Sepedi 2000 (NSO00)
10

Jesu o roma ba masome a a šupago le ba babedi

101Ka morago ga moo Morena a kgetha ba bangwe banna ba masome a a šupago le ba babedi,10:1 “ba masome a a šupago le ba babedi” Dingwalwakaseatla tše dingwe di re “ba masome a a šupago”. a ba roma ka babedi ka babedi, ba mo eta pele ba ya metseng le metsaneng yohle ye a bego a ikemišeditše go e etela. 2

10:2
Mat. 9:37-38
A re go bona: “Puno ga e kaaka, fela babuni ga ba nene. Rapelang Rapuno gore a rome babuni ba ye go buna. 3
10:3
Mat. 10:16
Sepelang! Ke le roma bjalo ka dikwanyana diphiring. 4
10:4-11
Mat. 10:7-14
Mar. 6:8-11
Luk. 9:3-5
Le se ke la tloga le sekhwama, goba mokotlana wa mokgopedi, goba dieta; le se ke la senya sebaka ka go dumediša motho mo tseleng. 5Ge le tsena ka lapeng la motho, sa mathomo le dumediše le re: ‘Ka lapeng le a go be le khutšo!’ 6Ge go na le moratakhutšo ka lapeng leo, o tla ba le khutšo; ge a se gona, madume a lena a khutšo a tla boela go lena. 7
10:7
1 Bakor. 9:14
1 Tim. 5:18
Le dule gona ka moo lapeng leo, le eja le bile le enwa se ba le fago sona, ka gobane mošomi mogolo wa gagwe o mo lebane. Le se ke la tobatoba le malapa. 8Ge le ka re le tsena motseng la amogelwa, le je se ba le fago sona, 9le fodiše balwetši ba gona mme le botše batho ba moo le re: ‘Nako ya gore Modimo a le buše e batametše.’ 10
10:10,11
Dit. 13:51
Fela ge le ka re le tsena motseng batho ba gona ba se le amogele, le tšwele ka ntle mekgotheng le re: 11‘Le marole a motse wa gabolena a a re kgomaretšego maoto re a thinthela go lena. Fela le tsebe gore nako ya gore Modimo a le buše e batametše.’ 12
10:12
Gen. 19:24-28
Mat. 10:15
11:24
Ke le botša gore ka Letšatši la Kahlolo Modimo o tla otla batho ba motse woo gagolo go feta ba Sodoma.”

Jesu o kgala badudi ba metse ye mengwe

(Mat. 11:20-24)

13

10:13
Jes. 23:1-18Joele 3:4-8
Amose 1:9-10
Sak. 9:2-4
“Go madimabe lena badudi ba Gorasine! Go madimabe le lena badudi ba Betsaida! Ge nkabe mehlolo ye e dirilwego mo go lena e dirilwe Tirose le Sidone, batho ba gona nkabe e le kgale ba dutše fase ba apere diaparo tša go ilela, ba itšhetše ka melora go bontšha gore ba sokologile! 14Mohla Modimo a ahlola batho o tla le otla gagolo go feta batho ba Tirose le ba Sidone. 15
10:15
Jes. 14:13-15
Ge e le lena badudi ba Kapernaume, kgane le gopola gore le tla rotošetšwa legodimong? Gape sa lena e dio ba go theošetšwa fasefase bodulabahu.”

16

10:16
Mat. 10:40
Mar. 9:37
Luk. 9:48
Joh. 13:20
A botša barutiwa ba gagwe a re: “Yo a theeletšago lena o theeletša nna; yo a ganago lena o gana nna; le yo a ganago nna o gana yo a nthomilego.”

Bale ba masome a a šupago le ba babedi ba boa

17Banna bale ba masome a a šupago le ba babedi ba ile ba boa ba thabile kudu. Ba re: “Morena, le bademone ba be ba re theeletša ge re ba laya ka go bolela leina la gago!”

