Sepedi 2000 (NSO00)
14

Go hlwekišwa ga batho ba malwetši a letlalo

141Morena o file Moshe 2

14:2
Mat. 8:4
Mar. 1:44
Luk. 5:14
17:14
melawana ye mabapi le go hlwekišwa ga motho yo a alafilwego bolwetši bja letlalo bja go mo tšhilafatša. Ka letšatši le a tlago begwa gore o hlwekile, a tlišwe go moprista, 3gomme moprista a mo ntšhe mešašeng, mme a mo hlahlobe. Ge motho yoo a fodile, 4moprista a laele gore go tlišwe dinonyana tše pedi tše di phelago tše di hlwekilego, gotee le kotana ya mosedere, le thapo ye khubedu, le motšitlo wa hisopo. 5Moprista a laele gore ye nngwe ya dinonyana tšeo e bolaelwe ka moruswing wo o swerego meetse a a sa tšogo gewa mothopong. 6A tšee yela ye nngwe nonyana a e ine gotee le kotana yela ya mosedere le thapo ye khubedu le hisopo ka mading a nonyana yela ya go bolawa. 7Moprista a foke motho yoo a tlilego go hlwekišwa bolwetšing bja letlalo ka madi ao gašupa, gomme a bege gore o hlwekile. A lese nonyana yela e phelago e fofele nageng. 8-9Motho yoo a hlatswe diaparo tša gagwe, a ipoole moriri le maledu le dintšhi le maboya ka moka mmeleng wa gagwe, a be a hlape mmele; ke mo a tlago ba yo a hlwekilego. A ka tla mešašeng, eupša o swanetše go dula ka ntle ga mošaša wa gagwe matšatši a a šupago. Ka letšatši la bošupa a ipoole gape; a hlatswe diaparo tša gagwe gomme a hlape mmele; ke gona e tlago ba yo a hlwekilego.

10Ka letšatši la seswai a tliše dikgapana tše pedi le kwanyana e tee ya tshadi ya ngwaga o tee tše di se nago bosodi, le bupi bja dikilokramo tše tharo bjo bo hlakantšwego le makhura a mohlware e le kabelo ya bupi, le karolo ya boraro ya litara ya makhura a mohlware. 11Moprista a iše motho yoo le dikabelo tšeo mojakong wa Tente ya bodulo bja Morena. 12Ke moka a tšee kgapana e tee le karolo yela ya boraro ya makhura a mohlware a dire sehlabelo sa tefelo ya dibe. A di abele Morena e le mpho ye e fiwago yena ka tsela ye e itšeng. 13A bolaye kgapana felo mola diruiwa tša dihlabelo tša tshwarelo ya dibe le tša dihlabelo tša go tšhungwa ka moka di bolaelwago gona. O swanetše go dira seo ka gobane sehlabelo sa tefelo ya dibe ke sa go lewa ke moprista, go no swana le sehlabelo sa tshwarelo ya dibe, mme ke se sekgethwakgethwa. 14Moprista a tšee madi a mangwe a kgapana a tlotše lerephu la tsebe ya la go ja, le monwana wo mogolo wa letsogo la go ja, le monwana wo mogolo wa leoto la go ja la motho yo a tlilego go begwa gore o hlwekile. 15Moprista a tšee makhura a mangwe a mohlware a itšhelele ona ka seatleng sa la mpogošo, 16a ine monwana wa la go ja go ona, gomme a foke ka ona gašupa fao pele ga Morena. 17A tšee makhura a mangwe ka seatleng sa gagwe le madi a mangwe a kgapana a tlotše lerephu la tsebe ya la go ja, le monwana wo mogolo wa letsogo la go ja, le monwana wo mogolo wa leoto la go ja la motho yo a tlilego go begwa gore o hlwekile. 18Moprista a tšhele makhura a a šetšego ka seatleng sa gagwe godimo ga hlogo ya motho yoo. E be gona go mo phethela tiro ya poelano moo pele ga Morena.

19Ke moka moprista a dire sehlabelo sa tshwarelo ya dibe, gomme ka mokgwa wo a boelanye mohlwekišwa le Morena. Ka morago ga moo a bolaye seruiwa sa sehlabelo sa go tšhungwa ka moka, 20mme a se tliše le kabelo ya bupi aletareng. Ka tsela ye moprista a boelanye motho yoo le Morena, gomme motho yoo e tla ba yo a hlwekilego.

