Sepedi 2000 (NSO00)
4

Dihlabelo tša tshwarelo ya dibe tše e sego tša ka boomo

41Morena o laetše Moshe 2gore a botše Baisraele gore ge yo mongwe a ka dira sebe a tshela ye nngwe ya ditaelo tša Morena a se a ikemišetša, o swanetše go phetha melawana ye e latelago.

3Ge sebe se dirilwe ke Moprista yo Mogolo, ka fao a obela setšhaba molato, a tliše powana ye e se nago bosodi mme a e hlabele Morena ka lebaka la sebe sa gagwe. 4A e tliše mojakong wa Tente ya bodulo bja Morena, a bee seatla godimo ga hlogo ya yona, gomme a e hlabe moo pele ga Morena. 5Moprista yo Mogolo a tšee madi a mangwe a poo, a tsene nao Tenteng. 6A ine monwana mading, gomme a a fokele gašupa pele ga seširo se sekgethwa. 7A tlotše dinakana tša dikhutlo tša aletare ya seorelo ka gare ga Tente ka madi a mangwe. A tšhollele madi a a šetšego thitong ya aletare ya dihlabelo ye e lego mojakong wa Tente. 8A ntšhe makhura ka moka a poo yeo, le mabipi, 9le dipshio le makhura a a lego go tšona, le mphapha wo moteletšana wa sebete. 10Moprista a tšee ditho tšeo a di tšhume aletareng ya dihlabelo. Ditho tšeo di ntšhwago di swane le tšela di ntšhwago sehlabelong sa kagišano. 11Eupša mokgopa wa yona, le nama ya yona ka moka, le hlogo ya yona, le maoto a yona, le dikateng tša yona gotee le mošwang, 12tšohle a di ntšhe mešašeng a di iše lefelong le le hlweketšego tirelo moo go tšhollwago melora, gomme fao a di tšhume ka mollo wa dikgong.

13Ge sebe se dirilwe ke setšhaba ka moka sa Israele, gomme sa ba le molato wa go tshela ye nngwe ya ditaelo tša Morena se se sa ikemišetša, 14ge sebe se seno tsebja, setšhaba se tliše powana e be sehlabelo sa tshwarelo ya dibe. Se e tliše Tenteng ya bodulo bja Morena; 15bagolo ba setšhaba ba bee diatla godimo ga hlogo ya yona, gomme e hlabje moo pele ga Morena. 16Moprista yo Mogolo a iše madi a mangwe a yona ka Tenteng, 17a ine monwana go ona gomme a a fokele gašupa pele ga seširo. 18A tlotše dinakana tša dikhutlo tša aletare ya seorelo ye e lego ka gare ga Tente ka madi a mangwe a yona, gomme a tšhollele a a šetšego thitong ya aletare ya dihlabelo ye e lego mojakong wa Tente. 19A tšee makhura ka moka a yona a a tšhume aletareng. 20A dire ka poo ye ka wona mokgwa woo a dirago ka poo ya sehlabelo sa tshwarelo ya dibe, mme ka tsela ye a boelanye setšhaba le Morena ka ge ba be ba dirile sebe, gomme ba tla lebalelwa. 21Ka morago a ntšhetše poo yeo ka ntle ga mešaša, gomme a e tšhume ka wona mokgwa woo a tšhumago poo yeo e hlabjago ka lebaka la sa gagwe sebe. Se ke sehlabelo sa go tloša sebe sa setšhaba.

22Ge sebe se dirilwe ke mmuši, mme a ba le molato wa go tshela ye nngwe ya ditaelo tša Morena a se a ikemišetša, 23ge a seno tsebišwa sebe seo, a tliše phooko ye e se nago bosodi e be sehlabelo sa gagwe. 24A bee seatla godimo ga hlogo ya yona, gomme a e bolaele moo diruiwa tša dihlabelo tša go tšhungwa ka moka di bolaelwago gona. Se ke sehlabelo sa go tloša dibe. 25Moprista a ine monwana mading a phooko yeo, a tlotše dinakana tša dikhutlo tša aletare ya dihlabelo ka ona, gomme ao a šalago a a tšhollele thitong ya aletare. 26A tšhume makhura a yona ka moka aletareng, ka wona mokgwa woo a tšhumago makhura a diruiwa tšeo di bolaetšwego go ba dihlabelo tša kagišano. Ka sehlabelo se sa sebe moprista a boelanye mmuši le Morena ka ge mmuši a be a dirile sebe, gomme o tla lebalelwa.

