Sepedi 2000 (NSO00)
19

Jesu le Sakiose

191Jesu a re go fihla motseng wa Jeriko a o putla ka bogare. 2Gona moo go be go na le molekgetho yo mogolo wa mohumi ba re ke Sakiose. 3Yena o be a nyaka go bona gore na Jesu ke ofe, eupša ka ge e be e le kgopana, o be a širwa ke lešaba la batho. 4Ka gona a kitimela kua pele, a fihla a namela mohlare wa mogo gore a bone Jesu, gobane Jesu o be a ilo feta moo. 5Ge Jesu a fihla moo, ge a lelala a mmona gomme a re go yena: “Sakiose, fologa ka pela, gobane lehono ke swanetše go yo hlwa ka ga gago.”

6Sakiose a itlhaganela, a fologa gomme a mo iša ga gagwe a thabile. 7Bohle ba ba di bonago ba ngongorega ba re: “Šolee, o etetše ga monna wa modiradibe!”

8Sakiose a emelela a re go Morena: “Morena, bona! Thoto ya ka ke e arolela bahloki ka bogare, gomme ge eba nkile ka tšeela motho selo ka šiši, ke tla mo lefa gane se ke se tšerego.”

9Jesu a re go yena: “Lehono lapa le le phološitšwe ke Modimo, gobane monna yo le yena ke setlogolo sa Abrahama. 10

19:10
Mat. 18:10
Gape Morwamotho o tletše go nyaka le go phološa ba ba timetšego.”

Go swantšhwa ka dipapetlana tša tšhelete

(Mat. 25:14-30)

11

19:11-27
Mat. 25:14-30
E rile ge batho ba sa theeleditše tše Jesu a di bolelago, yena a iša pele a ba botša seswantšho se sengwe. Ke ge a šetše a le kgauswi le Jerusalema, gomme ba gopola gore mmušo wa Modimo o kgauswikgauswi le go hlongwa. 12Ka gona a ba swantšhetša a re: “Mokgomana yo mongwe o kile a ya nageng ya kgole gore a yo bewa kgoši, a kgone a boela gae. 13A bitša ba lesome ba bahlanka ba gagwe, a fa yo mongwe le yo mongwe papetlana ya gauta, a ba laya a re: ‘Le gwebe ka tšhelete ye go fihlela ke boa.’ 14Fela batho ba naga ya gabo ba be ba mo hloile; ka gona, ge a seno tloga ba roma batseta gore ba yo botša kgošikgolo ba re: ‘Ga re nyake go bušwa ke motho yoo.’

15“Le ge go le bjalo monna yola a boa a beilwe kgoši. A laela gore bahlanka bale a ba filego tšhelete ba bitšwe, ba mmotše gore ba dirile bokae ka yona. 16Wa mathomo a tla a re: ‘Morena, papetlana yela ya gauta o mphilego yona ke e tswadišitše tše lesome.’ 17Yena a re: ‘O dirile gabotse, mohlanka yo a lokilego! Ka ge o ile wa botega selong se senyenyane kudu, ke tla go bea mmuši wa metse ye lesome.’ 18Gwa tla wa bobedi a re: ‘Morena, papetlana yela ya gago ya gauta ke e tswadišitše tše tlhano.’ 19Yena a re: ‘Le wena ke tla go bea mmuši wa metse ye mehlano.’

20“Gwa tla yo mongwe a re: ‘Morena, papetlana yela ya gago še; ke be ke e phuthetše ka lešela ke e bolokile. 21Ke be ke go boifa ka ge o le motho yo bogale; o tšea se e sego sa gago, le gona o buna mo o sego wa bjala gona.’ 22Kgoši a re: ‘Mohlanka yo mobe towe! Ke tla go ahlola ka tše o di boletšego ka wa gago molomo. O ntseba ke le motho yo bogale, ke tšea se e sego sa ka, ke bile ke buna mo ke sego ka bjala gona. 23Bjale o reng o se wa bea tšhelete yeo ya ka ka polokelong? Ke mo nka bego ke rile ge ke boa ka e hwetša e tswetše.’

