Sepedi 2000 (NSO00)
16

Tša molaodi wa senokwane

161Jesu a ba a botša barutiwa ba gagwe taba ye nngwe a re: “Go kile gwa ba le monna yo mongwe wa mohumi a na le molaodi wa thoto ya gagwe. Molaodi yoo a tla a pharwa ka taba ya go re o senya thoto ya mong wa gagwe. 2Ka gona mohumi yoo a mmitša a mmotšiša a re: ‘Ke dilo mang tše ke di kwago di bolelwa ka wena? Nke o ntaodišetše tša bolaodi bja gago, ka gobane ga o sa tlo ba molaodi wa thoto ya ka.’ 3Molaodi yoo a re ka pelong: ‘Bjale ge mong wa ka a nthakile modirong ke tla dirang? Etse go lema go a mpalela, go kgopela le gona go nteša dihlong. 4Bjale gona ke gopotše se ke tlago se dira, gore ge ke seno senyegelwa ke modiro, go be le batho ba ba tlago nkamogela ka malapeng a bona.’

5“A bitša ba ba nago le molato go mong wa gagwe, ba tla ka o tee ka o tee. A botšiša wa mathomo a re: ‘Molato wo o o tšerego go mong wa ka ke bokae?’ 6Yena a mo fetola a re: ‘Ke metšega ye lekgolo ya makhura a mohlware.’ Molaodi a re: ‘Tšea lengwalo la gago la molato, o dule fase o phakiše o ngwale masome a mahlano.’ 7Ke moka a botšiša yo mongwe a re: ‘Wena o tšere bokae?’ Yena a mo fetola a re: ‘Ke mekotla ye lekgolo ya korong.’ Molaodi a re: ‘Tšea lengwalo la gago la molato o ngwale masome a seswai.’

8“Mong wa molaodi yoo wa senokwane a mo reta ka lebaka la bonokwane bjo bja gagwe. Gape batho ba lefase le ka bonokwane bjo ba diranago ka bjona seng sa bona, ba feta batho ba seetša.”

9Jesu a iša pele a re: “Le nna ke le botša ke re: Itireleng bagwera ka mahumo a lefase le lebe le, gore mola mahumo a se sa le hola ka selo, ba tle ba le amogele legaeng le le sa felego. 10Yo a botegago go tše dinyenyane, le go tše dikgolo o tla botega; yo a sa botegego go tše dinyenyane, le go tše dikgolo a ka se botege. 11Ge le sa botege mahumong a lefaseng, mahumong a mmannete gona ke mang yo a ka le botago? 12Ge le sa botege go se e lego sa yo mongwe, ke mang yo a ka le fago selo gore e be sa lena?

13

16:13
Mat. 6:24
“Ga go mohlanka yo a ka hlankelago marena a mabedi; o tla hloya yo mongwe a rata yo mongwe; a botegela yo mongwe a nyatša yo mongwe. Le ka se hlankele Modimo le mahumo ka nako e tee.”

Jesu o botša batho tše dingwe ditaba

(Mat. 11:12-13; 5:31-32; Mar. 10:11-12)

14Bafarisei ge ba ekwa ditaba tšeo ka moka ba mo kodutla ka gobane tšhelete yona ba be ba e rata. 15Jesu a re go bona: “Etse ke lena bale le dirago gore batho ba bone nke le lokile, etšwe yo a tsebago se le lego sona e le Modimo. Gobane tše batho ba bonago e le tše bohlokwa, Modimo yena o bona di šišimiša.

16

16:16
Mat. 11:12-13
“Melao ya Moshe le mangwalo a baprofeta di feleletše ka Johanese Mokolobetši. Go tloga moo go begwa Taba ye Botse ya mmušo wa Modimo, gomme mang le mang o leka ka maatla go tsena ka mmušong wo. 17
16:17
Mat. 5:18
Fela go timelela ga legodimo le lefase go boleta go feta go hlahlamoga ga tabanyana ye nyenyane mo melaong ya Moshe.

18

16:18
Mat. 5:32
1 Bakor. 7:10-11
“Motho yo a ka hlalago mosadi wa gagwe a nyala yo mongwe, o a otswa, le yena monna yo a ka nyalago mosadi yo a hladilwego, o a otswa.”

