Sepedi 2000 (NSO00)
12

Hlokomelang boikaketši

(Mat. 10:26-27)

121

12:1
Mat. 16:6
Mar. 8:15
E rile ge batho ba bantšintši ba bothegile ebile ba gatana godimo, Jesu a botša barutiwa ba gagwe pele a re: “Le hlokomele komelo ya Bafarisei, ke ra boikaketši bja bona. 2
12:2
Mar. 4:22
Luk. 8:17
Ga go se se bipilwego se se ka se kego sa bipollwa, le sephiri se se ka se kego sa tsebja ga se gona. 3Ka gona, se le se boletšego sephiring se tla kwagala phatlalatša; le se le se sebetšego motho ka phapošing se tla goeletšwa godimo ga dintlo.”

Yo le swanetšego go mmoifa

(Mat. 10:28-31)

4“Bagwera ba ka, ke le botša gore le se ke la boifa bao ba rego go bolaya mmele, gwa se be le se sengwe se ba se kgonago. 5A ke le botše gore le boife mang: le boife Modimo yo a rego go bolaya motho a ba a ba le maatla a go mo lahlela heleng. Agaa, ke yena yo ke rego le mmoife!

6“Ga ke re diphorogohlo tše tlhano di rekwa ka disente tše pedi? Fela ga go le e tee ya tšona ye e lebalwago ke Modimo. 7Ešita le meriri yohle ya lena e badilwe. Ka gona le se ke la boifa; lena le ba bohlokwa go feta diphorogohlo tše dintši.”

Go dumela go Kriste le go mo latola

(Mat. 10:32-33; 12:32; 10:19-20)

8“Ke le botša gore mang le mang yo a ipegago phatlalatša gore ke wa ka, le nna, Morwamotho, ke tla begela barongwa ba Modimo gore ke wa ka. 9Eupša yo a ntatolago phatlalatša, le nna, Morwamotho, ke tla mo latola go barongwa ba Modimo.

10

12:10
Mat. 12:32
Mar. 3:29
“Mang le mang yo a bolelago Morwamotho gampe a ka lebalelwa; eupša yo a nyefolago Moya wo Mokgethwa yena a ka se lebalelwe.

11

12:11-12
Mat. 10:19-20
Mar. 13:11
Luk. 21:14-15
“Ge ba le iša ka disinagogeng goba go babuši goba balaodi go sekišwa, le se ke la tshwenyega gore le tla iphetolela bjang goba le tla bolelang. 12Gobane tše le swanetšego go di bolela le tla di rutwa ke Moya wo Mokgethwa ka yona nako yeo.”

Go swantšhwa ka mohumi wa lešilo

13Monna yo mongwe mo lešabeng leo a re go yena: “Moruti, nke o botše yo morwarre gore a abelane le nna lefa la rena.”

14Jesu a mo fetola a re: “Warra, etse ke mang yo a mpeilego moahlodi wa go le abaganyetša lefa la lena?” 15Ya ba o laya batho bao ka moka o re: “Le hlokomele, le itote gore le se goketšwe ke megabaru ya mehutahuta; gobane bophelo bja nnete bja motho ga bo laolwe ke thoto ye a nago le yona, le ge a humile bjang goba bjang.”

16Ya ba o ba botša seswantšho o re: “Monna yo mongwe wa mohumi o kile a dika a bolaile mabele ka mašemong a gagwe. 17A bolela ka pelong a re: ‘Ke direng, ka ge ke se na bobeo bja go lekana mabele a ka?’ 18A phetha ka go re: ‘Se ke tlago se dira sese: Ke tla kgereša matlolo a ka, ka aga a magolo a go bolokela mabele a ka ka moka le tše dingwe tše ke nago le tšona. 19Ka napa ka re ka pelong: Ekwa nna! Tše ke nago le tšona ke tše dintši tše di kgobokeleditšwego mengwagangwaga. Bjale ge, a ke iketle, ke je, ke nwe, ke ipshine!’ 20Eupša Modimo a re go yena: ‘Setlaela towe, bjona bošegong bjo o tlile go hwa, gomme tše o di bolokilego tše e tla ba tša mang?’ ”

21Jesu a fetša ka go re: “Agaa, seo ke se se hlagelago bao ba ikgobelelago mahumo, eupša go tša Modimo ba se na selo.”