27

4:27-31
Num. 15:27-28
Ge sebe se dirilwe ke mothofela, mme a ba le molato wa go tshela ye nngwe ya ditaelo tša Morena a se a ikemišetša, 28ge a seno tsebišwa sebe seo, a tliše pudi ya tshadi ye e se nago bosodi e be sehlabelo sa gagwe. 29A bee seatla godimo ga hlogo ya yona, gomme a e hlabe moo go bolaelwago diruiwa tša dihlabelo tša go tšhungwa ka moka. 30Moprista a ine monwana mading a pudi yeo, a tlotše dinakana tša dikhutlo tša aletare, gomme a a šetšego a a tšhollele thitong ya aletare. 31A tloše makhura ka moka go yona, bjalo ka ge makhura a diruiwa tše di bolailwego go ba dihlabelo tša kagišano a tlošwa, gomme a a tšhume aletareng go dira monkgo wo o tsefelago Morena. Ka sehlabelo se sa sebe moprista a boelanye motho yoo le Morena, gomme motho yoo o tla lebalelwa.

32Ge motho a tliša kwanyana e le sehlabelo sa tshwarelo ya dibe, e be ya tshadi ye e se nago bosodi. 33A bee seatla godimo ga hlogo ya yona gomme a e hlabe moo diruiwa tša dihlabelo tša go tšhungwa ka moka di bolaelwago gona. 34Moprista a ine monwana mading a kwanyana yeo, a tlotše dinakana tša dikhutlo tša aletare ka ona, gomme ao a šetšego a a tšhollele thitong ya aletare. 35A tloše makhura a yona ka moka ka moo makhura a tlošwago kwanyaneng ye e bolaetšwego go ba sehlabelo sa kagišano, mme a a tšhume aletareng gotee le dikabelo tša go tšhumelwa Morena. Ka sehlabelo se sa tshwarelo ya dibe moprista a boelanye motho yoo le Morena, gomme yoo o tla lebalelwa.

5

Melato ye e lebanwego ke dihlabelo tša tshwarelo ya dibe

51Dihlabelo tša tshwarelo ya dibe di nyakega melatong ye e latelago.

Ge motho a biditšwe phatlalatša go tlo ba hlatse kgorong ya tsheko gomme a se ke a bolela se a se bonego goba a se kwelego, o na le molato.

2Ge motho a ka kgwatha selo se se tšhilafetšego a se a ikemišetša, se se bjalo ka phoofolo goba segagabi se se hwilego, o tšhilafetše mme o na le molato ge a seno bona se a se dirilego.

3Ge motho a ka kgwatha selo se se tšhilafetšego sa go tšwa mothong a se a ikemišetša, e ka ba eng goba eng, o na le molato ge a seno bona se a se dirilego.

4Ge motho a ka ena a se a nagana gabotse go dira selo, e ka ba se sebotse goba se sebe, o na le molato ge a seno bona se a se dirilego.

5Ge motho a ne molato, o swanetše go ipolela sebe seo, 6gomme a tlišetše Morena kwanyana ya tshadi goba pudi ya tshadi e be selefa sa molato wa sebe seo sa gagwe. Moprista a boelanye motho yoo le Morena ka sehlabelo se, ka ge a be a dirile sebe.

7Ge motho a se na le kwanyana goba putšane, a tlišetše Morena mekuru ye mebedi goba maeba a mabedi e be selefa sa sebe sa gagwe; le lengwe e be sehlabelo sa tshwarelo ya dibe, mme le lengwe e be sehlabelo sa go tšhungwa ka moka. 8A a tliše go moprista yo a swanetšego go dira sehlabelo sa tshwarelo ya dibe ka nonyana ya pele. A le phetle molala a sa le kgaole hlogo, 9gomme a fokele madi a mangwe a lona ka thoko ya aletare. Madi ao a šetšego a gamolelwe thitong ya aletare. Se ke sehlabelo sa tshwarelo ya dibe. 10Ka morago a dire sehlabelo sa go tšhungwa ka moka ka nonyana ya bobedi, go ya ka molao. Ka tsela ye moprista a boelanye motho yoo le Morena ka ge a be a dirile sebe, gomme o tla lebalelwa.