Tša monna wa mohumi le Lasarose

19“Go kile gwa ba le monna yo mongwe wa mohumi a apara diaparo tše dibotse, le gona a dula a ipshina ka tša matsaka. 20Lesorong la gagwe go be go hlwa go tlišwa monna yo mongwe wa modiidi wa go tlala dišo, yo leina la gagwe e bego e le Lasarose. 21Yena o be a duma go iphepa ka marathana a a wago tafoleng ya mohumi yoo. Dimpša le tšona di be di fela di etla di mo latswa dišo.

22“Monna yola wa modiidi a ikhwela, gomme barongwa ba mo kuka ba yo mmea madulong a a hlomphegago kgauswi le Abrahama legodimong. Mohumi yola le yena a tla a hwa, a bolokwa. 23Ya re ge a le kua bodulabahu a ekwa bohloko bjo bogolo, a lelala gomme a bona Abrahama a le kgole, a dutše le Lasarose. 24Ke moka a goeletša a re: ‘Tate Abrahama, nke o ntšhokele, hle! Roma Lasarose a ine ntlha ya monwana ka meetseng, a tle a ntimole mo lelemeng, gobane ke kwa bohloko e le ruri ka mo mollong wo!’

25“Abrahama a mo fetola a re: ‘Ngwanaka, gopola gore mola o sa phela lefaseng o be o atlegile, kganthe Lasarose yena o be a tlaišegile. Bjale yena mo o iketlile, wena o kwa bohloko. 26Le gona go na le legaga le legolo mo mokgahlo wa rena le lena, gomme ba ba lego ka mono ge ba rata go tshelela ka moo ga ba kgone, le bona ba ba lego ka moo go lena ga ba kgone go tshelela ka mono go rena.’ 27Mohumi yola a re: ‘Gona tate, ke a go rapela, mo rome a ye kua ga gešo, 28gobane moo go na le banabešo ba bahlano. A yo ba sebotša gore bona ba se tlo tla felo mono ga masetlapelo.’

29“Abrahama a re: ‘Ba na le Moshe le baprofeta. A ba theeletše bona.’ 30Mohumi yola a re: ‘Aowii, tate Abrahama! Ge ba ka tlelwa ke yo mongwe wa ba ba hwilego ba ka sokologa.’ 31Abrahama yena a re: ‘Ge ba sa theeletše Moshe le baprofeta, le ge yo mongwe wa ba ba hwilego a ka tsoga ba ka se kgolwe.’ ”

17

Tša motho yo a dirišago ba bangwe dibe, le tša go swarela batho

(Mat. 18:6-7,21-22; Mar. 9:42)

171Jesu a re go barutiwa ba gagwe: “Dilo tše di dirišago batho dibe tšona di swanetše go no ba gona, fela go madimabe yo di tlago ka yena. 2Go ka ba kaone ge a ka kgokelelwa lwala molaleng a lahlelwa ka lewatleng, go na le gore a kgeloše yo mongwe wa ba banyenyane ba. 3

17:3
Mat. 18:15
Ka gona le itlhokomele go tše le di dirago.

“Ge ngwaneno a dira phošo o mo kgale; ge a ka itshola, o mo swarele. 4Ge a ka go fošetša gašupa ka tšatši le tee, mme nako le nako a tla go wena a re: ‘Ntshwarele,’ o mo swarele.”

Maatla a tumelo

5Baapostola ba re go Morena: “Re okeletše tumelo.”

6Yena a ba fetola a re: “Ge le ka be le na le tumelo ye nyenyane ya go lekana le thorwana ya mphogo, le be le ka botša sehlare se la re: ‘Tomoga, o yo ipšala ka kua lewatleng!’ Gomme se be se tla phetha taelo yeo.”

