Sepedi 2000 (NSO00)
24

Go hlokomela mabone

(Eks. 27:20-21)

241Morena o boditše Moshe a re: 2“Laela Baisraele gore ba tliše makhura a mohlware a a hlwekilego a mabotsebotse a mabone a ka Tenteng, gore mabone a fele a tuka bošego bjo bongwe le bjo bongwe. 3Mantšiboa a mangwe le a mangwe Arone a a gotetše mme a tuke go fihlela mosong moo pele ga Morena ka ntle ga seširo pele ga Polokelo ya Kgwerano, yeo e lego ka Felong mo Gokgethwakgethwa. Molawana wo o phethwe le mabakeng ka moka a a tlago. 4Arone a hlokomele mabone a a lego sehlomamaboneng sa gauta ye e sego ya tswakwa, mme a bone gore a fela a tuka bošego bjo bongwe le bjo bongwe moo pele ga Morena.”

Dinkgwa tše di abelwago Modimo

5

24:5-6
Eks. 25:30
“O tšee bupi bja dikilokramo tše lesome le tše pedi gomme o pake dinkgwa tše lesome le tše pedi. 6O bee dinkgwa tšeo ka methaladi ye mebedi, tše di selelago mothalading wo mongwe le wo mongwe, tafoleng ye e manegilwego ka gauta ye e sego ya tswakwa, ye e lego pele ga Morena. 7O bee seorelo se se sego sa tswakwa mothalading wo mongwe le wo mongwe, e le sešupo sa kabelo ya Morena go tšea sebaka sa dinkgwa. 8Ka Sabatha se sengwe le se sengwe le dinakong tšohle tše di tlago dinkgwa di swanetše go bewa pele ga Morena. Wo ke molawana wa Baisraele go ya go ile. 9
24:9
Mat. 12:4
Mar. 2:26
Luk. 6:4
Dinkgwa tšeo ke tša Arone le ditlogolo tša gagwe, gomme ba di je felong mo go kgethwa, ka gore se ke seripa se sekgethwakgethwa sa dikabelo tša baprista tše di abelwago Morena. Wo ke molawana wa go ya go ile.”

Kotlo ye e lebanego le gona ye e swanelago

10-11Setšhabeng sa Israele go be go na le monna yo mongwe yo tatagwe e bego e le Moegepeta gomme mmagwe e le Moisraele, a bitšwa Shelomite, morwedi wa Dibri wa kgoro ya Dane. Monna yo o ile a fapana le Moisraele mešašeng. Phapanong yeo monna yoo a rogaka Modimo; ka gona ba mo iša go Moshe, 12ba mo diša gomme ba letela gore Morena a ba botše gore ba dire eng ka yena.

13Morena a re go Moshe: 14“Ntšhang monna yoo mešašeng. Yo mongwe le yo mongwe yo a mo kwelego a rogaka, a bee diatla tša gagwe godimo ga hlogo ya gagwe, gomme setšhaba ka moka se mmolaye ka maswika. 15O botše Baisraele gore yo a rogakago Modimo, o swanetše go lefa ka setopo, 16mme ka nnete a bolawe. Yo a rogakago Modimo, goba ke Moisraele goba ke mofaladi, a bolawe ke setšhaba ka moka ka maswika.

17

24:17
Eks. 21:12
“Yo a bolayago motho, le yena a bolawe; 18yo a bolayago seruiwa sa yo mongwe, a se lefe ka se sengwe. Molao ke go re bophelo bo lefša ka bophelo.

19“Ge motho a gobaditše yo mongwe, le yena a dirwe se a se dirilego: 20

24:20
Eks. 21:23-35
Doit. 19:21
Mat. 5:38
go roba go lefše ka go roba; leihlo ka leihlo; leino ka leino. Motho a gobatšwe ka moo a gobaditšego yo mongwe ka gona. 21Yo a bolailego seruiwa, a se lefe ka se sengwe, yo a bolailego motho, yena a bolawe. 22
24:22
Num. 15:16
Molao wo o ama lena ka moka, Baisraele le bafaladi ba ba dulago gare ga lena, ka gobane ke nna Morena Modimo wa lena.”

