Sepedi 2000 (NSO00)
22

Bokgethwa bja dihlabelo le dikabelo

221Morena o laetše Moshe 2gore a botše Arone le barwa ba gagwe a re: “Le hlompheng dihlabelo le dikabelo tše kgethwa tše Baisraele ba nkabelago tšona, gore le se ke la kgotlela leina la ka le lekgethwa. Ke nna Morena. 3Ge yo mongwe wa ditlogolo tša lena yo a tšhilafetšego a ka batamela dihlabelo goba dikabelo tše kgethwa tše Baisraele ba di abetšego nna, a se ke a tsoga a tlile pele ga ka. Taelo ye e phethwe mabakeng ka moka a a tlago. Ke nna Morena.

4“Setlogolo sa Arone se se ka bago le bolwetši bja letlalo bja go mo tšhilafatša, goba yo a ka tšwago seela, a se ke a ja sehlabelo goba kabelo ye kgethwa go fihlela ge a hlwekile. Moprista yo a kgwathilego selo se se tšhilafaditšwego ke go kgwathana le setopo, goba yo a tšwilego matšhedi, 5goba yo a kgwathilego segagabi sa go mo tšhilafatša, goba motho wa go mo tšhilafatša, o tšhilafetše. 6Moprista yo a tšhilafetšego o tla fela a tšhilafetše go fihlela mantšiboa, gomme le ka yona nako yeo a se ke a ja sehlabelo goba kabelo ye kgethwa a sešo a hlapa mmele. 7Ge letšatši le diketše o tla ba a hlwekile, gomme a ka ja dihlabelo goba dikabelo tše kgethwa, ka gobane ke dijo tša gagwe. 8A se ke a ja nama ya phoofolo ye e ikhwetšego ka boyona goba ye e bolailwego ke dibata; e tla mo tšhilafatša. Ke nna Morena.

9“Baprista ka moka ba phethe ditaelo tša ka, gore ba se be le molato gomme ba hwa, ka ge ba tshetše ditaelo tše kgethwa. Ke nna Morena yo ke ba kgethwafatšago.

10“Ke leloko fela la lapa la moprista le le ka jago sehlabelo goba kabelo ye kgethwa; go se be le yo mongwe yo a di jago – le ge e le motho yo a dulago le moprista goba yo moprista a mo thwetšego. 11Fela makgoba ao moprista a a rekilego ka tšhelete ya gagwe goba ao a tswetšwego lapeng la gagwe, a ka ja dijo tšeo moprista a di amogelago. 12Morwedi wa moprista yo a nyetšwego ke motho yo e sego moprista, a se ke a ja sehlabelo goba kabelo ye kgethwa. 13Fela morwedi yo e lego mohlologadi goba yo a hladilwego, a se nago bana, mme a ipoetšego go tlo dula gape lapeng la tatagwe bjalo ka bjaneng bja gagwe, a ka ja dijo tšeo tatagwe a di amogelago ka ge e le moprista. Ke leloko fela la lapa la moprista le le kago ja dijo tšeo.

14“Ge motho yo mongwe yo e sego wa lapa la moprista a ka ja sehlabelo goba kabelo ye kgethwa a se a ikemišetša, o swanetše go lefa moprista ka sa go lekana le seo a se llego, a be a oketše ka karolo ya bohlano ya sona. 15Moprista ga a swanela go kgotlela dihlabelo goba dikabelo tše kgethwa 16ka go lesa motho yo a se nago tokelo a di ja; se se tla tlišetša motho yoo molato le kotlo. Ke nna Morena yo ke kgethwafatšago dihlabelo le dikabelo.”