18Jesu a re: “Ke bone Sathane a ewa leratadimeng bjalo ka legadima le ratha. 19

10:19
Pes. 91:13
Theeletšang! Ke le fa maatla a gore le gate dinoga le diphepheng, le a gore le fenyetše Sathane sa ruri; gomme ga go se se tla tsogago se le dirile selo. 20Fela gagolo le se ke la kgahlwa ke ge meoya ye mebe e le theeletša, le upše le kgahlwe ke ge maina a lena a ngwadilwe legodimong.”

Jesu o reta Modimo

(Mat. 11:25-27; 13:16-17)

21Yona nakong yeo Jesu a thabišwa ke Moya wo Mokgethwa, gomme a re: “Tate, wena Morena wa legodimo le lefase, ke a go reta ka ge o bontšhitše ba ba hlalefetšegago gabonolo boka bana tše o di utetšego ba bohlale le ba go rutega. Ee, Tate, ke ka mo o nyakilego gore go be ka gona.

22

10:22
Joh. 3:35
10:15
“Dilo ka moka ke di filwe ke Tate. Ga go yo a tsebago gore Morwa ke mang, ge e se Tate; le yo a tsebago gore Tate ke mang ga a gona, ge e se Morwa le yo Morwa a ratago go mo utollela yena.”

23A retologela go barutiwa ba gagwe a ba boletša thoko a re: “Go lehlogonolo lena le bonago tše. 24Ke le botša gore baprofeta ba bantši le dikgoši ba be ba duma go bona tše lena le di bonago, eupša ba se di bone, le go kwa tše le di kwago, eupša ba se di kwe.”

Seswantšho ka Mosamaria wa kwelobohloko

25

10:25-28
Mat. 22:35-40
Mar. 12:28-34
Ramangwalo yo mongwe a ema, a leka go thea Jesu, a mmotšiša a re: “Moruti, na ge ke nyaka go ba le bophelo bjo bo sa felego ke dire eng?”

26Jesu a mmotšiša a re: “Etse Mangwalo a Makgethwa a reng? Wena o a kwešiša bjang?”

27

10:27
Lef. 19:18
Doit. 6:5
Yena a fetola ka go re: “ ‘O rate Morena Modimo wa gago ka pelo ya gago ka moka, le ka moya wa gago ka moka, le ka maatla a gago ka moka, le ka tlhaologanyo ya gago ka moka,’ le ‘bangwekawena o ba rate bjalo ka ge o ithata.’ ”

28

10:28
Lef. 18:5
Jesu a mo fetola a re: “O fetotše gabotse; dira bjalo, gomme o tla phela.”

29Yena, ka go rata go ikemelela, a botšiša Jesu a re: “Mongwekanna etse ke mang?”

30Jesu a mo fetola a re: “Motho yo mongwe o kile a re a etšwa Jerusalema a eya Jeriko a kopana le bahlakodi; ba mo hlobodiša, ba mo keketa, ba sepela, ba mo tlogela a le makgatheng. 31Moprista yo mongwe a tšhoga a tšere ka tsela yeo. Ya re ge a mmona, a iphetela ka thoko. 32Molefi yo mongwe le yena a tšwelela; ge a fihla felo fao, a re go mmona, a iphetela ka thoko. 33

10:33-34
2 Dikr. 28:15
Mosamaria yo mongwe, yo le yena a bego a tšea ka tsela yeo, a mo wela. Yena ge a mmona a mo hlomogela pelo. 34A mmatamela, a mo tšhatšha dintho ka makhura a mohlware le beine, a mmofa tšona. Ke moka a mo nametša pokolo ya gagwe, a mo iša ntlong ya baeti, a fihla a mo oka gona. 35Ka le le latelago a ntšha dipapetlana tše pedi tša silibera, a di fa mong wa ntlo ya baeti. A re go yena: ‘O mo oke, gomme ge ke boa ke tla go bušetša tše o mo lefetšego tšona ntle le tšeo.’

36“Bjale wena ge o bona, ke ofe mo go ba bararo bao yo a diretšego motho yola wa go keketwa ke bahlakodi se motho a swanetšego go se direla mongwekayena?”

