Sepedi 2000 (NSO00)
25

Ngwaga wa bošupa

(Doit. 15:1-11)

251

25:1-7
Eks. 23:10-11
Morena o laetše Moshe thabeng ya Sinai 2gore a fe Baisraele melawana ye e latelago. Ge le gorogile nageng ye Morena a le fago yona, le mo hlomphe ka go latša mašemo ngwaga wo mongwe le wo mongwe wa bošupa. 3Le leme mašemo a lena, le thene merara ya lena, le bune le mašemo a lena mo mengwageng ye e selelago. 4Eupša ngwaga wa bošupa e swanetše go ba ngwaga wa go khutšiša naga ka botlalo, ngwaga wo o abetšwego Morena. Le se ke la lema mašemo a lena goba la thena merara ya lena. 5Le se ke la buna le ge e ka ba mabele ao a imelelago ka boona, goba la fula diterebe merareng ya lena ye e sego ya thenwa; ke ngwaga wa go khutšiša naga ka botlalo. 6Le ge ngwageng woo naga e se ya lengwa e tla le fa dijo, lena le makgoba a lena le bathwalwa ba lena le bafaladi ba ba dulago le lena, 7le diruiwa tša lena le diphoofolo tše di lego nageng ya lena. Se sengwe le se sengwe se naga e se medišago se ka lewa ke batho goba diphoofolo.

Ngwaga wa Poetšo

8Le baleng mengwaga ye e šupago gašupa, ke go re mengwaga ye masome a mane le metšo ye senyane. 9Gomme ka letšatši la lesome la kgwedi ya bošupa, e lego Letšatši la Poelano, go letšwe lepapata nageng ka moka. 10Ka tsela ye le hlaole ngwaga wa masome a mahlano mme le bege tokologo ya badudi ka moka ba naga. Ke ngwaga wa tokologo: Ka ngwaga wo thoto ka moka ye e bego e rekišitšwe e boetšwe go beng ba yona ba pele, le motho yo mongwe le yo mongwe yo a bego a rekišitšwe e le lekgoba a boele kgorong ya gabo. 11Le se ke la lema mašemo a lena, goba la buna mabele a a imelelago ka boona, goba la fula diterebe merareng ya lena ye e sego ya thenwa. 12Ngwaga ka moka e be wo mokgethwa go lena; le jeng fela tše mašemo a di medišago ka boona.

13Ka ngwaga wo thoto ka moka ye e bego e rekišitšwe e boetšwe go mong wa yona wa pele. 14Ka gona ge o rekišetša Moisraelekawena naga, goba ge o reka naga go yena, o se ke wa mo pata. 15Theko e bewe go ya ka palo ya mengwaga yeo ka yona naga e kago ntšha puno pele ga Ngwaga wa Poetšo wo o latelago. 16Ge go sa šetše mengwaga ye mentši, theko e ye godingwana, eupša ge go šetše ye mennyane fela, theko e ye fasenyana, ka gore se se rekišwago ke tekanyo ya puno ye naga yeo e ka e ntšhago. 17O se ke wa pata Moisraelekawena, eupša o boife Modimo; ke yena Morena Modimo wa gago.

Go tla lewa eng ka ngwaga wa bošupa?

18Le phetheng melao le ditaelo tša Morena ka moka, gore le tle le dule le bolokegile mo nageng. 19Naga e tla mediša dibjalo tša yona mme le tla ba le dijo ka bontši, gomme le tla dula ka polokego.

20Fela le ka botšiša gore go tla lewa eng ka ngwaga wa bošupa ge go se na mašemo ao a lemilwego le tšeo di kago bunwa. 21Morena o tla šegofatša naga ka ngwaga wa boselela gore e ntšhe dijo tše di lekanego mengwaga ye meraro. 22Ge le lema mašemo a lena ka ngwaga wa seswai, le tla be le sa ja tšeo le di bunnego ka ngwaga wa boselela, gomme le tla ba le tša go ja tše di lekanego go fihlela ge dibjalo tše le di bjalago ka ngwaga woo di bunwa ka ngwaga wo o latelago.

Poetšo ya selo go mong wa sona

23Naga ya lena e se ke ya rekišetšwa sa ruri ka gore ga se ya lena; ke ya Modimo, gomme lena le bjalo ka bafaladi goba bafeti bao ba dumeletšwego go e šomiša.

24Ge naga e rekišwa, go gopolwe gore mong wa yona wa pele o sa na le tokelo ya go e rekolla. 25Ge Moisraele a ka diila gomme a gapeletšega go rekiša naga ya gagwe, moloko wa gagwe wa kgauswikgauswi a e rekolle. 26Motho yo a se nago moloko wa go e rekolla, a ka e rekolla ka morago ka boyena mola a na le sa gagwe. 27Ge go le ka tsela yeo, o swanetše go lefa motho yo a e rekilego tšhelete ye e tlago lekana mengwaga ye e sa šetšego gore go fihle Ngwaga wa Poetšo wo o latelago; ke gona a kago hwetša naga ya gagwe. 28Eupša ge a se ne tšhelete ye e lekanego go rekolla naga yeo, e tla fela e laolwa ke motho yo a e rekilego, go fihlela Ngwageng wa Poetšo wo o latelago. Ka ngwaga woo e tla boetšwa go mong wa yona wa pele.

