Sepedi 2000 (NSO00)
1

11Theofilose yo a hlomphegago, batho ba bantši ba lekile go ngwala taodišo ya ditaba tše di diregilego mo go rena. 2Ba ngwadile tše re di boditšwego ke ba ba di bonego ka mahlo go tloga mathomong a tšona. Ke bona babegi ba Taba ye Botse ya Modimo. 3Le nna ge ke seno nyakišiša ditaba tše ka moka gabotse go tloga mathomong a tšona, ke bone go lebane gore ke go ngwalele tšona ka lenaneo le lebotse, 4gore o tle o tsebe gore tše o di rutilwego ke nnete.

Johanese Mokolobetši o tla tswalwa

5

1:5
1 Dikr. 24:10
Mehleng ya ge Heroda e le kgoši ya naga ya Judea,1:5 “Judea” Lentšu le mo le ra naga ya Palestina ka moka. go be go na le moprista yo mongwe yo leina la gagwe e bego e le Sakaria, e le wa kgoro ya boprista ya Abia. Mosadi wa gagwe e be e le Elisabetha, le yena e le wa leloko la boprista. 6Bobedi bja bona ba be ba phela ka mokgwa wa go kgahla Modimo, ba phetha melao le ditaelo tšohle tša Morena gabotse. 7Ba be ba se na bana ka ge Elisabetha e be e le moopa, le gona ka babedi ba be ba šetše ba tšofetše kudu.

8Ka tšatši le lengwe Sakaria o be a dira modiro wa gagwe wa boprista ka Tempeleng, ka ge e be e le mayo a kgoro ya gabo. 9Go ya ka setlwaedi sa baprista, o be a kgethilwe ka matengwa go yo thuntšha seorelo aletareng. Ka gona a ya ka Tempeleng ya Morena, 10mola lešaba ka moka la batho le eme ka ntle le rapela ka nako ya ge go thuntšhwa seorelo.

11Morongwa wa Morena a iponagatša go yena a eme ka letsogong la go ja la aletare ya seorelo. 12Ya re ge Sakaria a mmona a tšhoga, a boifa. 13Morongwa a re go yena: “Se boife, Sakaria, gobane Modimo o kwele thapelo ya gago. Mosadi wa gago, Elisabetha, o tla go belegela morwa, mme o mo thee leina la Johanese. 14Go tswalwa ga gagwe go tla go thabiša wa hlalala, gwa thabiša le ba bantši, 15

1:15
Num. 6:3
gobane e tla ba yo mogolo pele ga Morena. A ka se tsoge a nwele beine le seno se bogale. O tla tlala Moya wo Mokgethwa go thoma ge a belegwa, 16gomme a sokollela Baisraele ba bantši go Morena Modimo wa bona. 17
1:17
Mal. 4:5-6
O tla eta Morena pele a sa boife, a le bogale bjalo ka moprofeta Eliya. O tla boelanya bana le botatagobana; ba ba sa theeletšego o tla ba bušetša tseleng ye e lokilego, gore a lokišetše Morena setšhaba sa gagwe.”

18Sakaria a re go morongwa: “Ke tla tseba bjang ge o bolela nnete? Gape ke mokgalabje, mosadi wa ka le yena o tšofetše.”

19

1:19
Dan. 8:16
9:21
Morongwa a mo fetola a re: “Ke nna Gabriele yo a dulago a emetše go hlankela Modimo. Ke romilwe go tlo bolela le wena, go go begela ditaba tše dibotse tše. 20Fela ka ge o se wa dumela se ke go botšago sona, sona se se tlago phethega ka nako ya sona, o tla ba semumu, wa se kgone go bolela, gwa ba gwa fihla letšatši le seo ke go boditšego sona se tlago phethega.”

21Ge e le lešaba lona le be le letetše Sakaria, mme le makaditšwe ke gore na o diegišitšwe ke eng ka Tempeleng. 22Ge a etšwa o be a sa kgone go bolela, gomme bona ba lemoga gore o bone pono ka Tempeleng. Ka ge a be a mumufetše o ile a bolela le bona ka diatla.

