Sepedi 2000 (NSO00)
12

Go hlwekišwa ga basadi ge ba seno belega

121Morena o file Moshe melawana ye 2ya Baisraele. Ge mosadi a ka belega ngwana wa mošemane, o tšhilafala matšatši a a šupago, go no swana le ge a tšhilafala ge a bone kgwedi. 3

12:3
Gen. 17:12
Luk. 2:21
Ka letšatši la seswai ngwana yoo a bolotšwe. 4Go tla feta matšatši a mangwe a masome a mararo le metšo ye meraro gore mmagwe a hlweke ka ge a tšwele madi; a se ke a kgwatha selo se sekgethwa goba a tsena ka Tenteng ye kgethwa go fihlela ge nako ya gagwe ya go hlwekišwa e fetile.

5Ge mosadi a ka belega ngwana wa mosetsana, o tšhilafala matšatši a lesome le a mane, go no swana le ge a tšhilafala ge a bone kgwedi. Go tla feta matšatši a mangwe a masome a a selelago le metšo ye e selelago gore a hlweke ka ge a tšwele madi.

6Ge mosadi a belege ngwana wa mošemane goba wa mosetsana mme nako ya go hlwekišwa ga gagwe e fetile, a tliše kwanyana ya ngwaga o tee go moprista mojakong wa Tente ya bodulo bja Morena e le sehlabelo sa go tšhungwa ka moka; a tliše le leeba goba mokuru e le sehlabelo sa tshwarelo ya dibe. 7Moprista a direle Morena sehlabelo seo sa mosadi yoo mme a mmoelanye le yena; ke moo a tlago ba a hlwekišitšwe ka ge a be a tšwele madi. 8Seo ke se mosadi a swanetšego go se dira ge a seno belega.

9

12:9
Luk. 2:24
Ge mosadi a se ne kwanyana, a tliše mekuru ye mebedi goba maeba a mabedi, le lengwe e be la sehlabelo sa go tšhungwa ka moka, mme le lengwe e be la sehlabelo sa tshwarelo ya dibe, gomme moprista a mmoelanye le Morena, mme o tla hlweka.

13

Melao mabapi le malwetši a letlalo

131Morena o file Moshe le Arone melawana ye e latelago. 2Ge motho a na le serurugi letlalong goba mogarogo goba setswata, gomme selo seo sa keka ya ba bolwetši bja letlalo bja go mo tšhilafatša, a tlišwe go moprista Arone, goba go yo mongwe wa baprista ba Baarone. 3Moprista a lekodišiše sešo seo, gomme ge mehlahla ye e lego go sona e fetogile ye mešweu mme sešo nke se sobeletše letlalong, ke bolwetši bja letlalo bja go mo tšhilafatša. Moprista a bege gore o tšhilafetše. 4Eupša ge sešo e le se sešweu gomme nke ga se sa sobelela letlalong mme mehlahla le yona e se ya fetoga ye mešweu, moprista a beele motho yoo thoko matšatši a a šupago. 5A mo hlahlobe gape ka letšatši la bošupa, gomme ge ka moo a bonago ka gona sešo seo se sa swana le pele mme se se sa keka, a beele motho yoo thoko matšatši a mangwe a a šupago. 6A mo hlahlobe gape ka letšatši la bošupa, mme ge sešo seo se timelela gomme se sa keke, a bege gore o hlwekile; e be e le sešo fela. Motho yoo a hlatswe diaparo tša gagwe, mme e tla ba yo a hlwekilego. 7Eupša ge sešo se ka keka ka morago ga ge moprista a mo hlahlobile mme a itše o hlwekile, o swanetše go tla go moprista gape. 8Moprista a mo hlahlobe gape, gomme ge sešo se kekile, moprista a bege gore o tšhilafetše; ke bolwetši bja letlalo bja go mo tšhilafatša.

