Sepedi 2000 (NSO00)
6

Dihlabelo tša go tšhungwa ka moka

61Morena o laetše Moshe 2gore a fe Arone le barwa ba gagwe melawana ye e latelago ya dihlabelo tša go tšhungwa ka moka. Sehlabelo sa go tšhungwa ka moka se swanetše go tlogelwa aletareng bošego ka moka, mme mollo o tukišwe bošego bjohle. 3Ke moka moprista a apare seaparo sa gagwe sa lešela, le diaparo tša ka gare tša lešela, gomme a tloše melora ye e šetšego aletareng, a e bee ka thoko ga aletare. 4A apole diaparo tšeo tša gagwe, a apare tše dingwe, a ntšhetše melora ka ntle ga mešaša a e iše felong moo go hlweketšego tirelo. 5Mollo wola wa aletareng o fele o tukišwa, o se ke wa leswa wa tima. Mosong wo mongwe le wo mongwe moprista a beše dikgong go wona, a beakanye sehlabelo sa go tšhungwa ka moka godimo ga wona, gomme a tšhume makhura a sehlabelo sa kagišano. 6Ka mehla mollo o fele o tukišwa aletareng, o se ke wa leswa wa tima.

Dikabelo tša bupi

7Še melawana ya dikabelo tša bupi. Moprista wa Moarone a tlišetše Morena kabelo ya bupi pele ga aletare. 8Ke moka a ntšhe legoswi la bupi bjo bo hlakantšwego le makhura a mohlware, a tšee le seorelo sohle, mme a di tšhume aletareng go laetša gore tšohle di abetšwe Morena. Monkgo wa kabelo ye o tsefela Morena. 9Baprista ba je tšeo di šalago. Go apewe dinkgwa tše di se nago komelo ka tšona mme di lewe felong mo gokgethwa, e lego kgorong ya Tente ya bodulo bja Morena. 10-11Morena o ba file tšona gore e be seripa sa bona sa dikabelo tša bupi. Ke tše kgethwakgethwa go swana le dihlabelo tša tshwarelo ya dibe le dihlabelo tša tefelo ya tšona. Banna bohle ba e lego ditlogolo tša Arone ba ka di ja e le seaba sa bona go ya go ile sa dijo tše di abelwago Morena. Mang le mang yo a kgwathago kabelo ya bupi o tla tšhelwa madimabe ke maatla a bokgethwa bja yona.6:10-11,20 “tšhelwa madimabe ke maatla a bokgethwa bja yona.” Lebelela Eks. 29:37.

12Morena o file Moshe melawana ye e latelago 13ya go bea moprista wa Moarone. Ka letšatši leo a bewago ka lona, a tlišetše Morena bupi bja kilokramo e tee e le kabelo, bupi bjo bo lekanago le bja kabelo ya bupi ya letšatši ka letšatši, seripagare mosong le seripagare mantšiboa. 14Bo hlakanywe le makhura a mohlware, bo apewe ka pane, gomme bo šilwe bo tlišwe e le kabelo; wo ke monkgo wo o tsefelago Morena. 15Ka mehla mabakeng a a tlago kabelo ye e swanetše go dirwa ke ditlogolo tšohle tša Arone tše e lego Baprista ba Bagolo. E tšhungwe ka moka e le kabelo ya Morena. 16Go se be le se se lewago se se apeilwego ka kabelo ya moprista ya bupi; kabelo yeo ka moka e tšhungwe.

Dikabelo tša tshwarelo ya dibe

17Morena o laetše Moshe 18go fa Arone le barwa ba gagwe melawana ye e latelago ya dikabelo tša tshwarelo ya dibe. Seruiwa sa sehlabelo sa tshwarelo ya dibe se swanetše go hlabja moo go bolaelwago diruiwa tša dihlabelo tša go tšhungwa ka moka. Se ke sehlabelo se se kgethwakgethwa. 19Moprista yo a hlabago seruiwa a se jele felong mo go kgethwa, ka kgorong ya Tente ya bodulo bja Morena. 20Se se ka kgwathago nama ya seruiwa seo se tla tšhelwa madimabe ke maatla a bokgethwa bja yona. Ge seaparo se ka thantshelwa ke madi a seruiwa seo, se swanetše go hlatswiwa felong mo gokgethwa. 21Pitša ya letsopa yeo nama e apeilwego ka yona e swanetše go pšhatlwa, gomme ge go šomišitšwe pitša ya mphiri, e swanetše go gohlwa mme e tšokotšwe ka meetse. 22Monna yo mongwe le yo mongwe wa lapa la moprista a ka ja sehlabelo se; ke se kgethwakgethwa. 23Eupša ge madi a sehlabelo sa tshwarelo ya dibe a ka tsenywa ka Tenteng mme ka ona gwa boelanywa motho le Morena, sehlabelo seo se se ke sa lewa; se tšhungwe.