23Ka gona Moshe a botša batho ba Israele tše Morena a mmoditšego tšona, gomme ba ntšhetša monna yola ka ntle ga mešaša, ba mmolaya ka maswika. Ka tsela ye Baisraele ba dira se Morena a se laetšego Moshe.

25

Ngwaga wa bošupa

(Doit. 15:1-11)

251

25:1-7
Eks. 23:10-11
Morena o laetše Moshe thabeng ya Sinai 2gore a fe Baisraele melawana ye e latelago. Ge le gorogile nageng ye Morena a le fago yona, le mo hlomphe ka go latša mašemo ngwaga wo mongwe le wo mongwe wa bošupa. 3Le leme mašemo a lena, le thene merara ya lena, le bune le mašemo a lena mo mengwageng ye e selelago. 4Eupša ngwaga wa bošupa e swanetše go ba ngwaga wa go khutšiša naga ka botlalo, ngwaga wo o abetšwego Morena. Le se ke la lema mašemo a lena goba la thena merara ya lena. 5Le se ke la buna le ge e ka ba mabele ao a imelelago ka boona, goba la fula diterebe merareng ya lena ye e sego ya thenwa; ke ngwaga wa go khutšiša naga ka botlalo. 6Le ge ngwageng woo naga e se ya lengwa e tla le fa dijo, lena le makgoba a lena le bathwalwa ba lena le bafaladi ba ba dulago le lena, 7le diruiwa tša lena le diphoofolo tše di lego nageng ya lena. Se sengwe le se sengwe se naga e se medišago se ka lewa ke batho goba diphoofolo.

Ngwaga wa Poetšo

8Le baleng mengwaga ye e šupago gašupa, ke go re mengwaga ye masome a mane le metšo ye senyane. 9Gomme ka letšatši la lesome la kgwedi ya bošupa, e lego Letšatši la Poelano, go letšwe lepapata nageng ka moka. 10Ka tsela ye le hlaole ngwaga wa masome a mahlano mme le bege tokologo ya badudi ka moka ba naga. Ke ngwaga wa tokologo: Ka ngwaga wo thoto ka moka ye e bego e rekišitšwe e boetšwe go beng ba yona ba pele, le motho yo mongwe le yo mongwe yo a bego a rekišitšwe e le lekgoba a boele kgorong ya gabo. 11Le se ke la lema mašemo a lena, goba la buna mabele a a imelelago ka boona, goba la fula diterebe merareng ya lena ye e sego ya thenwa. 12Ngwaga ka moka e be wo mokgethwa go lena; le jeng fela tše mašemo a di medišago ka boona.

13Ka ngwaga wo thoto ka moka ye e bego e rekišitšwe e boetšwe go mong wa yona wa pele. 14Ka gona ge o rekišetša Moisraelekawena naga, goba ge o reka naga go yena, o se ke wa mo pata. 15Theko e bewe go ya ka palo ya mengwaga yeo ka yona naga e kago ntšha puno pele ga Ngwaga wa Poetšo wo o latelago. 16Ge go sa šetše mengwaga ye mentši, theko e ye godingwana, eupša ge go šetše ye mennyane fela, theko e ye fasenyana, ka gore se se rekišwago ke tekanyo ya puno ye naga yeo e ka e ntšhago. 17O se ke wa pata Moisraelekawena, eupša o boife Modimo; ke yena Morena Modimo wa gago.

Go tla lewa eng ka ngwaga wa bošupa?

18Le phetheng melao le ditaelo tša Morena ka moka, gore le tle le dule le bolokegile mo nageng. 19Naga e tla mediša dibjalo tša yona mme le tla ba le dijo ka bontši, gomme le tla dula ka polokego.