23Ge nako ya gagwe ya go dira modiro wa gagwe ka Tempeleng e fetile, a boela gae. 24Ka morago ga lebakanyana Elisabetha, mosadi wa gagwe, a ima, mme a dula ka gae dikgwedi tše tlhano, a re: 25“Se ke se ke se diretšwego ke Morena. Bjale ke gona a nkgopotšego, a mphumola go goboga bathong.”

Jesu o tla tswalwa

26Ka kgwedi ya boselela ya ge Elisabetha e le moimana, Modimo a roma morongwa Gabriele motseng wo mongwe wa Galilea wo o bego o bitšwa Nasaretha, 27

1:27
Mat. 1:18
go kgarebe ye nngwe ye e bego e beeleditšwe ke monna yo mongwe wa moloko wa Dafida, yo leina la gagwe e bego e le Josefa. Leina la kgarebe yeo e be e le Maria. 28Morongwa a ya go yena, a fihla a mo dumediša a re: “Dumela, wena mokgahlago Modimo! Morena o na le wena!”

29Maria a tlabega kudu ge morongwa a realo, gomme a ipotšiša gore na tumedišo yeo e ka ba e ra go reng. 30Morongwa a re go yena: “Se tšhoge, Maria, gobane o kgahlile Modimo. 31

1:31
Mat. 1:21
O tla ima, wa tla wa belega morwa yo o swanetšego go mo rea leina la Jesu. 32
1:32-33
2 Sam. 7:12-13,16
Jes. 9:6
Yena e tla ba yo mogolo, o tla bitšwa Morwa wa Yogodimodimo. Morena Modimo o tla mmea kgoši ya Baisraele bjalo ka Dafida, rakgolokhukhu wa gagwe. 33O tla buša ditlogolo tša Jakobo go ya go ile, gomme bogoši bja gagwe bo ka se fele.”

34Maria a botšiša morongwa a re: “Go ka kgonega bjang ke se ka ka ka robala le monna?”

35Morongwa a mo fetola a re: “Moya wo Mokgethwa o tla theogela go wena, gomme maatla a Yogodimodimo a tla go aparela. Ke ka lebaka leo yo o tlago mmelega a tlago bitšwa yo mokgethwa, a bitšwa Morwa wa Modimo. 36Le Elisabetha, moloko weno, o imile morwa botšofading bja gagwe, gomme yena a tsebjago e le moopa o šetše a na le kgwedi tše di selelago e le moimana. 37

1:37
Gen. 18:14
Gobane ga go se se ka palelago Modimo.”

38Maria a re: “Ke nna mohlanka wa Morena; tše o di boletšego a di ntiregele.” Ke moka morongwa a mo tlogela.

Maria o etela Elisabetha

39Yona nakong yeo Maria a re go itokiša a itlhaganela a ya motseng wo mongwe nageng ya dithaba ya Judea. 40A fihla a tsena ka ga Sakaria, a dumediša Elisabetha. 41Ya re ge Elisabetha a ekwa Maria a mo dumediša, ngwana yo a mo imilego a itšhikinya. Elisabetha a tlala Moya wo Mokgethwa. 42A goeletša a re: “O šegofaditšwe go feta basadi ka moka, le ngwana yo o tlago mmelega o šegofaditšwe. 43Go tla bjang gore mmagoMorena wa ka a nketele? 44Gobane ke rile ge ke ekwa o ntumediša, ngwana yo ke mo imilego yo a itšhikinya ka lethabo. 45Go lehlogonolo wena o dumetšego gore tše Morena a go boditšego tšona di tla phethega.”

Maria o tumiša Morena

46

1:46-55
1 Sam. 2:1-10
Maria a re:

“Pelong ya ka ke reta Morena;

47moyeng wa ka ke hlalalela Modimo, Mophološi wa ka,

48

1:48
1 Sam. 1:11
gobane o ntšheditše, nna, mohlanka wa gagwe yo ke nyatšegago.

Go tloga bjale batho bohle ba tla re ke nna yo lehlogonolo,

49ka ge Ramaatla a ntiretše tše kgolo, mme leina la gagwe e le le lekgethwa.

50O gaugela ba ba mmoifago go tloga molokong wo mongwe go ya go wo mongwe.

