Sepedi 2000 (NSO00)
13

Ge le sa sokologe le tla hwa

131Ka tšona nako tšeo gwa tla batho ba bangwe ba botša Jesu tša Bagalilea bale Pilato a bego a ba bolaile ba direla Modimo dihlabelo. 2Jesu a ba fetola a re: “Ka ge Bagalilea bao ba bolailwe ka tsela ye, na kgane le gopola gore bona e be e le badiradibe ba bagolo go feta Bagalilea bohle? 3Le gatee! Gomme nna ke le botša gore ge le sa sokologe le tla bolawa go etša bona. 4Bale ba lesome le metšo ye seswai ba go welwa ke tora ya Siloamo ya ba bolaya, bona kgane le re e be e le badiradibe ba bagolo go feta batho ka moka ba ba agilego Jerusalema? 5Le gatee! Gomme nna ke le botša gore ge le sa sokologe le tla bolawa bjalo ka bona.”

Seswantšho ka mogo wo o sa enywego

6Jesu a ba botša seswantšho a re: “Go be go na le monna yo mongwe yo a bego a na le mogo ka serapeng sa gagwe sa merara. A re ge a re ke yo fula mago go wona a hwetša a se gona. 7Ke moka a re go molemi wa serokolo: ‘Bona, bjale ke mengwaga ye meraro ke etla mo ke nyaka mago mo mogong wo, fela ke a hloka. O reme. O hlagaletšang mobu?’ 8Molemi a mo fetola a re: ‘Morena, o lese lenyaga fela. Ke tla o hlagolela ka ba ka o tšhelela mmutedi. 9Gomme ge ngwaga wo o tlago o ka enywa, go tla loka; ge o ka pala, ke gona o ka o remago.’ ”

Jesu o fodiša mosadi wa go kokoropana ka tšatši la Sabatha

10Ka tšatši le lengwe la Sabatha Jesu o be a ruta batho ka sinagogeng. 11Gona moo go be go na le mosadi yo a tsenwego ke moya wo mobe, mme o mo lwaditše mengwaga ye lesome le metšo ye seswai. O be a kokoropane, a sa kgone go hlophologa le go se nene. 12Jesu ge a mmona a mmitša a re a tle go yena. Ge a fihla a re go yena: “Mmagobatho, o imolotšwe bolwetšing bja gago!” 13A mmea diatla, mosadi yoo a nama a hlophologa le semeetseng, gomme a reta Modimo.

14Mookamedi wa sinagoge yeo a galefa ka gobane Jesu a fodišitše motho ka tšatši la Sabatha, gomme a botša batho bao a re: “Matšatši a go šoma a a selela. Etlang ka ona matšatši ao go fodišwa, e sego ka Sabatha.”

15Morena a mo fetola a re: “Baikaketši tenang, na kgane ka tšatši la Sabatha motho mang le mang wa lena ga a ke a bofolla kgomo goba pokolo ya gagwe ka lešakeng a yo e noša? 16Bjale le ra gore mosadi yo e lego setlogolo sa Abrahama yo, yo a feditšego mengwaga ye lesome le ye seswai a bofilwe ke Sathane, yena a se ke a bofollwa ditlemong tša gagwe ka tšatši la Sabatha?” 17Ge a realo, bale ba bego ba mo ganetša ba inyatša, mola lešaba ka moka lona le thabela dilo tše di makatšago tše a di dirago.

Seswantšho ka peu ya lehloko

(Mat. 13:31-32; Mar. 4:30-32)

18Jesu a ba botšiša a re: “Na mmušo wa Modimo o ka swantšhwa ka eng? Nka o bapiša le eng? 19O bjalo ka thorwana ya peu ya mohloko ye motho a e tšeago a e bjala ka serokolong sa gagwe, ya mela ya ba sehlare seo dinonyana di agelago dihlaga makaleng a sona.”

Seswantšho ka komelo

(Mat. 13:33)

20Jesu a ba botšiša gape a re: “Mmušo wa Modimo nka o swantšha le eng? 21O ka swantšhwa ka komelo ye mosadi a e tšeago a e tswakanya le bupi bja dikelo tše tharo go fihlela motswako wohle o omelega.”

Mojako wo o pitlaganego

(Mat. 7:13-14,21-23)

22Jesu a theta le metse le metsana a ntše a ruta batho, a lebile Jerusalema. 23Motho yo mongwe a mmotšiša a re: “Morena, na kgane ba ba tlago phološwa ke ba mmalwa fela?”