Mošomo wa mohlanka

7“Na kgane ge o na le mohlanka yo a go lemelago goba a go dišetšago, e ka re e le gona a boago mašemong wa mo kgareeletša go ja? 8Ga ke re o re go yena: ‘Nkapeele tša go lalela, o ntsholele ke je, ke nwe, o kgone o eja, o enwa’? 9Kgane mohlanka o tle a retelwe go phetha taelo ya mong wa gagwe? 10Agaa, le lena ge le phethile tšohle tše le bego le laetšwe go di dira, le swanetše le re: ‘Aowii, rena ga re bahlanka ba selo; sa rena e bile go dio phetha modiro wo o bego o re lebane.’ ”

Jesu o fodiša banna ba lesome

11Jesu ge a eya Jerusalema, o ile a šika le mollwane wa Samaria le Galilea. 12Ya re ge a tsena motsaneng wo mongwe, a gahlana le banna ba lesome ba ba bolawago ke bolwetši bja letlalo bja go ba tšhilafatša. Ba emela kgojana, 13ba mo goelela ba re: “Jesu, Mong wa rena, hle, nke o re šokele!”

14

17:14
Lef. 14:1-32
Jesu ge a ba bona a re go bona: “Eyang go baprista ba le bone.”

Ba rile ba sa ya ba ipona ba fodile ba hlwekile. 15Yo mongwe wa bona ge a ipona a fodile, a boa a goeletša a tumiša Modimo. 16A itahlela fase ka sefahlego pele ga Jesu, a mo leboga. Yena e be e le Mosamaria. 17Jesu a re: “Ga ke re go fodišitšwe banna ba lesome, bjale bale ba bangwe ba senyane ba kae? 18Go reng go boile fela yo e sego Moisraele yo go tlo leboga Modimo?” 19Ke moka a re go monna yoo: “Emelela o sepele; tumelo ya gago e go fodišitše.”

Na mmušo wa Modimo o tla hlongwa neng?

(Mat. 24:23-28,37-41)

20E rile ge Bafarisei ba bangwe ba botšiša Jesu gore na mmušo wa Modimo o tlilo hlongwa neng, yena a ba fetola ka go re: “Mmušo wa Modimo ga o hlongwe ka mokgwa wo o bonagalago. 21Ga go yo a tlago re: ‘Bonang, šo!’ goba a re: ‘Šolee!’ gobane mmušo wa Modimo o ka mo gare ga lena.”

22A botša barutiwa ba gagwe a re: “Go tla tla nako ye le tlago duma go bona le lengwe la matšatši a Morwamotho, eupša le ka se le bone. 23Ba bangwe ba tla le botša ba re: ‘Bonang, šo!’ goba ba re: ‘Šolee!’ Le se ke la ya goba la ba šala morago. 24Ge nako ya gore Morwamotho a tle e fihla, o tla tla bjalo ka legadima ge le gadima go putla leratadima, le le bonega ka gohle. 25Fela pele ga ge a etla o swanetše go tlaišwa kudu le go tšwiwa ke batho ba mehleng yeno. 26

17:26
Gen. 6:5-8
Pele ga ge Morwamotho a etla go tla no ba go swana le nakong yela ya Noa. 27
17:27
Gen. 7:6-24
Etse batho ba be ba eja, ba enwa, ba nyala goba ba nyalwa, gwa ba gwa fihla letšatši le Noa a tsenego ka lona ka leselawatleng, gomme meetsefula a tla a gogola batho ka moka. 28
17:28-29
Gen. 18:20 – 19:25
Gapegape go tla no ba bjalo ka nakong yela ya Lota. Batho ka moka ba be ba dulela go ja, le go nwa, le go reka, le go rekiša, le go bjala, le go aga. 29E rile tšatši le Lota a tšwilego motseng wa Sodoma ka lona, gwa tšhologa mollo le tshebela di etšwa legodimong, tša ba swielela taa. 30Le mohla Morwamotho a tšwelela go tla ba bjalo.