24“A napa a re go ba ba emego moo: ‘Mo tšeeleng papetlana yeo ya gauta le e fe yola wa go ba le tše lesome.’ 25Bona ba re: ‘Ga ke re o šetše a na le tše lesome, morena?’ 26

19:26
Mat. 13:12
Mar. 4:25
Luk. 8:18
Yena a ba fetola a re: ‘Gape ke le botša gore mang le mang yo a nago le sa gagwe o tla okeletšwa; eupša yo a se nago le sa gagwe, le bonyenyane bjo a nago le bjona o tla bo amogwa. 27Ge e le manaba ale a ka, bale ba bego ba sa nyake gore ke be kgoši ya bona, ba tlišeng mo le ba bolaye mo pele ga ka!’ ”

Jesu o a thabelwa ge a tsena Jerusalema

(Mat. 21:1-11; Mar. 11:1-11; Joh. 12:12-19)

28Jesu ge a fetša go ba swantšhetša bjalo, a ba etelela pele a ya Jerusalema. 29E rile ge a batamela Betfage le Bethania mo Thabeng ya Mehlware, a roma barutiwa ba gagwe ba babedi, 30a ba laela a re: “Eyang motseng wola le lebanego le wona, gomme ge le fihla le tla hwetša pokolwana ye e kgokilwego, ye e sego ya ka ya namelwa ke motho. Le e kgokolle, le e tliše mo. 31Ge motho a ka le botšiša gore le e kgokollelang, le mmotše le re: ‘Morena o a e nyaka.’ ”

32Ba ile ba ya, ba fihla ba hwetša go le ka wona mokgwa wola Jesu a bego a ba boditše. 33Ya re ge ba sa e kgokolla, beng ba yona ba ba botšiša ba re: “Le reng le kgokolla pokolwana ye?”

34Bona ba ba fetola ba re: “Morena o a e nyaka.”

35Ba e iša go Jesu, ba bea diaparo tša bona godimo ga yona, mme ba mo nametša yona. 36Ge a sepela ka yona bjalo batho ba tšama ba ala diaparo tša bona mo tseleng.

37Ge ba batamela Jerusalema, ba etla motheogeng wa Thaba ya Mehlware, lešaba ka moka la barutiwa ba gagwe la thoma go tumiša Modimo le hlaboša mantšu le thabile ka lebaka la mehlolo ka moka ye ba e bonego. 38

19:38
Pes. 118:26
Ba re: “A go retwe kgoši ye e tlago e romilwe ke Morena! Legodimong go be le khutšo; Modimo a tumišwe legodimong la godimodimo!”

39Bafarisei ba bangwe moo lešabeng ba botša Jesu ba re: “Moruti, kgalema barutiwa ba gago gore ba homole!”

40Jesu a ba fetola a re: “Ke le botša gore ge ba ka homola, go tla goelela maswika.”

Jesu o llela Jerusalema

41E rile ge a batamela motse mme a o bona, a o llela 42a re: “Joo! Nke nkabe lehono o ka lemoga tše di nyakegago gore o tle o iketle! Fela šemo ga o di bone. 43Nako e etla ye ka yona manaba a gago a tlago go dikanetša ka ntotoma ya mobu, a go rakelela, a go pitlaganya ka mathoko ohle. 44Ba tla go fediša taa, wena le badudi ba gago; ba ka se tlogele leswika le sa hlatlagane le le lengwe, ka ge o se wa lemoga nako ye Modimo a bego a tletše go go phološa ka yona.”

Jesu o raka bagwebi Tempeleng

(Mat. 21:12-17; Mar. 11:15-19; Joh. 2:13-22)

45Jesu a ya Tempeleng a fihla a raka bagwebi, 46

19:46
Jes. 56:7
Jer. 7:11
a re go bona: “Mangwalo a Makgethwa a re: ‘Ngwako wa ka e tla ba ngwako wa thapelo.’ Eupša lena le o dira legolo la bahlakodi!”

