Sepedi 2000 (NSO00)
20

Dikotlo tša go se theeletše Modimo

201Morena o boditše Moshe 2gore a botše Baisraele a re: “Ge yo mongwe wa lena goba mofaladi yo a dulago gare ga lena a ka neela ngwana wa gagwe go Mologo, modimo wa seswantšho, a bolawe ka maswika ke setšhaba ka moka. 3Ge yo mongwe a ka neela Mologo ngwana wa gagwe ka gona a tšhilafatša Tente ya ka ye kgethwa mme a goboša leina la ka le lekgethwa, ke tla mo hlanamela, ka mo kgaola setšhabeng sa gabo. 4Fela ge setšhaba se ka hlokomologa taba ye a e dirilego mme sa se ke sa mmolaya, 5nna ke tla mo hlanamela, yena le lapa la gagwe ka moka le bohle ba ba mo šalago morago ka go kgeloga go nna ba khunamela Mologo. Ke tla ba kgaola setšhabeng sa gabobona.

6“Ge motho a ka kgeloga a kgopela keletšo go batho ba malopo goba a ya go didupe, ke tla mo hlanamela, ka mo kgaola setšhabeng sa gabo. 7Le ineeleng go nna mme le beng ba bakgethwa, ka gobane ke nna Morena Modimo wa lena. 8Le phetheng melao ya ka, ka gobane ke nna Morena yo ke le kgethwafatšago.

9

20:9
Eks. 21:17
Mat. 15:4
Mar. 7:10
“Ka gona, yo a rogakago tatagwe goba mmagwe a bolawe; ke yena mong yo a ipolailego.

10

20:10
Eks. 20:14
Lef. 18:20
Doit. 5:18
“Ge monna a ka otswa le mosadi wa Moisraelekayena, yena le mosadi yoo ba bolawe. 11
20:11
Lef. 18:8
Doit. 22:30
27:20
Monna yo a ka robalago le mosadi wa tatagwe o goboša tatagwe, gomme bobedi, yena le mosadi yoo, ba bolawe. Ke bona beng bao ba ipolailego. 12
20:12
Lef. 18:15
Ge monna a ka robala le ngwetši wa gagwe, bobedi ba swanetše go bolawa. Ba dirile bohlola, gomme ke bona beng ba ba ipolailego. 13
20:13
Lef. 18:22
Ge monna a ka robala monna yo mongwe, ba dirile taba ya bohlola, gomme bobedi ba bolawe. Ke bona beng bao ba ipolailego. 14
20:14
Lef. 18:17
Doit. 27:23
Ge monna a ka nyala mosadi le mmagomosadi yoo, a bolawe ka go tšhungwa gotee le bona ka babedi ka lebaka la taba ya dihlong ye ba e dirilego; taba ya mohuta woo e se ke ya ba gona gare ga lena. 15
20:15-16
Eks. 22:18
Lef. 18:23
Doit. 27:21
Ge monna a ka robala phoofolo, yena le phoofolo yeo ba bolawe. 16Ge mosadi a ka batamela phoofolo gore e mo robale, yena le phoofolo yeo ba bolawe. Ke bona beng bao ba ipolailego.

17

20:17
Lef. 18:9
Doit. 27:22
“Ge monna a ka nyala kgaetšedi ya gagwe ya letswele goba ya seyantlo goba ya motlabo wa tatagwe, ke taba ya dihlong, gomme ba swanetše go kgaolwa phatlalatša setšhabeng sa gabobona. O robetše le kgaetšedi ya gagwe gomme o ikobetše molato. 18
20:18
Lef. 18:19
Ge monna a ka robala le mosadi nakong ya ge a bone kgwedi, bobedi ba swanetše go kgaolwa setšhabeng sa gabobona, ka gobane ba khupolotše mo lehlapo la mosadi yoo le tšwago gona.

