Sepedi 2000 (NSO00)
14

Jesu o fodiša molwetši

141Ka tšatši le lengwe la Sabatha Jesu a ya go ja ka ga yo mongwe wa bagolo ba Bafarisei. Batho ba be ba tloga ba mmeile leihlo. 2A bona a lebane le monna yo mongwe wa go ruruga maoto le matsogo. 3A botšiša boramangwalo le Bafarisei a re: “Na go fodiša motho ka tšatši la Sabatha go dumeletšwe?”

4Bona ba homola. Ke ge Jesu a tšea molwetši yola a mo fodiša, mme a mo lesa a itshepelela. 5

14:5
Mat. 12:11
Ke moka a re go bona: “Ke mang mo go lena yo e ka rego morwagwe a wetše ka sedibeng goba go wetše kgomo ya gagwe, a se e ntšhe le semeetseng le ge e le ka lona tšatši la Sabatha?”

6Bona ba se kgone go mo fetola mo tabeng yeo.

Tša balaletši le balaletšwa

7Jesu ge a bona balaletšwa ba bangwe ba ipea madulong a ka pele a ba botša ka go swantšha a re: 8

14:8-10
Diema 25:6-7
“Ge motho a go laleditše monyanyeng wa lenyalo, o se ke wa fihla wa ipea madulong a bohlomphegi, ka gore e ka no ba e le gore go laleditšwe le yo mongwe yo a hlomphegago kudu go feta wena, 9gomme yo a le laleditšego ka babedi a tla a re go wena: ‘Šutelela yo.’ Gomme ya ba gona o yago go dula madulong a ka moragorago ka dihlong. 10Wena ge o laleditšwe o fihle o ipee madulong a ka moragorago, gore ge molaletši wa gago a etla a re go wena: ‘Mogwera, fetela kua madulong a makaone!’ Gomme o tla godišwa ke ba ba laleditšwego le wena. 11
14:11
Mat. 23:12
Luk. 18:14
Gobane mang le mang yo a ikgodišago o tla kokobetšwa, gwa re yo a ikokobetšago a godišwa.”

12A botša le yola molaletši wa gagwe a re: “Ge o laletša batho go tlo ja le wena dijo tša mosegare le ge e le tša mantšiboa, o se ke wa laletša ba e lego bagwera ba gago, goba banabeno, goba meloko yeno, goba baagišani ba gago ba bahumi, gobane le bona ba ka tla ba go laletša, gomme ya ba ge o boelwa ke tše o kilego wa ba direla tšona. 13Wena ge o dira monyanya, o laletše badiidi le dihlotša le digole le difofu, 14gomme o tla ba le mahlogonolo, gobane bao ga ba na se ba ka go bušetšago ka sona. O tla bušetšwa ke Modimo mohla a tsoša baloki bahung.”

Seswantšho ka monyanya wo mogolo

(Mat. 22:1-10)

15Yo mongwe wa balaletšwa ba ba bego ba le dijong, ge a ekwa Jesu a realo, a re go yena: “Go lehlogonolo bao ba tlago tla dijong mmušong wa Modimo!”

16Jesu a re go yena: “Motho yo mongwe o kile a dira monyanya wo mogolo, mme a laletša batho ba bantši. 17Ge nako ya go keteka e fihla a roma mohlanka wa gagwe gore a yo botša balaletšwa a re: ‘Etlang, tšohle di lokišitšwe!’ 18Eupša bona ka moka ba itatola ka o tee ka o tee. Wa mathomo a re go mohlanka yoo: ‘Ke rekile tšhemo, gomme ke swanetše go yo e bona. Hle, o mpolelele gore ke swaregile.’ 19Yo mongwe a re: ‘Ke rekile dipholo tše lesome, gomme ke a ya go bona ge eba di tla goga gabotse. Hle, o mpolelele gore nka se kgone go tla.’ 20Yo mongwe a re: ‘Ke sa tšo nyala mosadi, gomme ke sona se se ntšhitišago go tla.’

21“Mohlanka yola a boela morago a yo di botša mong wa gagwe. Yena a galefa, a botša mohlanka yoo a re: ‘Itlhaganele o ye mekgotheng le mekgothaneng ya motse, o boe le badiidi le dihlotša le digole le difofu.’ 22Ka morago mohlanka yoo a boa, a re: ‘Ke phethile se o rilego ke se dire, morena, fela go sa na le madulo.’ 23Monglapa a re go yena: ‘Eya ditseleng le mebileng o yo gapeletša batho go tlo tsena, gore ntlo ya ka e tle e tlale. 24Gomme ke le botša gore le o tee wa banna ba ba bego ba laleditšwe a ka se latswe dijo tša ka.’ ”

Bothata bja go ba morutiwa wa Jesu

(Mat. 10:37-38)

25Ya re ge batho ba bantšintši ba ntše ba sepela le yena, a retologa, a re go bona: 26

14:26
Mat. 10:37
“Yo a tlago go nna a sa nthate go feta ka mo a ratago tatagwe, le mmagwe, le mosadiagwe, le bana ba gagwe, le bomorwarragwe, le dikgaetšedi tša gagwe, ešita le yena mong, a ka se kgone go ba morutiwa wa ka. 27
14:27
Mat. 10:38
16:24
Mar. 8:34
Luk. 9:23
Yo a sego a ikemisetša go tlaišwa bjalo ka nna mme a ntatela, a ka se kgone go ba morutiwa wa ka.