31

17:31
Mat. 24:17-18
Mar. 13:15-16
“Mohlang woo yo a tlago be a le godimo ga ntlo ya gagwe, a se ke a fologela ka ntlong go yo tšea thoto ya gagwe; le yo a tlago be a le mašemong a se hlwe a sa boela gae. 32
17:32
Gen. 19:26
Gopolang se se ilego sa hlagela mosadi wa Lota! 33
17:33
Mat. 10:39
16:25
Mar. 8:35
Luk. 9:24
Joh. 12:25
Yo a ipabalelago o tla lahlega, eupša yo a itatolago o tla phelela sa ruri. 34Ke le botša gore bošegong bjoo batho ba babedi ba tla re ba robetše malaong a tee, gwa tšewa yo mongwe, gwa šadišwa yo mongwe. 35Basadi ba babedi ba tla re ba šila mmogo, gwa tšewa yo mongwe, gwa šadišwa yo mongwe.”17:35 Dingwalwakaseatla tše dingwe di tlaleletša ka temana 36 ye e rego “Banneng ba babedi ba ba tlago be ba šoma tšhemong, go tla tšewa yo mongwe, gwa šadišwa yo mongwe.”

37Barutiwa ba gagwe ba mmotšiša ba re: “Tšeo di tla direga kae, Morena?”

Yena a ba fetola a re: “Manong a kgobokana mo go lego setoto.”

18

Tša moahlodi wa go hloka toka le mohlologadi

181Jesu a botša barutiwa ba gagwe seswantšho, a ba ruta gore motho o swanetše go dula a rapela le gona a sa fele pelo, 2a re: “Motseng wo mongwe go kile gwa ba le moahlodi wa go se hlomphe Modimo, le gona wa go nyatša batho. 3Gona motseng woo go be go dula mohlologadi yo mongwe yo a bego a fela a etla go yena a re: ‘Hle, nke o ntamolele go motho yola a mpharago molato!’ 4Moahlodi yoo o ile a dika a gana go mo theeletša, fela ka morago a ithetolla a re: ‘Le ge Modimo ke sa mo hlomphe le batho ke ba nyatša, 5mohlologadi yo ke tla no mo lamolela, ka gobane šo o a nngamola. Etse ge ke sa mo lamolele o tla no boaboa mo a ba a tla a ntena.’ ”

6Morena a iša pele a re: “Ekwang se moahlodi yoo wa go hloka toka a se boletšego. 7Na bjale Modimo yena a ka napa a se lamolele bao a ba kgethilego, ba ba mo llelago bošego le mosegare? A ka napa a diega go ba thuša? 8Ke le botša gore o tla ba lamolela ka pela. Fela Morwamotho mohla a etla afa le re o tla hwetša go sa na le ba ba nago le tumelo mo lefaseng?”

Go swantšhwa ka Mofarisei le molekgetho

9Ba ba ipotšago gore ba lokile mme ba nyatša ba bangwe Jesu a ba botša ka go swantšha a re: 10“Batho ba babedi ba kile ba ya Tempeleng go rapela. Yo mongwe e be e le Mofarisei, mongwe e le molekgetho.

11“Mofarisei yoo a fihla a emelela a rapela ka pelong18:11 “a emelela a rapela ka pelong” Dingwalwakaseatla tše dingwe di re “a emela thoko a rapela”. a re: ‘Ke a go leboga, Modimo, ge ke sa swane le batho ba bangwe ba bahlalefetši, ba baradia, ba diotswa; ebile ga ke swane le molekgetho yo. 12Nna ke itima dijo gabedi ka beke, le gona ke ntšha karolo ya lesome go tšohle tše ke bago le tšona.’

13“Ge e le molekgetho yola yena a ema kgole, a šia le go lebelela legodimong, a ikgonara a re: ‘Hle, Modimo, nkgaugele, nna, modiradibe!’ 14

18:14
Mat. 23:12
Luk. 14:11
Ke a le botša, yena o boetše gae a boelane le Modimo, e sego Mofarisei yola. Gobane mang le mang yo a ikgodišago o tla kokobetšwa, gwa re yo a ikokobetšago a godišwa.”

Jesu o šegofatša bana

(Mat. 19:13-15; Mar. 10:13-16)

15Batho ba bangwe ba tliša bana go Jesu gore a ba bee diatla. Barutiwa ba gagwe ge ba di bona ba kgalema batho bao, 16fela Jesu a bitša bana bao, gomme go barutiwa ba gagwe a re: “Lesang bana bao ba tle go nna, le se ke la ba thibela, gobane mmušo wa Modimo ke wa ba babjalo. 17Ruri, ke le botša gore yo a sa dumelego go bušwa ke Modimo, a sa etšego ngwana, a ka se tsoge a tsene legodimong.”