9Ge motho a na le bolwetši bja letlalo bja go mo tšhilafatša, a tlišwe go moprista, 10mme yena a mo hlahlobe. Ge go na le serurugi se sešweu letlalong la gagwe seo se fetošago mehlahla gore e be ye mešweu mme se bulegile, 11ke bolwetši bja go se fole bja letlalo bja go mo tšhilafatša. Moprista a re o tšhilafetše, mme a se hlwe a re o mmeela thoko, ka gobane go a bonagala gore o tšhilafetše. 12Ge bolwetši bjoo bja letlalo bo ka phatlalala bja aparela motho yoo go tloga hlogong go fihla leotong, 13moprista a mo hlahlobe gape. Ge a ka hwetša gore gabotsebotse bo aparetše mmele ka moka, a bege gore motho yoo o hlwekile. Ge letlalo la gagwe ka moka le fetogile le lešweu, o hlwekile.13:13 “bo aparetše mmele ... o hlwekile.” Ge dišo di ikadile le letlalo ke go re molwetši o a fola. 14Fela go tloga ka nako ye sešo se se phulegilego se bonala, o tšhilafetše. 15Moprista a mo hlahlobe gape, gomme ge a ka hwetša sešo se se phulegilego, a re motho yoo o tšhilafetše. Sešo seo se phulegilego se šupa bolwetši bja letlalo bja go mo tšhilafatša, gomme motho yoo o tšhilafetše. 16Eupša ge sešo seo se fola mme se eba se sešweu gape, motho yoo a ye go moprista, 17mme yena a mo hlahlobe gape. Ge sešo seo se fetogile se sešweu, o hlwekile, gomme moprista a re o hlwekile.

18Ge motho a be a tšwile sekaku mme sa fola, 19gomme ka morago gwa bonala serurugi se sešweu goba setswata sa bošweu bja bohubedu moo go bego go le sekaku, a ye go moprista. 20Moprista a mo hlahlobe, gomme ge felo fao go bonala go sobeletše letlalong mme mehlahla ya moo e fetogile ye mešweu, moprista a re motho yoo o tšhilafetše. Ke bolwetši bja letlalo bja go mo tšhilafatša bjo bo thomilego ka sekakung. 21Eupša ge moprista a ka hlahloba felo fao, gomme a hwetša gore mehlahla ya moo ga se ya fetoga ye mešweu, le gore felo fao ga se gwa sobelela letlalong, fela go galogile, moprista a beele motho yoo thoko matšatši a a šupago. 22Ge go ka keka, moprista a re motho yoo o tšhilafetše; o swerwe ke bolwetši. 23Eupša ge sekaku se ka ema felo gotee mme sa se ke sa keka, ke fela lebadi la sekaku sela, gomme moprista a re motho yoo o hlwekile.

24Mabapi le motho yo a swelego, ge ntho yeo e eba ye tšhweu goba ya bošweu bja bohubedu, 25moprista a mo hlahlobe. Ge mehlahla ya setswata e fetogile ye mešweu mme se sobeletše letlalong, ke bolwetši bja letlalo bja go mo tšhilafatša bjo bo thomilego nthong ya mollo, gomme moprista a re motho yoo o tšhilafetše. 26Eupša ge mehlahla ya setswata e se ya fetoga ye mešweu mme felo fao go se gwa sobelela letlalong, fela go galogile, moprista a mmeele thoko matšatši a a šupago. 27Moprista a mo hlahlobe gape ka letšatši la bošupa, gomme ge go keka, ke bolwetši bja letlalo bja go mo tšhilafatša, mme moprista a re motho yoo o tšhilafetše. 28Eupša ge setswata se ka ema felo gotee mme sa se keke, sa galoga, ke go tšwa ga mollo fela. Moprista a re motho yoo o hlwekile, ka gobane ke fela leswao la go swa mola.