37Ramangwalo yola a mo fetola a re: “Ke yola wa go mo hlomogela pelo.”

Jesu a re: “Agaa, le wena sepela o yo dira bjalo.”

Jesu o etela Marta le Maria

38

10:38-39
Joh. 11:1
Jesu a re go tloga le barutiwa ba gagwe a yo fihla motsaneng wo mongwe moo mosadi yo mongwe yo a bitšwago Marta a ilego a mo amogela ka ga gagwe. 39O be a na le ngwanabo yo leina la gagwe e bego e le Maria. Yena yo o ile a tla a dula fase pele ga Jesu, a theeletša tše Jesu a mo rutago tšona. 40Marta yena o be a patlwa ke mošomo wa go apea. A ba a tla go Jesu a re: “Morena, na kgane ga o na taba le ge yo ngwanešo a ntlogetše ke šoma ke le noši? Gape mmotše a tle a nthuše!”

41Morena a mo fetola a re: “Marta, Marta! Etse o balabala o tshwenyegile ka tše dintši, 42kganthe se se nyakegago ke se setee. Maria o ikgethetše se sekaone, gomme a ka se se amogwe.”

11

Mabapi le go rapela

(Mat. 6:9-13; 7:7-11)

111Jesu o be a le felwanatsoko a rapela, gomme a re go fetša, yo mongwe wa barutiwa ba gagwe a re go yena: “Morena, nke o re rute go rapela, go swana le Johanese ge a rutile ba gagwe barutiwa.”

2Jesu a re: “Ge le rapela le re:

“ ‘Tatewešo,

leina la gago a le kgethwe;

mmušo wa gago a o tle.

3Tšatši le lengwe le le lengwe o re fe bogobe bjo re bo hlokago.

4O re lebalele dibe tša rena,

ka gore le rena re lebalela ba ba re fošetšago. O se re iše melekong.’ ”

5A re go bona: “Ge o ka ya ka ga mogwerago gare ga bošego wa fihla wa re: ‘Mogwera, nke o nthuše ka molatšana. 6Ke tletšwe ke mogwera wa ka ebile o a feta, gomme ga ke na le ka sejonyana sa go mo fa,’ 7na mogwerago a ka nama a araba a le ka ngwakong a re: ‘O se ke wa ntshwenya; ke šetše ke tswaletše, gomme nna le bana ba ka re robetše; nka se tsoge ka go fa’ – a ka realo? 8Nna ke le botša gore le ge a be a ka se tsogele go go fa ka ge o le mogweragwe, go tsoga gona o tla tsoga a go fa se o se nyakago, e le ka lebaka la ge o mo phegeletše.

9“Ka gona ke re go lena: Kgopelang, le tla fiwa; nyakang, le tla hwetša; kokotang, le tla bulelwa. 10Gobane mang le mang yo a kgopelago o a fiwa, yo a nyakago o a hwetša, le yo a kokotago o a bulelwa. 11Tatagobana ke ofe mo go lena yo e ka rego ge morwagwe a mo kgopela hlapi a mo fa noga? 12Goba ya re ge a mo kgopela lee a mo fa phepheng? 13Ge ešita lena le lego ba babe le tseba go fa bana ba lena tše dibotse, Tatagolena wa legodimong yena a ka nama a se le phale ka go fa bao ba mo kgopelago Moya wo Mokgethwa?”

Jesu o pharwa ka tša go dirišana le Beeltsebulo

(Mat. 12:22-30; Mar. 3:20-27)

14Jesu o kile a leleka modemone mothong wa semumu, gomme wa re go tšwa, semumu sela sa bolela. Batho ba tlabega, 15

11:15
Mat. 9:34
10:25
gomme ba bangwe ba bona ba re: “O leleka bademone ka maatla a Beeltsebulo, yena mmuši wa bona!”