19

20:19-20
Lef. 18:12-14
“Ge monna a ka robala le mmamogolo wa gagwe goba mmangwane wa gagwe goba rakgadi wa gagwe, o robetše le leloko la gagwe la madi, gomme ba ikobetše molato. 20Ge monna a ka goboša ramogolo wa gagwe goba rangwane wa gagwe goba malome wa gagwe ka go robala le mosadi wa gagwe, ba ikobetše molato; ba tla hwa ba se ne bana. 21
20:21
Lef. 18:16
Ge monna a ka nyala mosadi wa moratho wa gagwe goba wa mogolo wa gagwe, ba tla hwa ba se na le bana. O dirile bohlola gomme o gobošitše yoo moratho goba mogolo wa gagwe.

22“Le phetheng melao le ditaelo tša ka ka moka, gore naga ya Kanana ye ke le išago go yona, e se ke ya le hlatša. 23Le se ke la latela mekgwa ya batho bao ke ba rakago ge le goroga. Ba ntshelekile ka ditlwaedi tšohle tša bona tše mpe. 24Eupša ke le tshephišitše naga ye ya mokhora le monono gore e be ya lena tiitii, gomme ke tla le fa yona. Ke nna Morena Modimo wa lena yo ke le hlaotšego ditšhabeng tše dingwe. 25Ka gona le swanetše go hlaola diphoofolo le dinonyana tše di hlwekilego go tšeo di sego tša hlweka. Le se ke la ja diphoofolo le dinonyana le tše di gagabago fase tše di sego tša hlweka. Ke di begile gore di tšhilafetše, gomme go di ja go tla le tšhilafatša. 26Le beng ba bakgethwa ba le lego ba ka ke nnoši, ka gobane ke nna Morena gomme ke yo mokgethwa. Ke le hlaotše ditšhabeng tše dingwe gore le tle le be ba ka ke nnoši.

27“Monna goba mosadi wa lelopo goba wa go ya go didupe a bolawe ka maswika; ke yena mong yo a ipolailego.”

21

Bokgethwa bja baprista

211Morena o laetše Moshe gore a botše baprista ba Baarone a re: “Go se be le moprista yo a itšhilafatšago ka go llela goba go ilela mohu wa leloko labo, 2ge e se ge e le wa leloko la kgauswi la madi, e lego mmagwe goba tatagwe goba morwa wa gagwe goba morwedi wa gagwe goba mogolo wa gagwe goba moratho wa gagwe 3goba kgaetšedi ya gagwe ye e sego ya nyalwa. 4A se ke a itšhilafatša lehung la motho wa leloko labo la kgomo.21:4 Ka Seheberu temana ye ga e kwagale gabotse.

5

21:5
Lef. 19:27-28
Doit. 14:1
“Baprista ba se ke ba ipoola dihlogo, goba ba fokotša maledu, goba ba iphatša mebele go laetša gore ba iletše. 6E be ba bakgethwa gomme ba se ke ba kgotlela leina la ka. Ba ntirela dihlabelo le dikabelo, e lego dijo tše di abelwago Modimo wa bona; ka gona e be ba bakgethwa. 7Moprista a se ke a nyala mosadi wa segwebakathobalo, goba yo a kilego a robala le monna, goba yo a hladilwego; moprista o kgethetšwe go ntirela, nna, Modimo. 8Setšhaba se swanetše go tšea moprista gore ke yo mokgethwa, ka gobane o ntirela dihlabelo le dikabelo, e lego dijo tše di abelwago Modimo wa bona. Nna, Morena, yo ke kgethwafatšago setšhaba sa ka, ke yo mokgethwa. 9Ge morwedi wa moprista e ka ba segwebakathobalo, o a ikgotlela, o kgotlela le tatagwe; a tšhungwe ka mollo, a hwe.

10“Moprista yo Mogolo yo a šegofaditšwego ka go tlotšwa ka makhura a tlotšo hlogong, a bile a šegofaleditšwe go apara diaparo tša baprista, a se ke a tlogela moriri e le mahlafarara, goba a gagola diaparo tša gagwe go laetša gore o iletše. 11-12O abetšwe nna ka go tlotšwa ka makhura, gomme ga a swanela go itšhilafatša goba go kgotlela tente ya ka ye kgethwa ka go tloga go yona a tsena ngwakong woo go lego mohu ka go wona, le ge mohu e le tatagwe goba mmagwe. Ke nna Morena. 13O swanetše go nyala mosadi yo a sego a ka a robala le monna, 14e sego mohlologadi, goba mosadi yo a hladilwego, goba yo e kilego ya ba segwebakathobalo. A nyale fela mosadi wa kgoro ya gabo yo a sego a ka a robala le monna. 15Go sego bjalo gona, bana ba gagwe ba tla tšhilafala. Ke nna Morena yo ke mo hlaotšego gore e be Moprista yo Mogolo.”

