Sepedi 2000 (NSO00)
5

Melato ye e lebanwego ke dihlabelo tša tshwarelo ya dibe

51Dihlabelo tša tshwarelo ya dibe di nyakega melatong ye e latelago.

Ge motho a biditšwe phatlalatša go tlo ba hlatse kgorong ya tsheko gomme a se ke a bolela se a se bonego goba a se kwelego, o na le molato.

2Ge motho a ka kgwatha selo se se tšhilafetšego a se a ikemišetša, se se bjalo ka phoofolo goba segagabi se se hwilego, o tšhilafetše mme o na le molato ge a seno bona se a se dirilego.

3Ge motho a ka kgwatha selo se se tšhilafetšego sa go tšwa mothong a se a ikemišetša, e ka ba eng goba eng, o na le molato ge a seno bona se a se dirilego.

4Ge motho a ka ena a se a nagana gabotse go dira selo, e ka ba se sebotse goba se sebe, o na le molato ge a seno bona se a se dirilego.

5Ge motho a ne molato, o swanetše go ipolela sebe seo, 6gomme a tlišetše Morena kwanyana ya tshadi goba pudi ya tshadi e be selefa sa molato wa sebe seo sa gagwe. Moprista a boelanye motho yoo le Morena ka sehlabelo se, ka ge a be a dirile sebe.

7Ge motho a se na le kwanyana goba putšane, a tlišetše Morena mekuru ye mebedi goba maeba a mabedi e be selefa sa sebe sa gagwe; le lengwe e be sehlabelo sa tshwarelo ya dibe, mme le lengwe e be sehlabelo sa go tšhungwa ka moka. 8A a tliše go moprista yo a swanetšego go dira sehlabelo sa tshwarelo ya dibe ka nonyana ya pele. A le phetle molala a sa le kgaole hlogo, 9gomme a fokele madi a mangwe a lona ka thoko ya aletare. Madi ao a šetšego a gamolelwe thitong ya aletare. Se ke sehlabelo sa tshwarelo ya dibe. 10Ka morago a dire sehlabelo sa go tšhungwa ka moka ka nonyana ya bobedi, go ya ka molao. Ka tsela ye moprista a boelanye motho yoo le Morena ka ge a be a dirile sebe, gomme o tla lebalelwa.

11Ge motho a se ne mekuru ye mebedi goba maeba a mabedi, a tliše bupi bja kilokramo e tee e le kabelo ya go tloša dibe. A se ke a bo tšhela makhura a mohlware goba seorelo, ka gobane ke kabelo ya tshwarelo ya dibe. 12A bo tliše go moprista yo a swanetšego go ntšha legoswi la bjona go laetša gore ka moka ga bjona bo abetšwe Morena. Bupi bjoo bja legoswi a bo tšhume aletareng e le kabelo. Ke kabelo ya tshwarelo ya dibe. 13Ka tsela ye moprista a boelanye motho yoo le Morena ka ge a be a dirile dibe tšeo ka moka, gomme motho yoo o tla lebalelwa. Bupi bjo bo šetšego ke bja moprista, go ya ka molao wa kabelo ya bupi.

Dihlabelo tša tefelo ya dibe

14Morena o file Moshe melawana ye. 15Ge motho a ka tshela molao a dira sebe a se a ikemišetša ka go se tšhele metšhelo ye mekgethwa ya Morena, a tliše kgapa goba phooko ye e se nago bosodi e le selefa sa gagwe go Morena. Theko ya yona e bewe ka dipapetlana tša silibera ye e etšwego go ya ka boima bja papetlana ya silibera ya ka Felo mo Gokgethwa. 16O tlemegile go tšhela metšhelo ye a šitilwego ke go e tšhela, gomme godimo ga moo a lefe le karolo ya bohlano ya yona. A e fe moprista, gomme ka go hlaba sehuswane seo e le sehlabelo sa tshwarelo ya dibe, moprista a boelanye motho yoo le Morena, gomme o tla lebalelwa.

17Ge motho a ka dira sebe a se a ikemišetša ka go dira se se iletšwago ke Morena, o tla ba le molato, mme o swanetše go lefa molato woo. 18A tliše kgapa goba phooko ye e se nago bosodi go moprista e le kabelo ya tefelo ya dibe. Theko ya yona e bewe ka dipapetlana tša silibera ye e etšwego go ya ka boima bja papetlana ya silibera ya ka Felo mo Gokgethwa. Ka go dira sehlabelo ka sehuswane seo, moprista a boelanye motho yoo le Morena ka ge a be a dirile sebe, gomme o tla lebalelwa. 19Ke sehlabelo sa tefelo ya dibe se motho yoo a swanetšego go se dira ka ge a senyeditše Morena.