7

Dihlabelo tša tefelo ya dibe

71Melawana ya dihlabelo tše kgethwakgethwa tša tefelo ya dibe še. 2Seruiwa sa sehlabelo se se swanetše go hlabja moo diruiwa tša dihlabelo tša go tšhungwa ka moka di bolaelwago gona, gomme ka madi a sona go fokwe aletare mahlakoreng ka moka. 3Makhura a sona ka moka, a mosela, le mabipi, 4le dipshio le makhura a tšona, le mphapha wo moteletšana wa sebete a tšhungwe aletareng. 5Moprista a tšhume makhura ka moka aletareng e le sehlabelo go Morena. Ke sehlabelo sa tefelo ya dibe. 6Monna yo mongwe le yo mongwe wa lapa la moprista a ka se ja. Se swanetše go jelwa ka felo mo gokgethwa, ka gobane ke se sekgethwakgethwa.

7Go na le molawana o tee wo o amago sehlabelo sa tshwarelo ya dibe le sehlabelo sa tefelo ya tšona: nama ke ya moprista yo a dirago sehlabelo. 8Mokgopa wa seruiwa seo se bolaetšwego go ba sehlabelo sa go tšhungwa ka moka ke wa moprista yo a dirago sehlabelo. 9Kabelo ye nngwe le ye nngwe ya bupi – e ka ba dinkgwa tše di pakilwego ka ontong, goba tšohle tše di pakilwego ka pitša goba ka pane – ke ya moprista yo a e abetšego Morena. 10Fela dikabelo ka moka tša bupi tše di sego tša apewa, di hlakantšwe le makhura goba di se tša hlakanywa nao, ke tša baprista ba Baarone, gomme ba swanetše go di abelana ka go lekana.

Dihlabelo tša kagišano

11Še melawana ya dihlabelo tša kagišano tšeo di direlwago Morena. 12Ge motho a dira sehlabelo se e le sa go leboga Morena, a tliše seruiwa gotee le kabelo ya dinkgwa tše di apeilwego ntle le komelo: e ka ba tše di dirilwego ka bupi bjo bo hlakantšwego le makhura a mohlware, goba tša diphaphathiana tše di tšhatšhitšwego ka makhura a mohlware, goba tša go nyaka go swana le tšela di dirilwego ka bupi bjo bo hlakantšwego le makhura a mohlware. 13A di tliše le dinkgwa tše di tšhetšwego komelo. 14A tliše seripa se tee sa mohuta wo mongwe le wo mongwe wa senkgwa e le mpho ye e fiwago Morena ka tsela ye e itšeng; ke sa moprista yo a fokago aletare ka madi a sehlabelo. 15Nama ya sehlabelo seo e lewe ka letšatši leo go dirilwego sehlabelo ka lona; e se ke ya šadišwa go fihlela mosong wa letšatši le le latelago.

16Ge motho a dira sehlabelo sa kagišano e le go phethagatša keno goba e le sehlabelo sa gagwe sa go ithaopa, ga se gore nama yohle ya sona e tlemegile go lewa ka letšatši leo, eupša ye e ka šalago e ka lewa ka letšatši le le latelago. 17Nama ye e sa šetšego le ka letšatši la boraro e swanetše go tšhungwa. 18Ge ye nngwe ya yona e ka lewa ka letšatši la boraro, Modimo a ka se amogele sehlabelo sa monna yoo. Sehlabelo seo se ka se mo hole ka selo, eupša se tla tšewa gore se tšhilafetše, gomme yo a se jago o tla otlwa. 19Ge nama yeo e ka kgwathwa ke se sengwe se se tšhilafetšego, e se ke ya lewa, e tšhungwe.

Mang le mang yo a hlwekilego a ka ja nama yeo, 20eupša ge yo mongwe yo a sego a hlweka a ka e ja, o swanetše go kgaolwa setšhabeng sa gabo. 21Le gona, ge motho a ka ja nama ya sehlabelo se a kgwathile se sengwe se se sego sa hlweka, sa go tšwa mothong goba phoofolong, goba se sengwe se se tšhilafetšego, o swanetše go kgaolwa setšhabeng sa gabo.