20Fela le ka botšiša gore go tla lewa eng ka ngwaga wa bošupa ge go se na mašemo ao a lemilwego le tšeo di kago bunwa. 21Morena o tla šegofatša naga ka ngwaga wa boselela gore e ntšhe dijo tše di lekanego mengwaga ye meraro. 22Ge le lema mašemo a lena ka ngwaga wa seswai, le tla be le sa ja tšeo le di bunnego ka ngwaga wa boselela, gomme le tla ba le tša go ja tše di lekanego go fihlela ge dibjalo tše le di bjalago ka ngwaga woo di bunwa ka ngwaga wo o latelago.

Poetšo ya selo go mong wa sona

23Naga ya lena e se ke ya rekišetšwa sa ruri ka gore ga se ya lena; ke ya Modimo, gomme lena le bjalo ka bafaladi goba bafeti bao ba dumeletšwego go e šomiša.

24Ge naga e rekišwa, go gopolwe gore mong wa yona wa pele o sa na le tokelo ya go e rekolla. 25Ge Moisraele a ka diila gomme a gapeletšega go rekiša naga ya gagwe, moloko wa gagwe wa kgauswikgauswi a e rekolle. 26Motho yo a se nago moloko wa go e rekolla, a ka e rekolla ka morago ka boyena mola a na le sa gagwe. 27Ge go le ka tsela yeo, o swanetše go lefa motho yo a e rekilego tšhelete ye e tlago lekana mengwaga ye e sa šetšego gore go fihle Ngwaga wa Poetšo wo o latelago; ke gona a kago hwetša naga ya gagwe. 28Eupša ge a se ne tšhelete ye e lekanego go rekolla naga yeo, e tla fela e laolwa ke motho yo a e rekilego, go fihlela Ngwageng wa Poetšo wo o latelago. Ka ngwaga woo e tla boetšwa go mong wa yona wa pele.

29Ge motho a ka rekiša ngwako motseng wo o ageleditšwego ka morako, o na le tokelo ya go o rekolla ngwageng wa mathomo wo o tletšego go tloga ka letšatši le a o rekišitšego ka lona. 30Fela ge a sa o rekolle mo ngwageng woo, o lahlegelwa ke tokelo ya thekollo, gomme ngwako e ba wa moreki le ditlogolo tša gagwe go ya go ile; o ka se bušwe ka Ngwaga wa Poetšo. 31Fela mengwako ye e lego metsaneng ye e sego ya ageletšwa ka morako e swanetše go tšewa bjalo ka mašemo; beng ba yona ba mathomo ba na le tokelo ya go e rekolla, gomme e swanetše go boetšwa go beng ka Ngwaga wa Poetšo. 32Le ge go le bjalo, Balefi bona ba na le tokelo ya go rekolla mengwako ya bona ka nako ye nngwe le ye nngwe metseng ye ba e filwego. 33Ge ngwako wa motseng woo o rekišitšwe ke Molefi gomme o se wa rekollwa, o swanetše go boetšwa go mong ka Ngwaga wa Poetšo,25:33 Mohlomongwe go swanetše go balwa “Ge ngwako ... Poetšo” Seheberu ga se kwagale gabotse. ka gobane mengwako ye e lego ya Balefi metseng ke ya bona go ya go ile gare ga batho ba Israele. 34Fela naga ya phulo go dikologa metse ya Balefi e se ke ya tsoga e rekišitšwe; ke ya bona go ya go ile.