Jesu a re go bona ka moka: 24“Le leke ka maatla go tsena ka mojako wo o pitlaganego, gobane ke a le botša, ke ba bantši ba ba tlago leka go tsena, eupša ba tla palelwa. 25Nako e etla mo monglapa a tlago tsoga a tswalela lebati. La re le eme ka ntle le kokota mojako le re Morena a le bulele, yena a le araba a re: ‘Nna ga ke le tsebe.’ 26Ke mo le tlago mo fetola la re: ‘Re be re eja re bile re enwa le wena; le gona o be o ruta mekgotheng ya motse wa gaborena.’ 27Yena o tla boeletša a re: ‘Ke re ga ke le tsebe. Ntlogeleng, lena bakgopo bohle!’ 28Ya ba le lla le lomanya meno ge le bona Abrahama le Isaka le Jakobo le baprofeta ka moka legodimong, mola lena le ntšhetšwa ka ntle. 29Batho ba tla tla monyanyeng legodimong ba etšwa bohlabela le bodikela le leboa le borwa, ke go re mo gohle lefaseng. 30Ke mo bao bjale e sego ba maemo e tlago ba ba maemo, mme bao bjale e lego ba maemo e tlago ba ba ba se nago maemo.”

Jesu o llela Jerusalema

(Mat. 23:37-39)

31Ka yona nako yeo Bafarisei ba bangwe ba tla go Jesu ba fihla ba mo sebotša ba re: “Tloga mo o tšhabe, ka gobane Heroda o nyaka go go bolaya.”

32Jesu a ba fetola ka go re: “Sepelang le yo botša mokadikadi yola le re: ‘Tseba gore ke leleka bademone ebile ke fodiša batho lehono le gosasa, gomme go hlwa gosasa ke tla be ke feleletša mošomo wo wa ka.’ 33Fela lehono le gosasa le go hlwa gosasa ke swanetše go ba ke sepela, ka gobane ke taba ye e sa gopolwego gore moprofeta a ka bolaelwa mo gongwe ntle le Jerusalema.

34“Joo, Jerusalema, joo, Jerusalema, wena o bolayago baprofeta gape o keketago ka maswika bao Modimo a ba romilego go wena! Ke gakae ke ratile go phutha badudi ba gago bjalo ka kgogo ge e phutha matswiana a yona ka diphego tša yona, eupša o gana? 35Ka gona Modimo o tla ngala Tempele ya gago ya šala e le lešope. Ke go botša gore o ka se sa mpona, go fihlela go etla nako yeo ka yona o tlago re: ‘A go retwe yo a tlago a romilwe ke Morena!’ ”

14

Jesu o fodiša molwetši

141Ka tšatši le lengwe la Sabatha Jesu a ya go ja ka ga yo mongwe wa bagolo ba Bafarisei. Batho ba be ba tloga ba mmeile leihlo. 2A bona a lebane le monna yo mongwe wa go ruruga maoto le matsogo. 3A botšiša boramangwalo le Bafarisei a re: “Na go fodiša motho ka tšatši la Sabatha go dumeletšwe?”

4Bona ba homola. Ke ge Jesu a tšea molwetši yola a mo fodiša, mme a mo lesa a itshepelela. 5Ke moka a re go bona: “Ke mang mo go lena yo e ka rego morwagwe a wetše ka sedibeng goba go wetše kgomo ya gagwe, a se e ntšhe le semeetseng le ge e le ka lona tšatši la Sabatha?”

6Bona ba se kgone go mo fetola mo tabeng yeo.

Tša balaletši le balaletšwa

7Jesu ge a bona balaletšwa ba bangwe ba ipea madulong a ka pele a ba botša ka go swantšha a re: 8“Ge motho a go laleditše monyanyeng wa lenyalo, o se ke wa fihla wa ipea madulong a bohlomphegi, ka gore e ka no ba e le gore go laleditšwe le yo mongwe yo a hlomphegago kudu go feta wena, 9gomme yo a le laleditšego ka babedi a tla a re go wena: ‘Šutelela yo.’ Gomme ya ba gona o yago go dula madulong a ka moragorago ka dihlong. 10Wena ge o laleditšwe o fihle o ipee madulong a ka moragorago, gore ge molaletši wa gago a etla a re go wena: ‘Mogwera, fetela kua madulong a makaone!’ Gomme o tla godišwa ke ba ba laleditšwego le wena. 11Gobane mang le mang yo a ikgodišago o tla kokobetšwa, gwa re yo a ikokobetšago a godišwa.”

12A botša le yola molaletši wa gagwe a re: “Ge o laletša batho go tlo ja le wena dijo tša mosegare le ge e le tša mantšiboa, o se ke wa laletša ba e lego bagwera ba gago, goba banabeno, goba meloko yeno, goba baagišani ba gago ba bahumi, gobane le bona ba ka tla ba go laletša, gomme ya ba ge o boelwa ke tše o kilego wa ba direla tšona. 13Wena ge o dira monyanya, o laletše badiidi le dihlotša le digole le difofu, 14gomme o tla ba le mahlogonolo, gobane bao ga ba na se ba ka go bušetšago ka sona. O tla bušetšwa ke Modimo mohla a tsoša baloki bahung.”

