Sepedi 2000 (NSO00)
8

Arone le barwa ba gagwe ba bewa baprista

(Eks. 29:1-37)

81Morena o rile go Moshe: 2“Tšea Arone le barwa ba gagwe o ba iše mojakong wa Tente ya bodulo bja ka, o tliše le diaparo tša boprista le makhura a tlotšo, le powana ya sehlabelo sa tshwarelo ya dibe, le dikgapa tše pedi, le seroto sa dinkgwa tše di se nago komelo. 3Ke moka o kgobokanye setšhaba ka moka fao.”

4Moshe a dira ka mo Morena a mo laetšego ka gona, gomme ge setšhaba se bokane, 5a re go bona: “Se ke tlilego go se dira bjale ke se Morena a laetšego gore se dirwe.”

6Moshe a batametša Arone le barwa ba gagwe go yena mme a ba hlapiša. 7A apeša Arone hempe le phurabura, a mo tlema letheka ka lepanta la bodiredi. A mo apeša seaparo se sekgethwa,8:7 “seaparo se sekgethwa” Lebelela Eks. 25:7. gomme a se tlema lethekeng ka lepanta la sona le le logilwego gabotse. 8A mo apeša phaphathiana ya sehubeng, gomme a bea Urime le Tumime ka gare ga yona. 9A mo rweša tuku ya hlogo, a tlemelela go yona mo phatleng sekgabišo se sekgethwa sa gauta, ka moo Morena a mo laetšego ka gona.

10A tšea makhura a tlotšo a tlotša Tente ya bodulo bja Morena le tšohle tše di bego di le ka go yona, mme ka go dira bjalo a di kgethwafaletša Morena. 11A tšea makhura a mangwe a foka aletare ka ona gašupa, a foka le ditlabakelo tša yona, le sebjana sa go hlapela le thito ya sona, gore a di kgethwafaletše Morena. 12A bea Arone moprista ka go mo tlotša hlogo ka makhura ao. 13Ke moka a batametša barwa ba Arone go yena mme a ba apeša dihempe, a ba tlema matheka ka mapanta a bodiredi, mme a ba rweša dikefana, ka moo Morena a laetšego ka gona.

14Ke mo a tlišitšego powana ya sehlabelo sa tshwarelo ya dibe, gomme Arone le barwa ba gagwe ba bea diatla godimo ga hlogo ya yona. 15Moshe a e hlaba, gomme a tšea madi a mangwe a yona a tlotša dinakana tša dikhutlo tša aletare ka monwana, gore a hlwekiše aletare. Madi a a šetšego a a tšholla thitong ya aletare. Ka tiro yeo ya go boelanya motho le Morena a kgethwafatša aletare. 16A ntšha mabipi ka moka, le mphapha wo moteletšana wa sebete, le dipshio le makhura a a lego go tšona, gomme a di tšhuma aletareng. 17A tšea poo yeo ka moka le mokgopa wa yona le nama le mošwang, a di tšhuma ka ntle ga mešaša, ka moo Morena a laetšego ka gona.

18A tliša kgapa ya sehlabelo sa go tšhungwa ka moka, gomme Arone le barwa ba gagwe ba bea diatla godimo ga hlogo ya yona. 19Moshe a e hlaba, gomme a foka aletare ka madi a yona mahlakoreng ka moka. 20-21A phakologanya kgapa yeo, a hlatswa dikateng le meomo, gomme a tšhuma hlogo ya yona le makhura le tšohle tše di šetšego aletareng, ka wona mokgwa woo Morena a laetšego. Sehlabelo se sa go tšhungwa ka moka se be se diretšwe Morena, gomme monkgo wa sona wa mo tsefela.