Go adima badiidi

35

25:35
Doit. 15:7-8
Ge Moisraelekawena yo a dulago le wena a ka diila mme a se kgone go iphediša, o mo thuše bjalo ka ge o be o tla thuša mofaladi goba motho yo a go šomelago, gore a tle a kgone go tšwela pele le go dula le wena. 36O se ke wa mo lefiša mašokotšo a tše o mo adimago, goba wa dira gore o boelwe, eupša o boife Modimo mme o lese Moisraelekawena a dule le wena. 37
25:37
Eks. 22:24
Doit. 23:19-20
O se ke wa mo adima tšhelete e le ge o nyaka mašokotšo a yona, le gona o se ke wa ba le poelo dijong tše o mo rekišetšago tšona. 38Ye ke taelo ya Morena Modimo wa lena yo a le ntšhitšego Egepeta gore a tle a le fe naga ya Kanana, le gore e tle e be Modimo wa lena.

Go lokollwa ga makgoba

39

25:39-46
Eks. 21:2-6
Doit. 15:12-18
Ge Moisraelekawena yo a dulago le wena a ka diila mme a ithekiša go wena ya ba lekgoba la gago, o se ke wa mo šomiša mešomo ya makgoba. 40A dule nago e le mothwalwa wa gago le mofeti, gomme a go hlankele go fihlela Ngwaga wa Poetšo wo o latelago. 41Ka nako yeo yena le bana ba gagwe ba tloge go wena mme ba boele kgorong ya gabobona, gomme yena a boele nageng ya borakgolokhukhu ba gagwe. 42Baisraele ke makgoba a Morena, mme o ba ntšhitše Egepeta; ga ba swanelwa go rekišwa ya ba makgoba. 43O se ke wa ba swara gampe, eupša o boife Modimo. 44Ge o nyaka makgoba, o ka a reka go ditšhaba tše di le dikologilego. 45O ka reka le bana ba bafaladi bao ba dulago gare ga lena. Bana ba babjalo bao ba tswetšwego nageng ya lena e ka ba ba gago, 46gomme o ka ba tlogelela barwa ba gago go ba bohwa bja bona, mme bana bao ba ka ba hlankela ge ba sa phela. Fela Moisraelekawena yena o se ke wa mo swara gampe.

47Ge mofaladi goba motho yo a dutšego le wena lebakanyana a ka huma, mola Moisraelekawena a diila, gomme a ithekiša go mofaladi yoo goba motho yoo ya ba lekgoba la gagwe, 48o sa na le tokelo ya go rekollwa. Yo mongwe wa banababo, 49goba rangwane wa gagwe, goba ramogolo wa gagwe, goba morwarragwe, goba yo mongwe wa meloko yabo ya kgauswikgauswi ka madi a ka mo rekolla; goba ge yena ka boyena a ka ba le tšhelete ye e lekanego, a ka ithekolla. 50O swanetše go boledišana le yo a mo rekilego, mme ba bale mengwaga go tloga ka nako yela a ithekišitšego ka yona go fihlela ka Ngwaga wa Poetšo wo o latelago, mme ba bee theko ya tokollo ya gagwe go ya ka mogolo wo o lefiwago motho yo a thwetšwego. 51-52O swanetše go mo lefa seripa sa theko go ya ka palo ya mengwaga ye e sa šetšego, 53bjalo ka ge nke o be a thwalwa ngwaga ka ngwaga. Mong wa gagwe a se ke a mo swara gampe. 54Ge a sa lokollwe ka ye nngwe ya ditsela tše, yena le bana ba gagwe ba lokollwe ka Ngwaga wa Poetšo wo o latelago. 55Moisraele e ka se be lekgoba go ya go ile, ka gobane Baisraele ke makgoba a Morena. O ba ntšhitše Egepeta; ke yena Morena Modimo wa bona.

26

Ditšhegofatšo tša setšhaba ge se theeletša Modimo

(Doit. 7:12-24; 28:1-14)

261

26:1
Eks. 20:4
Lef. 19:4
Doit. 5:8
16:21-22
27:1
Morena o rile: “Le se ke la dira medimo ya diswantšho, goba la tsema dihlwadieme, goba dikokwane tša matlapa, goba matlapa a a betlilwego gore le di obamele, ka gobane Modimo wa lena ke nna, Morena. 2Le keteke menyanya ya sedumedi, gape le hlompheng felo ga ka mo gokgethwa. Ke nna Morena.