16Morena o laetše Moshe 17gore a botše Arone a re: “Go se ke gwa ba le setlogolo sa gago seo se golofetšego se se kago ntirela sehlabelo goba kabelo, e lego dijo tše di abelwago Modimo wa sona. Taelo ye e phethwe mabakeng ka moka a a tlago. 18Monna wa segole a se ke a dira sehlabelo goba kabelo: sefofu goba sehlotša goba sepoteganko goba kotwane goba tsogwane; 19yo a robegilego leoto goba letsogo; 20yo a nago le lehutla goba yo e lego kgopana kudu; yo a nago le bolwetši bja mahlo, goba yo a tšwilego lekhwekhwe, goba pudi, goba yo a pšhatlegilego bonna. 21Setlogolo sa moprista Arone se se golofetšego se se ke sa ntirela sehlabelo goba kabelo, e lego dijo tše di abelwago Modimo wa sona. 22Motho wa mohuta woo a ka ja dijo tše di abetšwego Modimo wa gagwe, e lego sehlabelo se sekgethwa le se sekgethwakgethwa, goba kabelo ye kgethwa le ye kgethwakgethwa, 23eupša ka gore o golofetše, a se ke a batamela seširo se sekgethwa goba a ya aletareng. A se ke a kgotlela dilo tše kgethwa tše, ka gobane ke nna Morena yo ke di kgethwafaditšego.”

24Seo ke se Moshe a se boditšego Arone le barwa ba gagwe le setšhaba ka moka sa Israele.

22

Bokgethwa bja dihlabelo le dikabelo

221Morena o laetše Moshe 2gore a botše Arone le barwa ba gagwe a re: “Le hlompheng dihlabelo le dikabelo tše kgethwa tše Baisraele ba nkabelago tšona, gore le se ke la kgotlela leina la ka le lekgethwa. Ke nna Morena. 3Ge yo mongwe wa ditlogolo tša lena yo a tšhilafetšego a ka batamela dihlabelo goba dikabelo tše kgethwa tše Baisraele ba di abetšego nna, a se ke a tsoga a tlile pele ga ka. Taelo ye e phethwe mabakeng ka moka a a tlago. Ke nna Morena.

4“Setlogolo sa Arone se se ka bago le bolwetši bja letlalo bja go mo tšhilafatša, goba yo a ka tšwago seela, a se ke a ja sehlabelo goba kabelo ye kgethwa go fihlela ge a hlwekile. Moprista yo a kgwathilego selo se se tšhilafaditšwego ke go kgwathana le setopo, goba yo a tšwilego matšhedi, 5goba yo a kgwathilego segagabi sa go mo tšhilafatša, goba motho wa go mo tšhilafatša, o tšhilafetše. 6Moprista yo a tšhilafetšego o tla fela a tšhilafetše go fihlela mantšiboa, gomme le ka yona nako yeo a se ke a ja sehlabelo goba kabelo ye kgethwa a sešo a hlapa mmele. 7Ge letšatši le diketše o tla ba a hlwekile, gomme a ka ja dihlabelo goba dikabelo tše kgethwa, ka gobane ke dijo tša gagwe. 8A se ke a ja nama ya phoofolo ye e ikhwetšego ka boyona goba ye e bolailwego ke dibata; e tla mo tšhilafatša. Ke nna Morena.

9“Baprista ka moka ba phethe ditaelo tša ka, gore ba se be le molato gomme ba hwa, ka ge ba tshetše ditaelo tše kgethwa. Ke nna Morena yo ke ba kgethwafatšago.