22Moshe a tliša kgapa ya bobedi ye e bego e le ya go bewa ga baprista, gomme Arone le barwa ba gagwe ba bea diatla godimo ga hlogo ya yona. 23Moshe a e hlaba, gomme a tšea madi a mangwe a yona a tlotša lerephu la tsebe ya la go ja ya Arone, le monwana wa gagwe wo mogolo wa seatla sa la go ja, le monwana wa gagwe wo mogolo wa leoto la go ja. 24A batametša barwa ba Arone go yena, gomme a tšea madi a mangwe a tlotša marephu a ditsebe tša bona tša la go ja, le menwana ya bona ye megolo ya diatla tša la go ja, le menwana ya bona ye megolo ya maoto a la go ja ka ona. A foka aletare ka madi a a šetšego mahlakoreng ka moka. 25A tšea makhura, le mosela, le mabipi ka moka, le mphapha wo moteletšana wa sebete, le dipshio le makhura a a lego go tšona, le serope sa la go ja. 26Ke moo a tšerego senkgwa se tee serotong sa dinkgwa tše di se nago komelo tše di abetšwego Morena, se tee se se dirilwego ka makhura a mohlware, le senkgwa se tee sa phaphathiana, gomme a di bea godimo ga makhura le serope sa la go ja. 27A bea dijo tše ka moka ka diatleng tša Arone le tša barwa ba gagwe, gomme ba di abela Morena e le mpho ye e fiwago yena ka tsela ye e itšeng. 28A tšea dijo tšeo go bona mme a di tšhuma aletareng, gotee le sehlabelo sa go tšhungwa ka moka, e le sehlabelo sa go bea baprista. Sehlabelo se se be se diretšwe Morena, gomme monkgo wa sona wa mo tsefela. 29Ke moo Moshe a tšerego leumo a le abela Morena e le mpho ye e fiwago yena ka tsela ye e itšeng. E ile ya ba setho sa Moshe sa kgapa yela ya go bewa ga baprista. Moshe a dira tšohle ka moo Morena a laetšego ka gona.

30A tšea makhura a mangwe a tlotšo le madi a mangwe a a bego a le aletareng, a foka Arone le barwa ba gagwe le diaparo tša bona ka ona. Ka tsela ye a ba kgethwafatša gotee le diaparo tša bona.

31A re go Arone le barwa ba gagwe: “Tšeang nama ye le e iše mojakong wa Tente ya bodulo bja Morena, le e apee, le e jele fao gotee le dinkgwa tšela di lego ka serotong sa dikabelo tša ge go bewa ga baprista, ka moo Morena a laetšego ka gona. 32Nama ye e ka šalago goba senkgwa le e tšhume. 33Le se ke la tloga mojakong wa Tente pele matšatši a a šupago a ditirelo tša go bewa boprista ga lena a fela. 34Morena o re laetše go dira se re se dirilego lehono gore le boelanywe le yena. 35Le swanetše go dula mojakong wa Tente ya bodulo bja Morena matšatši a a šupago bošego le mosegare, le dira tše Morena a le laetšego. Ge le ka se dire bjalo, le tla hwa. Se ke se Morena a ntaetšego sona.” 36Ka gona Arone le barwa ba gagwe ba dira tšohle tše Morena a di laetšego ka Moshe.

9

Arone o dira dihlabelo

91Ka letšatši la seswai, letšatši la ka morago ga ge ditirelo tša go bea baprista di feditšwe, Moshe a bitša Arone le barwa ba gagwe le bagolo ba Baisraele. 2A re go Arone: “Tšea powana le kgapa ye e se nago bosodi o direle Morena dihlabelo ka tšona; powana e be ya sehlabelo sa tshwarelo ya dibe, gomme kgapa e be ya sehlabelo sa go tšhungwa ka moka. 3O botše Baisraele ba tšee phooko ya sehlabelo sa tshwarelo ya dibe, le namane ya ngwaga o tee, le kwanyana ya ngwaga o tee ye e se nago bosodi e be tša sehlabelo sa go tšhungwa ka moka, 4le poo le kgapa e be tša sehlabelo sa kagišano. Ba direle Morena dihlabelo ka tšona gotee le kabelo ya bupi ye e hlakantšwego le makhura a mohlware. Ba swanetše go dira seo ka gobane Morena o tla iponagatša go bona lehono.”

5Tšohle tše Moshe a bego a ba laetše tšona ba di tliša pele ga Tente ya bodulo bja Morena, gomme setšhaba ka moka sa bokana moo pele ga Morena. 6Moshe a re: “Morena o le laetše gore le dire tše ka moka, gore seetša se se fahlago sa letago la gagwe se tle se bonagale go lena.” 7

9:7
Bah. 7:27
A re go Arone: “Sepela aletareng o yo dira sehlabelo sa tshwarelo ya dibe, le sehlabelo sa go tšhungwa ka moka go ipoelanya le Morena, le go boelanya setšhaba le Morena. O dire sehlabelo se gomme o boelanye setšhaba le Morena, ka moo Morena a laetšego ka gona.”

