Sepedi 2000 (NSO00)
18

Tša moahlodi wa go hloka toka le mohlologadi

181Jesu a botša barutiwa ba gagwe seswantšho, a ba ruta gore motho o swanetše go dula a rapela le gona a sa fele pelo, 2a re: “Motseng wo mongwe go kile gwa ba le moahlodi wa go se hlomphe Modimo, le gona wa go nyatša batho. 3Gona motseng woo go be go dula mohlologadi yo mongwe yo a bego a fela a etla go yena a re: ‘Hle, nke o ntamolele go motho yola a mpharago molato!’ 4Moahlodi yoo o ile a dika a gana go mo theeletša, fela ka morago a ithetolla a re: ‘Le ge Modimo ke sa mo hlomphe le batho ke ba nyatša, 5mohlologadi yo ke tla no mo lamolela, ka gobane šo o a nngamola. Etse ge ke sa mo lamolele o tla no boaboa mo a ba a tla a ntena.’ ”

6Morena a iša pele a re: “Ekwang se moahlodi yoo wa go hloka toka a se boletšego. 7Na bjale Modimo yena a ka napa a se lamolele bao a ba kgethilego, ba ba mo llelago bošego le mosegare? A ka napa a diega go ba thuša? 8Ke le botša gore o tla ba lamolela ka pela. Fela Morwamotho mohla a etla afa le re o tla hwetša go sa na le ba ba nago le tumelo mo lefaseng?”

Go swantšhwa ka Mofarisei le molekgetho

9Ba ba ipotšago gore ba lokile mme ba nyatša ba bangwe Jesu a ba botša ka go swantšha a re: 10“Batho ba babedi ba kile ba ya Tempeleng go rapela. Yo mongwe e be e le Mofarisei, mongwe e le molekgetho.

11“Mofarisei yoo a fihla a emelela a rapela ka pelong18:11 “a emelela a rapela ka pelong” Dingwalwakaseatla tše dingwe di re “a emela thoko a rapela”. a re: ‘Ke a go leboga, Modimo, ge ke sa swane le batho ba bangwe ba bahlalefetši, ba baradia, ba diotswa; ebile ga ke swane le molekgetho yo. 12Nna ke itima dijo gabedi ka beke, le gona ke ntšha karolo ya lesome go tšohle tše ke bago le tšona.’

13“Ge e le molekgetho yola yena a ema kgole, a šia le go lebelela legodimong, a ikgonara a re: ‘Hle, Modimo, nkgaugele, nna, modiradibe!’ 14

18:14
Mat. 23:12
Luk. 14:11
Ke a le botša, yena o boetše gae a boelane le Modimo, e sego Mofarisei yola. Gobane mang le mang yo a ikgodišago o tla kokobetšwa, gwa re yo a ikokobetšago a godišwa.”

Jesu o šegofatša bana

(Mat. 19:13-15; Mar. 10:13-16)

15Batho ba bangwe ba tliša bana go Jesu gore a ba bee diatla. Barutiwa ba gagwe ge ba di bona ba kgalema batho bao, 16fela Jesu a bitša bana bao, gomme go barutiwa ba gagwe a re: “Lesang bana bao ba tle go nna, le se ke la ba thibela, gobane mmušo wa Modimo ke wa ba babjalo. 17Ruri, ke le botša gore yo a sa dumelego go bušwa ke Modimo, a sa etšego ngwana, a ka se tsoge a tsene legodimong.”

Tša monna wa mohumi

(Mat. 19:16-30; Mar. 10:17-31)

18Monna yo mongwe wa maemo a tla a botšiša Jesu a re: “Moruti wa go loka, ke direng gore ke tle ke be le bophelo bjo bo sa felego?”

19Jesu a mo fetola a re: “O reng o mpitša wa go loka? Ga go yo a lokilego ge e se Modimo fela. 20

18:20
Eks. 20:12-16
Doit. 5:16-20
Melao o a e tseba, e re: ‘O se ke wa otswa; o se ke wa bolaya; o se ke wa utswa; o se ke wa bolela bohlatse bja maaka; o hlomphe tatago le mmago.’ ”

21Yena a re: “Melao yeo ka moka e sa le ke e phetha go tloga bjaneng bja ka.”