17Morena o laetše Moshe 18go fa Arone le barwa ba gagwe le Baisraele ka moka melawana ye e latelago: “Ge Moisraele goba mofaladi yo a dulago setšhabeng sa Israele a tliša sehlabelo sa go tšhungwa ka moka, e le go phethagatša keno goba e le sehlabelo sa boithaopo, 19e se be seruiwa se se nago bosodi. E be se setona se se se nago bosodi gore se amogelwe. 20

22:20
Doit. 17:1
Ge le ka dira sehlabelo ka seruiwa se se nago le bosodi, Morena a ka se se amogele. 21Ge motho a direla Morena sehlabelo sa kagišano e le go phethagatša keno goba e le sehlabelo sa boithaopo, seruiwa sa gona e be se se se nago le bosodi bjo bongwenyana gore se tle se amogelwe. 22Le se ke la direla Morena sehlabelo ka seruiwa se se foufetšego, goba se se golofetšego, goba se se kgaogilego setho, goba se se nago le sešo sa go tšwa boladu, goba se se nago le lekhwekhwe, goba se se nago le pudi; le se ke la direla Morena sehlabelo ka seruiwa se sebjalo aletareng. 23Ge le direla Morena sehlabelo sa boithaopo, le ka se dira ka seruiwa se se nago le ditho tša go fetana, fela ge e le sehlabelo sa go phethagatša keno, se ka se amogelwe. 24Le se ke la direla Morena sehlabelo ka seruiwa se se gobetšego botona, goba se kgatletšwego, goba se fagotšwego. Se ga se dumelelwe nageng ya lena.

25“Le se ke la dira sehlabelo e le dijo tše di abelwago Modimo wa lena ka seruiwa se sebjalo se etšwa go motho o šele. Diruiwa tše dibjalo di tšewa gore di golofetše, ga tša felela, gomme ga di amogelege.

26-27“Namanyana goba kwanyana goba putšane ye e tswetšwego ga ya swanela go tlošwa go mmagoyona e sešo ya fetša matšatši a a šupago, fela go tloga ka tšatši la seswai e ka amogelega ya ba sehlabelo. 28Ge le dira sehlabelo ka kgomo goba sehuswane, le se ke la e hlaba le ngwana wa yona ka letšatši le tee. 29Ge le direla Morena sehlabelo sa tebogo, le se direng ka mokgwa wo se tlago amogelwa; 30le se jeng ka lona letšatši leo gomme le se ke la se šadiša molatša go fihlela mosong wo o latelago. Ke nna Morena.”

31Morena o itše: “Le phetheng ditaelo tša ka; ke nna Morena. 32Le se ke la kgotlela leina la ka le lekgethwa; Baisraele ba swanetše go ntseba gore ke yo mokgethwa. Ke nna Morena yo ke le kgethwafatšago; 33ke le ntšhitše Egepeta gore ke tle ke be Modimo wa lena. Ke nna Morena.”

23

Menyanya ya sedumedi

231Morena o file Moshe 2melawana ye e latelago ya menyanya ya sedumedi, ge Baisraele ba swanetše go phuthegela tirelo. 3

23:3
Eks. 20:8-10
23:12
31:15
34:21
35:2
Doit. 5:12-14
“Le na le matšatši a a selelago ao ka wona le ka dirago mešomo ya lena, eupša letšatši la bošupa ke Sabatha, ke letšatši la go khutša. Ka letšatši leo le se ke la šoma, eupša le phuthegele tirelo. Sabatha ke sa Morena gohle mo le dulago gona. 4Menyanya ye e beilwego ya sedumedi ye le swanetšego go kgobokana ka mabaka a yona še:

Paseka le dinkgwa tše di se nago komelo

(Num. 28:16-25)

5

23:5
Eks. 12:1-13
Doit. 16:1-2
“Paseka, ye e ketekwago go hlompha Morena, e thoma ge letšatši la lesome le metšo ye mene la kgwedi ya mathomo le dikela. 6
23:6-8
Eks. 12:14-20
23:15
34:18
Doit. 16:3-8
Ka letšatši la lesome le metšo ye mehlano go thoma Monyanya wa Dinkgwa tše di se nago komelo, gomme matšatši a a šupago le je senkgwa se se sego sa dirwa ka komelo. 7Ka letšatši la mathomo le phuthegele tirelo, mme le se ke la ba la dira mediro ya lena ya mehleng. 8Le direleng Morena dihlabelo le dikabelo matšatši a a šupago. Ka letšatši la bošupa le phuthegeleng gape tirelo, mme le se ke la ba la dira mediro ya lena ya mehleng.