47

19:47
Luk. 21:37
Tšatši le lengwe le le lengwe Jesu o be a ruta Tempeleng. Baprista ba bagolo le boramangwalo le baetapele ba setšhaba ba be ba rera go mmolaya, 48eupša ba sa tsebe gore ba ka mmolaya bjang, ka gobane batho ka moka ba be ba mo hlwaela tsebe, ba fišegela go mo kwa.

20

Jesu o sekišetšwa tše a di dirilego

(Mat. 21:23-27; Mar. 11:27-33)

201Ka letšatši le lengwe ge Jesu a le Tempeleng a ruta batho a bile a ba begela Taba ye Botse, baprista ba bagolo le boramangwalo le bagolo ba setšhaba ba tla go yena, 2ba mmotšiša ba re: “Nke o re botše mo: O romilwe ke mang go dira dilo tše? Gona ke mang yo a go boditšego gore o di dire?”

3Jesu ge a ba fetola a re: “Le nna ke tla le botšiša taba e tee, še: 4Johanese o be a laetšwe ke mang go kolobetša – ke Modimo goba ke batho?”

5Ba rerišana ba re: “Etse ge re ka re: ‘O be a laetšwe ke Modimo,’ o tla re: ‘Bjale le be le reng le sa mo dumele?’ 6Gomme ge re ka re: ‘O be a laetšwe ke batho,’ setšhaba ka moka se tla re bolaya ka maswika, gobane ba kgolwa gore Johanese e be e le moprofeta.” 7Ka gona ba fetola Jesu ba re ga ba tsebe gore o be a laetšwe ke mang.

8Gomme yena a re go bona: “Gona le nna nka se le botše gore ke romilwe ke mang go dira dilo tše.”

Go swantšhwa ka balemi ka serapeng sa merara

(Mat. 21:33-46; Mar. 12:1-12)

9

20:9
Jes. 5:1
Jesu a anegela batho seswantšho, a re: “Go be go na le monna yo mongwe yo a bego a bjetše merara, a e hirišetša balemi, ke moka a tloga gae nako ye telele. 10Ge nako ya go fula diterebe e fihla, a roma mohlanka go balemi bale gore a yo mo tšeela diterebe tše e swanetšego go ba tša gagwe. Bona ba mmetha, ba mo gomiša a se na selo. 11Mongserapa a buša a roma mohlanka yo mongwe; le yena ba mmetha, ba mo roga, ba mo gomiša a se na selo. 12A buša a roma wa boraro; le yena ba mo gobatša, ba mo kgoromeletša ka ntle. 13Ke mo mongserapa a ipotšišitšego a re: ‘Bjale ke direng? Ke tla roma morwa wa ka yo ke mo ratago; mohlomong yena ba tla mo hlompha.’ 14Eupša balemi bale ge ba bona morwagwe ba lakana ba re: ‘Mojalefa šo. Etlang re mmolayeng gore lefa la gagwe e tle e be la rena!’ 15Ke moka ba mo kgoromeletša ka ntle ga serapa, ba mmolaya.

“Na mongserapa balemi bao o tla ba dirang? 16Ga ke re o tla tla a ba bolaya, gomme serapa seo a se hirišetša ba bangwe?”

Ge ba ekwa a realo ba re: “A go se ke gwa ba bjalo!”

17

20:17
Pes. 118:22
Jesu a ba lebelela, a ba botšiša a re: “Bjale Mangwalo a Makgethwa a ra go reng ge a re:

“ ‘Leswika le baagi ba le nyaditšego e bile lona la sekhutlo’?

18“Yo a ka welago leswika leo godimo o tla pšhatlagana; le yo leswika leo le ka mo welago godimo le tla mo šila.”