20

5:20-26
Num. 5:5-8
Morena o file Moshe melawana ye. 21Ge motho a senyeditše Morena ka go latola gore Moisraelekayena o kile a mo neela selo gore a mo lotele sona, goba ka go mo utswetša, goba ka go mo amoga selo, 22goba ka go bolela maaka ka selo se se timetšego mme a ena gore ga se a se thwala, goba a ena ka maaka ka sebe se a se dirilego, go swanetše go dirwa sehlabelo. 23-24Ge motho a dirile sebe se sebjalo, a lefe seo a se hweditšego ka bomenetša bja mohuta woo. Ka letšatši leo a bonwego molato ka lona, o swanetše go lefa mong wa selo ka botlalo; godimo ga moo a be a mo lefe le karolo ya bohlano ya sona. 25A tliše kgapa goba phooko ye e se nago bosodi go moprista e le sehlabelo sa tefo go Morena. Theko ya yona e bewe ka dipapetlana tša silibera ye e etšwego go ya ka boima bja papetlana ya silibera ya ka Felo mo Gokgethwa. 26Ka sehlabelo se moprista a boelanye motho yoo le Morena ka ge a be a dirile sebe, gomme o tla lebalelwa.

6

Dihlabelo tša go tšhungwa ka moka

61Morena o laetše Moshe 2gore a fe Arone le barwa ba gagwe melawana ye e latelago ya dihlabelo tša go tšhungwa ka moka. Sehlabelo sa go tšhungwa ka moka se swanetše go tlogelwa aletareng bošego ka moka, mme mollo o tukišwe bošego bjohle. 3Ke moka moprista a apare seaparo sa gagwe sa lešela, le diaparo tša ka gare tša lešela, gomme a tloše melora ye e šetšego aletareng, a e bee ka thoko ga aletare. 4A apole diaparo tšeo tša gagwe, a apare tše dingwe, a ntšhetše melora ka ntle ga mešaša a e iše felong moo go hlweketšego tirelo. 5Mollo wola wa aletareng o fele o tukišwa, o se ke wa leswa wa tima. Mosong wo mongwe le wo mongwe moprista a beše dikgong go wona, a beakanye sehlabelo sa go tšhungwa ka moka godimo ga wona, gomme a tšhume makhura a sehlabelo sa kagišano. 6Ka mehla mollo o fele o tukišwa aletareng, o se ke wa leswa wa tima.

Dikabelo tša bupi

7Še melawana ya dikabelo tša bupi. Moprista wa Moarone a tlišetše Morena kabelo ya bupi pele ga aletare. 8Ke moka a ntšhe legoswi la bupi bjo bo hlakantšwego le makhura a mohlware, a tšee le seorelo sohle, mme a di tšhume aletareng go laetša gore tšohle di abetšwe Morena. Monkgo wa kabelo ye o tsefela Morena. 9Baprista ba je tšeo di šalago. Go apewe dinkgwa tše di se nago komelo ka tšona mme di lewe felong mo gokgethwa, e lego kgorong ya Tente ya bodulo bja Morena. 10-11Morena o ba file tšona gore e be seripa sa bona sa dikabelo tša bupi. Ke tše kgethwakgethwa go swana le dihlabelo tša tshwarelo ya dibe le dihlabelo tša tefelo ya tšona. Banna bohle ba e lego ditlogolo tša Arone ba ka di ja e le seaba sa bona go ya go ile sa dijo tše di abelwago Morena. Mang le mang yo a kgwathago kabelo ya bupi o tla tšhelwa madimabe ke maatla a bokgethwa bja yona.6:10-11,20 “tšhelwa madimabe ke maatla a bokgethwa bja yona.” Lebelela Eks. 29:37.

12Morena o file Moshe melawana ye e latelago 13ya go bea moprista wa Moarone. Ka letšatši leo a bewago ka lona, a tlišetše Morena bupi bja kilokramo e tee e le kabelo, bupi bjo bo lekanago le bja kabelo ya bupi ya letšatši ka letšatši, seripagare mosong le seripagare mantšiboa. 14Bo hlakanywe le makhura a mohlware, bo apewe ka pane, gomme bo šilwe bo tlišwe e le kabelo; wo ke monkgo wo o tsefelago Morena. 15Ka mehla mabakeng a a tlago kabelo ye e swanetše go dirwa ke ditlogolo tšohle tša Arone tše e lego Baprista ba Bagolo. E tšhungwe ka moka e le kabelo ya Morena. 16Go se be le se se lewago se se apeilwego ka kabelo ya moprista ya bupi; kabelo yeo ka moka e tšhungwe.

