Sepedi 2000 (NSO00)
2

Tša matswalo a Jesu

(Mat. 1:18-25)

21Mehleng yeo Kesare Agostose a laela gore batho ka moka ba mmušo wa Roma ba balwe. 2Ge batho ba balwa lekga le la mathomo, mmušiši wa Siria e be e le Kwiriniose. 3Batho ka moka ba ile ba ya go ingwadiša, mongwe le mongwe a ya motseng wa gabo.

4Josefa le yena a tloga motseng wa Nasaretha kua Galilea a ya Betlelehema, mo go tswaletšwego Kgoši Dafida, seleteng sa Judea. Josefa o ile gona ka ge e be e le wa leloko la Dafida. 5A ya a ingwadiša le Maria yo a bego a mmeeleditše, yo e bego e le moimana. 6Ya re ge ba le moo Betlelehema nako ya gore Maria a belege ya fihla. 7A belega morwa wa leitšibolo, a mo phuthela ka mašela, gomme a mo robatša ka legopong, ka gobane go be go se na sekgoba ka ntlong ya baeti.

Badiši le barongwa

8Gona seleteng seo go be go na le badiši ba ba bego ba letše merakeng ba letile mehlape ya bona ya dinku. 9Morongwa wa Morena a iponagatša go bona, gomme letago la Morena la taga go ba dikologa. Ba tšhoga kudu, 10eupša morongwa yoo a re go bona: “Le se ke la tšhoga! Ke tlile go le botša taba ye botse ye e tlago thabiša setšhaba ka moka kudu. 11Lehono kua motseng wa Dafida le tswaletšwe Mophološi yo e lego Kriste Morena. 12Gomme se le tlago mmona ka sona sese: Le tla hwetša lesea le phuthetšwe ka mašela le letše ka legopong.”

13Ya re a sa tšo realo gwa tšwelela lešaba le legolo la madira a barongwa ba legodimo le ema le yena le tumiša Modimo le re:

14“A go tumišwe Modimo legodimong la godimodimo,

gomme khutšo a e be le ba ba mo kgahlago lefaseng!”

15E rile ge barongwa bao ba tloga ba boela legodimong, badiši bale ba šala ba botšana ba re: “A re yeng Betlelehema re yo bona taba ye e diregilego ye Morena a re boditšego yona.”

16Ba napa ba itlhaganela ba ya, ba hwetša Maria le Josefa le lona lesea le robetše ka legopong. 17Ya re ge ba mmone ba yo anega tše morongwa a ba boditšego tšona mabapi le ngwana yoo. 18Bohle ba ba di kwago ba tlabja ke tše ba di botšwago ke badiši. 19Maria yena ditaba tše ka moka a di lota ka pelong mme a di nagantšhiša. 20Badiši bale ba boela morago ba reta Modimo ba bile ba mo tumiša ka lebaka la tšohle tše ba bego ba di kwele ba bile ba di bone. Gape go be go le ka wona mokgwa wola morongwa a bego a ba boditše.

Jesu o thewa leina

21

2:21
Lef. 12:3
Luk. 1:31
E rile ge go fetile matšatši a seswai, mola e le nako ya gore ngwana a bolotšwe, a thewa leina la Jesu, lona leina lela a bego a ile a le thewa ke morongwa a sešo a ingwa ke mmagwe.

Jesu o neelwa Tempeleng

22

2:22-24
Lef. 12:6-9
Ge nako ya go hlwekišwa ga bona go ya ka molao wa Moshe e fetile, batswadi ba ngwana ba mo iša Jerusalema go yo mo neela Morena. 23
2:23
Eks. 13:2,12
Gape go ngwadilwe ka molaong wa Morena gwa thwe: “Leitšibolo le lengwe le le lengwe le letona le neelwe Morena.” 24Ba ile ba yo dira le sehlabelo ka mekuru ye mebedi goba maeba a mabedi, go ya ka moo go laetšwego ka molaong wa Morena.

Simeone le Anna ba bona ngwana Jesu

25Yona mehleng yeo moo Jerusalema go be go na le monna yo mongwe ba re ke Simeone. E be e le monna wa go loka, wa morapedi, mme a letetše go phološwa ga Baisraele. Moya wo Mokgethwa o be o na le yena, 26ebile o mo utolletše gore a ka se hwe a se a bona Mesia yo a tshepišitšwego ke Morena. 27Simeone yo a išwa ke Moya Tempeleng. Ya re ge batswadi ba ngwana Jesu ba mo tliša gona Tempeleng go mo phethela se se nyakwago ke molao, 28Simeone a mo kuka ka matsogo, a reta Modimo a re:

29“Bjale gona, Morena, o ka no ntesa,

nna, mohlanka wa gago,

ka itshepelela ke wele pelo,

bjalo ka ge o boletše.