16

11:16
Mat. 12:38
16:1
Mar. 8:11
Ba bangwe ba mo leka ba re a ba direle mohlolo go bontšha gore ka nnete o romilwe ke Modimo. 17Fela Jesu, ka go tseba se ba se gopolago, a re go bona: “Mmušo wo mongwe le wo mongwe wo o ikarolago dihlopha tše di lwago seng sa tšona o tla wa. Le lapa leo batho ba lona ba ikarolago dihlopha tše di lwago seng sa tšona le tla thubega. 18Sathane le yena ge a ka ikarola dihlopha, mmušo wa gagwe o ka se we bjang? Etse le re nna ke leleka bademone ka maatla a Beeltsebulo. 19Ge eba go bjalo, balatedi ba lena bona ba ba leleka ka a mang maatla? Ka ge ba ba leleka ka maatla a Modimo, gona ba laetša gore le mphara ka maaka. 20Ka ge nna ke leleka bademone ka maatla a Modimo, se se laetša gore Modimo o šetše a thomile go hloma mmušo wa gagwe mo go lena.

21“Ge monna wa senatla yo a itlhamilego ka dibetša a letile motse wa gagwe, thoto ya gagwe e lotegile. 22Fela ge a ka hlaselwa ke senatla sa go mo feta mme sa mo fenya, se tla mo thopela dibetša tšeo a bego a di botile, gomme sa abaganya dithebola tša gagwe.

23

11:23
Mar. 9:40
“Yo a sa emego le nna o lwa le nna; yo a sa tlišego batho go nna o a ba phatlalatša.”

Ge moya wo mobe o ka boela mothong

(Mat. 12:43-45)

24“Ge moya wo mobe o tšwele mo mothong, o ralala le mafelo a a se nago meetse, o nyaka mo o ka khutšago gona. Ge o sa go hwetše, o re: ‘Ke tla boela ngwakong wa ka.’ 25Ge o fihla o hwetše ngwako wola o fietšwe mme tšohle di beakantšwe gabotse. 26Ke moka o ye go tšea meoya ye mengwe ye e šupago, ye mebe go o feta, gomme e tle e dule ka moo. Seemo sa mafelelo sa motho yoo e be se sebe le go feta sela sa pele.”

Lehlogonolo la mmakgonthe

27E rile ge Jesu a sa bolela bjalo, mosadi yo mongwe a goeletša a le ka gare ga lešaba a re go yena: “Go lehlogonolo mosadi yo a go belegego a ba a go nyantšha!”

28Jesu a mo fetola ka go re: “Ee, fela gagolo go lehlogonolo bao ba kwago molaetša wa Modimo, ba o phetha!”

Batho ba nyaka ge Jesu a ba bontšha mohlolo

(Mat. 12:38-42; Mar. 8:12)

29

11:29
Mat. 16:4
Mar. 8:12
E rile ge batho ba ntše ba mmokanela, yena a ba botša a re: “Batho ba mehleng yeno ga se ka ge e le ba babe. Ba nyaka go bontšhwa mohlolo wa go tšwa go Modimo, fela wo mongwe mohlolo ba ka se o bontšhwe, ge e se wola wa moprofeta Jona. 30
11:30
Jona 3:4
Bjalo ka ge moprofeta Jona e ile ya ba sešupo go batho ba Ninibe, Morwamotho le yena e tla ba sešupo go batho ba mehleng yeno. 31
11:31
1 Dikg. 10:1-10
2 Dikr. 9:1-12
Ka Letšatši la Kahlolo Kgošigadi ya Borwa11:31 “Kgošigadi ya Borwa” Ke go re kgošigadi ya Sheba. o tla tsoga bahung gotee le batho ba mehleng yeno mme a ba tšwa, gobane yena o ile a tla a etšwa kgolekgole go tlo kwa tša bohlale bja Kgoši Solomone; gomme tsebang – mo go na le bja go feta bja Solomone! 32
11:32
Jona 3:5
Ka Letšatši la Kahlolo batho ba Ninibe ba tla tsoga bahung gotee le batho ba mehleng yeno mme ba ba tšwa, ka gobane bona ba rile go kwa molaetša wa Jona ba sokologa dibeng tša bona; gomme tsebang – mo go na le wa go feta Jona!”