22Jesu ge a ekwa a realo a re go yena: “O sa hlaelelwa ke se sengwe. Eyo rekiša tšohle tše o nago le tšona, o tšee tšhelete ya gona o e abele badiidi, gomme o tla ba le lehumo legodimong. Ka morago ga moo o tle o ntatele.” 23Ge monna yoo a ekwa Jesu a realo, a nyama kudu, ka gobane o be a humile e le ruri.

24Jesu ge a mmona a nyamile bjalo a re: “Go bothata bjang gore mohumi a tsene legodimong! 25Ebile go bonolo gore kamela e tsene ka lešobana la nalete, go na le gore mohumi a tsene legodimong.”

26Ba ba mo kwelego ge a realo ba re: “Ge go le bjalo, ke mang yo a ka phologago?”

27Jesu a ba fetola a re: “Tše di palelago batho Modimo yena ga di mo palele.”

28Ke moka Petrose a re: “Bona, rena re tlogetše tšohle tše e lego tša rena ra go latela.”

29Jesu a re go bona: “Ruri, ke le botša gore mang le mang yo a tlogetšego legae, goba mosadi, goba banababo, goba batswadi, goba bana ka lebaka la mmušo wa Modimo, 30o tla boelwa kudu mehleng yeno, gomme mehleng ye e tlago o tla ba le bophelo bjo bo sa felego.”

Jesu o bolela la boraro ka lehu la gagwe

(Mat. 20:17-19; Mar. 10:32-34)

31Jesu a biletša barutiwa ba gagwe ba lesome le ba babedi thoko, a re go bona: “Theeletšang mo, re rotogela Jerusalema, mo go yogo phethega tšohle tše di ngwadilwego ke baprofeta mabapi le Morwamotho. 32O tla gafelwa baditšhaba; bona ba mo kwera, ba mo tlaiša, ba mo tshwela ka mare. 33Ba tla mo otla ka tshelane, ba mmolaya, eupša ka letšatši la boraro a tsoga bahung.”

34Fela barutiwa ba Jesu ba ile ba se kwešiše selo; polelo ya gagwe ya ba širela, gomme ba se tsebe gore o ra go reng.

Jesu o fodiša mokgopedi wa sefofu

(Mat. 20:29-34; Mar. 10:46-52)

35E rile ge Jesu a batamela motse wa Jeriko, gwa ba go na le monna yo mongwe wa sefofu a dutše ka thoko ga tsela a kgopela. 36Ge a ekwa lešaba la batho le feta, a botšiša a re: “Go diregang?”

37Ba mmotša ba re: “Ke Jesu wa Nasaretha o a feta.”

38Ke moka a goelela a re: “Jesu, Morwa wa Dafida, nke o ntšhokele!”

39Batho ba ba etilego pele ba mo kgalema ba re a homole. Eupša yena a goelela le go feta a re: “Morwa wa Dafida, nke o ntšhokele!”

40Jesu a ema, a re sefofu seo se tlišwe go yena. Ge se batametše, a se botšiša a re: 41“O rata gore ke go direle eng?”

Sona sa mo fetola sa re: “Morena, ke nyaka gore ke boele ke bone.”

42Jesu a re go sona: “Gona bona! Tumelo ya gago e go fodišitše.”

43A boela a bona le semeetseng, gomme a latela Jesu a reta Modimo. Lešaba ge le di bona la tumiša Modimo.

19

Jesu le Sakiose

191Jesu a re go fihla motseng wa Jeriko a o putla ka bogare. 2Gona moo go be go na le molekgetho yo mogolo wa mohumi ba re ke Sakiose. 3Yena o be a nyaka go bona gore na Jesu ke ofe, eupša ka ge e be e le kgopana, o be a širwa ke lešaba la batho. 4Ka gona a kitimela kua pele, a fihla a namela mohlare wa mogo gore a bone Jesu, gobane Jesu o be a ilo feta moo. 5Ge Jesu a fihla moo, ge a lelala a mmona gomme a re go yena: “Sakiose, fologa ka pela, gobane lehono ke swanetše go yo hlwa ka ga gago.”