Seswantšho ka monyanya wo mogolo

(Mat. 22:1-10)

15Yo mongwe wa balaletšwa ba ba bego ba le dijong, ge a ekwa Jesu a realo, a re go yena: “Go lehlogonolo bao ba tlago tla dijong mmušong wa Modimo!”

16Jesu a re go yena: “Motho yo mongwe o kile a dira monyanya wo mogolo, mme a laletša batho ba bantši. 17Ge nako ya go keteka e fihla a roma mohlanka wa gagwe gore a yo botša balaletšwa a re: ‘Etlang, tšohle di lokišitšwe!’ 18Eupša bona ka moka ba itatola ka o tee ka o tee. Wa mathomo a re go mohlanka yoo: ‘Ke rekile tšhemo, gomme ke swanetše go yo e bona. Hle, o mpolelele gore ke swaregile.’ 19Yo mongwe a re: ‘Ke rekile dipholo tše lesome, gomme ke a ya go bona ge eba di tla goga gabotse. Hle, o mpolelele gore nka se kgone go tla.’ 20Yo mongwe a re: ‘Ke sa tšo nyala mosadi, gomme ke sona se se ntšhitišago go tla.’

21“Mohlanka yola a boela morago a yo di botša mong wa gagwe. Yena a galefa, a botša mohlanka yoo a re: ‘Itlhaganele o ye mekgotheng le mekgothaneng ya motse, o boe le badiidi le dihlotša le digole le difofu.’ 22Ka morago mohlanka yoo a boa, a re: ‘Ke phethile se o rilego ke se dire, morena, fela go sa na le madulo.’ 23Monglapa a re go yena: ‘Eya ditseleng le mebileng o yo gapeletša batho go tlo tsena, gore ntlo ya ka e tle e tlale. 24Gomme ke le botša gore le o tee wa banna ba ba bego ba laleditšwe a ka se latswe dijo tša ka.’ ”

Bothata bja go ba morutiwa wa Jesu

(Mat. 10:37-38)

25Ya re ge batho ba bantšintši ba ntše ba sepela le yena, a retologa, a re go bona: 26“Yo a tlago go nna a sa nthate go feta ka mo a ratago tatagwe, le mmagwe, le mosadiagwe, le bana ba gagwe, le bomorwarragwe, le dikgaetšedi tša gagwe, ešita le yena mong, a ka se kgone go ba morutiwa wa ka. 27Yo a sego a ikemisetša go tlaišwa bjalo ka nna mme a ntatela, a ka se kgone go ba morutiwa wa ka.

28“Ga ke re ge o nyaka go aga tora o thoma ka go dula fase wa akanya tshenyegelo ya gona, gore o bone ge eba o na le tšhelete ye e lekanego go phetha modiro woo? 29Gape ge o ka se dire bjalo, o tla re o beile motheo wa tla palelwa ke go phetha tora yeo, gomme wa kwerwa ke bohle ba ba di bonago. 30Ba re: ‘Moisa yo o kgonne go thoma go aga, fela go phetha go mo paletše.’

31“Kgoši yona ke efe ye e ka rego e eya go lwa le ye nngwe ya se dule fase ya lebeledišiša ge eba e tla kgona ka bahlabani ba dikete tše lesome go lwa le yo a tšwilego ka bahlabani ba dikete tše masome a mabedi? 32Ge a bona gore a ka se kgone, o tla roma batseta ba yo loba yola a sa le kgole.” 33Jesu a fetša ka go re: “Ka wona mokgwa woo, yo a sa tlogelego tšohle tše a nago le tšona a ka se kgone go ba morutiwa wa ka.”

Letswai le le se sa nago le mohola

(Mat. 5:13; Mar. 9:50)

34“Letswai ke selo se sebotse, fela ge le ka tapa, le ka hlwa le sa tswailošwa ka eng? 35Ga le sa hola mobu ka selo ešita le wona mmutedi; sa lona ke go dio tšhollwa. Yo a nago le tsebe a a kwe!”

15

Seswantšho ka nku ye e timetšego

(Mat. 18:12-14)

151Balekgetho le badiradibe ka moka ba be ba hlwa ba etla go Jesu gore ba mo kwe. 2Gomme Bafarisei le boramangwalo ba tsoša tshele ba re: “Moisa yo o amogela badiradibe, ebile o ja nabo!” 3Ke moka Jesu a ba swantšhetša ka go re:

4“Ga ke re ge o ka re o na le dinku tše lekgolo, wa timelelwa ke e tee ya tšona, o tlogela tšela tše masome a senyane a metšo ye senyane madišong, wa yo nyaka yela e timetšego go fihlela o e hwetša? 5Etse ge o e hweditše o e atha magetleng o thabile. 6Ge o fihla gae o bitša bagwera ba gago le baagišani wa re: ‘Thabang le nna, ka gobane ke bone nku ya ka ye e bego e timetše!’ 7Ke a le botša, ka wona mokgwa wo mobjalo kua legodimong modiradibe o tee yo a sokologago dibeng tša gagwe o tla thabelwa go feta batho ba masome a senyane le metšo ye senyane ba go loka ba ba sa hlokego go sokologa.”