8Arone a ya aletareng mme a hlaba powana ye e bego e le ya sehlabelo sa tshwarelo ya dibe tša gagwe. 9Barwa ba gagwe ba mo tlišetša madi, gomme a ina monwana wa gagwe go ona, a tlotša dinakana tša dikhutlo tša aletare, mme a tšhollela madi ao a šetšego thitong ya aletare. 10A tšhuma makhura, le dipshio, le mphapha wo moteletšana wa sebete aletareng, ka moo Morena a laetšego Moshe ka gona. 11Eupša nama le mokgopa a di tšhuma ka ntle ga mešaša.

12A hlaba kgapa ye e bego e le ya sehlabelo sa go tšhungwa ka moka. Barwa ba gagwe ba mo tlišetša madi, gomme a foka aletare ka ona mahlakoreng ka moka. 13Ba mo neela hlogo ya kgapa le ditho tše dingwe tša seruiwa seo, gomme a di tšhuma aletareng. 14Ke moka a hlatswa dikateng le meomo, gomme a di tšhuma aletareng gotee le sehlabelo se sa go tšhungwa ka moka.

15Ka morago ga moo a dira dihlabelo tša setšhaba. A tšea pudi ye e bego e tlile go dirwa sehlabelo sa tshwarelo ya dibe tša setšhaba, a e hlaba, a dira sehlabelo ka yona, bjalo ka ge a dirile ka sehlabelo sa tshwarelo ya dibe tša gagwe. 16A tliša le seruiwa sa sehlabelo sa go tšhungwa ka moka gomme a dira sehlabelo ka yona, go ya ka melawana ya sehlabelo seo. 17A tliša kabelo ya bupi a ntšha legoswi la bjona mme a di tšhuma aletareng. Se e be e le go tlaleletša sehlabelo sa go tšhungwa ka moka sa letšatši ka letšatši. 18

9:18
Lef. 3:1-11
A hlaba poo le kgapa e le sehlabelo sa kagišano sa setšhaba. Barwa ba gagwe ba mo tlišetša madi, mme a foka aletare ka ona mahlakoreng ka moka. 19A bea ditho tša makhura tša poo le tša kgapa, e lego mosela, le mabipi, le dipshio, le mphapha wo moteletšana wa sebete, 20godimo ga maumo a diruiwa tšeo. Ka morago ga moo a tšhuma makhura aletareng, 21mme a abela Morena maumo le dirope tša la go ja e le mpho ye e fiwago yena Morena ka tsela ye e itšeng, bjalo ka ge Moshe a laetše.

22

9:22
Num. 6:22-26
Ge a feditše go dira dihlabelo tšeo ka moka, a emišetša matsogo setšhabeng a se šegofatša, mme a theoga. 23Moshe le Arone ba tsena ka Tenteng ya bodulo bja Morena, gomme ge ba etšwa ba šegofatša setšhaba, mme seetša se se fahlago sa letago la Morena sa bonwa ke setšhaba ka moka. 24Ke moka Morena a romela mollo wa metša sehlabelo sa go tšhungwa ka moka le ditho tša makhura godimo ga aletare. Ge setšhaba se di bona, ka moka sa goa mme ba itahlela fase ka difahlego.

10

Sebe sa Nadaba le Abihu

101Barwa ba Arone, Nadaba le Abihu, ba tšea dibjana tša bona tša magala ba nokela magala, ba tšhela seorelo godimo ga ona, gomme ba a tliša go Morena. Fela mollo wo o be o se wa dumelelwa, ka gobane Morena o be a se a ba laela go o tliša. 2Ka bjako Morena a romela mollo, gomme wa ba tšhuma ba hwa gona moo pele ga gagwe. 3Moshe a re go Arone: “Se ke se Morena a bego a bolela ka sona ge a re: ‘Ka moka bao ba ntirelago ba swanetše go hlompha bokgethwa bja ka; ke tla utollela setšhaba sa ka letago la ka.’ ”10:3 “ke tla utollela setšhaba sa ka letago la ka” goba “setšhaba sa ka se swanetše go ntlhompha” Eupša Arone a ikhomolela.