6Sakiose a itlhaganela, a fologa gomme a mo iša ga gagwe a thabile. 7Bohle ba ba di bonago ba ngongorega ba re: “Šolee, o etetše ga monna wa modiradibe!”

8Sakiose a emelela a re go Morena: “Morena, bona! Thoto ya ka ke e arolela bahloki ka bogare, gomme ge eba nkile ka tšeela motho selo ka šiši, ke tla mo lefa gane se ke se tšerego.”

9Jesu a re go yena: “Lehono lapa le le phološitšwe ke Modimo, gobane monna yo le yena ke setlogolo sa Abrahama. 10

19:10
Mat. 18:10
Gape Morwamotho o tletše go nyaka le go phološa ba ba timetšego.”

Go swantšhwa ka dipapetlana tša tšhelete

(Mat. 25:14-30)

11

19:11-27
Mat. 25:14-30
E rile ge batho ba sa theeleditše tše Jesu a di bolelago, yena a iša pele a ba botša seswantšho se sengwe. Ke ge a šetše a le kgauswi le Jerusalema, gomme ba gopola gore mmušo wa Modimo o kgauswikgauswi le go hlongwa. 12Ka gona a ba swantšhetša a re: “Mokgomana yo mongwe o kile a ya nageng ya kgole gore a yo bewa kgoši, a kgone a boela gae. 13A bitša ba lesome ba bahlanka ba gagwe, a fa yo mongwe le yo mongwe papetlana ya gauta, a ba laya a re: ‘Le gwebe ka tšhelete ye go fihlela ke boa.’ 14Fela batho ba naga ya gabo ba be ba mo hloile; ka gona, ge a seno tloga ba roma batseta gore ba yo botša kgošikgolo ba re: ‘Ga re nyake go bušwa ke motho yoo.’

15“Le ge go le bjalo monna yola a boa a beilwe kgoši. A laela gore bahlanka bale a ba filego tšhelete ba bitšwe, ba mmotše gore ba dirile bokae ka yona. 16Wa mathomo a tla a re: ‘Morena, papetlana yela ya gauta o mphilego yona ke e tswadišitše tše lesome.’ 17Yena a re: ‘O dirile gabotse, mohlanka yo a lokilego! Ka ge o ile wa botega selong se senyenyane kudu, ke tla go bea mmuši wa metse ye lesome.’ 18Gwa tla wa bobedi a re: ‘Morena, papetlana yela ya gago ya gauta ke e tswadišitše tše tlhano.’ 19Yena a re: ‘Le wena ke tla go bea mmuši wa metse ye mehlano.’

20“Gwa tla yo mongwe a re: ‘Morena, papetlana yela ya gago še; ke be ke e phuthetše ka lešela ke e bolokile. 21Ke be ke go boifa ka ge o le motho yo bogale; o tšea se e sego sa gago, le gona o buna mo o sego wa bjala gona.’ 22Kgoši a re: ‘Mohlanka yo mobe towe! Ke tla go ahlola ka tše o di boletšego ka wa gago molomo. O ntseba ke le motho yo bogale, ke tšea se e sego sa ka, ke bile ke buna mo ke sego ka bjala gona. 23Bjale o reng o se wa bea tšhelete yeo ya ka ka polokelong? Ke mo nka bego ke rile ge ke boa ka e hwetša e tswetše.’