Seswantšho ka papetlana ya silibera ya go timela

8“Ga ke re ge mosadi a ka re a na le dipapetlana tše lesome tša silibera, a timelelwa ke e tee ya tšona, o thumaša lebone a fiela ntlo ya gagwe, a e nyakišiša go fihlela a e bona? 9Gomme ge a e bone, o bitša bagwera ba gagwe le baagišani a re: ‘Thabang le nna, ka gobane ke bone papetlana ya ka ye e bego e timetše!’ 10Ka wona mokgwa wo mobjalo ke le botša gore kua legodimong barongwa ba Modimo ba thabela modiradibe o tee yo a sokologago.”

Seswantšho ka morwa wa go timela

11Jesu a tšwela pele a re: “Go kile gwa ba le motho yo mongwe a na le barwa ba babedi. 12Yo monyenyane a re go yena: ‘Tate, mphe kabelo ye e ntebanego ya lefa la gago.’ Ke moka monna yola a abaganyetša barwa ba gagwe ka babedi lefa. 13Ge go fetile matšatši a se makae morwagwe yo monyenyane a rekiša kabelo yohle ya gagwe, gomme a tloga. A ya nageng ya kgole moo a fihlilego a senya tšhelete ya gagwe ka bohlaswa, 14a e fetša taa. Ke ge naga yeo e welwa ke tlala ye kgolo, mme a thoma go hloka. 15A ba a yo šomela yo mongwe wa badudi ba naga yeo, gomme yena a mo roma go yo diša dikolobe tša gagwe kua merakeng. 16A duma go intšha tlala ka matlakala a photla a a lewago ke dikolobe, fela le ona gwa se be le yo a mo fago ona. 17Mafelelong a rarologelwa mme a re: ‘Etse bathwalwa ba tate ke ba bantši, fela tša go ja di a ba patla, mme nna šemo, ke hwa ka tlala. 18Ke tla tloga ka ya go tate ka fihla ka re go yena: Tate, ke fošeditše Modimo le wena. 19Ga ke sa swanelwa ke go bitšwa morwago; hle, ntshware bjalo ka yo mongwe wa bathwalwa ba gago.’ 20Ke moka a tloga a boela go tatagwe.

“O rile a sa le kgole tatagwe a mmona; a mo hlomogela pelo, a mo kitimela, a mo gokarela, a mo atla. 21Morwagwe a re go yena: ‘Tate, ke fošeditše Modimo le wena. Ga ke sa swanelwa ke go bitšwa morwago.’ 22Tatagwe a bitša bahlanka ba gagwe a re: ‘Itlhaganeleng, le tliše kobo ye botsebotse le mo apeše. Le mo apeše le palamonwana le dieta. 23Le nape le yo tšea namane ye e nonnego le e hlabe, gomme re ketekeng! 24Gobane yo morwa wa ka o be a hwile, eupša bjale šo o a phela; o be a timetše, eupša šo o hweditšwe.’ Ke moka ba thoma go keteka.

25“Morwagwe yo mogolo o be a sa ile mašemong. E rile ge a boa a le kgauswi le ka gae, a kwa go opelwa, go binwa. 26Ke ge a bitša yo mongwe wa bahlanka a mmotšiša a re: ‘Go diregang?’ 27Mohlanka yoo a mo fetola a re: ‘Gape morathoago o boile, gomme tatago o hlabile namane yela ya go nona ka ge a mmone a sa phela gabotse.’

28“Morwa yo mogolo a befelwa kudu mo a ilego a ba a gana le go tsena ka gae. Tatagwe a ba a tšwa a yo mo rapela gore a tsene. 29Yena a re go tatagwe: ‘Bona, nna ke go šometše mengwagangwaga bjalo ka lekgoba; ga se ka ka ka nyatša taelo ya gago; fela ga se wa ka wa mpha le ge e le putšane gore ke ithabiše le bagwera ba ka. 30Eupša bjale ge yo morwago a etla a meditše lefa lela la gago le digwebakathobalo, o mo hlabela namane ye e nonnego.’ 31Tatagwe a mo fetola a re: ‘Ngwanaka, wena o na le nna ka mehla, gomme sengwe le sengwe se ke nago le sona ke sa gago. 32Go lebane ge re keteka, ka gobane yo ngwaneno o be a hwile, gomme bjale o a phela; o be a timetše, gomme bjalo o hweditšwe.’ ”