Dikabelo tša tshwarelo ya dibe

17Morena o laetše Moshe 18go fa Arone le barwa ba gagwe melawana ye e latelago ya dikabelo tša tshwarelo ya dibe. Seruiwa sa sehlabelo sa tshwarelo ya dibe se swanetše go hlabja moo go bolaelwago diruiwa tša dihlabelo tša go tšhungwa ka moka. Se ke sehlabelo se se kgethwakgethwa. 19Moprista yo a hlabago seruiwa a se jele felong mo go kgethwa, ka kgorong ya Tente ya bodulo bja Morena. 20Se se ka kgwathago nama ya seruiwa seo se tla tšhelwa madimabe ke maatla a bokgethwa bja yona. Ge seaparo se ka thantshelwa ke madi a seruiwa seo, se swanetše go hlatswiwa felong mo gokgethwa. 21Pitša ya letsopa yeo nama e apeilwego ka yona e swanetše go pšhatlwa, gomme ge go šomišitšwe pitša ya mphiri, e swanetše go gohlwa mme e tšokotšwe ka meetse. 22Monna yo mongwe le yo mongwe wa lapa la moprista a ka ja sehlabelo se; ke se kgethwakgethwa. 23Eupša ge madi a sehlabelo sa tshwarelo ya dibe a ka tsenywa ka Tenteng mme ka ona gwa boelanywa motho le Morena, sehlabelo seo se se ke sa lewa; se tšhungwe.

7

Dihlabelo tša tefelo ya dibe

71Melawana ya dihlabelo tše kgethwakgethwa tša tefelo ya dibe še. 2Seruiwa sa sehlabelo se se swanetše go hlabja moo diruiwa tša dihlabelo tša go tšhungwa ka moka di bolaelwago gona, gomme ka madi a sona go fokwe aletare mahlakoreng ka moka. 3Makhura a sona ka moka, a mosela, le mabipi, 4le dipshio le makhura a tšona, le mphapha wo moteletšana wa sebete a tšhungwe aletareng. 5Moprista a tšhume makhura ka moka aletareng e le sehlabelo go Morena. Ke sehlabelo sa tefelo ya dibe. 6Monna yo mongwe le yo mongwe wa lapa la moprista a ka se ja. Se swanetše go jelwa ka felo mo gokgethwa, ka gobane ke se sekgethwakgethwa.

7Go na le molawana o tee wo o amago sehlabelo sa tshwarelo ya dibe le sehlabelo sa tefelo ya tšona: nama ke ya moprista yo a dirago sehlabelo. 8Mokgopa wa seruiwa seo se bolaetšwego go ba sehlabelo sa go tšhungwa ka moka ke wa moprista yo a dirago sehlabelo. 9Kabelo ye nngwe le ye nngwe ya bupi – e ka ba dinkgwa tše di pakilwego ka ontong, goba tšohle tše di pakilwego ka pitša goba ka pane – ke ya moprista yo a e abetšego Morena. 10Fela dikabelo ka moka tša bupi tše di sego tša apewa, di hlakantšwe le makhura goba di se tša hlakanywa nao, ke tša baprista ba Baarone, gomme ba swanetše go di abelana ka go lekana.

Dihlabelo tša kagišano

11Še melawana ya dihlabelo tša kagišano tšeo di direlwago Morena. 12Ge motho a dira sehlabelo se e le sa go leboga Morena, a tliše seruiwa gotee le kabelo ya dinkgwa tše di apeilwego ntle le komelo: e ka ba tše di dirilwego ka bupi bjo bo hlakantšwego le makhura a mohlware, goba tša diphaphathiana tše di tšhatšhitšwego ka makhura a mohlware, goba tša go nyaka go swana le tšela di dirilwego ka bupi bjo bo hlakantšwego le makhura a mohlware. 13A di tliše le dinkgwa tše di tšhetšwego komelo. 14A tliše seripa se tee sa mohuta wo mongwe le wo mongwe wa senkgwa e le mpho ye e fiwago Morena ka tsela ye e itšeng; ke sa moprista yo a fokago aletare ka madi a sehlabelo. 15Nama ya sehlabelo seo e lewe ka letšatši leo go dirilwego sehlabelo ka lona; e se ke ya šadišwa go fihlela mosong wa letšatši le le latelago.