Taba ya go tšhela metšhelo

(Mat. 22:15-22; Mar. 12:13-17)

19Boramangwalo le baprista ba bagolo ba be ba nyaka go swara Jesu le semeetseng, ka gobane ba be ba lemogile gore ka seswantšho seo o ra bona. Fela ba be ba boifa setšhaba. 20Ka gona ba dula ba mmeile leihlo, ba mmeela balaledi ba go ikgakantšha ba go itira tše nkego ba gabile go phetha melao ya Moshe, gore ba mo tanye ka diphošo tše a ka tšhogago a di boletše, ba tle ba kgone go mo gafela mmušiši wa Moroma. 21Bona bao ba tla go Jesu ba re: “Moruti, re a tseba gore tše o di bolelago le tše o di rutago batho ke tšona, le gore ga o kgetholle batho, eupša o rata therešo mabapi le tšeo Modimo a nyakago gore motho a di dire. 22Na go lebane ge re ntšhetša Kesare metšhelo, goba ga se gwa lebana?”

23Jesu a lemoga boradia bja bona, gomme a re go bona: 24“Mpontšheng papetlana ya tšhelete. Seswantšho se ke sa mang le leina le?”

Ba mo fetola ba re: “Ke tša Kesare.”

25Ke ge a re go bona: “Gona ntšhetšang Kesare tše e lego tša Kesare, le Modimo le mo ntšhetše tše e lego tša Modimo.”

26Ba palelwa ke go mo tanya ka selo moo pele ga batho, gomme ba homola ba tlabilwe ke phetolo ya gagwe.

Basadusei ba thea Jesu ka tša tsogo ya bahu

(Mat. 22:23-33; Mar. 12:18-27)

27

20:27
Dit. 23:8
Basadusei ba bangwe ba tla go Jesu. Gape ke bona bale ba rego bahu ba ka se tsoge. Ba re go yena: 28
20:28
Doit. 25:5
“Moruti, Moshe o re ngwaletše molao wo o rego: ‘Ge monna a ka hwa a se na bana a tlogela mosadi, morathwagwe a tsenele mosadi yoo wa mohu, a tsošetše mogolwagwe lapa.’ 29Go kile gwa ba le barwa ba motho ba ba šupago. Wa mathomo a tšea mosadi, eupša a hwa a se na bana. 30Wa bobedi a tsenela mosadi yoo wa mohu, le yena a hwa a se na bana. 31Le wa boraro a mo tsenela. Ka bošupa ga bona ba mo tsenela, eupša bohle ba hwa ba se na bana. 32Mafelelong mosadi yola le yena a hwa. 33Bjale mohla bahu ba tsoga, mosadi yoo e tla ba wa ofe, ka ge ka bošupa ba be ba mo tsenetše?”

34Jesu a ba fetola ka go re: “Batho ba mehleng yeno ba a nyala, ba a nyalwa, 35eupša ba ba loketšego go tsoga bahung ba phela mehleng ye e tlago ba ka se nyale, ba ka se nyalwe. 36Ba ka se sa hwa, ka gobane ba tla be ba swana le barongwa. Ke bana ba Modimo, ka gobane ba tsogile bahung. 37

20:37
Eks. 3:6
Le Moshe o šupa taba ye ya go re bahu ba tla tsoga mo temaneng yela ya go bolela ka mošwana wola wa go tuka mollo, ge a era Morena a re ke Modimo wa Abrahama, Modimo wa Isaka, Modimo wa Jakobo. 38Ke Modimo wa ba ba phelago, e sego wa ba ba hwilego, gobane yena o bona bohle e le ba ba phelago.”

39Ke mo ba bangwe boramangwalo ba rilego: “O fetotše gabotse, Moruti!” 40Ba nama ba se sa ba le sebete sa go mmotšiša selo.

Jesu o botšiša gore na Mesia ke mang

(Mat. 22:41-46; Mar. 12:35-37)

41Jesu a ba botšiša a re: “Go tla bjang gore ba re Mesia ke setlogolo sa Dafida? 42

20:42-43
Pes. 110:1
Gobane Dafida ka boyena ka pukung ya Dipesalome o re:

“ ‘Morena o rile go Morena wa ka:

Dula ka mo letsogong la ka la go ja,

43ke be ke tle ke go fenyetše manaba a gago.’

