Sepedi 2000 (NSO00)
5

Melato ye e lebanwego ke dihlabelo tša tshwarelo ya dibe

51Dihlabelo tša tshwarelo ya dibe di nyakega melatong ye e latelago.

Ge motho a biditšwe phatlalatša go tlo ba hlatse kgorong ya tsheko gomme a se ke a bolela se a se bonego goba a se kwelego, o na le molato.

2Ge motho a ka kgwatha selo se se tšhilafetšego a se a ikemišetša, se se bjalo ka phoofolo goba segagabi se se hwilego, o tšhilafetše mme o na le molato ge a seno bona se a se dirilego.

3Ge motho a ka kgwatha selo se se tšhilafetšego sa go tšwa mothong a se a ikemišetša, e ka ba eng goba eng, o na le molato ge a seno bona se a se dirilego.

4Ge motho a ka ena a se a nagana gabotse go dira selo, e ka ba se sebotse goba se sebe, o na le molato ge a seno bona se a se dirilego.

5Ge motho a ne molato, o swanetše go ipolela sebe seo, 6gomme a tlišetše Morena kwanyana ya tshadi goba pudi ya tshadi e be selefa sa molato wa sebe seo sa gagwe. Moprista a boelanye motho yoo le Morena ka sehlabelo se, ka ge a be a dirile sebe.

7Ge motho a se na le kwanyana goba putšane, a tlišetše Morena mekuru ye mebedi goba maeba a mabedi e be selefa sa sebe sa gagwe; le lengwe e be sehlabelo sa tshwarelo ya dibe, mme le lengwe e be sehlabelo sa go tšhungwa ka moka. 8A a tliše go moprista yo a swanetšego go dira sehlabelo sa tshwarelo ya dibe ka nonyana ya pele. A le phetle molala a sa le kgaole hlogo, 9gomme a fokele madi a mangwe a lona ka thoko ya aletare. Madi ao a šetšego a gamolelwe thitong ya aletare. Se ke sehlabelo sa tshwarelo ya dibe. 10Ka morago a dire sehlabelo sa go tšhungwa ka moka ka nonyana ya bobedi, go ya ka molao. Ka tsela ye moprista a boelanye motho yoo le Morena ka ge a be a dirile sebe, gomme o tla lebalelwa.

11Ge motho a se ne mekuru ye mebedi goba maeba a mabedi, a tliše bupi bja kilokramo e tee e le kabelo ya go tloša dibe. A se ke a bo tšhela makhura a mohlware goba seorelo, ka gobane ke kabelo ya tshwarelo ya dibe. 12A bo tliše go moprista yo a swanetšego go ntšha legoswi la bjona go laetša gore ka moka ga bjona bo abetšwe Morena. Bupi bjoo bja legoswi a bo tšhume aletareng e le kabelo. Ke kabelo ya tshwarelo ya dibe. 13Ka tsela ye moprista a boelanye motho yoo le Morena ka ge a be a dirile dibe tšeo ka moka, gomme motho yoo o tla lebalelwa. Bupi bjo bo šetšego ke bja moprista, go ya ka molao wa kabelo ya bupi.

Dihlabelo tša tefelo ya dibe

14Morena o file Moshe melawana ye. 15Ge motho a ka tshela molao a dira sebe a se a ikemišetša ka go se tšhele metšhelo ye mekgethwa ya Morena, a tliše kgapa goba phooko ye e se nago bosodi e le selefa sa gagwe go Morena. Theko ya yona e bewe ka dipapetlana tša silibera ye e etšwego go ya ka boima bja papetlana ya silibera ya ka Felo mo Gokgethwa. 16O tlemegile go tšhela metšhelo ye a šitilwego ke go e tšhela, gomme godimo ga moo a lefe le karolo ya bohlano ya yona. A e fe moprista, gomme ka go hlaba sehuswane seo e le sehlabelo sa tshwarelo ya dibe, moprista a boelanye motho yoo le Morena, gomme o tla lebalelwa.

17Ge motho a ka dira sebe a se a ikemišetša ka go dira se se iletšwago ke Morena, o tla ba le molato, mme o swanetše go lefa molato woo. 18A tliše kgapa goba phooko ye e se nago bosodi go moprista e le kabelo ya tefelo ya dibe. Theko ya yona e bewe ka dipapetlana tša silibera ye e etšwego go ya ka boima bja papetlana ya silibera ya ka Felo mo Gokgethwa. Ka go dira sehlabelo ka sehuswane seo, moprista a boelanye motho yoo le Morena ka ge a be a dirile sebe, gomme o tla lebalelwa. 19Ke sehlabelo sa tefelo ya dibe se motho yoo a swanetšego go se dira ka ge a senyeditše Morena.

20

5:20-26
Num. 5:5-8
Morena o file Moshe melawana ye. 21Ge motho a senyeditše Morena ka go latola gore Moisraelekayena o kile a mo neela selo gore a mo lotele sona, goba ka go mo utswetša, goba ka go mo amoga selo, 22goba ka go bolela maaka ka selo se se timetšego mme a ena gore ga se a se thwala, goba a ena ka maaka ka sebe se a se dirilego, go swanetše go dirwa sehlabelo. 23-24Ge motho a dirile sebe se sebjalo, a lefe seo a se hweditšego ka bomenetša bja mohuta woo. Ka letšatši leo a bonwego molato ka lona, o swanetše go lefa mong wa selo ka botlalo; godimo ga moo a be a mo lefe le karolo ya bohlano ya sona. 25A tliše kgapa goba phooko ye e se nago bosodi go moprista e le sehlabelo sa tefo go Morena. Theko ya yona e bewe ka dipapetlana tša silibera ye e etšwego go ya ka boima bja papetlana ya silibera ya ka Felo mo Gokgethwa. 26Ka sehlabelo se moprista a boelanye motho yoo le Morena ka ge a be a dirile sebe, gomme o tla lebalelwa.