Mahlo ke lebone la motho

(Mat. 5:15; 6:22-23)

33

11:33
Mat. 5:15
Mar. 4:21
Luk. 8:16
“Motho ga a re go thumaša lebone a le fihla goba a le khurumela ka seroto. O le hloma sehlomong sa lona gore ba ba tsenago ba bonegelwe. 34Mahlo ke lebone la motho. Ge mahlo a motho a lokile, motho o ba seetšeng; eupša ge mahlo a gagwe a se a loka, o ba leswiswing. 35Ka gona, hlokomela gore seetša se se lego mo go wena e se be leswiswi. 36Ge mmele wohle wa gago o le seetšeng o se na karolo ye e lego leswiswing, o bonegelwa gohle go swana le ge o bonegelwa ke lebone ka seetša sa lona.”

Jesu o bona Bafarisei le boramangwalo molato

(Mat. 23:1-36; Mar. 12:38-40)

37Ge Jesu a fetša go bolela, Mofarisei yo mongwe a mo mema gore a yo ja naye ka ga gagwe. Jesu a fihla a tsena, a dula bojelong. 38Mofarisei yola a makatšwa ke ge a bona Jesu a se a hlapa diatla pele a eja. 39Morena a re go yena: “Etse lena Bafarisei le hlatswa senwelo le mogopo ka ntle, mola ka dipelong tša lena le tletše šiši le bokgopo. 40Ditlaela tenang, na kgane yo a bopilego bokantle ga se yena a bopilego le bokagare? 41Ka gona, efang bahloki tša ka dinwelong le tša ka megopong ya lena, ke mo tšohle tše le nago le tšona e tlago ba tše di hlwekilego.

42

11:42
Lef. 27:30
“Ba madimabe ke lena Bafarisei, gobane le abela Modimo karolo ya lesome ya dikhonofolo le dipherefere le dinoko tše dingwe, etšwe toka le lerato la Modimo tšona le di hlokomologa. Tše ke tšona tše le swanetšego go di phetha, le sa hlokomologe tše dingwe tšeo.

43“Ba madimabe ke lena Bafarisei, le ratago madulo a ka pele ka disinagogeng, le go dumedišwa ka tlhompho kua mapatlelong a motse. 44Le ba madimabe, gobane le swana le mabitla ao a khupeditšwego, ao batho ba a gatago ba sa tsebe.”

45Ke moo yo mongwe wa boramangwalo a mo fetotšego a re: “Moruti, gape ge o realo, le rena o a re roga!”

46Jesu a mo fetola a re: “Le lena, boramangwalo, le ba madimabe, gobane le rweša batho merwalo ye boima, mola lena le go e kgwatha ka monwana le sa e kgwathe. 47Le ba madimabe, gobane le beela mabitla a baprofeta maswika a segopotšo – bona baprofeta bale borakgolokhukhu ba lena ba ba bolailego. 48Ka tsela ye le bontšha gore le kwana le tše borakgolokhukhu ba lena ba bego ba di dira – bona ba be ba bolaya baprofeta, gomme lena le beela mabitla a bona maswika a segopotšo. 49Ke ka lebaka leo yo a bitšwago Bohlale bja Modimo a rilego: ‘Ke tla ba romela baprofeta le baapostola bao bangwe ba bona ba tlago bolawa, mola bangwe ba hlomarwa.’ 50Ka gona, batho ba mehleng ye ba tla bonwa molato wa go bolaya baprofeta bohle ba ba bolailwego go tloga mola lefase la hlolwago, 51

11:51
Gen. 4:8
2 Dikr. 24:20-21
go tloga ka polao ya Abele go fihla go ya Sakaria yo a ilego a bolawa gare ga aletare le Tempele. Ruri, ke le botša gore batho ba mehleng yeno ba tla bonwa molato wa go bolaya batho bao ka moka.

52“Ba madimabe ke lena boramangwalo, gobane le tšere sekgonyo sa ntlo ya tsebo; lena beng ga le nyake go tsena ka gare, gomme le bao ba nyakago go tsena le a ba thibela.”