44“Bjale ge Dafida a bitša Mesia ‘Morena’, Mesia e ka ba setlogolo sa gagwe bjang?”

Jesu o laya batho gore ba se ekiše boramangwalo

(Mat. 23:1-36; Mar. 12:38-40)

45E rile ge batho ka moka ba ntše ba mo theeleditše, a botša barutiwa ba gagwe a re: 46“Le hlokomeleng boramangwalo ba ba ratago go hlwa ba sepela ba apere diaparo tše ditelele, le go dumedišwa ka tlhompho mapatlelong a motse, le go rata madulo a ka pele ka disinagogeng le menyanyeng. 47Ba tšeela bahlologadi dintlo tša bona, mme ba ikaketše ka go rapela dithapelo tše ditelele. Ba ikobela molato le go feta.”

21

Kabelo ya mohlologadi

(Mar. 12:41-44)

211Jesu ge a lebelediša, a bona bahumi ba lokela ditšhelete tša bona ka polokelong ya Tempele; 2a bona le mohlologadi yo mongwe wa modiitšana a lokela dipapetlana tše pedi tše dinyenyane tša mphiri. 3A re: “Ruri, ke le botša gore mohlologadi yo wa modiitšana o tšhetše tšhelete ye ntši go feta bohle. 4Gobane ba bangwe ka moka ba tsopotše fela mahumong a bona ba lokela ka polokelong ya Tempele; eupša mosadi yo wa modiidi yena, o tšhetše tšohle tše a bego a tla phela ka tšona.”

Jesu o bolela ka go thubja ga Tempele

(Mat. 24:1-2; Mar. 13:1-2)

5Ba bangwe ba barutiwa ba Jesu ba rile ba sa bolela ka Tempele gore e thakgilwe bjang ka maswika a mabotse le dikgabišo tšeo di neelwago Modimo, Jesu a re: 6“Tšohle tše le di bonago tše – nako e etla mohlang go ka se sa šalago leswika le le sa hlatlaganego le le lengwe la se kgerešwe.”

Masetlapelo le go hlomarwa

(Mat. 24:3-14; Mar. 13:3-13)

7Bona ba mmotšiša ba re: “Moruti, dilo tše di tla direga neng? Gomme re tla bona ka eng gore di tlilo direga?”

8Jesu a ba fetola a re: “Le hlokomele gore le se forwe ke motho, gobane batho ba bantši ba tla tla ba re ba bolelela nna, motho a re: ‘Ke nna Mesia!’ mongwe a re: ‘Nako e fihlile!’ Le se ke la ba šala morago. 9Le se tšhošwe ke ge le ekwa go bolelwa ka dintwa le meferefere; gobane pelepele go swanetše go hlaga tšona, fela e tla be e se go re mafelelo a batametše.”

10A iša pele a re: “Ditšhaba di tla hlaselana, le mebušo e tla tsogelana maatla. 11Go tla ba le ditšhikinyego tše dikgolo tša lefase, le ditlala, le mauba kua le kua, le dimaka tše di šiišago, le dipšhešamare tše dikgolo leratadimeng. 12Fela pele ga ge tšohle tšeo di hlaga, lena le tla hlomarwa la swarwa; le tla gafelwa baetapele ba disinagoge, la ba la išwa kgolegong. Le tla gafelwa le magoši le babušiši e le ka lebaka la ka. 13Ya ba gona ge le hweditše sebaka sa go ba begela gore le dumela go nna. 14

21:14-15
Luk. 12:11-12
Le fetše le pelo gore le ka se lakalele gore na le tla iphetolela bjang, 15ka gobane ke nna ke tlago le kgontšha go bolela ka bohlale mo manaba ohle a lena a ka se kgonego go le phala ka dipolelo le go le phegiša. 16Le tla ekwa le ke batswadi ba lena, le bana ba bolena, le meloko ya bolena, le bagwera ba lena, gomme ba bangwe ba lena ba tla bolawa. 17Le tla hloiwa ke batho ka moka ka lebaka la ka. 18Eupša bohle le tla bolokega, ešita le meriri yohle ya lena. 19Le kgotlelele, gomme le tla phelela ruri.”