Tša monna wa mohumi

(Mat. 19:16-30; Mar. 10:17-31)

18Monna yo mongwe wa maemo a tla a botšiša Jesu a re: “Moruti wa go loka, ke direng gore ke tle ke be le bophelo bjo bo sa felego?”

19Jesu a mo fetola a re: “O reng o mpitša wa go loka? Ga go yo a lokilego ge e se Modimo fela. 20

18:20
Eks. 20:12-16
Doit. 5:16-20
Melao o a e tseba, e re: ‘O se ke wa otswa; o se ke wa bolaya; o se ke wa utswa; o se ke wa bolela bohlatse bja maaka; o hlomphe tatago le mmago.’ ”

21Yena a re: “Melao yeo ka moka e sa le ke e phetha go tloga bjaneng bja ka.”

22Jesu ge a ekwa a realo a re go yena: “O sa hlaelelwa ke se sengwe. Eyo rekiša tšohle tše o nago le tšona, o tšee tšhelete ya gona o e abele badiidi, gomme o tla ba le lehumo legodimong. Ka morago ga moo o tle o ntatele.” 23Ge monna yoo a ekwa Jesu a realo, a nyama kudu, ka gobane o be a humile e le ruri.

24Jesu ge a mmona a nyamile bjalo a re: “Go bothata bjang gore mohumi a tsene legodimong! 25Ebile go bonolo gore kamela e tsene ka lešobana la nalete, go na le gore mohumi a tsene legodimong.”

26Ba ba mo kwelego ge a realo ba re: “Ge go le bjalo, ke mang yo a ka phologago?”

27Jesu a ba fetola a re: “Tše di palelago batho Modimo yena ga di mo palele.”

28Ke moka Petrose a re: “Bona, rena re tlogetše tšohle tše e lego tša rena ra go latela.”

29Jesu a re go bona: “Ruri, ke le botša gore mang le mang yo a tlogetšego legae, goba mosadi, goba banababo, goba batswadi, goba bana ka lebaka la mmušo wa Modimo, 30o tla boelwa kudu mehleng yeno, gomme mehleng ye e tlago o tla ba le bophelo bjo bo sa felego.”

Jesu o bolela la boraro ka lehu la gagwe

(Mat. 20:17-19; Mar. 10:32-34)

31Jesu a biletša barutiwa ba gagwe ba lesome le ba babedi thoko, a re go bona: “Theeletšang mo, re rotogela Jerusalema, mo go yogo phethega tšohle tše di ngwadilwego ke baprofeta mabapi le Morwamotho. 32O tla gafelwa baditšhaba; bona ba mo kwera, ba mo tlaiša, ba mo tshwela ka mare. 33Ba tla mo otla ka tshelane, ba mmolaya, eupša ka letšatši la boraro a tsoga bahung.”

34Fela barutiwa ba Jesu ba ile ba se kwešiše selo; polelo ya gagwe ya ba širela, gomme ba se tsebe gore o ra go reng.

Jesu o fodiša mokgopedi wa sefofu

(Mat. 20:29-34; Mar. 10:46-52)

35E rile ge Jesu a batamela motse wa Jeriko, gwa ba go na le monna yo mongwe wa sefofu a dutše ka thoko ga tsela a kgopela. 36Ge a ekwa lešaba la batho le feta, a botšiša a re: “Go diregang?”

37Ba mmotša ba re: “Ke Jesu wa Nasaretha o a feta.”

38Ke moka a goelela a re: “Jesu, Morwa wa Dafida, nke o ntšhokele!”

39Batho ba ba etilego pele ba mo kgalema ba re a homole. Eupša yena a goelela le go feta a re: “Morwa wa Dafida, nke o ntšhokele!”

40Jesu a ema, a re sefofu seo se tlišwe go yena. Ge se batametše, a se botšiša a re: 41“O rata gore ke go direle eng?”

Sona sa mo fetola sa re: “Morena, ke nyaka gore ke boele ke bone.”

42Jesu a re go sona: “Gona bona! Tumelo ya gago e go fodišitše.”

43A boela a bona le semeetseng, gomme a latela Jesu a reta Modimo. Lešaba ge le di bona la tumiša Modimo.