24“A napa a re go ba ba emego moo: ‘Mo tšeeleng papetlana yeo ya gauta le e fe yola wa go ba le tše lesome.’ 25Bona ba re: ‘Ga ke re o šetše a na le tše lesome, morena?’ 26

19:26
Mat. 13:12
Mar. 4:25
Luk. 8:18
Yena a ba fetola a re: ‘Gape ke le botša gore mang le mang yo a nago le sa gagwe o tla okeletšwa; eupša yo a se nago le sa gagwe, le bonyenyane bjo a nago le bjona o tla bo amogwa. 27Ge e le manaba ale a ka, bale ba bego ba sa nyake gore ke be kgoši ya bona, ba tlišeng mo le ba bolaye mo pele ga ka!’ ”

Jesu o a thabelwa ge a tsena Jerusalema

(Mat. 21:1-11; Mar. 11:1-11; Joh. 12:12-19)

28Jesu ge a fetša go ba swantšhetša bjalo, a ba etelela pele a ya Jerusalema. 29E rile ge a batamela Betfage le Bethania mo Thabeng ya Mehlware, a roma barutiwa ba gagwe ba babedi, 30a ba laela a re: “Eyang motseng wola le lebanego le wona, gomme ge le fihla le tla hwetša pokolwana ye e kgokilwego, ye e sego ya ka ya namelwa ke motho. Le e kgokolle, le e tliše mo. 31Ge motho a ka le botšiša gore le e kgokollelang, le mmotše le re: ‘Morena o a e nyaka.’ ”

32Ba ile ba ya, ba fihla ba hwetša go le ka wona mokgwa wola Jesu a bego a ba boditše. 33Ya re ge ba sa e kgokolla, beng ba yona ba ba botšiša ba re: “Le reng le kgokolla pokolwana ye?”

34Bona ba ba fetola ba re: “Morena o a e nyaka.”

35Ba e iša go Jesu, ba bea diaparo tša bona godimo ga yona, mme ba mo nametša yona. 36Ge a sepela ka yona bjalo batho ba tšama ba ala diaparo tša bona mo tseleng.

37Ge ba batamela Jerusalema, ba etla motheogeng wa Thaba ya Mehlware, lešaba ka moka la barutiwa ba gagwe la thoma go tumiša Modimo le hlaboša mantšu le thabile ka lebaka la mehlolo ka moka ye ba e bonego. 38

19:38
Pes. 118:26
Ba re: “A go retwe kgoši ye e tlago e romilwe ke Morena! Legodimong go be le khutšo; Modimo a tumišwe legodimong la godimodimo!”

39Bafarisei ba bangwe moo lešabeng ba botša Jesu ba re: “Moruti, kgalema barutiwa ba gago gore ba homole!”

40Jesu a ba fetola a re: “Ke le botša gore ge ba ka homola, go tla goelela maswika.”

Jesu o llela Jerusalema

41E rile ge a batamela motse mme a o bona, a o llela 42a re: “Joo! Nke nkabe lehono o ka lemoga tše di nyakegago gore o tle o iketle! Fela šemo ga o di bone. 43Nako e etla ye ka yona manaba a gago a tlago go dikanetša ka ntotoma ya mobu, a go rakelela, a go pitlaganya ka mathoko ohle. 44Ba tla go fediša taa, wena le badudi ba gago; ba ka se tlogele leswika le sa hlatlagane le le lengwe, ka ge o se wa lemoga nako ye Modimo a bego a tletše go go phološa ka yona.”

Jesu o raka bagwebi Tempeleng

(Mat. 21:12-17; Mar. 11:15-19; Joh. 2:13-22)

45Jesu a ya Tempeleng a fihla a raka bagwebi, 46

19:46
Jes. 56:7
Jer. 7:11
a re go bona: “Mangwalo a Makgethwa a re: ‘Ngwako wa ka e tla ba ngwako wa thapelo.’ Eupša lena le o dira legolo la bahlakodi!”

47

19:47
Luk. 21:37
Tšatši le lengwe le le lengwe Jesu o be a ruta Tempeleng. Baprista ba bagolo le boramangwalo le baetapele ba setšhaba ba be ba rera go mmolaya, 48eupša ba sa tsebe gore ba ka mmolaya bjang, ka gobane batho ka moka ba be ba mo hlwaela tsebe, ba fišegela go mo kwa.

20

Jesu o sekišetšwa tše a di dirilego

(Mat. 21:23-27; Mar. 11:27-33)

201Ka letšatši le lengwe ge Jesu a le Tempeleng a ruta batho a bile a ba begela Taba ye Botse, baprista ba bagolo le boramangwalo le bagolo ba setšhaba ba tla go yena, 2ba mmotšiša ba re: “Nke o re botše mo: O romilwe ke mang go dira dilo tše? Gona ke mang yo a go boditšego gore o di dire?”