3

26:3-5
Doit. 11:13-15
28:1-14
“Ge le phela go ya ka melao ya ka mme le phetha ditaelo tša ka, 4ke tla le nešetša pula ka nako ya gona, gore naga e tle e mediše dibjalo, le mehlare e enywe. 5Le tla be le sa fola mabele ge nako ya go fula diterebe e fihla, mme le tla be le sa fula diterebe ge nako ya go bjala mabele e fihla. Le tla ba le dijo ka bontši, le gona le tla dula le bolokegile nageng ya lena.

6“Ke tla le fa khutšo nageng ya lena, le gona le tla robala le sa tšhoge motho. Ke tla tloša dibata nageng ya lena, le dintwa di ka se sa ba gona. 7Le tla hlomara manaba a lena la a fenya ka tšhoša; 8ba bahlano ba lena ba tla kgona go hlomara ba lekgolo, mme ba lekgolo ba tla kgona go hlomara ba dikete tše lesome ba ba fenya ka tšhoša. 9Ke tla le šegofatša, ka le fa le bana ba bantši; ke tla botegela kgwerano ye ke e dirilego le lena. 10Le tla be le sa ja tša ngwagola, la ba la di tloša tša šuthela tše mpsha. 11Ke tla dula gare ga lena ka tenteng ya ka ye kgethwa, gomme nka se tsoge ke le hlanogetše. 12

26:12
2 Bakor. 6:16
Ke tla ba le lena; ke tla ba Modimo wa lena, gomme lena le tla ba setšhaba sa ka. 13Nna, Morena Modimo wa lena, ke le ntšhitše Egepeta gore le se ke la hlwa le le makgoba. Ke fedišitše maatla a bagateledi ba lena, ka le hlakodiša.”

Dikotlo tša setšhaba ge se sa theeletše Modimo

(Doit. 28:15-68)

14

26:14-33
Doit. 28:15-68
Morena o rile: “Fela ge le sa ntheetše, le sa phethe ditaelo tša ka, le tla otlwa. 15Ge le gana go phetha melao ya ka, le nyatša ditaelo tša ka gomme le lahla kgwerano ye ke e dirilego le lena, 16ke tla le otla. Ke tla le tlišetša madimabe – bolwetši bja mafahla le bja letadi la go foufatša le go le fokotša la ba la hwa. Le tla bjala dibjalo tša lena, eupša go ka se le hole selo, ka gobane manaba a lena a tla di ja. 17Ke tla le hlanamela la ba la fenywa, gomme la bušwa ke ba ba le hloilego; le tla no tšhaba le ge le sa rakedišwe ke motho.

18“Ge le ka no se ntheeletše le ge ke le dirile tše ka moka, ke tla oketša kotlo ya lena gašupa. 19Ke tla fediša maatla a le ikgodišago ka ona; leratadima le ka se le nešetše pula, ka gona naga ya lena e tla omelela, ya thatafala bjalo ka mphiri. 20Le ge le ka šoma gaboima le ka se holege ka selo, ka gobane naga ya lena e ka se mediše dibjalo, le mehlare e ka se enywe.

21“Ge le ka no fela le nngangabalela mme la se ntheetše, ke tla oketša kotlo ya lena gašupa gape. 22Ke tla le romela dibata tše di tlago bolaya bana ba lena, tša fediša le diruiwa tša lena, gomme tša le fokotša mo ditsela tša lena di tlago wela kgwahlana.

23“Ge le ka morago ga kotlo ye le ka fela le sa ntheetše mme la tšwela pele la ntwantšha, 24gona le nna ke tla le lwantšha mme ka le otla gašupa gabohloko go feta pele. 25Ke tla le tsošetša dintwa go itefeletša ka ge le lahlile kgwerano ya ka le lena, gomme le ge le ka bokana metseng ya lena gore le itote, ke tla le romela bolwetši bja leuba la ba la gapeletšega go ineela go manaba a lena. 26Ke tla le hlokiša dijo mo e lego gore basadi ba lesome ba tla apea dinkgwa ka ontong e tee. Ba tla di ngwathelana, gomme la re go di ja la no fela le sa swerwe ke tlala.