22Morena o file Moshe melawana ye e latelago 23ya setšhaba sa Israele. Le se ke la ja makhura a kgomo goba a nku goba a pudi. 24Makhura a seruiwa seo se ikhwetšego ka bosona, goba seo se bolailwego ke dibata a se ke a lewa, eupša a ka šomišwa ka mererong ye mengwe. 25Motho yo a ka jago makhura a sehlabelo se se tšhumelwago Morena a kgaolwe setšhabeng sa gabo. 26

7:26-27
Gen. 9:4
Lef. 17:10-14
19:26
Doit. 12:16,23
15:23
Mo gongwe le mo gongwe mo Baisraele ba dulago gona ba se ke ba tsoga ba lle bobete bja dinonyana goba bja diphoofolo. 27Yo a ka tshelago molao wo a kgaolwe setšhabeng sa gabo.

28Morena o file Moshe melawana ye e latelago 29ya setšhaba sa Israele. Yo a dirago sehlabelo sa kagišano a tliše seripa sa sona e le mpho ye e itšeng go Morena, 30a se tliše ka boyena e le sehlabelo. A tliše makhura a sehlabelo seo le leumo la sona, gomme leumo le abelwe Morena e le mpho ye e fiwago yena ka tsela ye e itšeng. 31Moprista a tšhume makhura aletareng, eupša leumo lona e be la baprista. 32-33Serope sa la go ja sa sehlabelo seo se fiwe moprista yo a dirago sehlabelo ka madi le makhura a sehlabelo sa kagišano e le kabelo ye e abjago ka tsela ye e itšeng. 34Leumo la sehlabelo seo ke mpho ye e fiwago Morena ka tsela ye e itšeng, gomme serope sa la go ja le sona ke kabelo ye e abelwago Morena ka tsela ye e itšeng. Ke ditho tše Morena a di tšerego go setšhaba sa Israele mme a di fa baprista. Tše ke tše Baisraele ba swanetšego go di fa baprista ka dinako tšohle. 35Tše ke diripa tša dihlabelo tše di direlwago Morena tšeo di filwego Arone le barwa ba gagwe ka letšatši lela ba beilwego baprista ka lona. 36Ka letšatši leo Morena o laetše Baisraele gore ba ba fe diripa tše tša sehlabelo. Ke molawana wo ba swanetšego go o phetha ka dinako tšohle.

37Yeo ke melawana ya dihlabelo tša go tšhungwa ka moka, le dikabelo tša bupi, le dihlabelo tša tshwarelo ya dibe, le dihlabelo tša tefelo ya tšona, le dihlabelo tša go bewa ga baprista, le dihlabelo tša kagišano. 38Morena o file Moshe melawana ye thabeng ya Sinai kua lešokeng, ka letšatši le a boditšego Baisraele gore ba direle yena Morena dihlabelo le dikabelo.

8

Arone le barwa ba gagwe ba bewa baprista

(Eks. 29:1-37)

81Morena o rile go Moshe: 2“Tšea Arone le barwa ba gagwe o ba iše mojakong wa Tente ya bodulo bja ka, o tliše le diaparo tša boprista le makhura a tlotšo, le powana ya sehlabelo sa tshwarelo ya dibe, le dikgapa tše pedi, le seroto sa dinkgwa tše di se nago komelo. 3Ke moka o kgobokanye setšhaba ka moka fao.”

4Moshe a dira ka mo Morena a mo laetšego ka gona, gomme ge setšhaba se bokane, 5a re go bona: “Se ke tlilego go se dira bjale ke se Morena a laetšego gore se dirwe.”

6Moshe a batametša Arone le barwa ba gagwe go yena mme a ba hlapiša. 7A apeša Arone hempe le phurabura, a mo tlema letheka ka lepanta la bodiredi. A mo apeša seaparo se sekgethwa,8:7 “seaparo se sekgethwa” Lebelela Eks. 25:7. gomme a se tlema lethekeng ka lepanta la sona le le logilwego gabotse. 8A mo apeša phaphathiana ya sehubeng, gomme a bea Urime le Tumime ka gare ga yona. 9A mo rweša tuku ya hlogo, a tlemelela go yona mo phatleng sekgabišo se sekgethwa sa gauta, ka moo Morena a mo laetšego ka gona.

10A tšea makhura a tlotšo a tlotša Tente ya bodulo bja Morena le tšohle tše di bego di le ka go yona, mme ka go dira bjalo a di kgethwafaletša Morena. 11A tšea makhura a mangwe a foka aletare ka ona gašupa, a foka le ditlabakelo tša yona, le sebjana sa go hlapela le thito ya sona, gore a di kgethwafaletše Morena. 12A bea Arone moprista ka go mo tlotša hlogo ka makhura ao. 13Ke moka a batametša barwa ba Arone go yena mme a ba apeša dihempe, a ba tlema matheka ka mapanta a bodiredi, mme a ba rweša dikefana, ka moo Morena a laetšego ka gona.