10“Ke leloko fela la lapa la moprista le le ka jago sehlabelo goba kabelo ye kgethwa; go se be le yo mongwe yo a di jago – le ge e le motho yo a dulago le moprista goba yo moprista a mo thwetšego. 11Fela makgoba ao moprista a a rekilego ka tšhelete ya gagwe goba ao a tswetšwego lapeng la gagwe, a ka ja dijo tšeo moprista a di amogelago. 12Morwedi wa moprista yo a nyetšwego ke motho yo e sego moprista, a se ke a ja sehlabelo goba kabelo ye kgethwa. 13Fela morwedi yo e lego mohlologadi goba yo a hladilwego, a se nago bana, mme a ipoetšego go tlo dula gape lapeng la tatagwe bjalo ka bjaneng bja gagwe, a ka ja dijo tšeo tatagwe a di amogelago ka ge e le moprista. Ke leloko fela la lapa la moprista le le kago ja dijo tšeo.

14“Ge motho yo mongwe yo e sego wa lapa la moprista a ka ja sehlabelo goba kabelo ye kgethwa a se a ikemišetša, o swanetše go lefa moprista ka sa go lekana le seo a se llego, a be a oketše ka karolo ya bohlano ya sona. 15Moprista ga a swanela go kgotlela dihlabelo goba dikabelo tše kgethwa 16ka go lesa motho yo a se nago tokelo a di ja; se se tla tlišetša motho yoo molato le kotlo. Ke nna Morena yo ke kgethwafatšago dihlabelo le dikabelo.”

17Morena o laetše Moshe 18go fa Arone le barwa ba gagwe le Baisraele ka moka melawana ye e latelago: “Ge Moisraele goba mofaladi yo a dulago setšhabeng sa Israele a tliša sehlabelo sa go tšhungwa ka moka, e le go phethagatša keno goba e le sehlabelo sa boithaopo, 19e se be seruiwa se se nago bosodi. E be se setona se se se nago bosodi gore se amogelwe. 20

22:20
Doit. 17:1
Ge le ka dira sehlabelo ka seruiwa se se nago le bosodi, Morena a ka se se amogele. 21Ge motho a direla Morena sehlabelo sa kagišano e le go phethagatša keno goba e le sehlabelo sa boithaopo, seruiwa sa gona e be se se se nago le bosodi bjo bongwenyana gore se tle se amogelwe. 22Le se ke la direla Morena sehlabelo ka seruiwa se se foufetšego, goba se se golofetšego, goba se se kgaogilego setho, goba se se nago le sešo sa go tšwa boladu, goba se se nago le lekhwekhwe, goba se se nago le pudi; le se ke la direla Morena sehlabelo ka seruiwa se sebjalo aletareng. 23Ge le direla Morena sehlabelo sa boithaopo, le ka se dira ka seruiwa se se nago le ditho tša go fetana, fela ge e le sehlabelo sa go phethagatša keno, se ka se amogelwe. 24Le se ke la direla Morena sehlabelo ka seruiwa se se gobetšego botona, goba se kgatletšwego, goba se fagotšwego. Se ga se dumelelwe nageng ya lena.

25“Le se ke la dira sehlabelo e le dijo tše di abelwago Modimo wa lena ka seruiwa se sebjalo se etšwa go motho o šele. Diruiwa tše dibjalo di tšewa gore di golofetše, ga tša felela, gomme ga di amogelege.

26-27“Namanyana goba kwanyana goba putšane ye e tswetšwego ga ya swanela go tlošwa go mmagoyona e sešo ya fetša matšatši a a šupago, fela go tloga ka tšatši la seswai e ka amogelega ya ba sehlabelo. 28Ge le dira sehlabelo ka kgomo goba sehuswane, le se ke la e hlaba le ngwana wa yona ka letšatši le tee. 29Ge le direla Morena sehlabelo sa tebogo, le se direng ka mokgwa wo se tlago amogelwa; 30le se jeng ka lona letšatši leo gomme le se ke la se šadiša molatša go fihlela mosong wo o latelago. Ke nna Morena.”

31Morena o itše: “Le phetheng ditaelo tša ka; ke nna Morena. 32Le se ke la kgotlela leina la ka le lekgethwa; Baisraele ba swanetše go ntseba gore ke yo mokgethwa. Ke nna Morena yo ke le kgethwafatšago; 33ke le ntšhitše Egepeta gore ke tle ke be Modimo wa lena. Ke nna Morena.”