16Ge motho a dira sehlabelo sa kagišano e le go phethagatša keno goba e le sehlabelo sa gagwe sa go ithaopa, ga se gore nama yohle ya sona e tlemegile go lewa ka letšatši leo, eupša ye e ka šalago e ka lewa ka letšatši le le latelago. 17Nama ye e sa šetšego le ka letšatši la boraro e swanetše go tšhungwa. 18Ge ye nngwe ya yona e ka lewa ka letšatši la boraro, Modimo a ka se amogele sehlabelo sa monna yoo. Sehlabelo seo se ka se mo hole ka selo, eupša se tla tšewa gore se tšhilafetše, gomme yo a se jago o tla otlwa. 19Ge nama yeo e ka kgwathwa ke se sengwe se se tšhilafetšego, e se ke ya lewa, e tšhungwe.

Mang le mang yo a hlwekilego a ka ja nama yeo, 20eupša ge yo mongwe yo a sego a hlweka a ka e ja, o swanetše go kgaolwa setšhabeng sa gabo. 21Le gona, ge motho a ka ja nama ya sehlabelo se a kgwathile se sengwe se se sego sa hlweka, sa go tšwa mothong goba phoofolong, goba se sengwe se se tšhilafetšego, o swanetše go kgaolwa setšhabeng sa gabo.

22Morena o file Moshe melawana ye e latelago 23ya setšhaba sa Israele. Le se ke la ja makhura a kgomo goba a nku goba a pudi. 24Makhura a seruiwa seo se ikhwetšego ka bosona, goba seo se bolailwego ke dibata a se ke a lewa, eupša a ka šomišwa ka mererong ye mengwe. 25Motho yo a ka jago makhura a sehlabelo se se tšhumelwago Morena a kgaolwe setšhabeng sa gabo. 26

7:26-27
Gen. 9:4
Lef. 17:10-14
19:26
Doit. 12:16,23
15:23
Mo gongwe le mo gongwe mo Baisraele ba dulago gona ba se ke ba tsoga ba lle bobete bja dinonyana goba bja diphoofolo. 27Yo a ka tshelago molao wo a kgaolwe setšhabeng sa gabo.

28Morena o file Moshe melawana ye e latelago 29ya setšhaba sa Israele. Yo a dirago sehlabelo sa kagišano a tliše seripa sa sona e le mpho ye e itšeng go Morena, 30a se tliše ka boyena e le sehlabelo. A tliše makhura a sehlabelo seo le leumo la sona, gomme leumo le abelwe Morena e le mpho ye e fiwago yena ka tsela ye e itšeng. 31Moprista a tšhume makhura aletareng, eupša leumo lona e be la baprista. 32-33Serope sa la go ja sa sehlabelo seo se fiwe moprista yo a dirago sehlabelo ka madi le makhura a sehlabelo sa kagišano e le kabelo ye e abjago ka tsela ye e itšeng. 34Leumo la sehlabelo seo ke mpho ye e fiwago Morena ka tsela ye e itšeng, gomme serope sa la go ja le sona ke kabelo ye e abelwago Morena ka tsela ye e itšeng. Ke ditho tše Morena a di tšerego go setšhaba sa Israele mme a di fa baprista. Tše ke tše Baisraele ba swanetšego go di fa baprista ka dinako tšohle. 35Tše ke diripa tša dihlabelo tše di direlwago Morena tšeo di filwego Arone le barwa ba gagwe ka letšatši lela ba beilwego baprista ka lona. 36Ka letšatši leo Morena o laetše Baisraele gore ba ba fe diripa tše tša sehlabelo. Ke molawana wo ba swanetšego go o phetha ka dinako tšohle.

37Yeo ke melawana ya dihlabelo tša go tšhungwa ka moka, le dikabelo tša bupi, le dihlabelo tša tshwarelo ya dibe, le dihlabelo tša tefelo ya tšona, le dihlabelo tša go bewa ga baprista, le dihlabelo tša kagišano. 38Morena o file Moshe melawana ye thabeng ya Sinai kua lešokeng, ka letšatši le a boditšego Baisraele gore ba direle yena Morena dihlabelo le dikabelo.