Jesu o bega go thubja ga Jerusalema

(Mat. 24:15-21; Mar. 13:14-19)

20“Mohla le bona motse wa Jerusalema o dikanetšwa ke madira, le nape le tsebe gore o kgauswi le go pšhatlwa. 21Ke moka bao ba tlago be ba le nageng ya Judea ba tšhabele dithabeng; bao ba tlago be ba le motseng ba tloge, gomme bao ba tlago be ba le nageng ba se ke ba ya motseng. 22

21:22
Hos. 9:7
Gobane matšatši ao e tla be e le a Modimo a go otla, gore go phethege tšohle tše di bolelwago ke Mangwalo a Makgethwa. 23Ba madimabe mehleng yeo ke bao e tlago be e le baimana le batswetši, gobane naga ye e tla welwa ke masetlapelo a a šiišago, gomme Modimo o tla otla setšhaba se. 24Ba bangwe ba tla bolawa ka tšhoša, bangwe ba thopelwa ditšhabeng di šele, gomme motse wa Jerusalema o tla gatakelwa ke baditšhaba go fihlela pušo ya bona e fela.”

Go tla ga Morwamotho

(Mat. 24:29-31; Mar. 13:24-27)

25

21:25
Jes. 13:10
Hes. 32:7
Joele 2:31
Kut. 6:12-13
“Go tla ba le dimaka letšatšing le ngweding le dinaleding. Lefaseng gona ditšhaba di tla tlalelwa tša tšhošwa ke modumo wa lewatle le maphoto a lona. 26Batho ba tla idibatšwa ke go boifa ba lakaleletše tše di tlago hlaga lefaseng, gobane dinaledi tše di lego kua leratadimeng di tla arošwa tseleng ya tšona. 27
21:27
Dan. 7:13
Kut. 1:7
Ya ba gona batho ba bonago Morwamotho a etla ka leru a na le maatla a magolo le letago le legolo. 28Ge dilo tše di thoma go hlaga, le emelele le inamologe, gobane le tla be le le kgauswi le go phološwa.”

Jesu o swantšha ka mogo

(Mat. 24:32-35; Mar. 13:28-31)

29Jesu a ba anegela seswantšho a re: “Bonang mogo le dihlare tše dingwe ka moka. 30Ge le bona di hloga, le a tseba le lena gore selemo se šetše se le kgauswi. 31Le dilo tšeo ge le bona di direga, le tsebe gore mmušo wa Modimo o kgauswi.

32“Ruri, ke le botša gore tšohle di tla hlaga batho ba ba phelago gonabjale ba sešo ba hwa ka moka. 33Legodimo le lefase di tla fela, eupša tše ke di boletšego tšona e tla no fela e le nnete.”

Le itlhokomele!

34“Le itlhokomele! Le se lakwe ke menyakalalo le botagwa le ge e le go balabala ka tša bophelo, gore le se tlo welwa ke Letšatši la Kahlolo, 35go etša sefu. La khukhunetša bohle ba ba phelago lefaseng ka moka. 36Dulang le phakgame le rapela ka mehla gore le tle le kgone go kgotlelela mathata ka moka a a tlago hlaga, le go ema pele ga Morwamotho gore a le sekiše.”

37

21:37
Luk. 19:47
Jesu o be a hlwa a ruta Tempeleng mosegare, gomme bošego a tšwe motseng a ye go lala Thabeng ya Mehlware. 38Mosong batho ka moka ba be ba tsogela Tempeleng go yo mo kwa.