28“Ga ke re ge o nyaka go aga tora o thoma ka go dula fase wa akanya tshenyegelo ya gona, gore o bone ge eba o na le tšhelete ye e lekanego go phetha modiro woo? 29Gape ge o ka se dire bjalo, o tla re o beile motheo wa tla palelwa ke go phetha tora yeo, gomme wa kwerwa ke bohle ba ba di bonago. 30Ba re: ‘Moisa yo o kgonne go thoma go aga, fela go phetha go mo paletše.’

31“Kgoši yona ke efe ye e ka rego e eya go lwa le ye nngwe ya se dule fase ya lebeledišiša ge eba e tla kgona ka bahlabani ba dikete tše lesome go lwa le yo a tšwilego ka bahlabani ba dikete tše masome a mabedi? 32Ge a bona gore a ka se kgone, o tla roma batseta ba yo loba yola a sa le kgole.” 33Jesu a fetša ka go re: “Ka wona mokgwa woo, yo a sa tlogelego tšohle tše a nago le tšona a ka se kgone go ba morutiwa wa ka.”

Letswai le le se sa nago le mohola

(Mat. 5:13; Mar. 9:50)

34“Letswai ke selo se sebotse, fela ge le ka tapa, le ka hlwa le sa tswailošwa ka eng? 35Ga le sa hola mobu ka selo ešita le wona mmutedi; sa lona ke go dio tšhollwa. Yo a nago le tsebe a a kwe!”

15

Seswantšho ka nku ye e timetšego

(Mat. 18:12-14)

151

15:1-2
Luk. 5:29-30
Balekgetho le badiradibe ka moka ba be ba hlwa ba etla go Jesu gore ba mo kwe. 2Gomme Bafarisei le boramangwalo ba tsoša tshele ba re: “Moisa yo o amogela badiradibe, ebile o ja nabo!” 3Ke moka Jesu a ba swantšhetša ka go re:

4“Ga ke re ge o ka re o na le dinku tše lekgolo, wa timelelwa ke e tee ya tšona, o tlogela tšela tše masome a senyane a metšo ye senyane madišong, wa yo nyaka yela e timetšego go fihlela o e hwetša? 5Etse ge o e hweditše o e atha magetleng o thabile. 6Ge o fihla gae o bitša bagwera ba gago le baagišani wa re: ‘Thabang le nna, ka gobane ke bone nku ya ka ye e bego e timetše!’ 7Ke a le botša, ka wona mokgwa wo mobjalo kua legodimong modiradibe o tee yo a sokologago dibeng tša gagwe o tla thabelwa go feta batho ba masome a senyane le metšo ye senyane ba go loka ba ba sa hlokego go sokologa.”

Seswantšho ka papetlana ya silibera ya go timela

8“Ga ke re ge mosadi a ka re a na le dipapetlana tše lesome tša silibera, a timelelwa ke e tee ya tšona, o thumaša lebone a fiela ntlo ya gagwe, a e nyakišiša go fihlela a e bona? 9Gomme ge a e bone, o bitša bagwera ba gagwe le baagišani a re: ‘Thabang le nna, ka gobane ke bone papetlana ya ka ye e bego e timetše!’ 10Ka wona mokgwa wo mobjalo ke le botša gore kua legodimong barongwa ba Modimo ba thabela modiradibe o tee yo a sokologago.”

Seswantšho ka morwa wa go timela

11Jesu a tšwela pele a re: “Go kile gwa ba le motho yo mongwe a na le barwa ba babedi. 12Yo monyenyane a re go yena: ‘Tate, mphe kabelo ye e ntebanego ya lefa la gago.’ Ke moka monna yola a abaganyetša barwa ba gagwe ka babedi lefa. 13Ge go fetile matšatši a se makae morwagwe yo monyenyane a rekiša kabelo yohle ya gagwe, gomme a tloga. A ya nageng ya kgole moo a fihlilego a senya tšhelete ya gagwe ka bohlaswa, 14a e fetša taa. Ke ge naga yeo e welwa ke tlala ye kgolo, mme a thoma go hloka. 15A ba a yo šomela yo mongwe wa badudi ba naga yeo, gomme yena a mo roma go yo diša dikolobe tša gagwe kua merakeng. 16A duma go intšha tlala ka matlakala a photla a a lewago ke dikolobe, fela le ona gwa se be le yo a mo fago ona. 17Mafelelong a rarologelwa mme a re: ‘Etse bathwalwa ba tate ke ba bantši, fela tša go ja di a ba patla, mme nna šemo, ke hwa ka tlala. 18Ke tla tloga ka ya go tate ka fihla ka re go yena: Tate, ke fošeditše Modimo le wena. 19Ga ke sa swanelwa ke go bitšwa morwago; hle, ntshware bjalo ka yo mongwe wa bathwalwa ba gago.’ 20Ke moka a tloga a boela go tatagwe.