4Moshe a bitša Mishaele le Elitsafane, barwa ba Usiele, rangwane wa Arone, a re go bona: “Tlang mo, le tlošeng ditopo tša bomorwarragolena Tenteng ye kgethwa, le di bee ka ntle ga mešaša.” 5Ba tla ba di kuka di sa le ka diaparong tša boprista ba di iša ka ntle ga mešaša, ka moo Moshe a laetšego ka gona.

6Ke moo Moshe a itšego go Arone le barwa ba gagwe, Eleasara le Ithamara: “Le se ke la tlogela meriri ya ba mahlafarara, goba la gagola diaparo tša lena. Ge le ka dira bjalo le tla hwa, gomme Morena o tla befelelwa setšhaba ka moka. Fela Baisraele ba gabolena ka moka bona ba dumeletšwe go ilela bahu ba ba bolailwego ka mollo woo Morena a o rometšego. 7Le se ke la tloga mojakong wa Tente gore le se hwe, ka gobane le beilwe baprista ka makhura a Morena a tlotšo.” Ba dira bjalo ka ge Moshe a be a ba laetše.

Melao ya baprista

8Morena a re go Arone: 9“Wena le barwa ba gago le se ke la tsena ka Tenteng ya bodulo bja ka le nwele beine goba bjala, gore le se hwe. Wo ke molao woo o swanetšego go phethwa ke ditlogolo tša gago ka moka. 10Le kgetholle tše dikgethwa go tše e sego tše dikgethwa, le tše di hlwekilego go tše di sego tša hlweka. 11Le ruteng setšhaba sa Israele melao ka moka ye ke le filego yona ka Moshe.”

12

10:12-13
Lef. 6:7-11
Moshe a re go Arone le go barwa ba gagwe ba babedi ba ba šetšego, Eleasara le Ithamara: “Tšeang kabelo ya bupi ye e šetšego mola dijong tše di abetšwego Morena, mme ka yona le direng senkgwa se se se nago komelo, gomme le se je ka lehlakoreng la aletare, ka gobane kabelo ye ke ye kgethwakgethwa. 13Le se jeng felong mo gokgethwa; ke seripa se e lego sa gago le barwa ba gago sa dijo tše di abetšwego Morena. Seo ke se Morena a ntaetšego sona. 14
10:14-15
Lef. 7:30-34
Gomme lena le ba malapa a lena le ka jela leumo le serope tšela di abelwago Morena e le mpho ye e fiwago yena, le kabelo ye e abelwago yena ka tsela ye e itšeng. Le ka di ja lefelong lefe le lefe le le hlweketšego tirelo. Diaba tše di filwe lena le bana ba lena e le seripa se e lego sa lena sa dihlabelo tša kagišano tša Baisraele. 15Ba tliše serope seo le leumo leo ka nako ya ge makhura a tlišwa e le sehlabelo go Morena. Diaba tše ke tša lena le bana ba lena go ya go ile, ka moo Morena a laetšego ka gona.”

16Moshe a botšiša ka pudi ya sehlabelo sa tshwarelo ya dibe, gomme a kwa gore e šetše e tšhumilwe. Ka gona a befelelwa Eleasara le Ithamara mme a ba botšiša a re: 17

10:17
Lef. 6:17-19
“Ke ka lebaka lang le se la ja sehlabelo sa tshwarelo ya dibe felong mo go kgethwa? Ke se sekgethwakgethwa, gomme Morena o le file sona gore le tloše sebe sa setšhaba go se boelanya le Morena. 18Ka ge madi a yona a se a tlišwa ka tenteng ye kgethwa, le be le swanetše go ja sehlabelo seo ka ntshe, ka moo ke laetšego ka gona.”

19Arone a mo fetola a re: “Ge nkabe ke lle sehlabelo seo lehono, a seo se be se tla kgahla Morena? Setšhaba se diretše Morena sehlabelo sa sona sa tshwarelo ya dibe le sehlabelo sa go tšhungwa ka moka lehono, le ge go le bjalo ke hlagetšwe ke tše šoro tše.” 20Ge Moshe a ekwa taba yeo, a kgotsofala.