Sepedi 2000 (NSO00)
14

Jesu o fodiša molwetši

141Ka tšatši le lengwe la Sabatha Jesu a ya go ja ka ga yo mongwe wa bagolo ba Bafarisei. Batho ba be ba tloga ba mmeile leihlo. 2A bona a lebane le monna yo mongwe wa go ruruga maoto le matsogo. 3A botšiša boramangwalo le Bafarisei a re: “Na go fodiša motho ka tšatši la Sabatha go dumeletšwe?”

4Bona ba homola. Ke ge Jesu a tšea molwetši yola a mo fodiša, mme a mo lesa a itshepelela. 5

14:5
Mat. 12:11
Ke moka a re go bona: “Ke mang mo go lena yo e ka rego morwagwe a wetše ka sedibeng goba go wetše kgomo ya gagwe, a se e ntšhe le semeetseng le ge e le ka lona tšatši la Sabatha?”

6Bona ba se kgone go mo fetola mo tabeng yeo.

Tša balaletši le balaletšwa

7Jesu ge a bona balaletšwa ba bangwe ba ipea madulong a ka pele a ba botša ka go swantšha a re: 8

14:8-10
Diema 25:6-7
“Ge motho a go laleditše monyanyeng wa lenyalo, o se ke wa fihla wa ipea madulong a bohlomphegi, ka gore e ka no ba e le gore go laleditšwe le yo mongwe yo a hlomphegago kudu go feta wena, 9gomme yo a le laleditšego ka babedi a tla a re go wena: ‘Šutelela yo.’ Gomme ya ba gona o yago go dula madulong a ka moragorago ka dihlong. 10Wena ge o laleditšwe o fihle o ipee madulong a ka moragorago, gore ge molaletši wa gago a etla a re go wena: ‘Mogwera, fetela kua madulong a makaone!’ Gomme o tla godišwa ke ba ba laleditšwego le wena. 11
14:11
Mat. 23:12
Luk. 18:14
Gobane mang le mang yo a ikgodišago o tla kokobetšwa, gwa re yo a ikokobetšago a godišwa.”

12A botša le yola molaletši wa gagwe a re: “Ge o laletša batho go tlo ja le wena dijo tša mosegare le ge e le tša mantšiboa, o se ke wa laletša ba e lego bagwera ba gago, goba banabeno, goba meloko yeno, goba baagišani ba gago ba bahumi, gobane le bona ba ka tla ba go laletša, gomme ya ba ge o boelwa ke tše o kilego wa ba direla tšona. 13Wena ge o dira monyanya, o laletše badiidi le dihlotša le digole le difofu, 14gomme o tla ba le mahlogonolo, gobane bao ga ba na se ba ka go bušetšago ka sona. O tla bušetšwa ke Modimo mohla a tsoša baloki bahung.”

Seswantšho ka monyanya wo mogolo

(Mat. 22:1-10)

15Yo mongwe wa balaletšwa ba ba bego ba le dijong, ge a ekwa Jesu a realo, a re go yena: “Go lehlogonolo bao ba tlago tla dijong mmušong wa Modimo!”

16Jesu a re go yena: “Motho yo mongwe o kile a dira monyanya wo mogolo, mme a laletša batho ba bantši. 17Ge nako ya go keteka e fihla a roma mohlanka wa gagwe gore a yo botša balaletšwa a re: ‘Etlang, tšohle di lokišitšwe!’ 18Eupša bona ka moka ba itatola ka o tee ka o tee. Wa mathomo a re go mohlanka yoo: ‘Ke rekile tšhemo, gomme ke swanetše go yo e bona. Hle, o mpolelele gore ke swaregile.’ 19Yo mongwe a re: ‘Ke rekile dipholo tše lesome, gomme ke a ya go bona ge eba di tla goga gabotse. Hle, o mpolelele gore nka se kgone go tla.’ 20Yo mongwe a re: ‘Ke sa tšo nyala mosadi, gomme ke sona se se ntšhitišago go tla.’

21“Mohlanka yola a boela morago a yo di botša mong wa gagwe. Yena a galefa, a botša mohlanka yoo a re: ‘Itlhaganele o ye mekgotheng le mekgothaneng ya motse, o boe le badiidi le dihlotša le digole le difofu.’ 22Ka morago mohlanka yoo a boa, a re: ‘Ke phethile se o rilego ke se dire, morena, fela go sa na le madulo.’ 23Monglapa a re go yena: ‘Eya ditseleng le mebileng o yo gapeletša batho go tlo tsena, gore ntlo ya ka e tle e tlale. 24Gomme ke le botša gore le o tee wa banna ba ba bego ba laleditšwe a ka se latswe dijo tša ka.’ ”

Bothata bja go ba morutiwa wa Jesu

(Mat. 10:37-38)

25Ya re ge batho ba bantšintši ba ntše ba sepela le yena, a retologa, a re go bona: 26

14:26
Mat. 10:37
“Yo a tlago go nna a sa nthate go feta ka mo a ratago tatagwe, le mmagwe, le mosadiagwe, le bana ba gagwe, le bomorwarragwe, le dikgaetšedi tša gagwe, ešita le yena mong, a ka se kgone go ba morutiwa wa ka. 27
14:27
Mat. 10:38
16:24
Mar. 8:34
Luk. 9:23
Yo a sego a ikemisetša go tlaišwa bjalo ka nna mme a ntatela, a ka se kgone go ba morutiwa wa ka.

28“Ga ke re ge o nyaka go aga tora o thoma ka go dula fase wa akanya tshenyegelo ya gona, gore o bone ge eba o na le tšhelete ye e lekanego go phetha modiro woo? 29Gape ge o ka se dire bjalo, o tla re o beile motheo wa tla palelwa ke go phetha tora yeo, gomme wa kwerwa ke bohle ba ba di bonago. 30Ba re: ‘Moisa yo o kgonne go thoma go aga, fela go phetha go mo paletše.’

31“Kgoši yona ke efe ye e ka rego e eya go lwa le ye nngwe ya se dule fase ya lebeledišiša ge eba e tla kgona ka bahlabani ba dikete tše lesome go lwa le yo a tšwilego ka bahlabani ba dikete tše masome a mabedi? 32Ge a bona gore a ka se kgone, o tla roma batseta ba yo loba yola a sa le kgole.” 33Jesu a fetša ka go re: “Ka wona mokgwa woo, yo a sa tlogelego tšohle tše a nago le tšona a ka se kgone go ba morutiwa wa ka.”

Letswai le le se sa nago le mohola

(Mat. 5:13; Mar. 9:50)

34“Letswai ke selo se sebotse, fela ge le ka tapa, le ka hlwa le sa tswailošwa ka eng? 35Ga le sa hola mobu ka selo ešita le wona mmutedi; sa lona ke go dio tšhollwa. Yo a nago le tsebe a a kwe!”