11Ge motho a se ne mekuru ye mebedi goba maeba a mabedi, a tliše bupi bja kilokramo e tee e le kabelo ya go tloša dibe. A se ke a bo tšhela makhura a mohlware goba seorelo, ka gobane ke kabelo ya tshwarelo ya dibe. 12A bo tliše go moprista yo a swanetšego go ntšha legoswi la bjona go laetša gore ka moka ga bjona bo abetšwe Morena. Bupi bjoo bja legoswi a bo tšhume aletareng e le kabelo. Ke kabelo ya tshwarelo ya dibe. 13Ka tsela ye moprista a boelanye motho yoo le Morena ka ge a be a dirile dibe tšeo ka moka, gomme motho yoo o tla lebalelwa. Bupi bjo bo šetšego ke bja moprista, go ya ka molao wa kabelo ya bupi.

Dihlabelo tša tefelo ya dibe

14Morena o file Moshe melawana ye. 15Ge motho a ka tshela molao a dira sebe a se a ikemišetša ka go se tšhele metšhelo ye mekgethwa ya Morena, a tliše kgapa goba phooko ye e se nago bosodi e le selefa sa gagwe go Morena. Theko ya yona e bewe ka dipapetlana tša silibera ye e etšwego go ya ka boima bja papetlana ya silibera ya ka Felo mo Gokgethwa. 16O tlemegile go tšhela metšhelo ye a šitilwego ke go e tšhela, gomme godimo ga moo a lefe le karolo ya bohlano ya yona. A e fe moprista, gomme ka go hlaba sehuswane seo e le sehlabelo sa tshwarelo ya dibe, moprista a boelanye motho yoo le Morena, gomme o tla lebalelwa.

17Ge motho a ka dira sebe a se a ikemišetša ka go dira se se iletšwago ke Morena, o tla ba le molato, mme o swanetše go lefa molato woo. 18A tliše kgapa goba phooko ye e se nago bosodi go moprista e le kabelo ya tefelo ya dibe. Theko ya yona e bewe ka dipapetlana tša silibera ye e etšwego go ya ka boima bja papetlana ya silibera ya ka Felo mo Gokgethwa. Ka go dira sehlabelo ka sehuswane seo, moprista a boelanye motho yoo le Morena ka ge a be a dirile sebe, gomme o tla lebalelwa. 19Ke sehlabelo sa tefelo ya dibe se motho yoo a swanetšego go se dira ka ge a senyeditše Morena.

20

5:20-26
Num. 5:5-8
Morena o file Moshe melawana ye. 21Ge motho a senyeditše Morena ka go latola gore Moisraelekayena o kile a mo neela selo gore a mo lotele sona, goba ka go mo utswetša, goba ka go mo amoga selo, 22goba ka go bolela maaka ka selo se se timetšego mme a ena gore ga se a se thwala, goba a ena ka maaka ka sebe se a se dirilego, go swanetše go dirwa sehlabelo. 23-24Ge motho a dirile sebe se sebjalo, a lefe seo a se hweditšego ka bomenetša bja mohuta woo. Ka letšatši leo a bonwego molato ka lona, o swanetše go lefa mong wa selo ka botlalo; godimo ga moo a be a mo lefe le karolo ya bohlano ya sona. 25A tliše kgapa goba phooko ye e se nago bosodi go moprista e le sehlabelo sa tefo go Morena. Theko ya yona e bewe ka dipapetlana tša silibera ye e etšwego go ya ka boima bja papetlana ya silibera ya ka Felo mo Gokgethwa. 26Ka sehlabelo se moprista a boelanye motho yoo le Morena ka ge a be a dirile sebe, gomme o tla lebalelwa.

