Sepedi 2000 (NSO00)
19

Jesu le Sakiose

191Jesu a re go fihla motseng wa Jeriko a o putla ka bogare. 2Gona moo go be go na le molekgetho yo mogolo wa mohumi ba re ke Sakiose. 3Yena o be a nyaka go bona gore na Jesu ke ofe, eupša ka ge e be e le kgopana, o be a širwa ke lešaba la batho. 4Ka gona a kitimela kua pele, a fihla a namela mohlare wa mogo gore a bone Jesu, gobane Jesu o be a ilo feta moo. 5Ge Jesu a fihla moo, ge a lelala a mmona gomme a re go yena: “Sakiose, fologa ka pela, gobane lehono ke swanetše go yo hlwa ka ga gago.”

6Sakiose a itlhaganela, a fologa gomme a mo iša ga gagwe a thabile. 7Bohle ba ba di bonago ba ngongorega ba re: “Šolee, o etetše ga monna wa modiradibe!”

8Sakiose a emelela a re go Morena: “Morena, bona! Thoto ya ka ke e arolela bahloki ka bogare, gomme ge eba nkile ka tšeela motho selo ka šiši, ke tla mo lefa gane se ke se tšerego.”

9Jesu a re go yena: “Lehono lapa le le phološitšwe ke Modimo, gobane monna yo le yena ke setlogolo sa Abrahama. 10

19:10
Mat. 18:10
Gape Morwamotho o tletše go nyaka le go phološa ba ba timetšego.”

Go swantšhwa ka dipapetlana tša tšhelete

(Mat. 25:14-30)

11

19:11-27
Mat. 25:14-30
E rile ge batho ba sa theeleditše tše Jesu a di bolelago, yena a iša pele a ba botša seswantšho se sengwe. Ke ge a šetše a le kgauswi le Jerusalema, gomme ba gopola gore mmušo wa Modimo o kgauswikgauswi le go hlongwa. 12Ka gona a ba swantšhetša a re: “Mokgomana yo mongwe o kile a ya nageng ya kgole gore a yo bewa kgoši, a kgone a boela gae. 13A bitša ba lesome ba bahlanka ba gagwe, a fa yo mongwe le yo mongwe papetlana ya gauta, a ba laya a re: ‘Le gwebe ka tšhelete ye go fihlela ke boa.’ 14Fela batho ba naga ya gabo ba be ba mo hloile; ka gona, ge a seno tloga ba roma batseta gore ba yo botša kgošikgolo ba re: ‘Ga re nyake go bušwa ke motho yoo.’

15“Le ge go le bjalo monna yola a boa a beilwe kgoši. A laela gore bahlanka bale a ba filego tšhelete ba bitšwe, ba mmotše gore ba dirile bokae ka yona. 16Wa mathomo a tla a re: ‘Morena, papetlana yela ya gauta o mphilego yona ke e tswadišitše tše lesome.’ 17Yena a re: ‘O dirile gabotse, mohlanka yo a lokilego! Ka ge o ile wa botega selong se senyenyane kudu, ke tla go bea mmuši wa metse ye lesome.’ 18Gwa tla wa bobedi a re: ‘Morena, papetlana yela ya gago ya gauta ke e tswadišitše tše tlhano.’ 19Yena a re: ‘Le wena ke tla go bea mmuši wa metse ye mehlano.’

20“Gwa tla yo mongwe a re: ‘Morena, papetlana yela ya gago še; ke be ke e phuthetše ka lešela ke e bolokile. 21Ke be ke go boifa ka ge o le motho yo bogale; o tšea se e sego sa gago, le gona o buna mo o sego wa bjala gona.’ 22Kgoši a re: ‘Mohlanka yo mobe towe! Ke tla go ahlola ka tše o di boletšego ka wa gago molomo. O ntseba ke le motho yo bogale, ke tšea se e sego sa ka, ke bile ke buna mo ke sego ka bjala gona. 23Bjale o reng o se wa bea tšhelete yeo ya ka ka polokelong? Ke mo nka bego ke rile ge ke boa ka e hwetša e tswetše.’

