Sepedi 2000 (NSO00)
15

Seswantšho ka nku ye e timetšego

(Mat. 18:12-14)

151

15:1-2
Luk. 5:29-30
Balekgetho le badiradibe ka moka ba be ba hlwa ba etla go Jesu gore ba mo kwe. 2Gomme Bafarisei le boramangwalo ba tsoša tshele ba re: “Moisa yo o amogela badiradibe, ebile o ja nabo!” 3Ke moka Jesu a ba swantšhetša ka go re:

4“Ga ke re ge o ka re o na le dinku tše lekgolo, wa timelelwa ke e tee ya tšona, o tlogela tšela tše masome a senyane a metšo ye senyane madišong, wa yo nyaka yela e timetšego go fihlela o e hwetša? 5Etse ge o e hweditše o e atha magetleng o thabile. 6Ge o fihla gae o bitša bagwera ba gago le baagišani wa re: ‘Thabang le nna, ka gobane ke bone nku ya ka ye e bego e timetše!’ 7Ke a le botša, ka wona mokgwa wo mobjalo kua legodimong modiradibe o tee yo a sokologago dibeng tša gagwe o tla thabelwa go feta batho ba masome a senyane le metšo ye senyane ba go loka ba ba sa hlokego go sokologa.”

Seswantšho ka papetlana ya silibera ya go timela

8“Ga ke re ge mosadi a ka re a na le dipapetlana tše lesome tša silibera, a timelelwa ke e tee ya tšona, o thumaša lebone a fiela ntlo ya gagwe, a e nyakišiša go fihlela a e bona? 9Gomme ge a e bone, o bitša bagwera ba gagwe le baagišani a re: ‘Thabang le nna, ka gobane ke bone papetlana ya ka ye e bego e timetše!’ 10Ka wona mokgwa wo mobjalo ke le botša gore kua legodimong barongwa ba Modimo ba thabela modiradibe o tee yo a sokologago.”

Seswantšho ka morwa wa go timela

11Jesu a tšwela pele a re: “Go kile gwa ba le motho yo mongwe a na le barwa ba babedi. 12Yo monyenyane a re go yena: ‘Tate, mphe kabelo ye e ntebanego ya lefa la gago.’ Ke moka monna yola a abaganyetša barwa ba gagwe ka babedi lefa. 13Ge go fetile matšatši a se makae morwagwe yo monyenyane a rekiša kabelo yohle ya gagwe, gomme a tloga. A ya nageng ya kgole moo a fihlilego a senya tšhelete ya gagwe ka bohlaswa, 14a e fetša taa. Ke ge naga yeo e welwa ke tlala ye kgolo, mme a thoma go hloka. 15A ba a yo šomela yo mongwe wa badudi ba naga yeo, gomme yena a mo roma go yo diša dikolobe tša gagwe kua merakeng. 16A duma go intšha tlala ka matlakala a photla a a lewago ke dikolobe, fela le ona gwa se be le yo a mo fago ona. 17Mafelelong a rarologelwa mme a re: ‘Etse bathwalwa ba tate ke ba bantši, fela tša go ja di a ba patla, mme nna šemo, ke hwa ka tlala. 18Ke tla tloga ka ya go tate ka fihla ka re go yena: Tate, ke fošeditše Modimo le wena. 19Ga ke sa swanelwa ke go bitšwa morwago; hle, ntshware bjalo ka yo mongwe wa bathwalwa ba gago.’ 20Ke moka a tloga a boela go tatagwe.

“O rile a sa le kgole tatagwe a mmona; a mo hlomogela pelo, a mo kitimela, a mo gokarela, a mo atla. 21Morwagwe a re go yena: ‘Tate, ke fošeditše Modimo le wena. Ga ke sa swanelwa ke go bitšwa morwago.’ 22Tatagwe a bitša bahlanka ba gagwe a re: ‘Itlhaganeleng, le tliše kobo ye botsebotse le mo apeše. Le mo apeše le palamonwana le dieta. 23Le nape le yo tšea namane ye e nonnego le e hlabe, gomme re ketekeng! 24Gobane yo morwa wa ka o be a hwile, eupša bjale šo o a phela; o be a timetše, eupša šo o hweditšwe.’ Ke moka ba thoma go keteka.

25“Morwagwe yo mogolo o be a sa ile mašemong. E rile ge a boa a le kgauswi le ka gae, a kwa go opelwa, go binwa. 26Ke ge a bitša yo mongwe wa bahlanka a mmotšiša a re: ‘Go diregang?’ 27Mohlanka yoo a mo fetola a re: ‘Gape morathoago o boile, gomme tatago o hlabile namane yela ya go nona ka ge a mmone a sa phela gabotse.’

28“Morwa yo mogolo a befelwa kudu mo a ilego a ba a gana le go tsena ka gae. Tatagwe a ba a tšwa a yo mo rapela gore a tsene. 29Yena a re go tatagwe: ‘Bona, nna ke go šometše mengwagangwaga bjalo ka lekgoba; ga se ka ka ka nyatša taelo ya gago; fela ga se wa ka wa mpha le ge e le putšane gore ke ithabiše le bagwera ba ka. 30Eupša bjale ge yo morwago a etla a meditše lefa lela la gago le digwebakathobalo, o mo hlabela namane ye e nonnego.’ 31Tatagwe a mo fetola a re: ‘Ngwanaka, wena o na le nna ka mehla, gomme sengwe le sengwe se ke nago le sona ke sa gago. 32Go lebane ge re keteka, ka gobane yo ngwaneno o be a hwile, gomme bjale o a phela; o be a timetše, gomme bjalo o hweditšwe.’ ”