6

Dihlabelo tša go tšhungwa ka moka

61Morena o laetše Moshe 2gore a fe Arone le barwa ba gagwe melawana ye e latelago ya dihlabelo tša go tšhungwa ka moka. Sehlabelo sa go tšhungwa ka moka se swanetše go tlogelwa aletareng bošego ka moka, mme mollo o tukišwe bošego bjohle. 3Ke moka moprista a apare seaparo sa gagwe sa lešela, le diaparo tša ka gare tša lešela, gomme a tloše melora ye e šetšego aletareng, a e bee ka thoko ga aletare. 4A apole diaparo tšeo tša gagwe, a apare tše dingwe, a ntšhetše melora ka ntle ga mešaša a e iše felong moo go hlweketšego tirelo. 5Mollo wola wa aletareng o fele o tukišwa, o se ke wa leswa wa tima. Mosong wo mongwe le wo mongwe moprista a beše dikgong go wona, a beakanye sehlabelo sa go tšhungwa ka moka godimo ga wona, gomme a tšhume makhura a sehlabelo sa kagišano. 6Ka mehla mollo o fele o tukišwa aletareng, o se ke wa leswa wa tima.

Dikabelo tša bupi

7Še melawana ya dikabelo tša bupi. Moprista wa Moarone a tlišetše Morena kabelo ya bupi pele ga aletare. 8Ke moka a ntšhe legoswi la bupi bjo bo hlakantšwego le makhura a mohlware, a tšee le seorelo sohle, mme a di tšhume aletareng go laetša gore tšohle di abetšwe Morena. Monkgo wa kabelo ye o tsefela Morena. 9Baprista ba je tšeo di šalago. Go apewe dinkgwa tše di se nago komelo ka tšona mme di lewe felong mo gokgethwa, e lego kgorong ya Tente ya bodulo bja Morena. 10-11Morena o ba file tšona gore e be seripa sa bona sa dikabelo tša bupi. Ke tše kgethwakgethwa go swana le dihlabelo tša tshwarelo ya dibe le dihlabelo tša tefelo ya tšona. Banna bohle ba e lego ditlogolo tša Arone ba ka di ja e le seaba sa bona go ya go ile sa dijo tše di abelwago Morena. Mang le mang yo a kgwathago kabelo ya bupi o tla tšhelwa madimabe ke maatla a bokgethwa bja yona.6:10-11,20 “tšhelwa madimabe ke maatla a bokgethwa bja yona.” Lebelela Eks. 29:37.

12Morena o file Moshe melawana ye e latelago 13ya go bea moprista wa Moarone. Ka letšatši leo a bewago ka lona, a tlišetše Morena bupi bja kilokramo e tee e le kabelo, bupi bjo bo lekanago le bja kabelo ya bupi ya letšatši ka letšatši, seripagare mosong le seripagare mantšiboa. 14Bo hlakanywe le makhura a mohlware, bo apewe ka pane, gomme bo šilwe bo tlišwe e le kabelo; wo ke monkgo wo o tsefelago Morena. 15Ka mehla mabakeng a a tlago kabelo ye e swanetše go dirwa ke ditlogolo tšohle tša Arone tše e lego Baprista ba Bagolo. E tšhungwe ka moka e le kabelo ya Morena. 16Go se be le se se lewago se se apeilwego ka kabelo ya moprista ya bupi; kabelo yeo ka moka e tšhungwe.

Dikabelo tša tshwarelo ya dibe

17Morena o laetše Moshe 18go fa Arone le barwa ba gagwe melawana ye e latelago ya dikabelo tša tshwarelo ya dibe. Seruiwa sa sehlabelo sa tshwarelo ya dibe se swanetše go hlabja moo go bolaelwago diruiwa tša dihlabelo tša go tšhungwa ka moka. Se ke sehlabelo se se kgethwakgethwa. 19Moprista yo a hlabago seruiwa a se jele felong mo go kgethwa, ka kgorong ya Tente ya bodulo bja Morena. 20Se se ka kgwathago nama ya seruiwa seo se tla tšhelwa madimabe ke maatla a bokgethwa bja yona. Ge seaparo se ka thantshelwa ke madi a seruiwa seo, se swanetše go hlatswiwa felong mo gokgethwa. 21Pitša ya letsopa yeo nama e apeilwego ka yona e swanetše go pšhatlwa, gomme ge go šomišitšwe pitša ya mphiri, e swanetše go gohlwa mme e tšokotšwe ka meetse. 22Monna yo mongwe le yo mongwe wa lapa la moprista a ka ja sehlabelo se; ke se kgethwakgethwa. 23Eupša ge madi a sehlabelo sa tshwarelo ya dibe a ka tsenywa ka Tenteng mme ka ona gwa boelanywa motho le Morena, sehlabelo seo se se ke sa lewa; se tšhungwe.