29Ge monna goba mosadi a tšwile sešo hlogong goba seledung, 30moprista a se hlahlobe. Ge e ka ba se sobeletše letlalong mme meriri ya moo go sona ke ye mesehla ye mesesenyane, ke bolwetši bja letlalo bja go mo tšhilafatša, gomme moprista a re motho yoo o tšhilafetše. 31Ge eba ge moprista a mo hlahloba, sešo seo ga se bonale se sobeletše letlalong, le ge go le bjalo go se na meriri ye meso go sona, moprista a mmeele thoko matšatši a a šupago. 32Moprista a se hlahlobe gape ka letšatši la bošupa, gomme ge se sa ka sa keka, go se na meriri ye mesehla go sona mme se sa bonale se sobeletše letlalong, 33motho yoo a kote tikologo ya sešo seo. Moprista a mmeele thoko matšatši a mangwe a a šupago. 34Ka letšatši la bošupa moprista a se hlahlobe gape, gomme ge se se sa keka mme se sa bonale se sobeletše letlalong, a re motho yoo o hlwekile. Motho yoo a hlatswe diaparo tša gagwe, mme o tla be a hlwekile. 35Eupša ge sešo seo se ka keka ka morago ga ge moprista a itše o hlwekile, 36a mo hlahlobe gape. Ge se kekile, moprista a se hlwe a re o nyaka meriri ye mesehla; go molaleng gore motho yoo o tšhilafetše. 37Eupša ge go ya ka mo moprista a bonago ka gona sešo se sa ka sa keka gomme go sona go metše meriri ye meso, sešo seo se a timelela, gomme moprista a re motho yoo o hlwekile.

38Ge monna goba mosadi a ka tšwa ditswata tše tšhweu letlalong, 39moprista a hlahlobe motho yoo. Ge ditswata tšeo e le tše tshehla, e no ba fela dibabo tše di tšwelego letlalong; motho yoo o hlwekile.

40-41Ge motho a hlobega meriri hlogong ka sephothong goba ka thoko ya phatla, e no ba lefatla fela; seo ga se mo tšhilafatše. 42Eupša ge sešo sa bošweu bja bohubedu se ka tšwa moo lefatleng, ke bolwetši bja letlalo bja go mo tšhilafatša. 43Moprista a mo hlahlobe, gomme ge go na le serurugi sa bošweu bja bohubedu sa go swana le sa bolwetši bja letlalo bja go mo tšhilafatša, 44moprista a re o tšhilafetše, ka lebaka la bolwetši bjoo bo lego hlogong ya gagwe.

45Motho yo a nago le bolwetši bja letlalo bja go mo tšhilafatša, a apare diaparo tša mankgeretla, a tlogele moriri e le mahlafarara, a ipipe go tloga molomong go ya seledung, gomme a goelele a re: “Ke tšhilafetše! Ke tšhilafetše!” 46Ge a sa swerwe ke bolwetši bjoo e tla no ba yo a tšhilafatšego, gomme o swanetše go dula ka ntle ga mešaša, kgole le batho.

Melao mabapi le mouta

47Ge go na le mouta13:47 “mouta” Lentšu la Seheberu la “bolwetši bja letlalo bja go tšhilafatša” le “mouta” ke le tee. seaparong, e ka ba sa wulu goba sa leokodi, 48goba lešeleng la go logwa ka leokodi goba ka wulu, goba mokgopeng goba selong se se dirilwego ka mokgopa, 49e le se se talanyana goba se se hubetšwana, ke mouta wa go tšhilafatša gomme o swanetše go laetšwa moprista. 50Moprista a hlahlobe selo seo, gomme a se beele thoko matšatši a a šupago. 51A se hlahlobe gape ka letšatši la bošupa, mme ge mouta woo o kekile, selo seo se tšhilafetše. 52Moprista a se tšhume, ka gobane ke mouta wa go tšhilafatša wo o swanetšego go fedišwa ka mollo.

53Eupša ge moprista a ka re a se hlahloba a hwetša mouta wola o se wa keka moo seaparong goba selong seo, 54a laele gore se hlatswiwe gomme se beelwe thoko matšatši a mangwe a a šupago. 55Ka morago ga moo a se hlahlobe gape, gomme ge mouta o se wa fetoga mmala, le ge o se wa keka, se sa tšhilafetše; a se tšhume, le ge se llwe ka ntle goba ka gare. 56Eupša ge e ka re ge moprista a se hlahloba gape a hwetša mouta o tlogile, a gagole seripana sa seaparo goba sa selo mo go nago le mouta. 57Ka morago, ge mouta wola o ka bonala la bobedi mme wa keka gape, mong wa selo seo a se tšhume. 58Ge a ka hlatswa selo seo mme mouta wa timelela, a se hlatswe gape, gomme e tla ba se se hlwekilego.