51O dirile tše maatla ka letsogo la gagwe,

a ba a šwalalanya baikgogomoši ba ba ipotago.

52

1:52
Jobo 5:11
12:19
O wišitše babuši ditulong tša bona, a godiša ba ba nyatšegago.

53Ba ba swerwego ke tlala o ba khorišitše ka dijo tše dibotse,

mme bahumi a ba gomiša ba le fela.

54O babaletše bahlanka ba gagwe, Baisraele, a tla a ba šokela, ka gona o ba thušitše.

55

1:55
Gen. 17:7
Ke sona se a se tshepišitšego borakgolokhukhu ba rena,

Abrahama le ditlogolo tša gagwe, gore yeo ke tshepišo ya go ya go ile.”

56Maria a dula moo ga Elisabetha dikgwedi tše e ka bago tše tharo, a kgona a boela gae.

Matswalo a Johanese Mokolobetši

57Lebaka la Elisabetha la go belega la fihla, mme yena a belega ngwana wa mošemane. 58Baagišani le meloko yabo ge ba ekwa gore Morena o mo gaugetše kudu o mo file ngwana, ba thaba le yena.

59

1:59
Lef. 12:3
Ka letšatši la seswai la ge ngwana a tswetšwe ba tla go mmolotša; ba be ba nyaka go mo rea leina la Sakaria, tatagwe. 60Eupša mmagwe a gana a re: “Aowa! Leina la gagwe e swanetše go ba Johanese.”

61Bona ba re go yena: “Ga ke re mo melokong ya geno ga go na motho yo a nago le leina leo?” 62Ba bolela le Sakaria ka diatla ba mmotšiša gore na leina la ngwana e swanetše go ba lefe.

63Yena a kgopela gore ba mo tlišetše letlapa, mme a ngwala mo godimo ga lona a re: “Leina la gagwe ke Johanese.” Ba tlabega ka moka. 64Ka yona nako yeo Sakaria a rarologa leleme a kgona go bolela gape, a reta Modimo. 65Baagišani ba gagwe bohle ba welwa ke poifo; nageng ka moka ya dithaba ya Judea gwa bolelwa ditaba tše ka moka. 66Bohle ba ba di kwago ba di nagana, ba ipotšiša ba re: “Na ngwana yo e tla ba eng?” Gobane go be go bonagala gabotse gore o thekgilwe ke maatla a Modimo.

Sakaria o reta Modimo

67Sakaria, tatagoJohanese, a tlala Moya wo Mokgethwa, mme a porofeta a re:

68“A go retwe Morena Modimo wa Israele,

gobane o tlilo phološa setšhaba sa gagwe a se lokolla.

69O re file Mophološi yo maatla,

setlogolo sa Dafida, mohlanka wa gagwe.

70O re tshepišitše go tloga kgale ka baprofeta ba gagwe ba bakgethwa

71gore o tla re phološa manabeng a rena,

le diatleng tša bohle ba ba re hloilego.

72A re o tla gaugela borakgolokhukhu ba rena,

a gopola kgwerano yela ya gagwe ye kgethwa.

73-74“O enetše rakgolokhukhu wa rena, Abrahama,

gore o tla re hlakodiša manabeng a rena,

a re kgontšha go mo hlankela re sa boife,

75re mo kgothaletše,

re mo hlompha bophelong bjohle bja rena.

76

1:76
Mal. 3:1
“Wena, ngwanaka,

o tla bitšwa moprofeta wa Yogodimodimo.

O tla sepela pele ga Morena go mo lokišetša tsela,

77go begela setšhaba sa gagwe gore se tla phološwa ka go swarelwa dibe.

78Modimo wa rena o na le lešoko le kgaugelo.

O tla re romela Mophološi yo a tlago re bonegela bjalo ka letšatši le le hlabago la bonega le le godimo.

79

1:79
Jes. 9:1
O tla bonegela ba ba dutšego leswiswing le moriting wa lehu,

rena a re iša tseleng ye e lebilego boiketlong.”

80Ngwana yoo o ile a gola, a fela a tia le tlhaologanyong, a dula lešokeng gwa ba gwa fihla letšatši le a ilego a iponatša phatlalatša go setšhaba sa Israele.

