona molato, ka gore o mmušeditše mo go rena. Ruri, ga go se motho yo a se dirilego se se mo dirago gore a lebanwe ke go bolawa. 16Ka gona ke tla laela gore a re go bethwa ka tshelane a lokollwe.”23:16 Dingwalwakaseatla tše dingwe di tlaleletša ka temana 17 ye e rego “Ka Monyanya wa Paseka Pilato o be a swanetše go ba lokollela mogolegwa o tee.” Lebelela Mar. 15:6.

18Lekoko lela la goa mmogo la re: “Mmolaye! O re lokollele Barabase!” 19Gape Barabase yo o be a lahletšwe kgolegong ka ge a be a badilwe le bahlolampherefere motseng wa Jerusalema, e le mpherefere woo go wona go bego go bolailwe motho.

20Pilato, ka ge a be a nyaka go lokolla Jesu, a hlaboša lentšu a ba kgopela gape. 21Eupša bona ba fela ba goeletša ba re: “Mmapole sefapanong! Mmapole sefapanong!”

22A ba botšiša la boraro a re: “E le gore o sentšeng? Gape nna ga se ka hwetša a dirile se go lebanego gore a ka se bolaelwa. Ka gona ke tla laela gore a re go bethwa ka tshelane a lokollwe.”

23Bona ba fela ba goeletša ba re a bapolwe sefapanong ba ba ba tšwelela. 24Pilato a ahlola Jesu ka mo ba kgopelago ka gona. 25A lokolla motho yo ba mo nyakago, yena yola a bego a lahletšwe kgolegong ka lebaka la mpherefere le polao, gomme a ba gafela Jesu gore ba dire ka yena se ba se nyakago.

Jesu o bapolwa sefapanong

(Mat. 27:32-44; Mar. 15:21-32; Joh. 19:17-27)

26Ya re ge ba tloga le Jesu, ba swara monna yo mongwe wa Sirene yo leina la gagwe e bego e le Simone, a etšwa mašemong a eya motseng. Ba mo athiša sefapano sa Jesu, ba re a mo šale morago.

27Jesu a ya a latetšwe ke lešaba le lentši la batho, leo gare ga lona go bego go na le basadi ba ba bego ba ithwele megono ba mo llela. 28A retologela go bona, a re go bona: “Lena basadi ba Jerusalema, se lleleng nna; iteleleng, le llele le bana ba lena! 29Gobane matšatši a etla ao ka ona batho ba tlago re: ‘Ba mahlatse ke basadi ba baopa, le ba ba sego ba ka ba belega, goba ba nyantšha!’ 30

23:30
Hos. 10:8
Kut. 6:16
Ke mohla batho ba tlago botša dithaba ba re: ‘Re weleng godimo!’ ba botša meboto ba re: ‘Re khupetšeng!’ 31Gobane ge legong la moketla ba le dira tše, le le omilego lona ba tla le dirang?”

32Le ba bangwe banna ba babedi ba dikebeka ba gapša gore ba yo bolawa le Jesu. 33Ge go fihlwa felo mo go bitšwago “Legateng”, ba bapola Jesu sefapanong. Ba bapola le dikebeka tšela tše pedi, se sengwe sa ba ka letsogong la go ja, se sengwe ka go la nngele. 34

23:34
Pes. 22:18
Jesu a re: “Tate, ba lebalele, gobane ga ba tsebe se ba se dirago!”23:34 Dingwalwakaseatla tše dingwe ga di na mantšu a “Jesu a re: ‘Tate, ba lebalele, gobane ga ba tsebe se ba se dirago!’ ”

Ba abelana diaparo tša gagwe ka go tema. 35

23:35
Pes. 22:7
Batho ba be ba eme moo ba lebeletše ge maloko a Kgorokgolo ya Bajuda le ona a mo kodutla a re: “O hlakodišitše ba bangwe; a a itlhakodiše ge, ge eba ke Mesia yo Modimo a mo kgethilego!”

36

23:36
Pes. 69:21
Bahlabani le bona ba mo kwera ba mmatamela, ba mo fa beine ye bodila, 37ba re: “Ge o le kgoši ya Bajuda, itlhakodiše!”

38Ka godimo ga hlogo ya gagwe go be go ngwadilwe go re: “Yo ke Kgoši ya Bajuda.”

39Yo mongwe wa dikebeka tšela di bego di bapotšwe moo a mo nyefola a re: “Ge o le Mesia, itlhakodiše, le rena o re hlakodiše!”

40Yola yo mongwe a mo kgala a re: “Kganthe ga o tšhabe Modimo, le ge o otlwa bjalo ka yena? 41Rena go re lebane, ka gobane re otlelwa se se swanelago tše re di dirilego, eupša yo yena ga go phošo ye a e dirilego.” 42Ke moka a re go Jesu: “Morena, o nkgopole mohla o thoma go buša.”

43Jesu a mo fetola a re: “Ruri, ke go botša gore lehono o tla ba le nna paradeising.”23:43 “paradeising” Lentšu le mo le ra legodimo.

Jesu o hwela sefapanong

(Mat. 27:45-56; Mar. 15:33-41; Joh. 19:28-30)

44-45

23:45
Eks. 26:31-33
E rile ka nako ya mosegare wo mogolo letšatši la fifala, naga ka moka ya aparelwa ke leswiswi go fihla ka nako ya boraro mathapama. Seširo sa ka Tempeleng sa gagoga ka bogare. 46
23:46
Pes. 31:5
Jesu a goelela kudu a re: “Tate, ke gafela moya wa ka diatleng tša gago!” A re go realo a ikhwela.

47Molaodi wa bahlabani ba lekgolo ge a bona tše di diregilego a re: “Ka nnete motho yo e be e le moloki!” Go realo ya ba gore o tumiša Modimo.

48Batho ka moka ba ba bego ba kgobokane moo go tlo bogela, ba rile go di bona ba boela magae ba hlomogile pelo. 49

23:49
Luk. 8:2-3
Bohle ba ba bego ba tsebana le Jesu, gotee le basadi bale ba go tla le yena ge a etšwa Galilea, ba be ba eme kgojana ba lebeletše.

Poloko ya Jesu

(Mat. 27:57-61; Mar. 15:42-47; Joh. 19:38-42)

50-51Go be go na le monna yo mongwe yo leina la gagwe e bego e le Josefa wa go tšwa Arimathea, e lego motse wo mongwe wa Bajuda. Yena e be e le monna wa go loka, wa morapedi, yo a bego a letetše go bona mmušo wa Modimo o hlongwa. Le ge e be e le wa Kgorokgolo ya Bajuda, o be a se a kwana le bona morerong woo wa bona le go tšeo ba bego ba di dirile. 52O ile a ya go Pilato, a fihla a mo kgopela setopo sa Jesu. 53A se fološa, a se phuthela ka lešela, a se bea ka lebitleng le le bego le gwailwe leswikeng, lebitla leo ka go lona go bego go se gwa ka gwa bolokwa motho. 54E be e le Labohlano, gomme Sabatha e šetše e le kgauswi.

55Basadi bale ba go tla le Jesu ge a etšwa Galilea ba ile ba latela Josefa, gomme ba bona lebitla la gona, le ka mo setopo sa Jesu se beilwego ka go lona ka gona. 56

23:56
Eks. 20:10
Doit. 5:14
Ke moka ba boela gae ba yo lokiša dinoko le dinkgabose tša go tlotša setopo.

Ka tšatši la Sabatha ba se šome, e le gona go phetha molao wa Moshe.