“O rile a sa le kgole tatagwe a mmona; a mo hlomogela pelo, a mo kitimela, a mo gokarela, a mo atla. 21Morwagwe a re go yena: ‘Tate, ke fošeditše Modimo le wena. Ga ke sa swanelwa ke go bitšwa morwago.’ 22Tatagwe a bitša bahlanka ba gagwe a re: ‘Itlhaganeleng, le tliše kobo ye botsebotse le mo apeše. Le mo apeše le palamonwana le dieta. 23Le nape le yo tšea namane ye e nonnego le e hlabe, gomme re ketekeng! 24Gobane yo morwa wa ka o be a hwile, eupša bjale šo o a phela; o be a timetše, eupša šo o hweditšwe.’ Ke moka ba thoma go keteka.

25“Morwagwe yo mogolo o be a sa ile mašemong. E rile ge a boa a le kgauswi le ka gae, a kwa go opelwa, go binwa. 26Ke ge a bitša yo mongwe wa bahlanka a mmotšiša a re: ‘Go diregang?’ 27Mohlanka yoo a mo fetola a re: ‘Gape morathoago o boile, gomme tatago o hlabile namane yela ya go nona ka ge a mmone a sa phela gabotse.’

28“Morwa yo mogolo a befelwa kudu mo a ilego a ba a gana le go tsena ka gae. Tatagwe a ba a tšwa a yo mo rapela gore a tsene. 29Yena a re go tatagwe: ‘Bona, nna ke go šometše mengwagangwaga bjalo ka lekgoba; ga se ka ka ka nyatša taelo ya gago; fela ga se wa ka wa mpha le ge e le putšane gore ke ithabiše le bagwera ba ka. 30Eupša bjale ge yo morwago a etla a meditše lefa lela la gago le digwebakathobalo, o mo hlabela namane ye e nonnego.’ 31Tatagwe a mo fetola a re: ‘Ngwanaka, wena o na le nna ka mehla, gomme sengwe le sengwe se ke nago le sona ke sa gago. 32Go lebane ge re keteka, ka gobane yo ngwaneno o be a hwile, gomme bjale o a phela; o be a timetše, gomme bjalo o hweditšwe.’ ”

16

Tša molaodi wa senokwane

161Jesu a ba a botša barutiwa ba gagwe taba ye nngwe a re: “Go kile gwa ba le monna yo mongwe wa mohumi a na le molaodi wa thoto ya gagwe. Molaodi yoo a tla a pharwa ka taba ya go re o senya thoto ya mong wa gagwe. 2Ka gona mohumi yoo a mmitša a mmotšiša a re: ‘Ke dilo mang tše ke di kwago di bolelwa ka wena? Nke o ntaodišetše tša bolaodi bja gago, ka gobane ga o sa tlo ba molaodi wa thoto ya ka.’ 3Molaodi yoo a re ka pelong: ‘Bjale ge mong wa ka a nthakile modirong ke tla dirang? Etse go lema go a mpalela, go kgopela le gona go nteša dihlong. 4Bjale gona ke gopotše se ke tlago se dira, gore ge ke seno senyegelwa ke modiro, go be le batho ba ba tlago nkamogela ka malapeng a bona.’

5“A bitša ba ba nago le molato go mong wa gagwe, ba tla ka o tee ka o tee. A botšiša wa mathomo a re: ‘Molato wo o o tšerego go mong wa ka ke bokae?’ 6Yena a mo fetola a re: ‘Ke metšega ye lekgolo ya makhura a mohlware.’ Molaodi a re: ‘Tšea lengwalo la gago la molato, o dule fase o phakiše o ngwale masome a mahlano.’ 7Ke moka a botšiša yo mongwe a re: ‘Wena o tšere bokae?’ Yena a mo fetola a re: ‘Ke mekotla ye lekgolo ya korong.’ Molaodi a re: ‘Tšea lengwalo la gago la molato o ngwale masome a seswai.’

8“Mong wa molaodi yoo wa senokwane a mo reta ka lebaka la bonokwane bjo bja gagwe. Gape batho ba lefase le ka bonokwane bjo ba diranago ka bjona seng sa bona, ba feta batho ba seetša.”