2

Tša matswalo a Jesu

(Mat. 1:18-25)

21Mehleng yeo Kesare Agostose a laela gore batho ka moka ba mmušo wa Roma ba balwe. 2Ge batho ba balwa lekga le la mathomo, mmušiši wa Siria e be e le Kwiriniose. 3Batho ka moka ba ile ba ya go ingwadiša, mongwe le mongwe a ya motseng wa gabo.

4Josefa le yena a tloga motseng wa Nasaretha kua Galilea a ya Betlelehema, mo go tswaletšwego Kgoši Dafida, seleteng sa Judea. Josefa o ile gona ka ge e be e le wa leloko la Dafida. 5A ya a ingwadiša le Maria yo a bego a mmeeleditše, yo e bego e le moimana. 6Ya re ge ba le moo Betlelehema nako ya gore Maria a belege ya fihla. 7A belega morwa wa leitšibolo, a mo phuthela ka mašela, gomme a mo robatša ka legopong, ka gobane go be go se na sekgoba ka ntlong ya baeti.

Badiši le barongwa

8Gona seleteng seo go be go na le badiši ba ba bego ba letše merakeng ba letile mehlape ya bona ya dinku. 9Morongwa wa Morena a iponagatša go bona, gomme letago la Morena la taga go ba dikologa. Ba tšhoga kudu, 10eupša morongwa yoo a re go bona: “Le se ke la tšhoga! Ke tlile go le botša taba ye botse ye e tlago thabiša setšhaba ka moka kudu. 11Lehono kua motseng wa Dafida le tswaletšwe Mophološi yo e lego Kriste Morena. 12Gomme se le tlago mmona ka sona sese: Le tla hwetša lesea le phuthetšwe ka mašela le letše ka legopong.”

13Ya re a sa tšo realo gwa tšwelela lešaba le legolo la madira a barongwa ba legodimo le ema le yena le tumiša Modimo le re:

14“A go tumišwe Modimo legodimong la godimodimo,

gomme khutšo a e be le ba ba mo kgahlago lefaseng!”

15E rile ge barongwa bao ba tloga ba boela legodimong, badiši bale ba šala ba botšana ba re: “A re yeng Betlelehema re yo bona taba ye e diregilego ye Morena a re boditšego yona.”

16Ba napa ba itlhaganela ba ya, ba hwetša Maria le Josefa le lona lesea le robetše ka legopong. 17Ya re ge ba mmone ba yo anega tše morongwa a ba boditšego tšona mabapi le ngwana yoo. 18Bohle ba ba di kwago ba tlabja ke tše ba di botšwago ke badiši. 19Maria yena ditaba tše ka moka a di lota ka pelong mme a di nagantšhiša. 20Badiši bale ba boela morago ba reta Modimo ba bile ba mo tumiša ka lebaka la tšohle tše ba bego ba di kwele ba bile ba di bone. Gape go be go le ka wona mokgwa wola morongwa a bego a ba boditše.

Jesu o thewa leina

21

2:21
Lef. 12:3
Luk. 1:31
E rile ge go fetile matšatši a seswai, mola e le nako ya gore ngwana a bolotšwe, a thewa leina la Jesu, lona leina lela a bego a ile a le thewa ke morongwa a sešo a ingwa ke mmagwe.

Jesu o neelwa Tempeleng

22

2:22-24
Lef. 12:6-9
Ge nako ya go hlwekišwa ga bona go ya ka molao wa Moshe e fetile, batswadi ba ngwana ba mo iša Jerusalema go yo mo neela Morena. 23
2:23
Eks. 13:2,12
Gape go ngwadilwe ka molaong wa Morena gwa thwe: “Leitšibolo le lengwe le le lengwe le letona le neelwe Morena.” 24Ba ile ba yo dira le sehlabelo ka mekuru ye mebedi goba maeba a mabedi, go ya ka moo go laetšwego ka molaong wa Morena.