29Ge motho a ka rekiša ngwako motseng wo o ageleditšwego ka morako, o na le tokelo ya go o rekolla ngwageng wa mathomo wo o tletšego go tloga ka letšatši le a o rekišitšego ka lona. 30Fela ge a sa o rekolle mo ngwageng woo, o lahlegelwa ke tokelo ya thekollo, gomme ngwako e ba wa moreki le ditlogolo tša gagwe go ya go ile; o ka se bušwe ka Ngwaga wa Poetšo. 31Fela mengwako ye e lego metsaneng ye e sego ya ageletšwa ka morako e swanetše go tšewa bjalo ka mašemo; beng ba yona ba mathomo ba na le tokelo ya go e rekolla, gomme e swanetše go boetšwa go beng ka Ngwaga wa Poetšo. 32Le ge go le bjalo, Balefi bona ba na le tokelo ya go rekolla mengwako ya bona ka nako ye nngwe le ye nngwe metseng ye ba e filwego. 33Ge ngwako wa motseng woo o rekišitšwe ke Molefi gomme o se wa rekollwa, o swanetše go boetšwa go mong ka Ngwaga wa Poetšo,25:33 Mohlomongwe go swanetše go balwa “Ge ngwako ... Poetšo” Seheberu ga se kwagale gabotse. ka gobane mengwako ye e lego ya Balefi metseng ke ya bona go ya go ile gare ga batho ba Israele. 34Fela naga ya phulo go dikologa metse ya Balefi e se ke ya tsoga e rekišitšwe; ke ya bona go ya go ile.

Go adima badiidi

35

25:35
Doit. 15:7-8
Ge Moisraelekawena yo a dulago le wena a ka diila mme a se kgone go iphediša, o mo thuše bjalo ka ge o be o tla thuša mofaladi goba motho yo a go šomelago, gore a tle a kgone go tšwela pele le go dula le wena. 36O se ke wa mo lefiša mašokotšo a tše o mo adimago, goba wa dira gore o boelwe, eupša o boife Modimo mme o lese Moisraelekawena a dule le wena. 37
25:37
Eks. 22:24
Doit. 23:19-20
O se ke wa mo adima tšhelete e le ge o nyaka mašokotšo a yona, le gona o se ke wa ba le poelo dijong tše o mo rekišetšago tšona. 38Ye ke taelo ya Morena Modimo wa lena yo a le ntšhitšego Egepeta gore a tle a le fe naga ya Kanana, le gore e tle e be Modimo wa lena.

Go lokollwa ga makgoba

39

25:39-46
Eks. 21:2-6
Doit. 15:12-18
Ge Moisraelekawena yo a dulago le wena a ka diila mme a ithekiša go wena ya ba lekgoba la gago, o se ke wa mo šomiša mešomo ya makgoba. 40A dule nago e le mothwalwa wa gago le mofeti, gomme a go hlankele go fihlela Ngwaga wa Poetšo wo o latelago. 41Ka nako yeo yena le bana ba gagwe ba tloge go wena mme ba boele kgorong ya gabobona, gomme yena a boele nageng ya borakgolokhukhu ba gagwe. 42Baisraele ke makgoba a Morena, mme o ba ntšhitše Egepeta; ga ba swanelwa go rekišwa ya ba makgoba. 43O se ke wa ba swara gampe, eupša o boife Modimo. 44Ge o nyaka makgoba, o ka a reka go ditšhaba tše di le dikologilego. 45O ka reka le bana ba bafaladi bao ba dulago gare ga lena. Bana ba babjalo bao ba tswetšwego nageng ya lena e ka ba ba gago, 46gomme o ka ba tlogelela barwa ba gago go ba bohwa bja bona, mme bana bao ba ka ba hlankela ge ba sa phela. Fela Moisraelekawena yena o se ke wa mo swara gampe.

47Ge mofaladi goba motho yo a dutšego le wena lebakanyana a ka huma, mola Moisraelekawena a diila, gomme a ithekiša go mofaladi yoo goba motho yoo ya ba lekgoba la gagwe, 48o sa na le tokelo ya go rekollwa. Yo mongwe wa banababo, 49goba rangwane wa gagwe, goba ramogolo wa gagwe, goba morwarragwe, goba yo mongwe wa meloko yabo ya kgauswikgauswi ka madi a ka mo rekolla; goba ge yena ka boyena a ka ba le tšhelete ye e lekanego, a ka ithekolla. 50O swanetše go boledišana le yo a mo rekilego, mme ba bale mengwaga go tloga ka nako yela a ithekišitšego ka yona go fihlela ka Ngwaga wa Poetšo wo o latelago, mme ba bee theko ya tokollo ya gagwe go ya ka mogolo wo o lefiwago motho yo a thwetšwego. 51-52O swanetše go mo lefa seripa sa theko go ya ka palo ya mengwaga ye e sa šetšego, 53bjalo ka ge nke o be a thwalwa ngwaga ka ngwaga. Mong wa gagwe a se ke a mo swara gampe. 54Ge a sa lokollwe ka ye nngwe ya ditsela tše, yena le bana ba gagwe ba lokollwe ka Ngwaga wa Poetšo wo o latelago. 55Moisraele e ka se be lekgoba go ya go ile, ka gobane Baisraele ke makgoba a Morena. O ba ntšhitše Egepeta; ke yena Morena Modimo wa bona.