9-10“Ge le gorogile nageng ye Morena a le fago yona mme le bunne mabele a lena, le išeng ngata ya mathomo go moprista. 11A e abele Morena e le mpho ye e fiwago yena ka tsela ye e itšeng, gore a le amogele. Moprista a e tliše ka letšatši la ka morago ga Sabatha. 12Ka letšatši le le tlišago kabelo yeo ya mabele ka lona, le dire le sehlabelo sa go tšhungwa ka moka ka kgapana ya ngwaga o tee ye e se nago bosodi. 13Le se tliše le bupi bja dikilokramo tše pedi bjo bo hlakantšwego le makhura a mohlware e le kabelo ya bupi. Monkgo wa kabelo ye o tsefela Morena. Le tliše le kabelo ya litara e tee ya beine. 14Le se ke la ja senkgwa goba dithuthupe tša mabele goba mabele a mafsa go fihlela ge le tlišitše kabelo yeo go Morena. Molawana wo o phethwe le ke ditlogolo tša lena ka moka nakong tšohle tše di tlago.”

Monyanya wa Puno

(Num. 28:26-31)

15

23:15-21
Eks. 23:16
34:22
Doit. 16:9-12
“Le baleng dibeke tše di šupago tše di tletšego ka morago ga Sabatha seo ka sona le tlišago ngata ya lena ya mabele go tlo e abela Morena ka tsela ye e itšeng. 16Ka letšatši la masome a mahlano, letšatši la ka morago ga Sabatha sa bošupa, le tlišetše Morena kabelo ye nngwe ya mabele a mafsa. 17Lapa le lengwe le le lengwe le tliše dinkgwa tše pedi mme le di abele Morena e le mpho ye e fiwago yena ka tsela ye e itšeng. Dinkgwa tšeo di dirwe ka bupi bja dikilokramo tše pedi bjo bo dubilwego ka komelo, gomme di tlišetšwe Morena e le kabelo ya mabele a mathomo a a bunwago. 18Gotee le dinkgwa tšeo setšhaba se tliše dikgapana tša ngwaga o tee tše di šupago, le poo e tee, le dipudi tše pedi; tšohle e be tše di se nago bosodi. Di dirwe sehlabelo sa go tšhungwa ka moka sa Morena, gotee le kabelo ya bupi le ya beine. Monkgo wa sehlabelo se o tsefela Morena. 19Le dire le sehlabelo sa tshwarelo ya dibe ka phooko e tee, gomme ka dikgapana tše pedi tše di nago le ngwaga o tee le dire sehlabelo sa kagišano. 20Moprista a tliše dihlabelo tšeo gotee le dinkgwa e le mpho ya baprista ye e fiwago Morena ka tsela ye e itšeng. Dihlabelo tšeo ke tše kgethwa. 21Ka letšatši leo le se ke la dira mediro ya lena ya mehleng, eupša le phuthegele tirelo. Le ditlogolo tša lena di swanetše go phetha molawana wo mabakeng ka moka a a tlago gohle mo ba dulago gona.

22

23:22
Lef. 19:9-10
Doit. 24:19-22
“Ge le buna mašemo a lena, le se ke la ripa diako ka moka tša ka mellwaneng ya mašemo, le gona le se ke la boela go yo budutša diako tše di šetšego ge go bunwa; le di tlogeleleng badiidi le bafaladi. Ke nna Morena Modimo wa lena.

Monyanya wa Ngwaga wo Mofsa

(Num. 29:1-6)

23-24“Letšatši la pele la kgwedi ya bošupa e be letšatši la lena la segopotšo la go khutša, gomme le phuthegeleng tirelo ge mapapata a lla. 25Le se ke la ba la dira mediro ya lena ya mehleng, gomme le direle Morena sehlabelo.