53Ge Jesu a tloga moo ga Mofarisei, o be a šetše a thomile go tena boramangwalo le Bafarisei kudu le go botšišwa ke bona ditaba tše dintši, 54e le go mo thea ka diphošo tše a ka tšhogago a di boletše.

12

Hlokomelang boikaketši

(Mat. 10:26-27)

121

12:1
Mat. 16:6
Mar. 8:15
E rile ge batho ba bantšintši ba bothegile ebile ba gatana godimo, Jesu a botša barutiwa ba gagwe pele a re: “Le hlokomele komelo ya Bafarisei, ke ra boikaketši bja bona. 2
12:2
Mar. 4:22
Luk. 8:17
Ga go se se bipilwego se se ka se kego sa bipollwa, le sephiri se se ka se kego sa tsebja ga se gona. 3Ka gona, se le se boletšego sephiring se tla kwagala phatlalatša; le se le se sebetšego motho ka phapošing se tla goeletšwa godimo ga dintlo.”

Yo le swanetšego go mmoifa

(Mat. 10:28-31)

4“Bagwera ba ka, ke le botša gore le se ke la boifa bao ba rego go bolaya mmele, gwa se be le se sengwe se ba se kgonago. 5A ke le botše gore le boife mang: le boife Modimo yo a rego go bolaya motho a ba a ba le maatla a go mo lahlela heleng. Agaa, ke yena yo ke rego le mmoife!

6“Ga ke re diphorogohlo tše tlhano di rekwa ka disente tše pedi? Fela ga go le e tee ya tšona ye e lebalwago ke Modimo. 7Ešita le meriri yohle ya lena e badilwe. Ka gona le se ke la boifa; lena le ba bohlokwa go feta diphorogohlo tše dintši.”

Go dumela go Kriste le go mo latola

(Mat. 10:32-33; 12:32; 10:19-20)

8“Ke le botša gore mang le mang yo a ipegago phatlalatša gore ke wa ka, le nna, Morwamotho, ke tla begela barongwa ba Modimo gore ke wa ka. 9Eupša yo a ntatolago phatlalatša, le nna, Morwamotho, ke tla mo latola go barongwa ba Modimo.

10

12:10
Mat. 12:32
Mar. 3:29
“Mang le mang yo a bolelago Morwamotho gampe a ka lebalelwa; eupša yo a nyefolago Moya wo Mokgethwa yena a ka se lebalelwe.

11

12:11-12
Mat. 10:19-20
Mar. 13:11
Luk. 21:14-15
“Ge ba le iša ka disinagogeng goba go babuši goba balaodi go sekišwa, le se ke la tshwenyega gore le tla iphetolela bjang goba le tla bolelang. 12Gobane tše le swanetšego go di bolela le tla di rutwa ke Moya wo Mokgethwa ka yona nako yeo.”

Go swantšhwa ka mohumi wa lešilo

13Monna yo mongwe mo lešabeng leo a re go yena: “Moruti, nke o botše yo morwarre gore a abelane le nna lefa la rena.”

14Jesu a mo fetola a re: “Warra, etse ke mang yo a mpeilego moahlodi wa go le abaganyetša lefa la lena?” 15Ya ba o laya batho bao ka moka o re: “Le hlokomele, le itote gore le se goketšwe ke megabaru ya mehutahuta; gobane bophelo bja nnete bja motho ga bo laolwe ke thoto ye a nago le yona, le ge a humile bjang goba bjang.”

16Ya ba o ba botša seswantšho o re: “Monna yo mongwe wa mohumi o kile a dika a bolaile mabele ka mašemong a gagwe. 17A bolela ka pelong a re: ‘Ke direng, ka ge ke se na bobeo bja go lekana mabele a ka?’ 18A phetha ka go re: ‘Se ke tlago se dira sese: Ke tla kgereša matlolo a ka, ka aga a magolo a go bolokela mabele a ka ka moka le tše dingwe tše ke nago le tšona. 19Ka napa ka re ka pelong: Ekwa nna! Tše ke nago le tšona ke tše dintši tše di kgobokeleditšwego mengwagangwaga. Bjale ge, a ke iketle, ke je, ke nwe, ke ipshine!’ 20Eupša Modimo a re go yena: ‘Setlaela towe, bjona bošegong bjo o tlile go hwa, gomme tše o di bolokilego tše e tla ba tša mang?’ ”

21Jesu a fetša ka go re: “Agaa, seo ke se se hlagelago bao ba ikgobelelago mahumo, eupša go tša Modimo ba se na selo.”