Simeone le Anna ba bona ngwana Jesu

25Yona mehleng yeo moo Jerusalema go be go na le monna yo mongwe ba re ke Simeone. E be e le monna wa go loka, wa morapedi, mme a letetše go phološwa ga Baisraele. Moya wo Mokgethwa o be o na le yena, 26ebile o mo utolletše gore a ka se hwe a se a bona Mesia yo a tshepišitšwego ke Morena. 27Simeone yo a išwa ke Moya Tempeleng. Ya re ge batswadi ba ngwana Jesu ba mo tliša gona Tempeleng go mo phethela se se nyakwago ke molao, 28Simeone a mo kuka ka matsogo, a reta Modimo a re:

29“Bjale gona, Morena, o ka no ntesa,

nna, mohlanka wa gago,

ka itshepelela ke wele pelo,

bjalo ka ge o boletše.

30Gobane yo a tlago phološa setšhaba sa gago ke iponetše yena ka mahlo.

31Ke yo o mo tlišitšego go bonwa ke ditšhaba tšohle:

32

2:32
Jes. 42:6
49:6
52:10
E le seetša sa go utollela ditšhaba nnete ya gago,

sa go tlišetša Baisraele,

setšhaba sa gago, tlhomphego.”

33Tatagwe le mmagwe ba tlabja ke tše Simeone a di bolelago ka yena. 34Simeone a ba šegofatša, gomme a re go Maria, mmagongwana: “Tseba gore ngwana yo o beetšwe go fedišwa ga ba bantši le go phološwa ga ba bantši mo go Baisraele. E tla ba yena sešupo sa go tšwa go Modimo se se tlago ganetšwa ke batho ba bantši, 35ya ba gona go utologa ga dikgopolo tša bona. Ge e le wena, mahloko a tla go hlaba pelo bjalo ka tšhoša.”

36Gona moo go be go na le moprofeta wa mohlologadi, e le mokgekolokgekolo. Leina la gagwe e be e le Anna, morwedi wa Fanuele, wa kgoro ya Asere. O be a rile go nyalwa e sa le kgarebe, a dula le monna wa gagwe mengwaga ye e šupago. 37Bjale o be a na le mengwaga ye masome a seswai le metšo ye mene. O be a sa tloge Tempeleng, bošego le mosegare a khunamela Modimo, a ikona dijo, a rapela. 38Ka yona nako yeo le yena a fihla a reta Modimo, gomme bohle ba ba bego ba letetše gore Modimo a lokolle Jerusalema a bolela le bona ka ngwana yoo.

Go boelwa Nasaretha

39

2:39
Mat. 2:23
E rile ge Maria le Josefa ba phethile tšohle go ya ka molao wa Morena, ba boela Galilea, motseng wa gabobona wa Nasaretha. 40Ngwana yena a gola mme a tia; o be a kwešiša gabotse se se nyakwago ke Modimo, a bile a šegofaditšwe ke yena.

Mošemane Jesu Tempeleng

41

2:41
Eks. 12:1-27
Doit. 16:1-8
Ngwaga wo mongwe le wo mongwe batswadi ba Jesu ba be ba eya Jerusalema Monyanyeng wa Paseka. 42Ge Jesu a na le mengwaga ye lesome le ye mebedi, ba ya monyanyeng bjalo ka mengwageng. 43Ya re ge monyanya o fetile ba boela gae, eupša mošemane Jesu a šala Jerusalema. Batswadi ba gagwe ba be ba sa tsebe. 44Ba be ba gopola gore o mo sehlopheng sa gabobona, ka gona ba hlwa ba sepela leeto la letšatši, ya ba gona ba thomago go mo nyaka melokong le bagwereng ba bona. 45Ba se mo hwetše; ka gona ba gomela Jerusalema ba mo nyaka. 46E rile ka letšatši la boraro ba mo hwetša Tempeleng, a dutše le dirutegi tša Bajuda, a di theeleditše a bile a di botšiša dipotšišo. 47Bohle ba ba mo kwago ba be ba tlabilwe ke kwešišo ya gagwe le diphetolo. 48Batswadi ba gagwe ge ba mmona ba makala, gomme mmagwe a mmotšiša a re: “Ngwanaka, o re diretšeng ka mokgwa wo? Gape nna le tatago re be re go nyaka re tshwenyegile.”

49Yena a mo fetola a re: “Le be le nnyakelang? Kgane le be le sa tsebe gore ke swanetše go ba mo ntlong ya Tate?” 50Fela bona ba se kwešiše phetolo yeo ya gagwe.