Letšatši la Poelano

(Num. 29:7-11)

26-27

23:26-32
Lef. 16:29-34
“Letšatši la lesome la kgwedi ya bošupa ke Letšatši la Poelano. Ka letšatši leo le ikokobetše ka go ikona dijo; le phuthegeleng tirelo, gomme le direle Morena sehlabelo. 28Le se ke la šoma ka letšatši leo, ka gobane ke letšatši la go phethagatša tirelo ya go le boelanya le Modimo. 29Yo a sa ikokobetšego ka go ikona dijo ka letšatši leo, a kgaolwe setšhabeng sa gabo. 30Gomme yo a ka dirago modiro ofe le ofe ka letšatši leo, Morena o tla mmolaya. 31Molawana wo o phethwe le ke ditlogolo tša lena ka moka gohle mo ba dulago gona. 32Go tloga ge le dikela ka letšatši la senyane la kgwedi go fihlela ge le dikela ka letšatši la lesome, le hlompheng letšatši le e le letšatši la go khutša, leo ka lona le ikokobetšago ka go ikona dijo.

Monyanya wa Mešaša

(Num. 29:12-40)

33-34

23:33-36
Doit. 16:13-15
“Monyanya wa Mešaša o thoma ka letšatši la lesome le metšo ye mehlano la kgwedi ya bošupa, wa tšea matšatši a a šupago. 35Ka letšatši la mathomo le phuthegeleng tirelo, gomme le se ke la ba la dira mediro ya lena ya mehleng. 36Letšatši le lengwe le le lengwe la matšatši ao a šupago le direleng Morena sehlabelo. Ka letšatši la seswai le phuthegeleng tirelo gape mme le direleng Morena sehlabelo sa dijo. Ke letšatši le legolo, mme ka lona le se ke la swara modiro.

37“Ye ke menyanya ya sedumedi yeo ka yona le hlomphago Morena ka go phuthegela tirelong le ka go tliša dihlabelo le dikabelo, e lego dihlabelo tša go tšhungwa ka moka, le dikabelo tša bupi, le dihlabelo tše dingwe, le dikabelo tša beine, ka moo go nyakegago letšatši ka letšatši. 38Menyanya ye e tlaleletša Disabatha tša Morena, mme dihlabelo le dikabelo tše di tlaleletša dimpho tša lena tša mehleng, le dihlabelo tša lena tša go phethagatša dikeno, le dikabelo tša lena tša boithaopo tše le di fago Morena.

39“Ka letšatši la lesome le metšo ye mehlano la kgwedi ya bošupa, ge le bunne mašemo a lena, le ketekeng monyanya wo matšatši a a šupago. Letšatši la pele le la seswai e be matšatši a go khutša. 40Ka letšatši la pele le fuleng dikenywa tše kaonekaone tša mehlare ya lena, le tšeeng makala a mepalema le a mehlare ye metala le a mopopoliri gomme le ketekeng monyanya pele ga Morena Modimo wa lena. 41Le o keteke matšatši a a šupago mo ngwageng. Molawana wo o phethwe le ke ditlogolo tša lena nakong tšohle tše di tlago. 42Baisraele ka moka ba dule ka mešašeng matšatši a a šupago, 43gore ditlogolo tša lena di tle di tsebe gore Morena o dirile gore Baisraele ba dule ka mešašeng ge a ba ntšha Egepeta. Ke yena Morena Modimo wa lena.”

44Ke ka mo Moshe a filego setšhaba sa Israele melawana ya go keteka menyanya ya sedumedi go hlompha Morena.

