Sepedi 2000 (NSO00)
2

Dikabelo tša bupi

21Ge motho a tlišetša Morena kabelo ya bupi, e be bja matoka. A bo tšhele makhura a mohlware le seorelo, 2gomme a bo tliše go baprista ba Baarone. Moprista a ntšhe bupi bjoo le makhura ka legoswi, le seorelo seo ka moka, gomme a di tšhume aletareng e le sešupo sa gore tšohle di abetšwe Morena. Monkgo wa kabelo ye o tsefela Morena. 3Kabelo ye e šetšego ke ya baprista; ke ye kgethwakgethwa, ka ge e tšerwe buping bjo bo abetšwego Morena.

4Ge kabelo e le dinkgwa tše di pakilwego ka ontong, e be tša bupi bja matoka tše di se nago komelo. E ka ba tše di dirilwego ka bupi bjo bo hlakantšwego le makhura a mohlware, goba tša diphaphathiana tše di tšhatšhitšwego ka makhura a mohlware.

5Ge kabelo e le dinkgwa tše di pakilwego ka pane, e be tša bupi bja matoka bjo bo hlakantšwego le makhura a mohlware, eupša bo se na le komelo. 6A di ngwathaganye mme a di tšhele ka makhura; seo ke kabelo ya bupi.

7Ge kabelo e le dinkgwa tše di apeilwego ka pitša, e be tša bupi bja matoka le makhura a mohlware. 8A bo tliše go Morena e le kabelo, a bo neele baprista bao ba tlago bo iša aletareng. 9Moprista a tšee seripa sa bjona e le sešupo sa gore ka moka bo abetšwe Morena, mme a se tšhume aletareng. Monkgo wa kabelo ye o tsefela Morena. 10Kabelo ye e šetšego ke ya baprista; ke ye kgethwakgethwa, ka gobane e tšerwe buping bjo bo abetšwego Morena.

11Go se ke gwa ba le e tee ya dikabelo tša bupi tšeo le di tlišago go Morena le di dirile ka komelo; le se ke la tsoge le šomišitše komelo goba todi kabelong ya bupi ye le e tšhumelago Morena. 12Le ka šomiša komelo goba todi dikabelong tša mabele a pele a le a bunago, eupša monkgo wa tšona o ka se tsefele Morena ge di tšhungwa godimo ga aletare. 13Le tšhele kabelo ye nngwe le ye nngwe ya bupi letswai, ka gobane letswai le emela kgwerano ya Modimo le lena. Dikabelo tšohle tša lena le di tšhele letswai. 14Ge o tlišetša Morena kabelo ya mabele a mathomo a o a bunago, o tliše dithuthupe tša mabele, goba bupi bja mabele a mafsa. 15O e tšhele makhura a mohlware le seorelo. 16Moprista a tšhume seripa sela sa bupi le sa makhura go laetša gore kabelo yohle ke ya Morena, gotee le seorelo ka moka. Ke kabelo ya bupi go Morena.

3

Dihlabelo tša kagišano

31Ge motho a dira sehlabelo sa kagišano ka kgomo ya gagwe, e ka ba ye tona goba ye tshadi e be ye e se nago bosodi. 2A bee seatla godimo ga hlogo ya kgomo yeo, gomme a e hlabe mojakong wa Tente ya bodulo bja Morena. Baprista ba Baarone ba foke aletare ka madi mahlakoreng ka moka, 3gomme ba abele Morena ditho tše di latelago tša kgomo yeo e le sehlabelo: mabipi ka moka, 4dipshio le makhura a a lego go tšona, le mphapha wo moteletšana wa sebete. 5Baprista ba tšhume ditho tše ka moka aletareng gotee le sehlabelo sa go tšhungwa ka moka. Monkgo wa sehlabelo se o tsefela Morena.