Go balabala ga motho mabapi le tše a di hlokago

(Mat. 6:25-34)

22Ya ba Jesu o re go barutiwa ba gagwe: “Ke ka lebaka leo ke le botšago gore le se ke la balabala ka dijo le diaparo tše le di hlokago bophelong. 23Bophelo bo bohlokwa go phala dijo, mmele le wona o bohlokwa go phala diaparo. 24Lebelelang magokobu: ga a bjale, ga a bune, ga a na difala goba matlolo, le ge go le bjalo Modimo o a a otla. Bjale ga ke re lena le bohlokwa kudu go feta dinonyana? 25Kgane ke mang mo go lena yo a ka ikokeletšago bophelo ka go bo balabalela? 26Bjale ge tše dinyenyane ka mokgwa wo di le palela, tše dingwe tšona le tshwenyegelang ka tšona? 27

12:27
1 Dikg. 10:4-7
2 Dikr. 9:3-6
Lebelelang ka mo matšoba a naga a melago ka gona: ga a šome, ga a ithokele diaparo. Eupša ke le botša gore le Kgoši Solomone, le ge a be a humile le dinala, o be a sa tšhephe bjalo ka le lengwe la ona. 28Bjale ge ešita le bjang bja naga, bjo bo bago gona lehono, ka moswane bo tsoge bo lahletšwe sebešong, Modimo a bo apeša ka mokgwa wo, na lena a ka nama a se le apeše le go feta, lena ba tumelo ye nnyane?

29“Ka gona le se ke la tshwenyega, la dula le balabala go re le tla ja eng, la nwa eng. 30Tšeo ke tše baditšhaba ka moka ba lefase le ba dulago ba balabala ka tšona. Tate wa lena o a tseba gore le phela ka tšona. 31Lena le šomele mmušo wa Modimo, gomme tše dingwe tšeo Modimo o tla le okeletša ka tšona.”

Go ipolokela mahumo legodimong

(Mat. 6:19-21)

32“Le se ke la boifa, lena mohlapenyana wa ka, gobane Tate wa lena o thabela go tlo buša le lena mmušong wa gagwe. 33Le rekiše tše le nago le tšona, gomme tšhelete ya gona le e fe bahloki. Lena dikhwama le ipeele tše di sa felego tšhelete, e lego lehumo le le sa fokotšegego legodimong, le le sa batamelwego ke lehodu, le le sa lewego ke ditšhwele. 34Gobane mo go lego lehumo la motho ke mo go bago pelo ya gagwe.”

Bahlanka ba ba letetšego mong wa bona

35

12:35
Mat. 25:1-13
“Dulang le itokišitše, le mabone a lena a tuka, 36
12:36
Mar. 13:34-36
le etše bahlanka ba ba letetšego mong wa bona gore a boe monyanyeng wa lenyalo. E re ge a fihla a kokota, ba akgofe ba mmulele mojako. 37Go lehlogonolo bahlanka bao mong wa bona a rego ge a boa a ba hwetša ba phafogile. Ruri, ke a le botša, o tla itokiša, a ba dudiša fase, a ba thota ka dijo. 38Ba tla ba lehlogonolo, ge a ka re a etla le ge e le bošegogare goba ka masa a ba hwetša ba phafogile. 39
12:39-40
Mat. 24:43-44
Ruri, ke a le botša, ge monglapa a ka be a ka tseba gore lehodu le tla tla neng, o be a ka se dumelele lapa la gagwe le šwahlelwa. 40Le lena le dule le itokišitše, ka gobane Morwamotho o tla tla ka nako ye le sa mo naganego ka yona.”