24

Go hlokomela mabone

(Eks. 27:20-21)

241Morena o boditše Moshe a re: 2“Laela Baisraele gore ba tliše makhura a mohlware a a hlwekilego a mabotsebotse a mabone a ka Tenteng, gore mabone a fele a tuka bošego bjo bongwe le bjo bongwe. 3Mantšiboa a mangwe le a mangwe Arone a a gotetše mme a tuke go fihlela mosong moo pele ga Morena ka ntle ga seširo pele ga Polokelo ya Kgwerano, yeo e lego ka Felong mo Gokgethwakgethwa. Molawana wo o phethwe le mabakeng ka moka a a tlago. 4Arone a hlokomele mabone a a lego sehlomamaboneng sa gauta ye e sego ya tswakwa, mme a bone gore a fela a tuka bošego bjo bongwe le bjo bongwe moo pele ga Morena.”

Dinkgwa tše di abelwago Modimo

5

24:5-6
Eks. 25:30
“O tšee bupi bja dikilokramo tše lesome le tše pedi gomme o pake dinkgwa tše lesome le tše pedi. 6O bee dinkgwa tšeo ka methaladi ye mebedi, tše di selelago mothalading wo mongwe le wo mongwe, tafoleng ye e manegilwego ka gauta ye e sego ya tswakwa, ye e lego pele ga Morena. 7O bee seorelo se se sego sa tswakwa mothalading wo mongwe le wo mongwe, e le sešupo sa kabelo ya Morena go tšea sebaka sa dinkgwa. 8Ka Sabatha se sengwe le se sengwe le dinakong tšohle tše di tlago dinkgwa di swanetše go bewa pele ga Morena. Wo ke molawana wa Baisraele go ya go ile. 9
24:9
Mat. 12:4
Mar. 2:26
Luk. 6:4
Dinkgwa tšeo ke tša Arone le ditlogolo tša gagwe, gomme ba di je felong mo go kgethwa, ka gore se ke seripa se sekgethwakgethwa sa dikabelo tša baprista tše di abelwago Morena. Wo ke molawana wa go ya go ile.”

Kotlo ye e lebanego le gona ye e swanelago

10-11Setšhabeng sa Israele go be go na le monna yo mongwe yo tatagwe e bego e le Moegepeta gomme mmagwe e le Moisraele, a bitšwa Shelomite, morwedi wa Dibri wa kgoro ya Dane. Monna yo o ile a fapana le Moisraele mešašeng. Phapanong yeo monna yoo a rogaka Modimo; ka gona ba mo iša go Moshe, 12ba mo diša gomme ba letela gore Morena a ba botše gore ba dire eng ka yena.

13Morena a re go Moshe: 14“Ntšhang monna yoo mešašeng. Yo mongwe le yo mongwe yo a mo kwelego a rogaka, a bee diatla tša gagwe godimo ga hlogo ya gagwe, gomme setšhaba ka moka se mmolaye ka maswika. 15O botše Baisraele gore yo a rogakago Modimo, o swanetše go lefa ka setopo, 16mme ka nnete a bolawe. Yo a rogakago Modimo, goba ke Moisraele goba ke mofaladi, a bolawe ke setšhaba ka moka ka maswika.

17

24:17
Eks. 21:12
“Yo a bolayago motho, le yena a bolawe; 18yo a bolayago seruiwa sa yo mongwe, a se lefe ka se sengwe. Molao ke go re bophelo bo lefša ka bophelo.

19“Ge motho a gobaditše yo mongwe, le yena a dirwe se a se dirilego: 20

24:20
Eks. 21:23-35
Doit. 19:21
Mat. 5:38
go roba go lefše ka go roba; leihlo ka leihlo; leino ka leino. Motho a gobatšwe ka moo a gobaditšego yo mongwe ka gona. 21Yo a bolailego seruiwa, a se lefe ka se sengwe, yo a bolailego motho, yena a bolawe. 22
24:22
Num. 15:16
Molao wo o ama lena ka moka, Baisraele le bafaladi ba ba dulago gare ga lena, ka gobane ke nna Morena Modimo wa lena.”

23Ka gona Moshe a botša batho ba Israele tše Morena a mmoditšego tšona, gomme ba ntšhetša monna yola ka ntle ga mešaša, ba mmolaya ka maswika. Ka tsela ye Baisraele ba dira se Morena a se laetšego Moshe.