24“A napa a re go ba ba emego moo: ‘Mo tšeeleng papetlana yeo ya gauta le e fe yola wa go ba le tše lesome.’ 25Bona ba re: ‘Ga ke re o šetše a na le tše lesome, morena?’ 26

19:26
Mat. 13:12
Mar. 4:25
Luk. 8:18
Yena a ba fetola a re: ‘Gape ke le botša gore mang le mang yo a nago le sa gagwe o tla okeletšwa; eupša yo a se nago le sa gagwe, le bonyenyane bjo a nago le bjona o tla bo amogwa. 27Ge e le manaba ale a ka, bale ba bego ba sa nyake gore ke be kgoši ya bona, ba tlišeng mo le ba bolaye mo pele ga ka!’ ”

Jesu o a thabelwa ge a tsena Jerusalema

(Mat. 21:1-11; Mar. 11:1-11; Joh. 12:12-19)

28Jesu ge a fetša go ba swantšhetša bjalo, a ba etelela pele a ya Jerusalema. 29E rile ge a batamela Betfage le Bethania mo Thabeng ya Mehlware, a roma barutiwa ba gagwe ba babedi, 30a ba laela a re: “Eyang motseng wola le lebanego le wona, gomme ge le fihla le tla hwetša pokolwana ye e kgokilwego, ye e sego ya ka ya namelwa ke motho. Le e kgokolle, le e tliše mo. 31Ge motho a ka le botšiša gore le e kgokollelang, le mmotše le re: ‘Morena o a e nyaka.’ ”

32Ba ile ba ya, ba fihla ba hwetša go le ka wona mokgwa wola Jesu a bego a ba boditše. 33Ya re ge ba sa e kgokolla, beng ba yona ba ba botšiša ba re: “Le reng le kgokolla pokolwana ye?”

34Bona ba ba fetola ba re: “Morena o a e nyaka.”

35Ba e iša go Jesu, ba bea diaparo tša bona godimo ga yona, mme ba mo nametša yona. 36Ge a sepela ka yona bjalo batho ba tšama ba ala diaparo tša bona mo tseleng.

37Ge ba batamela Jerusalema, ba etla motheogeng wa Thaba ya Mehlware, lešaba ka moka la barutiwa ba gagwe la thoma go tumiša Modimo le hlaboša mantšu le thabile ka lebaka la mehlolo ka moka ye ba e bonego. 38

19:38
Pes. 118:26
Ba re: “A go retwe kgoši ye e tlago e romilwe ke Morena! Legodimong go be le khutšo; Modimo a tumišwe legodimong la godimodimo!”

39Bafarisei ba bangwe moo lešabeng ba botša Jesu ba re: “Moruti, kgalema barutiwa ba gago gore ba homole!”

40Jesu a ba fetola a re: “Ke le botša gore ge ba ka homola, go tla goelela maswika.”

Jesu o llela Jerusalema

41E rile ge a batamela motse mme a o bona, a o llela 42a re: “Joo! Nke nkabe lehono o ka lemoga tše di nyakegago gore o tle o iketle! Fela šemo ga o di bone. 43Nako e etla ye ka yona manaba a gago a tlago go dikanetša ka ntotoma ya mobu, a go rakelela, a go pitlaganya ka mathoko ohle. 44Ba tla go fediša taa, wena le badudi ba gago; ba ka se tlogele leswika le sa hlatlagane le le lengwe, ka ge o se wa lemoga nako ye Modimo a bego a tletše go go phološa ka yona.”

Jesu o raka bagwebi Tempeleng

(Mat. 21:12-17; Mar. 11:15-19; Joh. 2:13-22)

45Jesu a ya Tempeleng a fihla a raka bagwebi, 46

19:46
Jes. 56:7
Jer. 7:11
a re go bona: “Mangwalo a Makgethwa a re: ‘Ngwako wa ka e tla ba ngwako wa thapelo.’ Eupša lena le o dira legolo la bahlakodi!”

47

19:47
Luk. 21:37
Tšatši le lengwe le le lengwe Jesu o be a ruta Tempeleng. Baprista ba bagolo le boramangwalo le baetapele ba setšhaba ba be ba rera go mmolaya, 48eupša ba sa tsebe gore ba ka mmolaya bjang, ka gobane batho ka moka ba be ba mo hlwaela tsebe, ba fišegela go mo kwa.