Sepedi 2000 (NSO00)
13

Ge le sa sokologe le tla hwa

131Ka tšona nako tšeo gwa tla batho ba bangwe ba botša Jesu tša Bagalilea bale Pilato a bego a ba bolaile ba direla Modimo dihlabelo. 2Jesu a ba fetola a re: “Ka ge Bagalilea bao ba bolailwe ka tsela ye, na kgane le gopola gore bona e be e le badiradibe ba bagolo go feta Bagalilea bohle? 3Le gatee! Gomme nna ke le botša gore ge le sa sokologe le tla bolawa go etša bona. 4Bale ba lesome le metšo ye seswai ba go welwa ke tora ya Siloamo ya ba bolaya, bona kgane le re e be e le badiradibe ba bagolo go feta batho ka moka ba ba agilego Jerusalema? 5Le gatee! Gomme nna ke le botša gore ge le sa sokologe le tla bolawa bjalo ka bona.”

Seswantšho ka mogo wo o sa enywego

6Jesu a ba botša seswantšho a re: “Go be go na le monna yo mongwe yo a bego a na le mogo ka serapeng sa gagwe sa merara. A re ge a re ke yo fula mago go wona a hwetša a se gona. 7Ke moka a re go molemi wa serokolo: ‘Bona, bjale ke mengwaga ye meraro ke etla mo ke nyaka mago mo mogong wo, fela ke a hloka. O reme. O hlagaletšang mobu?’ 8Molemi a mo fetola a re: ‘Morena, o lese lenyaga fela. Ke tla o hlagolela ka ba ka o tšhelela mmutedi. 9Gomme ge ngwaga wo o tlago o ka enywa, go tla loka; ge o ka pala, ke gona o ka o remago.’ ”

Jesu o fodiša mosadi wa go kokoropana ka tšatši la Sabatha

10Ka tšatši le lengwe la Sabatha Jesu o be a ruta batho ka sinagogeng. 11Gona moo go be go na le mosadi yo a tsenwego ke moya wo mobe, mme o mo lwaditše mengwaga ye lesome le metšo ye seswai. O be a kokoropane, a sa kgone go hlophologa le go se nene. 12Jesu ge a mmona a mmitša a re a tle go yena. Ge a fihla a re go yena: “Mmagobatho, o imolotšwe bolwetšing bja gago!” 13A mmea diatla, mosadi yoo a nama a hlophologa le semeetseng, gomme a reta Modimo.

14

13:14
Eks. 20:9-10
Doit. 5:13-14
Mookamedi wa sinagoge yeo a galefa ka gobane Jesu a fodišitše motho ka tšatši la Sabatha, gomme a botša batho bao a re: “Matšatši a go šoma a a selela. Etlang ka ona matšatši ao go fodišwa, e sego ka Sabatha.”

15Morena a mo fetola a re: “Baikaketši tenang, na kgane ka tšatši la Sabatha motho mang le mang wa lena ga a ke a bofolla kgomo goba pokolo ya gagwe ka lešakeng a yo e noša? 16Bjale le ra gore mosadi yo e lego setlogolo sa Abrahama yo, yo a feditšego mengwaga ye lesome le ye seswai a bofilwe ke Sathane, yena a se ke a bofollwa ditlemong tša gagwe ka tšatši la Sabatha?” 17Ge a realo, bale ba bego ba mo ganetša ba inyatša, mola lešaba ka moka lona le thabela dilo tše di makatšago tše a di dirago.

Seswantšho ka peu ya lehloko

(Mat. 13:31-32; Mar. 4:30-32)

18Jesu a ba botšiša a re: “Na mmušo wa Modimo o ka swantšhwa ka eng? Nka o bapiša le eng? 19O bjalo ka thorwana ya peu ya mohloko ye motho a e tšeago a e bjala ka serokolong sa gagwe, ya mela ya ba sehlare seo dinonyana di agelago dihlaga makaleng a sona.”

Seswantšho ka komelo

(Mat. 13:33)

20Jesu a ba botšiša gape a re: “Mmušo wa Modimo nka o swantšha le eng? 21O ka swantšhwa ka komelo ye mosadi a e tšeago a e tswakanya le bupi bja dikelo tše tharo go fihlela motswako wohle o omelega.”

Mojako wo o pitlaganego

(Mat. 7:13-14,21-23)

22Jesu a theta le metse le metsana a ntše a ruta batho, a lebile Jerusalema. 23Motho yo mongwe a mmotšiša a re: “Morena, na kgane ba ba tlago phološwa ke ba mmalwa fela?”

Jesu a re go bona ka moka: 24“Le leke ka maatla go tsena ka mojako wo o pitlaganego, gobane ke a le botša, ke ba bantši ba ba tlago leka go tsena, eupša ba tla palelwa. 25Nako e etla mo monglapa a tlago tsoga a tswalela lebati. La re le eme ka ntle le kokota mojako le re Morena a le bulele, yena a le araba a re: ‘Nna ga ke le tsebe.’ 26Ke mo le tlago mo fetola la re: ‘Re be re eja re bile re enwa le wena; le gona o be o ruta mekgotheng ya motse wa gaborena.’ 27

13:27
Pes. 6:8
Yena o tla boeletša a re: ‘Ke re ga ke le tsebe. Ntlogeleng, lena bakgopo bohle!’ 28
13:28
Mat. 22:13
25:30
13:28-29
Mat. 8:11-12
Ya ba le lla le lomanya meno ge le bona Abrahama le Isaka le Jakobo le baprofeta ka moka legodimong, mola lena le ntšhetšwa ka ntle. 29Batho ba tla tla monyanyeng legodimong ba etšwa bohlabela le bodikela le leboa le borwa, ke go re mo gohle lefaseng. 30
13:30
Mat. 19:30
20:16
Mar. 10:31
Ke mo bao bjale e sego ba maemo e tlago ba ba maemo, mme bao bjale e lego ba maemo e tlago ba ba ba se nago maemo.”

Jesu o llela Jerusalema

(Mat. 23:37-39)

31Ka yona nako yeo Bafarisei ba bangwe ba tla go Jesu ba fihla ba mo sebotša ba re: “Tloga mo o tšhabe, ka gobane Heroda o nyaka go go bolaya.”

32Jesu a ba fetola ka go re: “Sepelang le yo botša mokadikadi yola le re: ‘Tseba gore ke leleka bademone ebile ke fodiša batho lehono le gosasa, gomme go hlwa gosasa ke tla be ke feleletša mošomo wo wa ka.’ 33Fela lehono le gosasa le go hlwa gosasa ke swanetše go ba ke sepela, ka gobane ke taba ye e sa gopolwego gore moprofeta a ka bolaelwa mo gongwe ntle le Jerusalema.

34“Joo, Jerusalema, joo, Jerusalema, wena o bolayago baprofeta gape o keketago ka maswika bao Modimo a ba romilego go wena! Ke gakae ke ratile go phutha badudi ba gago bjalo ka kgogo ge e phutha matswiana a yona ka diphego tša yona, eupša o gana? 35

13:35
Pes. 118:26
Ka gona Modimo o tla ngala Tempele ya gago ya šala e le lešope. Ke go botša gore o ka se sa mpona, go fihlela go etla nako yeo ka yona o tlago re: ‘A go retwe yo a tlago a romilwe ke Morena!’ ”