14Ke mo a tlišitšego powana ya sehlabelo sa tshwarelo ya dibe, gomme Arone le barwa ba gagwe ba bea diatla godimo ga hlogo ya yona. 15Moshe a e hlaba, gomme a tšea madi a mangwe a yona a tlotša dinakana tša dikhutlo tša aletare ka monwana, gore a hlwekiše aletare. Madi a a šetšego a a tšholla thitong ya aletare. Ka tiro yeo ya go boelanya motho le Morena a kgethwafatša aletare. 16A ntšha mabipi ka moka, le mphapha wo moteletšana wa sebete, le dipshio le makhura a a lego go tšona, gomme a di tšhuma aletareng. 17A tšea poo yeo ka moka le mokgopa wa yona le nama le mošwang, a di tšhuma ka ntle ga mešaša, ka moo Morena a laetšego ka gona.

18A tliša kgapa ya sehlabelo sa go tšhungwa ka moka, gomme Arone le barwa ba gagwe ba bea diatla godimo ga hlogo ya yona. 19Moshe a e hlaba, gomme a foka aletare ka madi a yona mahlakoreng ka moka. 20-21A phakologanya kgapa yeo, a hlatswa dikateng le meomo, gomme a tšhuma hlogo ya yona le makhura le tšohle tše di šetšego aletareng, ka wona mokgwa woo Morena a laetšego. Sehlabelo se sa go tšhungwa ka moka se be se diretšwe Morena, gomme monkgo wa sona wa mo tsefela.

22Moshe a tliša kgapa ya bobedi ye e bego e le ya go bewa ga baprista, gomme Arone le barwa ba gagwe ba bea diatla godimo ga hlogo ya yona. 23Moshe a e hlaba, gomme a tšea madi a mangwe a yona a tlotša lerephu la tsebe ya la go ja ya Arone, le monwana wa gagwe wo mogolo wa seatla sa la go ja, le monwana wa gagwe wo mogolo wa leoto la go ja. 24A batametša barwa ba Arone go yena, gomme a tšea madi a mangwe a tlotša marephu a ditsebe tša bona tša la go ja, le menwana ya bona ye megolo ya diatla tša la go ja, le menwana ya bona ye megolo ya maoto a la go ja ka ona. A foka aletare ka madi a a šetšego mahlakoreng ka moka. 25A tšea makhura, le mosela, le mabipi ka moka, le mphapha wo moteletšana wa sebete, le dipshio le makhura a a lego go tšona, le serope sa la go ja. 26Ke moo a tšerego senkgwa se tee serotong sa dinkgwa tše di se nago komelo tše di abetšwego Morena, se tee se se dirilwego ka makhura a mohlware, le senkgwa se tee sa phaphathiana, gomme a di bea godimo ga makhura le serope sa la go ja. 27A bea dijo tše ka moka ka diatleng tša Arone le tša barwa ba gagwe, gomme ba di abela Morena e le mpho ye e fiwago yena ka tsela ye e itšeng. 28A tšea dijo tšeo go bona mme a di tšhuma aletareng, gotee le sehlabelo sa go tšhungwa ka moka, e le sehlabelo sa go bea baprista. Sehlabelo se se be se diretšwe Morena, gomme monkgo wa sona wa mo tsefela. 29Ke moo Moshe a tšerego leumo a le abela Morena e le mpho ye e fiwago yena ka tsela ye e itšeng. E ile ya ba setho sa Moshe sa kgapa yela ya go bewa ga baprista. Moshe a dira tšohle ka moo Morena a laetšego ka gona.

30A tšea makhura a mangwe a tlotšo le madi a mangwe a a bego a le aletareng, a foka Arone le barwa ba gagwe le diaparo tša bona ka ona. Ka tsela ye a ba kgethwafatša gotee le diaparo tša bona.

31A re go Arone le barwa ba gagwe: “Tšeang nama ye le e iše mojakong wa Tente ya bodulo bja Morena, le e apee, le e jele fao gotee le dinkgwa tšela di lego ka serotong sa dikabelo tša ge go bewa ga baprista, ka moo Morena a laetšego ka gona. 32Nama ye e ka šalago goba senkgwa le e tšhume. 33Le se ke la tloga mojakong wa Tente pele matšatši a a šupago a ditirelo tša go bewa boprista ga lena a fela. 34Morena o re laetše go dira se re se dirilego lehono gore le boelanywe le yena. 35Le swanetše go dula mojakong wa Tente ya bodulo bja Morena matšatši a a šupago bošego le mosegare, le dira tše Morena a le laetšego. Ge le ka se dire bjalo, le tla hwa. Se ke se Morena a ntaetšego sona.” 36Ka gona Arone le barwa ba gagwe ba dira tšohle tše Morena a di laetšego ka Moshe.