21Ge motho yoo a diila mme a se ne sa gagwe, a tliše kgapana e tee e le sehlabelo sa tefelo ya dibe, mpho ye e fiwago Morena ka tsela ye e itšeng, gore a tle a boelanywe le Morena. A tliše bupi bja kilokramo e tee bjo bo hlakantšwego le makhura a mohlware e le kabelo ya bupi, le karolo ya boraro ya litara ya makhura a mohlware. 22A tliše le mekuru ye mebedi goba maeba a mabedi, le lengwe e be la sehlabelo sa tshwarelo ya dibe, le lengwe e be la sehlabelo sa go tšhungwa ka moka. 23Ka letšatši la seswai la go hlwekišwa ga gagwe a a tliše go moprista mojakong wa Tente ya bodulo bja Morena moo Morena a lego gona. 24Moprista a tšee kgapana yeo le makhura a mohlware mme a di abele Morena e le mpho ye e fiwago yena ka tsela ye e itšeng. 25A bolaye kgapana yeo, gomme a tšee madi a mangwe a yona a tlotše lerephu la la go ja la tsebe ya motho yoo, le monwana wo mogolo wa letsogo la gagwe la go ja, le monwana wo mogolo wa leoto la gagwe la go ja. 26Moprista a itšhelele makhura a mangwe ka seatleng sa a mpogošo, 27gomme ka monwana wa letsogo la gagwe la go ja a foke ka ona gašupa moo pele ga Morena. 28A tšee makhuranyana a mangwe ka seatleng sa gagwe a a tlotše mola a tloditšego madi: lerephung la la go ja la tsebe ya motho yoo, le monwaneng wo mogolo wa letsogo la gagwe la go ja, le monwaneng wo mogolo wa leoto la gagwe la go ja. 29A tšhele makhura a a šetšego ka seatleng sa gagwe godimo ga hlogo ya motho yoo, mme ka tsela ye a mo phethele tiro ya poelano moo pele ga Morena. 30-31Ka morago a dire sehlabelo sa tshwarelo ya dibe ka mokuru o tee goba leeba le tee, gomme ka le lengwe a dire sehlabelo sa go tšhungwa ka moka gotee le kabelo ya bupi. Ka tsela ye moprista a boelanye mohlwekišwa le Morena. 32Wo ke molao wo o swanetšego go phethwa ke motho yo a nago le bolwetši bja letlalo bja go mo tšhilafatša, eupša a se ne dilo tša mehleng tše di nyakegago tša go hlwekišwa ga gagwe.

Mouta mengwakong

33Morena o file Moshe le Arone 34melawana ye e latelago mabapi le mengwako ye a ka e tšhelago mouta wa go tšhilafatša. Melawana ye e be e swanetše go phethwa ka morago ga ge setšhaba sa Israele se tsene nageng ya Kanana, yeo Morena a bego a ile go ba fa yona. 35Mang le mang yo a bonago se se swanago le mouta ka ngwakong wa gagwe a botše moprista ka sona. 36Moprista a laele gore se sengwe le se sengwe se tlošwe ngwakong pele ga ge a tsena go tlo lekola selo seo; go sego bjalo se sengwe le se sengwe ngwakong se tla tšhilafala. Ke moka a tsene ka ngwakong 37mme a lekole selo seo. Ge go le makonko a botalanyana bja lehlare goba a bohubetšwana a a bonalago a eja leboto, 38a tšwe ngwakong mme a o tswalele matšatši a a šupago. 39Ka letšatši la bošupa a boe mme a o lekole gape. Ge selo seo se keketše mabotong a ngwako, 40a laele gore maswika ao selo seo se hwetšwago go ona a tlošwe, a lahlelwe lefelong le lengwe le le tšhilafaletšego tirelo ka ntle ga motse. 41Ka morago ga moo a laele gore maboto ka moka a gopše ka gare mme thogorogo ye e tšwago moo e tšhollelwe lefelong le le tšhilafaletšego tirelo ka ntle ga motse. 42Go šomišwe matlapa a mangwe go ema ale a go tlošwa legato, mme go šomišwe mobu wo mofsa go ritela maboto ao gape.

43Ge selo seo se ka rotoga gape ka ngwakong ka morago ga ge matlapa ale a tlošitšwe mme ngwako o gopilwe o ritetšwe gape, 44moprista a ye go lekola. Ge se kekile, ke mouta wa go tšhilafatša mme ngwako o tšhilafetše. 45O swanetše go phušolwa, gomme matlapa a wona le dikota tša wona le mobu ka moka wo o bego o o ritetše di swanetše go thothelwa ka ntle ga motse felo mo go tšhilafaletšego tirelo. 46Mang le mang yo a ka tsenago ka ngwakong woo mola o sa tswaletšwe o tla be a tšhilafetše go fihlela mantšiboa. 47Yo a ka robalago goba a jela ka ngwakong woo o swanetše go hlatswa diaparo tša gagwe.

48Ge e ka re ge moprista a tlile go lekola, a hwetša mouta o se wa rotoga gape ka morago ga ge ngwako o ritetšwe, a bege gore ngwako woo o hlwekile, ka gobane mouta o tlošitšwe. 49Go hlwekiša ngwako a tšee dinonyana tše pedi, le kotana ya mosedere, le thapo ye khubedu, le motšitlo wa hisopo. 50A bolaele ye nngwe ya dinonyana tšela ka moruswing wo o swerego meetse a a sa tšogo gewa mothopong. 51Ka morago ga moo a tšee kotana ya mosedere, le hisopo, le thapo ye khubedu, le nonyana yela e phelago, a di ine ka mading a nonyana yela e bolailwego, le ka meetseng ale, mme a foke ngwako woo gašupa. 52Ka tsela ye a hlwekiše ngwako ka madi a nonyana, le ka meetse ale, le ka nonyana ye e phelago, le ka kotana ya mosedere, le ka hisopo, le ka thapo ye khubedu. 53Ke moka a lese nonyana yela e phelago e fofele nageng e tloge motseng. Ka tsela ye a phethele ngwako woo tiro ya poelano, gomme ngwako e tla ba wo o hlwekilego.

54Ye ke melao mabapi le malwetši a letlalo a go tšhilafatša, 55-56le dirurugi goba dikaku goba ditswata, le mouta diaparong le nywakong. 57Melao ye e laetša ge selo se tšhilafetše goba se hlwekile.