Tša mohlanka wa go botega le tša wa go se botege

(Mat. 24:45-51)

41Petrose a mmotšiša a re: “Morena, na e ka ba o botša rena fela ka seswantšho se, goba o botša batho ka moka?”

42Morena a mo fetola a re: “Bjale mohlanka yo a tshepegago, yo bohlale, ke mang? Gape ke yo mong wa gagwe a tlago mmea mohlokomedi wa bahlanka ba gagwe, a ba fa tša bona dijo ka nako ya gona. 43Go lehlogonolo mohlanka yo mong wa gagwe a tlago mo hwetša a dira bjalo ge a boa. 44Ruri, ke le botša gore mong wa gagwe o tla mmea mohlokomedi wa tšohle tše a nago le tšona. 45Fela ge mohlanka yoo a ka re ka pelong: ‘Mong wa ka o diegile go boa,’ gomme a thoma go betha bahlankakayena ba banna le ba basadi, le go dulela go ja le go nwa le go tagwa, 46mong wa gagwe a ka boa ka tšatši le lengwe le a sa mo naganego, le ka nako ye a sa e tsebego. O tla mo kgaola ditho a ba a mo dira se se dirwago ba ba sa botegelego mong wa bona.

47“Mohlanka yo a rego a tseba thato ya mong wa gagwe a se itokišetše go e phetha, o tla otlwa gabohloko. 48Eupša yo e rego a sa tsebe thato ya mong wa gagwe a dira tše di swanelago kotlo, o tla otlwa gannyane. Gape yo mongwe le yo mongwe yo a filwego tše dintši, go yena go tla nyakwa tše dintši; le yo a filwego go hlokomela tše dintšintši, go yena go tla nyakwa tše dintšintši.”

Batho ba tla lwa ka lebaka la Jesu

(Mat. 10:34-36)

49“Ke tletše go tšhuma lefase ka mollo, gomme nke nkabe mollo wo o šetše o tuka! 50

12:50
Mar. 10:38
Fela ke sa lebanwe ke go tlaišwa kudu, gomme ke tla no dula ke tshwenyegile ka wona mokgwa wo go fihlela matshwenyego a a feta. 51Na kgane le re ke tlišitše boiketlo lefaseng? Ga go bjalo; nka re ke tlišitše phapano. 52Go tloga bjale ba e lego ba bahlano ka lapeng ba tla dula ba elwa. Ba bararo ba tla dula ba elwa le ba babedi, ba babedi ba elwa le ba bararo. 53
12:53
Mika 7:6
Tatagomotho o tla dula a elwa le morwagwe, le morwa wa motho a dula a elwa le tatagwe; mmagomotho o tla dula a elwa le morwediagwe, le morwedi wa motho a dula a elwa le mmagwe; mmatswale wa motho o tla dula a elwa le ngwetši ya gagwe, le ngwetši a dula a elwa le mmatswalagwe.”

Go lemoga dišupo

(Mat. 16:2-3)

54Jesu a tšwela pele a botša lešaba leo a re: “Ge le bona leru le rotoga ka bodikela le akgofa go re pula e tla na, gomme e ne. 55Le ge le ekwa phefo ya ka borwa e foka, le re go tla fiša, gomme go fiše. 56Baikaketši tenang! Le kgonetše go tseba seemo sa boso ka go lebelela lefase le leratadima; bjale le reng le sa kgone go tseba gore mehla yeno e šupang?”

Boelana le mosekišananago

(Mat. 5:25-26)

57“Le reng le sa ikgethele ka bolena se se lokilego? 58Ge motho a ka re o go iša kgorong ya tseko, o leke go boelana naye le sa le tseleng. Ge o ka se dire bjalo o tla go iša go moahlodi ka kgang, moahlodi a go gafela maphodisa, maphodisa a go lahlela ka kgolegong. 59Ke go botša gore o ka se tšwe gona o sešo wa lefa tšheletenyana ya mafelelo ya kotlo ya gago.”