6Ge a dira sehlabelo sa kagišano ka sehuswane, e ka ba se setona goba se setshadi, eupša e be se se se nago bosodi. 7Ge motho a abela Morena kwanyana, 8a bee seatla godimo ga hlogo ya yona, gomme a e hlabe pele ga Tente ya bodulo bja Morena. Baprista ba foke aletare ka madi a yona mahlakoreng ka moka, 9gomme ba abele Morena ditho tše di latelago tša sehuswane seo e le sehlabelo: makhura, le mosela wohle o ripilwe kgauswi le mokokotlo, le mabipi ka moka, 10le dipshio le makhura ao a lego go tšona, le mphapha wo moteletšana wa sebete. 11Moprista a tšhume dilo tše aletareng e le sehlabelo sa dijo go Morena.

12Ge motho a abela Morena pudi, 13a bee seatla godimo ga hlogo ya yona, gomme a e hlabe pele ga Tente ya bodulo bja Morena. Baprista ba foke aletare ka madi a yona mahlakoreng ka moka, 14gomme ba abele Morena ditho tše di latelago e le sehlabelo: mabipi ka moka, 15dipshio le makhura a a lego go tšona, le mphapha wo moteletšana wa sebete. 16Baprista ba tšhume dilo tše godimo ga aletare e le sehlabelo sa dijo se se tsefelago Morena. Makhura ka moka ke a Morena. 17Le se tsoge le jele makhura goba bobete; ye ke taelo ye lena le ditlogolo tša lena le swanetšego go e phetha go ya go ile gohle moo le dulago gona.

4

Dihlabelo tša tshwarelo ya dibe tše e sego tša ka boomo

41Morena o laetše Moshe 2gore a botše Baisraele gore ge yo mongwe a ka dira sebe a tshela ye nngwe ya ditaelo tša Morena a se a ikemišetša, o swanetše go phetha melawana ye e latelago.

3Ge sebe se dirilwe ke Moprista yo Mogolo, ka fao a obela setšhaba molato, a tliše powana ye e se nago bosodi mme a e hlabele Morena ka lebaka la sebe sa gagwe. 4A e tliše mojakong wa Tente ya bodulo bja Morena, a bee seatla godimo ga hlogo ya yona, gomme a e hlabe moo pele ga Morena. 5Moprista yo Mogolo a tšee madi a mangwe a poo, a tsene nao Tenteng. 6A ine monwana mading, gomme a a fokele gašupa pele ga seširo se sekgethwa. 7A tlotše dinakana tša dikhutlo tša aletare ya seorelo ka gare ga Tente ka madi a mangwe. A tšhollele madi a a šetšego thitong ya aletare ya dihlabelo ye e lego mojakong wa Tente. 8A ntšhe makhura ka moka a poo yeo, le mabipi, 9le dipshio le makhura a a lego go tšona, le mphapha wo moteletšana wa sebete. 10Moprista a tšee ditho tšeo a di tšhume aletareng ya dihlabelo. Ditho tšeo di ntšhwago di swane le tšela di ntšhwago sehlabelong sa kagišano. 11Eupša mokgopa wa yona, le nama ya yona ka moka, le hlogo ya yona, le maoto a yona, le dikateng tša yona gotee le mošwang, 12tšohle a di ntšhe mešašeng a di iše lefelong le le hlweketšego tirelo moo go tšhollwago melora, gomme fao a di tšhume ka mollo wa dikgong.