30Gobane yo a tlago phološa setšhaba sa gago ke iponetše yena ka mahlo.

31Ke yo o mo tlišitšego go bonwa ke ditšhaba tšohle:

32

2:32
Jes. 42:6
49:6
52:10
E le seetša sa go utollela ditšhaba nnete ya gago,

sa go tlišetša Baisraele,

setšhaba sa gago, tlhomphego.”

33Tatagwe le mmagwe ba tlabja ke tše Simeone a di bolelago ka yena. 34Simeone a ba šegofatša, gomme a re go Maria, mmagongwana: “Tseba gore ngwana yo o beetšwe go fedišwa ga ba bantši le go phološwa ga ba bantši mo go Baisraele. E tla ba yena sešupo sa go tšwa go Modimo se se tlago ganetšwa ke batho ba bantši, 35ya ba gona go utologa ga dikgopolo tša bona. Ge e le wena, mahloko a tla go hlaba pelo bjalo ka tšhoša.”

36Gona moo go be go na le moprofeta wa mohlologadi, e le mokgekolokgekolo. Leina la gagwe e be e le Anna, morwedi wa Fanuele, wa kgoro ya Asere. O be a rile go nyalwa e sa le kgarebe, a dula le monna wa gagwe mengwaga ye e šupago. 37Bjale o be a na le mengwaga ye masome a seswai le metšo ye mene. O be a sa tloge Tempeleng, bošego le mosegare a khunamela Modimo, a ikona dijo, a rapela. 38Ka yona nako yeo le yena a fihla a reta Modimo, gomme bohle ba ba bego ba letetše gore Modimo a lokolle Jerusalema a bolela le bona ka ngwana yoo.

Go boelwa Nasaretha

39

2:39
Mat. 2:23
E rile ge Maria le Josefa ba phethile tšohle go ya ka molao wa Morena, ba boela Galilea, motseng wa gabobona wa Nasaretha. 40Ngwana yena a gola mme a tia; o be a kwešiša gabotse se se nyakwago ke Modimo, a bile a šegofaditšwe ke yena.

Mošemane Jesu Tempeleng

41

2:41
Eks. 12:1-27
Doit. 16:1-8
Ngwaga wo mongwe le wo mongwe batswadi ba Jesu ba be ba eya Jerusalema Monyanyeng wa Paseka. 42Ge Jesu a na le mengwaga ye lesome le ye mebedi, ba ya monyanyeng bjalo ka mengwageng. 43Ya re ge monyanya o fetile ba boela gae, eupša mošemane Jesu a šala Jerusalema. Batswadi ba gagwe ba be ba sa tsebe. 44Ba be ba gopola gore o mo sehlopheng sa gabobona, ka gona ba hlwa ba sepela leeto la letšatši, ya ba gona ba thomago go mo nyaka melokong le bagwereng ba bona. 45Ba se mo hwetše; ka gona ba gomela Jerusalema ba mo nyaka. 46E rile ka letšatši la boraro ba mo hwetša Tempeleng, a dutše le dirutegi tša Bajuda, a di theeleditše a bile a di botšiša dipotšišo. 47Bohle ba ba mo kwago ba be ba tlabilwe ke kwešišo ya gagwe le diphetolo. 48Batswadi ba gagwe ge ba mmona ba makala, gomme mmagwe a mmotšiša a re: “Ngwanaka, o re diretšeng ka mokgwa wo? Gape nna le tatago re be re go nyaka re tshwenyegile.”

49Yena a mo fetola a re: “Le be le nnyakelang? Kgane le be le sa tsebe gore ke swanetše go ba mo ntlong ya Tate?” 50Fela bona ba se kwešiše phetolo yeo ya gagwe.

51Ke moka a gomela le bona Nasaretha, a dula a ba theeletša. Mmagwe yena ditaba tše ka moka a di lota ka pelong. 52

2:52
1 Sam. 2:26
Diema 3:4
Jesu a gola, a hlalefa le go feta, a kgahla Modimo le batho.