Sepedi 2000 (NSO00)
18

Tša moahlodi wa go hloka toka le mohlologadi

181Jesu a botša barutiwa ba gagwe seswantšho, a ba ruta gore motho o swanetše go dula a rapela le gona a sa fele pelo, 2a re: “Motseng wo mongwe go kile gwa ba le moahlodi wa go se hlomphe Modimo, le gona wa go nyatša batho. 3Gona motseng woo go be go dula mohlologadi yo mongwe yo a bego a fela a etla go yena a re: ‘Hle, nke o ntamolele go motho yola a mpharago molato!’ 4Moahlodi yoo o ile a dika a gana go mo theeletša, fela ka morago a ithetolla a re: ‘Le ge Modimo ke sa mo hlomphe le batho ke ba nyatša, 5mohlologadi yo ke tla no mo lamolela, ka gobane šo o a nngamola. Etse ge ke sa mo lamolele o tla no boaboa mo a ba a tla a ntena.’ ”

6Morena a iša pele a re: “Ekwang se moahlodi yoo wa go hloka toka a se boletšego. 7Na bjale Modimo yena a ka napa a se lamolele bao a ba kgethilego, ba ba mo llelago bošego le mosegare? A ka napa a diega go ba thuša? 8Ke le botša gore o tla ba lamolela ka pela. Fela Morwamotho mohla a etla afa le re o tla hwetša go sa na le ba ba nago le tumelo mo lefaseng?”

Go swantšhwa ka Mofarisei le molekgetho

9Ba ba ipotšago gore ba lokile mme ba nyatša ba bangwe Jesu a ba botša ka go swantšha a re: 10“Batho ba babedi ba kile ba ya Tempeleng go rapela. Yo mongwe e be e le Mofarisei, mongwe e le molekgetho.

11“Mofarisei yoo a fihla a emelela a rapela ka pelong18:11 “a emelela a rapela ka pelong” Dingwalwakaseatla tše dingwe di re “a emela thoko a rapela”. a re: ‘Ke a go leboga, Modimo, ge ke sa swane le batho ba bangwe ba bahlalefetši, ba baradia, ba diotswa; ebile ga ke swane le molekgetho yo. 12Nna ke itima dijo gabedi ka beke, le gona ke ntšha karolo ya lesome go tšohle tše ke bago le tšona.’

13“Ge e le molekgetho yola yena a ema kgole, a šia le go lebelela legodimong, a ikgonara a re: ‘Hle, Modimo, nkgaugele, nna, modiradibe!’ 14

18:14
Mat. 23:12
Luk. 14:11
Ke a le botša, yena o boetše gae a boelane le Modimo, e sego Mofarisei yola. Gobane mang le mang yo a ikgodišago o tla kokobetšwa, gwa re yo a ikokobetšago a godišwa.”

Jesu o šegofatša bana

(Mat. 19:13-15; Mar. 10:13-16)

15Batho ba bangwe ba tliša bana go Jesu gore a ba bee diatla. Barutiwa ba gagwe ge ba di bona ba kgalema batho bao, 16fela Jesu a bitša bana bao, gomme go barutiwa ba gagwe a re: “Lesang bana bao ba tle go nna, le se ke la ba thibela, gobane mmušo wa Modimo ke wa ba babjalo. 17Ruri, ke le botša gore yo a sa dumelego go bušwa ke Modimo, a sa etšego ngwana, a ka se tsoge a tsene legodimong.”

Tša monna wa mohumi

(Mat. 19:16-30; Mar. 10:17-31)

18Monna yo mongwe wa maemo a tla a botšiša Jesu a re: “Moruti wa go loka, ke direng gore ke tle ke be le bophelo bjo bo sa felego?”

19Jesu a mo fetola a re: “O reng o mpitša wa go loka? Ga go yo a lokilego ge e se Modimo fela. 20

18:20
Eks. 20:12-16
Doit. 5:16-20
Melao o a e tseba, e re: ‘O se ke wa otswa; o se ke wa bolaya; o se ke wa utswa; o se ke wa bolela bohlatse bja maaka; o hlomphe tatago le mmago.’ ”

21Yena a re: “Melao yeo ka moka e sa le ke e phetha go tloga bjaneng bja ka.”

22Jesu ge a ekwa a realo a re go yena: “O sa hlaelelwa ke se sengwe. Eyo rekiša tšohle tše o nago le tšona, o tšee tšhelete ya gona o e abele badiidi, gomme o tla ba le lehumo legodimong. Ka morago ga moo o tle o ntatele.” 23Ge monna yoo a ekwa Jesu a realo, a nyama kudu, ka gobane o be a humile e le ruri.

24Jesu ge a mmona a nyamile bjalo a re: “Go bothata bjang gore mohumi a tsene legodimong! 25Ebile go bonolo gore kamela e tsene ka lešobana la nalete, go na le gore mohumi a tsene legodimong.”

26Ba ba mo kwelego ge a realo ba re: “Ge go le bjalo, ke mang yo a ka phologago?”

27Jesu a ba fetola a re: “Tše di palelago batho Modimo yena ga di mo palele.”

28Ke moka Petrose a re: “Bona, rena re tlogetše tšohle tše e lego tša rena ra go latela.”

29Jesu a re go bona: “Ruri, ke le botša gore mang le mang yo a tlogetšego legae, goba mosadi, goba banababo, goba batswadi, goba bana ka lebaka la mmušo wa Modimo, 30o tla boelwa kudu mehleng yeno, gomme mehleng ye e tlago o tla ba le bophelo bjo bo sa felego.”

Jesu o bolela la boraro ka lehu la gagwe

(Mat. 20:17-19; Mar. 10:32-34)

31Jesu a biletša barutiwa ba gagwe ba lesome le ba babedi thoko, a re go bona: “Theeletšang mo, re rotogela Jerusalema, mo go yogo phethega tšohle tše di ngwadilwego ke baprofeta mabapi le Morwamotho. 32O tla gafelwa baditšhaba; bona ba mo kwera, ba mo tlaiša, ba mo tshwela ka mare. 33Ba tla mo otla ka tshelane, ba mmolaya, eupša ka letšatši la boraro a tsoga bahung.”

34Fela barutiwa ba Jesu ba ile ba se kwešiše selo; polelo ya gagwe ya ba širela, gomme ba se tsebe gore o ra go reng.

Jesu o fodiša mokgopedi wa sefofu

(Mat. 20:29-34; Mar. 10:46-52)

35E rile ge Jesu a batamela motse wa Jeriko, gwa ba go na le monna yo mongwe wa sefofu a dutše ka thoko ga tsela a kgopela. 36Ge a ekwa lešaba la batho le feta, a botšiša a re: “Go diregang?”

37Ba mmotša ba re: “Ke Jesu wa Nasaretha o a feta.”

38Ke moka a goelela a re: “Jesu, Morwa wa Dafida, nke o ntšhokele!”

39Batho ba ba etilego pele ba mo kgalema ba re a homole. Eupša yena a goelela le go feta a re: “Morwa wa Dafida, nke o ntšhokele!”

40Jesu a ema, a re sefofu seo se tlišwe go yena. Ge se batametše, a se botšiša a re: 41“O rata gore ke go direle eng?”

Sona sa mo fetola sa re: “Morena, ke nyaka gore ke boele ke bone.”

42Jesu a re go sona: “Gona bona! Tumelo ya gago e go fodišitše.”

43A boela a bona le semeetseng, gomme a latela Jesu a reta Modimo. Lešaba ge le di bona la tumiša Modimo.