Go balabala ga motho mabapi le tše a di hlokago

(Mat. 6:25-34)

22Ya ba Jesu o re go barutiwa ba gagwe: “Ke ka lebaka leo ke le botšago gore le se ke la balabala ka dijo le diaparo tše le di hlokago bophelong. 23Bophelo bo bohlokwa go phala dijo, mmele le wona o bohlokwa go phala diaparo. 24Lebelelang magokobu: ga a bjale, ga a bune, ga a na difala goba matlolo, le ge go le bjalo Modimo o a a otla. Bjale ga ke re lena le bohlokwa kudu go feta dinonyana? 25Kgane ke mang mo go lena yo a ka ikokeletšago bophelo ka go bo balabalela? 26Bjale ge tše dinyenyane ka mokgwa wo di le palela, tše dingwe tšona le tshwenyegelang ka tšona? 27

12:27
1 Dikg. 10:4-7
2 Dikr. 9:3-6
Lebelelang ka mo matšoba a naga a melago ka gona: ga a šome, ga a ithokele diaparo. Eupša ke le botša gore le Kgoši Solomone, le ge a be a humile le dinala, o be a sa tšhephe bjalo ka le lengwe la ona. 28Bjale ge ešita le bjang bja naga, bjo bo bago gona lehono, ka moswane bo tsoge bo lahletšwe sebešong, Modimo a bo apeša ka mokgwa wo, na lena a ka nama a se le apeše le go feta, lena ba tumelo ye nnyane?

29“Ka gona le se ke la tshwenyega, la dula le balabala go re le tla ja eng, la nwa eng. 30Tšeo ke tše baditšhaba ka moka ba lefase le ba dulago ba balabala ka tšona. Tate wa lena o a tseba gore le phela ka tšona. 31Lena le šomele mmušo wa Modimo, gomme tše dingwe tšeo Modimo o tla le okeletša ka tšona.”

Go ipolokela mahumo legodimong

(Mat. 6:19-21)

32“Le se ke la boifa, lena mohlapenyana wa ka, gobane Tate wa lena o thabela go tlo buša le lena mmušong wa gagwe. 33Le rekiše tše le nago le tšona, gomme tšhelete ya gona le e fe bahloki. Lena dikhwama le ipeele tše di sa felego tšhelete, e lego lehumo le le sa fokotšegego legodimong, le le sa batamelwego ke lehodu, le le sa lewego ke ditšhwele. 34Gobane mo go lego lehumo la motho ke mo go bago pelo ya gagwe.”

Bahlanka ba ba letetšego mong wa bona

35

12:35
Mat. 25:1-13
“Dulang le itokišitše, le mabone a lena a tuka, 36
12:36
Mar. 13:34-36
le etše bahlanka ba ba letetšego mong wa bona gore a boe monyanyeng wa lenyalo. E re ge a fihla a kokota, ba akgofe ba mmulele mojako. 37Go lehlogonolo bahlanka bao mong wa bona a rego ge a boa a ba hwetša ba phafogile. Ruri, ke a le botša, o tla itokiša, a ba dudiša fase, a ba thota ka dijo. 38Ba tla ba lehlogonolo, ge a ka re a etla le ge e le bošegogare goba ka masa a ba hwetša ba phafogile. 39
12:39-40
Mat. 24:43-44
Ruri, ke a le botša, ge monglapa a ka be a ka tseba gore lehodu le tla tla neng, o be a ka se dumelele lapa la gagwe le šwahlelwa. 40Le lena le dule le itokišitše, ka gobane Morwamotho o tla tla ka nako ye le sa mo naganego ka yona.”