9Jesu a iša pele a re: “Le nna ke le botša ke re: Itireleng bagwera ka mahumo a lefase le lebe le, gore mola mahumo a se sa le hola ka selo, ba tle ba le amogele legaeng le le sa felego. 10Yo a botegago go tše dinyenyane, le go tše dikgolo o tla botega; yo a sa botegego go tše dinyenyane, le go tše dikgolo a ka se botege. 11Ge le sa botege mahumong a lefaseng, mahumong a mmannete gona ke mang yo a ka le botago? 12Ge le sa botege go se e lego sa yo mongwe, ke mang yo a ka le fago selo gore e be sa lena?

13

16:13
Mat. 6:24
“Ga go mohlanka yo a ka hlankelago marena a mabedi; o tla hloya yo mongwe a rata yo mongwe; a botegela yo mongwe a nyatša yo mongwe. Le ka se hlankele Modimo le mahumo ka nako e tee.”

Jesu o botša batho tše dingwe ditaba

(Mat. 11:12-13; 5:31-32; Mar. 10:11-12)

14Bafarisei ge ba ekwa ditaba tšeo ka moka ba mo kodutla ka gobane tšhelete yona ba be ba e rata. 15Jesu a re go bona: “Etse ke lena bale le dirago gore batho ba bone nke le lokile, etšwe yo a tsebago se le lego sona e le Modimo. Gobane tše batho ba bonago e le tše bohlokwa, Modimo yena o bona di šišimiša.

16

16:16
Mat. 11:12-13
“Melao ya Moshe le mangwalo a baprofeta di feleletše ka Johanese Mokolobetši. Go tloga moo go begwa Taba ye Botse ya mmušo wa Modimo, gomme mang le mang o leka ka maatla go tsena ka mmušong wo. 17
16:17
Mat. 5:18
Fela go timelela ga legodimo le lefase go boleta go feta go hlahlamoga ga tabanyana ye nyenyane mo melaong ya Moshe.

18

16:18
Mat. 5:32
1 Bakor. 7:10-11
“Motho yo a ka hlalago mosadi wa gagwe a nyala yo mongwe, o a otswa, le yena monna yo a ka nyalago mosadi yo a hladilwego, o a otswa.”

Tša monna wa mohumi le Lasarose

19“Go kile gwa ba le monna yo mongwe wa mohumi a apara diaparo tše dibotse, le gona a dula a ipshina ka tša matsaka. 20Lesorong la gagwe go be go hlwa go tlišwa monna yo mongwe wa modiidi wa go tlala dišo, yo leina la gagwe e bego e le Lasarose. 21Yena o be a duma go iphepa ka marathana a a wago tafoleng ya mohumi yoo. Dimpša le tšona di be di fela di etla di mo latswa dišo.

22“Monna yola wa modiidi a ikhwela, gomme barongwa ba mo kuka ba yo mmea madulong a a hlomphegago kgauswi le Abrahama legodimong. Mohumi yola le yena a tla a hwa, a bolokwa. 23Ya re ge a le kua bodulabahu a ekwa bohloko bjo bogolo, a lelala gomme a bona Abrahama a le kgole, a dutše le Lasarose. 24Ke moka a goeletša a re: ‘Tate Abrahama, nke o ntšhokele, hle! Roma Lasarose a ine ntlha ya monwana ka meetseng, a tle a ntimole mo lelemeng, gobane ke kwa bohloko e le ruri ka mo mollong wo!’

25“Abrahama a mo fetola a re: ‘Ngwanaka, gopola gore mola o sa phela lefaseng o be o atlegile, kganthe Lasarose yena o be a tlaišegile. Bjale yena mo o iketlile, wena o kwa bohloko. 26Le gona go na le legaga le legolo mo mokgahlo wa rena le lena, gomme ba ba lego ka mono ge ba rata go tshelela ka moo ga ba kgone, le bona ba ba lego ka moo go lena ga ba kgone go tshelela ka mono go rena.’ 27Mohumi yola a re: ‘Gona tate, ke a go rapela, mo rome a ye kua ga gešo, 28gobane moo go na le banabešo ba bahlano. A yo ba sebotša gore bona ba se tlo tla felo mono ga masetlapelo.’

29“Abrahama a re: ‘Ba na le Moshe le baprofeta. A ba theeletše bona.’ 30Mohumi yola a re: ‘Aowii, tate Abrahama! Ge ba ka tlelwa ke yo mongwe wa ba ba hwilego ba ka sokologa.’ 31Abrahama yena a re: ‘Ge ba sa theeletše Moshe le baprofeta, le ge yo mongwe wa ba ba hwilego a ka tsoga ba ka se kgolwe.’ ”