3Jesu ge a ba fetola a re: “Le nna ke tla le botšiša taba e tee, še: 4Johanese o be a laetšwe ke mang go kolobetša – ke Modimo goba ke batho?”

5Ba rerišana ba re: “Etse ge re ka re: ‘O be a laetšwe ke Modimo,’ o tla re: ‘Bjale le be le reng le sa mo dumele?’ 6Gomme ge re ka re: ‘O be a laetšwe ke batho,’ setšhaba ka moka se tla re bolaya ka maswika, gobane ba kgolwa gore Johanese e be e le moprofeta.” 7Ka gona ba fetola Jesu ba re ga ba tsebe gore o be a laetšwe ke mang.

8Gomme yena a re go bona: “Gona le nna nka se le botše gore ke romilwe ke mang go dira dilo tše.”

Go swantšhwa ka balemi ka serapeng sa merara

(Mat. 21:33-46; Mar. 12:1-12)

9

20:9
Jes. 5:1
Jesu a anegela batho seswantšho, a re: “Go be go na le monna yo mongwe yo a bego a bjetše merara, a e hirišetša balemi, ke moka a tloga gae nako ye telele. 10Ge nako ya go fula diterebe e fihla, a roma mohlanka go balemi bale gore a yo mo tšeela diterebe tše e swanetšego go ba tša gagwe. Bona ba mmetha, ba mo gomiša a se na selo. 11Mongserapa a buša a roma mohlanka yo mongwe; le yena ba mmetha, ba mo roga, ba mo gomiša a se na selo. 12A buša a roma wa boraro; le yena ba mo gobatša, ba mo kgoromeletša ka ntle. 13Ke mo mongserapa a ipotšišitšego a re: ‘Bjale ke direng? Ke tla roma morwa wa ka yo ke mo ratago; mohlomong yena ba tla mo hlompha.’ 14Eupša balemi bale ge ba bona morwagwe ba lakana ba re: ‘Mojalefa šo. Etlang re mmolayeng gore lefa la gagwe e tle e be la rena!’ 15Ke moka ba mo kgoromeletša ka ntle ga serapa, ba mmolaya.

“Na mongserapa balemi bao o tla ba dirang? 16Ga ke re o tla tla a ba bolaya, gomme serapa seo a se hirišetša ba bangwe?”

Ge ba ekwa a realo ba re: “A go se ke gwa ba bjalo!”

17

20:17
Pes. 118:22
Jesu a ba lebelela, a ba botšiša a re: “Bjale Mangwalo a Makgethwa a ra go reng ge a re:

“ ‘Leswika le baagi ba le nyaditšego e bile lona la sekhutlo’?

18“Yo a ka welago leswika leo godimo o tla pšhatlagana; le yo leswika leo le ka mo welago godimo le tla mo šila.”

Taba ya go tšhela metšhelo

(Mat. 22:15-22; Mar. 12:13-17)

19Boramangwalo le baprista ba bagolo ba be ba nyaka go swara Jesu le semeetseng, ka gobane ba be ba lemogile gore ka seswantšho seo o ra bona. Fela ba be ba boifa setšhaba. 20Ka gona ba dula ba mmeile leihlo, ba mmeela balaledi ba go ikgakantšha ba go itira tše nkego ba gabile go phetha melao ya Moshe, gore ba mo tanye ka diphošo tše a ka tšhogago a di boletše, ba tle ba kgone go mo gafela mmušiši wa Moroma. 21Bona bao ba tla go Jesu ba re: “Moruti, re a tseba gore tše o di bolelago le tše o di rutago batho ke tšona, le gore ga o kgetholle batho, eupša o rata therešo mabapi le tšeo Modimo a nyakago gore motho a di dire. 22Na go lebane ge re ntšhetša Kesare metšhelo, goba ga se gwa lebana?”