Tša mohlanka wa go botega le tša wa go se botege

(Mat. 24:45-51)

41Petrose a mmotšiša a re: “Morena, na e ka ba o botša rena fela ka seswantšho se, goba o botša batho ka moka?”

42Morena a mo fetola a re: “Bjale mohlanka yo a tshepegago, yo bohlale, ke mang? Gape ke yo mong wa gagwe a tlago mmea mohlokomedi wa bahlanka ba gagwe, a ba fa tša bona dijo ka nako ya gona. 43Go lehlogonolo mohlanka yo mong wa gagwe a tlago mo hwetša a dira bjalo ge a boa. 44Ruri, ke le botša gore mong wa gagwe o tla mmea mohlokomedi wa tšohle tše a nago le tšona. 45Fela ge mohlanka yoo a ka re ka pelong: ‘Mong wa ka o diegile go boa,’ gomme a thoma go betha bahlankakayena ba banna le ba basadi, le go dulela go ja le go nwa le go tagwa, 46mong wa gagwe a ka boa ka tšatši le lengwe le a sa mo naganego, le ka nako ye a sa e tsebego. O tla mo kgaola ditho a ba a mo dira se se dirwago ba ba sa botegelego mong wa bona.

47“Mohlanka yo a rego a tseba thato ya mong wa gagwe a se itokišetše go e phetha, o tla otlwa gabohloko. 48Eupša yo e rego a sa tsebe thato ya mong wa gagwe a dira tše di swanelago kotlo, o tla otlwa gannyane. Gape yo mongwe le yo mongwe yo a filwego tše dintši, go yena go tla nyakwa tše dintši; le yo a filwego go hlokomela tše dintšintši, go yena go tla nyakwa tše dintšintši.”

Batho ba tla lwa ka lebaka la Jesu

(Mat. 10:34-36)

49“Ke tletše go tšhuma lefase ka mollo, gomme nke nkabe mollo wo o šetše o tuka! 50

12:50
Mar. 10:38
Fela ke sa lebanwe ke go tlaišwa kudu, gomme ke tla no dula ke tshwenyegile ka wona mokgwa wo go fihlela matshwenyego a a feta. 51Na kgane le re ke tlišitše boiketlo lefaseng? Ga go bjalo; nka re ke tlišitše phapano. 52Go tloga bjale ba e lego ba bahlano ka lapeng ba tla dula ba elwa. Ba bararo ba tla dula ba elwa le ba babedi, ba babedi ba elwa le ba bararo. 53
12:53
Mika 7:6
Tatagomotho o tla dula a elwa le morwagwe, le morwa wa motho a dula a elwa le tatagwe; mmagomotho o tla dula a elwa le morwediagwe, le morwedi wa motho a dula a elwa le mmagwe; mmatswale wa motho o tla dula a elwa le ngwetši ya gagwe, le ngwetši a dula a elwa le mmatswalagwe.”

Go lemoga dišupo

(Mat. 16:2-3)

54Jesu a tšwela pele a botša lešaba leo a re: “Ge le bona leru le rotoga ka bodikela le akgofa go re pula e tla na, gomme e ne. 55Le ge le ekwa phefo ya ka borwa e foka, le re go tla fiša, gomme go fiše. 56Baikaketši tenang! Le kgonetše go tseba seemo sa boso ka go lebelela lefase le leratadima; bjale le reng le sa kgone go tseba gore mehla yeno e šupang?”

Boelana le mosekišananago

(Mat. 5:25-26)

57“Le reng le sa ikgethele ka bolena se se lokilego? 58Ge motho a ka re o go iša kgorong ya tseko, o leke go boelana naye le sa le tseleng. Ge o ka se dire bjalo o tla go iša go moahlodi ka kgang, moahlodi a go gafela maphodisa, maphodisa a go lahlela ka kgolegong. 59Ke go botša gore o ka se tšwe gona o sešo wa lefa tšheletenyana ya mafelelo ya kotlo ya gago.”