Sepedi 2000 (NSO00)
6

Dihlabelo tša go tšhungwa ka moka

61Morena o laetše Moshe 2gore a fe Arone le barwa ba gagwe melawana ye e latelago ya dihlabelo tša go tšhungwa ka moka. Sehlabelo sa go tšhungwa ka moka se swanetše go tlogelwa aletareng bošego ka moka, mme mollo o tukišwe bošego bjohle. 3Ke moka moprista a apare seaparo sa gagwe sa lešela, le diaparo tša ka gare tša lešela, gomme a tloše melora ye e šetšego aletareng, a e bee ka thoko ga aletare. 4A apole diaparo tšeo tša gagwe, a apare tše dingwe, a ntšhetše melora ka ntle ga mešaša a e iše felong moo go hlweketšego tirelo. 5Mollo wola wa aletareng o fele o tukišwa, o se ke wa leswa wa tima. Mosong wo mongwe le wo mongwe moprista a beše dikgong go wona, a beakanye sehlabelo sa go tšhungwa ka moka godimo ga wona, gomme a tšhume makhura a sehlabelo sa kagišano. 6Ka mehla mollo o fele o tukišwa aletareng, o se ke wa leswa wa tima.

Dikabelo tša bupi

7Še melawana ya dikabelo tša bupi. Moprista wa Moarone a tlišetše Morena kabelo ya bupi pele ga aletare. 8Ke moka a ntšhe legoswi la bupi bjo bo hlakantšwego le makhura a mohlware, a tšee le seorelo sohle, mme a di tšhume aletareng go laetša gore tšohle di abetšwe Morena. Monkgo wa kabelo ye o tsefela Morena. 9Baprista ba je tšeo di šalago. Go apewe dinkgwa tše di se nago komelo ka tšona mme di lewe felong mo gokgethwa, e lego kgorong ya Tente ya bodulo bja Morena. 10-11Morena o ba file tšona gore e be seripa sa bona sa dikabelo tša bupi. Ke tše kgethwakgethwa go swana le dihlabelo tša tshwarelo ya dibe le dihlabelo tša tefelo ya tšona. Banna bohle ba e lego ditlogolo tša Arone ba ka di ja e le seaba sa bona go ya go ile sa dijo tše di abelwago Morena. Mang le mang yo a kgwathago kabelo ya bupi o tla tšhelwa madimabe ke maatla a bokgethwa bja yona.6:10-11,20 “tšhelwa madimabe ke maatla a bokgethwa bja yona.” Lebelela Eks. 29:37.

12Morena o file Moshe melawana ye e latelago 13ya go bea moprista wa Moarone. Ka letšatši leo a bewago ka lona, a tlišetše Morena bupi bja kilokramo e tee e le kabelo, bupi bjo bo lekanago le bja kabelo ya bupi ya letšatši ka letšatši, seripagare mosong le seripagare mantšiboa. 14Bo hlakanywe le makhura a mohlware, bo apewe ka pane, gomme bo šilwe bo tlišwe e le kabelo; wo ke monkgo wo o tsefelago Morena. 15Ka mehla mabakeng a a tlago kabelo ye e swanetše go dirwa ke ditlogolo tšohle tša Arone tše e lego Baprista ba Bagolo. E tšhungwe ka moka e le kabelo ya Morena. 16Go se be le se se lewago se se apeilwego ka kabelo ya moprista ya bupi; kabelo yeo ka moka e tšhungwe.

Dikabelo tša tshwarelo ya dibe

17Morena o laetše Moshe 18go fa Arone le barwa ba gagwe melawana ye e latelago ya dikabelo tša tshwarelo ya dibe. Seruiwa sa sehlabelo sa tshwarelo ya dibe se swanetše go hlabja moo go bolaelwago diruiwa tša dihlabelo tša go tšhungwa ka moka. Se ke sehlabelo se se kgethwakgethwa. 19Moprista yo a hlabago seruiwa a se jele felong mo go kgethwa, ka kgorong ya Tente ya bodulo bja Morena. 20Se se ka kgwathago nama ya seruiwa seo se tla tšhelwa madimabe ke maatla a bokgethwa bja yona. Ge seaparo se ka thantshelwa ke madi a seruiwa seo, se swanetše go hlatswiwa felong mo gokgethwa. 21Pitša ya letsopa yeo nama e apeilwego ka yona e swanetše go pšhatlwa, gomme ge go šomišitšwe pitša ya mphiri, e swanetše go gohlwa mme e tšokotšwe ka meetse. 22Monna yo mongwe le yo mongwe wa lapa la moprista a ka ja sehlabelo se; ke se kgethwakgethwa. 23Eupša ge madi a sehlabelo sa tshwarelo ya dibe a ka tsenywa ka Tenteng mme ka ona gwa boelanywa motho le Morena, sehlabelo seo se se ke sa lewa; se tšhungwe.