23Jesu a lemoga boradia bja bona, gomme a re go bona: 24“Mpontšheng papetlana ya tšhelete. Seswantšho se ke sa mang le leina le?”

Ba mo fetola ba re: “Ke tša Kesare.”

25Ke ge a re go bona: “Gona ntšhetšang Kesare tše e lego tša Kesare, le Modimo le mo ntšhetše tše e lego tša Modimo.”

26Ba palelwa ke go mo tanya ka selo moo pele ga batho, gomme ba homola ba tlabilwe ke phetolo ya gagwe.

Basadusei ba thea Jesu ka tša tsogo ya bahu

(Mat. 22:23-33; Mar. 12:18-27)

27

20:27
Dit. 23:8
Basadusei ba bangwe ba tla go Jesu. Gape ke bona bale ba rego bahu ba ka se tsoge. Ba re go yena: 28
20:28
Doit. 25:5
“Moruti, Moshe o re ngwaletše molao wo o rego: ‘Ge monna a ka hwa a se na bana a tlogela mosadi, morathwagwe a tsenele mosadi yoo wa mohu, a tsošetše mogolwagwe lapa.’ 29Go kile gwa ba le barwa ba motho ba ba šupago. Wa mathomo a tšea mosadi, eupša a hwa a se na bana. 30Wa bobedi a tsenela mosadi yoo wa mohu, le yena a hwa a se na bana. 31Le wa boraro a mo tsenela. Ka bošupa ga bona ba mo tsenela, eupša bohle ba hwa ba se na bana. 32Mafelelong mosadi yola le yena a hwa. 33Bjale mohla bahu ba tsoga, mosadi yoo e tla ba wa ofe, ka ge ka bošupa ba be ba mo tsenetše?”

34Jesu a ba fetola ka go re: “Batho ba mehleng yeno ba a nyala, ba a nyalwa, 35eupša ba ba loketšego go tsoga bahung ba phela mehleng ye e tlago ba ka se nyale, ba ka se nyalwe. 36Ba ka se sa hwa, ka gobane ba tla be ba swana le barongwa. Ke bana ba Modimo, ka gobane ba tsogile bahung. 37

20:37
Eks. 3:6
Le Moshe o šupa taba ye ya go re bahu ba tla tsoga mo temaneng yela ya go bolela ka mošwana wola wa go tuka mollo, ge a era Morena a re ke Modimo wa Abrahama, Modimo wa Isaka, Modimo wa Jakobo. 38Ke Modimo wa ba ba phelago, e sego wa ba ba hwilego, gobane yena o bona bohle e le ba ba phelago.”

39Ke mo ba bangwe boramangwalo ba rilego: “O fetotše gabotse, Moruti!” 40Ba nama ba se sa ba le sebete sa go mmotšiša selo.

Jesu o botšiša gore na Mesia ke mang

(Mat. 22:41-46; Mar. 12:35-37)

41Jesu a ba botšiša a re: “Go tla bjang gore ba re Mesia ke setlogolo sa Dafida? 42

20:42-43
Pes. 110:1
Gobane Dafida ka boyena ka pukung ya Dipesalome o re:

“ ‘Morena o rile go Morena wa ka:

Dula ka mo letsogong la ka la go ja,

43ke be ke tle ke go fenyetše manaba a gago.’

44“Bjale ge Dafida a bitša Mesia ‘Morena’, Mesia e ka ba setlogolo sa gagwe bjang?”

Jesu o laya batho gore ba se ekiše boramangwalo

(Mat. 23:1-36; Mar. 12:38-40)

45E rile ge batho ka moka ba ntše ba mo theeleditše, a botša barutiwa ba gagwe a re: 46“Le hlokomeleng boramangwalo ba ba ratago go hlwa ba sepela ba apere diaparo tše ditelele, le go dumedišwa ka tlhompho mapatlelong a motse, le go rata madulo a ka pele ka disinagogeng le menyanyeng. 47Ba tšeela bahlologadi dintlo tša bona, mme ba ikaketše ka go rapela dithapelo tše ditelele. Ba ikobela molato le go feta.”