13Ge sebe se dirilwe ke setšhaba ka moka sa Israele, gomme sa ba le molato wa go tshela ye nngwe ya ditaelo tša Morena se se sa ikemišetša, 14ge sebe se seno tsebja, setšhaba se tliše powana e be sehlabelo sa tshwarelo ya dibe. Se e tliše Tenteng ya bodulo bja Morena; 15bagolo ba setšhaba ba bee diatla godimo ga hlogo ya yona, gomme e hlabje moo pele ga Morena. 16Moprista yo Mogolo a iše madi a mangwe a yona ka Tenteng, 17a ine monwana go ona gomme a a fokele gašupa pele ga seširo. 18A tlotše dinakana tša dikhutlo tša aletare ya seorelo ye e lego ka gare ga Tente ka madi a mangwe a yona, gomme a tšhollele a a šetšego thitong ya aletare ya dihlabelo ye e lego mojakong wa Tente. 19A tšee makhura ka moka a yona a a tšhume aletareng. 20A dire ka poo ye ka wona mokgwa woo a dirago ka poo ya sehlabelo sa tshwarelo ya dibe, mme ka tsela ye a boelanye setšhaba le Morena ka ge ba be ba dirile sebe, gomme ba tla lebalelwa. 21Ka morago a ntšhetše poo yeo ka ntle ga mešaša, gomme a e tšhume ka wona mokgwa woo a tšhumago poo yeo e hlabjago ka lebaka la sa gagwe sebe. Se ke sehlabelo sa go tloša sebe sa setšhaba.

22Ge sebe se dirilwe ke mmuši, mme a ba le molato wa go tshela ye nngwe ya ditaelo tša Morena a se a ikemišetša, 23ge a seno tsebišwa sebe seo, a tliše phooko ye e se nago bosodi e be sehlabelo sa gagwe. 24A bee seatla godimo ga hlogo ya yona, gomme a e bolaele moo diruiwa tša dihlabelo tša go tšhungwa ka moka di bolaelwago gona. Se ke sehlabelo sa go tloša dibe. 25Moprista a ine monwana mading a phooko yeo, a tlotše dinakana tša dikhutlo tša aletare ya dihlabelo ka ona, gomme ao a šalago a a tšhollele thitong ya aletare. 26A tšhume makhura a yona ka moka aletareng, ka wona mokgwa woo a tšhumago makhura a diruiwa tšeo di bolaetšwego go ba dihlabelo tša kagišano. Ka sehlabelo se sa sebe moprista a boelanye mmuši le Morena ka ge mmuši a be a dirile sebe, gomme o tla lebalelwa.

27

4:27-31
Num. 15:27-28
Ge sebe se dirilwe ke mothofela, mme a ba le molato wa go tshela ye nngwe ya ditaelo tša Morena a se a ikemišetša, 28ge a seno tsebišwa sebe seo, a tliše pudi ya tshadi ye e se nago bosodi e be sehlabelo sa gagwe. 29A bee seatla godimo ga hlogo ya yona, gomme a e hlabe moo go bolaelwago diruiwa tša dihlabelo tša go tšhungwa ka moka. 30Moprista a ine monwana mading a pudi yeo, a tlotše dinakana tša dikhutlo tša aletare, gomme a a šetšego a a tšhollele thitong ya aletare. 31A tloše makhura ka moka go yona, bjalo ka ge makhura a diruiwa tše di bolailwego go ba dihlabelo tša kagišano a tlošwa, gomme a a tšhume aletareng go dira monkgo wo o tsefelago Morena. Ka sehlabelo se sa sebe moprista a boelanye motho yoo le Morena, gomme motho yoo o tla lebalelwa.

32Ge motho a tliša kwanyana e le sehlabelo sa tshwarelo ya dibe, e be ya tshadi ye e se nago bosodi. 33A bee seatla godimo ga hlogo ya yona gomme a e hlabe moo diruiwa tša dihlabelo tša go tšhungwa ka moka di bolaelwago gona. 34Moprista a ine monwana mading a kwanyana yeo, a tlotše dinakana tša dikhutlo tša aletare ka ona, gomme ao a šetšego a a tšhollele thitong ya aletare. 35A tloše makhura a yona ka moka ka moo makhura a tlošwago kwanyaneng ye e bolaetšwego go ba sehlabelo sa kagišano, mme a a tšhume aletareng gotee le dikabelo tša go tšhumelwa Morena. Ka sehlabelo se sa tshwarelo ya dibe moprista a boelanye motho yoo le Morena, gomme yoo o tla lebalelwa.