51Ke moka a gomela le bona Nasaretha, a dula a ba theeletša. Mmagwe yena ditaba tše ka moka a di lota ka pelong. 52

2:52
1 Sam. 2:26
Diema 3:4
Jesu a gola, a hlalefa le go feta, a kgahla Modimo le batho.

3

Go ruta ga Johanese Mokolobetši

(Mat. 3:1-12; Mar. 1:1-8; Joh. 1:19-28)

31Ka ngwaga wa lesome le metšo ye mehlano wa ge Tiberiose e le Kesare, Pontiose Pilato e le mmušiši wa Judea, Heroda e le mmuši wa Galilea, Filipi, ngwanabo, e le mmuši wa selete sa Iturea le sa Tragonitise, Lisaniase e le mmuši wa Abilene, 2gomme Hanase le Khayafase e le Baprista ba Bagologolo, Modimo a laela Johanese, morwa wa Sakaria, a le lešokeng gore a yo begela batho molaetša wa gagwe. 3Ka gona a sepela le selete sohle go bapa le noka ya Jordane, a botša batho gore ba sokologe dibeng tša bona mme ba kolobetšwe, gomme Modimo o tla ba swarela tšona. 4

3:4-6
Jes. 40:3-5
Gwa phethega se se ngwadilwego ka pukung ya Jesaya ge a re:

“Segoeledi lešokeng se re:

‘Lokišetšang Morena tsela;

mo otlolleleng mebila.

5Meedi yohle a e tšheletšwe,

dithaba tšohle le meboto yohle di lekanetšwe.

Ditsela tša manyokenyoke di otlollwe,

le mebila ya dikotikoti e lekanetšwe.

6Ke mo batho bohle ba tlago bona ka mo Modimo a tlago ba phološa ka gona.’ ”

7

3:7
Mat. 12:34
23:33
Mašaba a batho a be a etla go Johanese gore a ba kolobetše. Yena a re go bona: “Dinoga tenang, ke mang yo a le boditšego gore le ka phepha kotlo ye Modimo a lego kgauswi le go otla bakgopo ka yona? 8
3:8
Joh. 8:33
Go kaone le dire tše di tlago bontšha gore le sokologile. Le se ke la forana la re le ka phepha kotlo ka lebaka la ge Abrahama e le rakgolokhukhu wa lena. Gobane ke le botša gore Modimo a ka fetoša maswika a gore e be ditlogolo tša Abrahama! 9
3:9
Mat. 7:19
Selepe se šetše se loketše go rema dihlare medung; sehlare se sengwe le se sengwe se se sa enywego dikenywa tše dibotse se tla rengwa sa lahlelwa mollong.”

10Batho ba mmotšiša ba re: “Bjale re direng?”

11Yena a ba fetola a re: “Yo a nago le diaparo tše pedi, se sengwe a se fe yo a se nago le sona; yo a nago le dijo le yena a ngwathele yo a di hlokago.”

12

3:12
Luk. 7:29
Balekgetho ba bangwe ba tla go kolobetšwa, gomme ba mmotšiša ba re: “Moruti, rena re direng?”

13Yena a ba fetola a re: “Le se ke la ntšhiša batho go feta ka mo le laetšwego ka gona.”

14Bahlabani ba bangwe le bona ba mmotšiša ba re: “Rena ge, re direng?”

Yena a ba fetola a re: “Le se ke la tšeela motho tšhelete ka kgang goba ka go mo tšhošetša la re le tla mo phara ka maaka. Le kgotsofale ka se le lefšago ka sona.”

15Batho ba ile ba thoma go beega dipelo, mme bohle ba nagana gore mohlomong Johanese yo ke yena Mesia. 16Ka gona Johanese a ba botša bohle a re: “Nna ke le kolobetša ka meetse, eupša go tla yo mongwe yo a mphetago ka maatla, yo ke sego ka swanela le go mmofolla marala a dieta. Yena o tla le kolobetša ka Moya wo Mokgethwa le ka mollo. 17O swere leselo ka seatla, gomme o tla fefera mabele gabotse. O tla a tšhela ka letlolong la gagwe, mooko wona a o tšhuma ka mollo wo o sa timego.”