27“Ge le ka morago ga kotlo tšeo le ka no fela le tšwela pele le go se ntheetše mme la ntwantšha, 28gona le nna ke tla le lwantšha ke befetšwe, ka le otla gape gašupa gabohloko le go feta pele. 29Tlala e tla le golela la ba la ja bana ba lena. 30Ke tla phušola dintotoma tše le khunamelago medimo ya diswantšho go tšona, ka kgereša dialetare tša lena tša seorelo, ka lahlela ditopo tša lena godimo ga medimo ya lena ya diswantšho ye e welego. Ke tla le šišingwa, 31ka fetoša metse ya lena marope, ka senya mafelo ao le khunamelago go ona, ka ba ka gana dihlabelo tša lena. 32Ke tla senya naga ya lena mo e lego gore manaba a a tlago dula go yona a tla tšhošwa ke go senyega ga yona. 33Ke tla tliša manaba gore a lwe le lena, ka le šwalalanya le ditšhaba. Naga ya lena e tla fetoga lešoka, le metse ya lena e tla šala e le marope. 34-35Ke gona naga e tlago ba le mengwaga ya go khutša ye le bego le gana go e fa yona; e tla dula e tlogetšwe gomme ya hwetša khutšo ya yona mola lena le le nageng ya manaba a lena.

36“Ke tla dira gore mašaledi a lena ao a lego nageng ya manaba a ona a tšhošwe le ke mogwaša wa matlakala ao a itšeelwago ke phefo, ba tšhabe. Ba tla tšhaba mo nkego ba hlomerwe ntweng, ba wa mola go se lenaba le le ba lelekišago. 37Ba tla thetšana ba sa rakedišwe ke motho, gomme ba ka se be le maatla a go lwa le manaba a lena. 38Ba tla hwa e le mathopša, ba metšwa ke naga ya manaba a bona. 39Mašaledi a lena nageng ya manaba a lena a tla fokotšega a ehwa ka lebaka la sebe sa lena le sa borakgolokhukhu ba lena.

40“Ditlogolo tša lena tšona di tla dumela gore tšona le borakgolokhukhu ba tšona bao ba sa mpotegelego gomme ba ntwantšhago ba dirile dibe, 41mme ba ntira gore ke ba lwantšhe ke be ke ba romele bothopša nageng ya manaba a bona. Mafelelong, ge ditlogolo tša lena tše di ngangabetšego di kokobeditšwe gomme di lefile molato wa bokgopo bja bona, 42

26:42
Gen. 17:7-8
26:3-4
28:13-14
ke tla gopola kgwerano ya ka le Jakobo le Isaka le Abrahama, mme ka gopola le naga ya lena. 43Fela pele, batho ba swanetše go tlošwa nageng gore naga e tle e ipshine ka go khutša, mme ba swanetše go lefa molato wa bona ka botlalo wa ge ba ganne melao ya ka mme ba hlaswitše ditaelo tša ka. 44Le ge go le bjalo, ge ba sa le nageng ya manaba a bona, nka se ba tlogelele sa ruri, goba ka ba feleletša sa ruri. Seo se ka fediša kgwerano ya ka le bona, gobane ke nna Morena Modimo wa bona. 45Ke tla mpshafatša kgwerano ye ke e dirilego le borakgolokhukhu ba bona ge ke laetša ditšhaba ka moka maatla a ka ka go ba ntšha Egepeta, gore nna, Morena, ke tle ke be Modimo wa bona.”

46Tše ka moka ke melao le ditaelo tša setšhaba sa Israele tše Morena a di filego Moshe thabeng ya Sinai.