18Johanese o be a begela batho Taba ye Botse ya Modimo a bile a ba kgothatša le ka mekgwa ye mentši. 19

3:19-20
Mat. 14:3-4
Mar. 6:17-18
O kile a kgala Heroda, mmuši, ka ge a be a tšere Herodiase, mosadi wa ngwanabo, a bile a dirile le tše dingwe tše mpe tše dintši. 20Heroda a senya le go feta ka go lahlela Johanese ka kgolegong.

Jesu o a kolobetšwa

(Mat. 3:13-17; Mar. 1:9-11)

21Mohla batho ka moka ba ba bego ba le moo ba kolobetšwa, Jesu le yena o ile a kolobetšwa. Ya re a sa rapela, legodimo la bulega, 22

3:22
Gen. 22:2
Pes. 2:7
Jes. 42:1
Mat. 3:17
Mar. 1:11
Luk. 9:35
gomme Moya wo Mokgethwa wa theogela godimo ga gagwe o le ka sebopego sa leeba. Gwa kwagala lentšu le etšwa legodimong le re: “O Morwa wa ka yo ke mo ratago. O nkgahla kudu!”

Borakgolokhukhu ba Jesu

(Mat. 1:1-17)

23Jesu ge a thoma modiro wa gagwe o be a na le mengwaga ye e ka bago ye masome a mararo. Batho ba be ba re ke morwa wa Josefa, Josefa morwa wa Eli, 24Eli morwa wa Matate, Matate morwa wa Lefi, Lefi morwa wa Melgi, Melgi morwa wa Janai, Janai morwa wa Josefa, 25Josefa morwa wa Matatiase, Matatiase morwa wa Amose, Amose morwa wa Nahume, Nahume morwa wa Hesli, Hesli morwa wa Nagai, 26Nagai morwa wa Mahate, Mahate morwa wa Matatiase, Matatiase morwa wa Shimi, Shimi morwa wa Josege, Josege morwa wa Joda, 27Joda morwa wa Johanane, Johanane morwa wa Resa, Resa morwa wa Serubabele, Serubabele morwa wa Sealtiele, Sealtiele morwa wa Neri, 28Neri morwa wa Melgi, Melgi morwa wa Adi, Adi morwa wa Kosamo, Kosamo morwa wa Elmadamo, Elmadamo morwa wa Ere, 29Ere morwa wa Joshua, Joshua morwa wa Eliesere, Eliesere morwa wa Jorime, Jorime morwa wa Matate, Matate morwa wa Lefi, 30Lefi morwa wa Simeone, Simeone morwa wa Juda, Juda morwa wa Josefa, Josefa morwa wa Jonamo, Jonamo morwa wa Eliakime, 31Eliakime morwa wa Melea, Melea morwa wa Mena, Mena morwa wa Matata, Matata morwa wa Nathane, Nathane morwa wa Dafida, 32Dafida morwa wa Isai, Isai morwa wa Obede, Obede morwa wa Boase, Boase morwa wa Salmone, Salmone morwa wa Nagshone, 33Nagshone morwa wa Aminadaba, Aminadaba morwa wa Admine, Admine morwa wa Arni, Arni morwa wa Hetserone, Hetserone morwa wa Peretse, Peretse morwa wa Juda, 34Juda morwa wa Jakobo, Jakobo morwa wa Isaka, Isaka morwa wa Abrahama, Abrahama morwa wa Terage, Terage morwa wa Nahoro, 35Nahoro morwa wa Seruge, Seruge morwa wa Regu, Regu morwa wa Pelege, Pelege morwa wa Ebere, Ebere morwa wa Shelage, 36Shelage morwa wa Kenane, Kenane morwa wa Arpakshade, Arpakshade morwa wa Seme, Seme morwa wa Noa, Noa morwa wa Lamege, 37Lamege morwa wa Metushelage, Metushelage morwa wa Enoko, Enoko morwa wa Jerede, Jerede morwa wa Mahalalele, Mahalalele morwa wa Kenane, 38Kenane morwa wa Enose, Enose morwa wa Sete, Sete morwa wa Adamo, Adamo morwa wa Modimo.