59Wo ke wona molao mabapi le mouta seaparong, e ka ba sa wulu goba sa leokodi, goba sa lešela la go logwa ka leokodi goba ka wulu, goba selong se se dirilwego ka mokgopa.

14

Go hlwekišwa ga batho ba malwetši a letlalo

141Morena o file Moshe 2

14:2
Mat. 8:4
Mar. 1:44
Luk. 5:14
17:14
melawana ye mabapi le go hlwekišwa ga motho yo a alafilwego bolwetši bja letlalo bja go mo tšhilafatša. Ka letšatši le a tlago begwa gore o hlwekile, a tlišwe go moprista, 3gomme moprista a mo ntšhe mešašeng, mme a mo hlahlobe. Ge motho yoo a fodile, 4moprista a laele gore go tlišwe dinonyana tše pedi tše di phelago tše di hlwekilego, gotee le kotana ya mosedere, le thapo ye khubedu, le motšitlo wa hisopo. 5Moprista a laele gore ye nngwe ya dinonyana tšeo e bolaelwe ka moruswing wo o swerego meetse a a sa tšogo gewa mothopong. 6A tšee yela ye nngwe nonyana a e ine gotee le kotana yela ya mosedere le thapo ye khubedu le hisopo ka mading a nonyana yela ya go bolawa. 7Moprista a foke motho yoo a tlilego go hlwekišwa bolwetšing bja letlalo ka madi ao gašupa, gomme a bege gore o hlwekile. A lese nonyana yela e phelago e fofele nageng. 8-9Motho yoo a hlatswe diaparo tša gagwe, a ipoole moriri le maledu le dintšhi le maboya ka moka mmeleng wa gagwe, a be a hlape mmele; ke mo a tlago ba yo a hlwekilego. A ka tla mešašeng, eupša o swanetše go dula ka ntle ga mošaša wa gagwe matšatši a a šupago. Ka letšatši la bošupa a ipoole gape; a hlatswe diaparo tša gagwe gomme a hlape mmele; ke gona e tlago ba yo a hlwekilego.

10Ka letšatši la seswai a tliše dikgapana tše pedi le kwanyana e tee ya tshadi ya ngwaga o tee tše di se nago bosodi, le bupi bja dikilokramo tše tharo bjo bo hlakantšwego le makhura a mohlware e le kabelo ya bupi, le karolo ya boraro ya litara ya makhura a mohlware. 11Moprista a iše motho yoo le dikabelo tšeo mojakong wa Tente ya bodulo bja Morena. 12Ke moka a tšee kgapana e tee le karolo yela ya boraro ya makhura a mohlware a dire sehlabelo sa tefelo ya dibe. A di abele Morena e le mpho ye e fiwago yena ka tsela ye e itšeng. 13A bolaye kgapana felo mola diruiwa tša dihlabelo tša tshwarelo ya dibe le tša dihlabelo tša go tšhungwa ka moka di bolaelwago gona. O swanetše go dira seo ka gobane sehlabelo sa tefelo ya dibe ke sa go lewa ke moprista, go no swana le sehlabelo sa tshwarelo ya dibe, mme ke se sekgethwakgethwa. 14Moprista a tšee madi a mangwe a kgapana a tlotše lerephu la tsebe ya la go ja, le monwana wo mogolo wa letsogo la go ja, le monwana wo mogolo wa leoto la go ja la motho yo a tlilego go begwa gore o hlwekile. 15Moprista a tšee makhura a mangwe a mohlware a itšhelele ona ka seatleng sa la mpogošo, 16a ine monwana wa la go ja go ona, gomme a foke ka ona gašupa fao pele ga Morena. 17A tšee makhura a mangwe ka seatleng sa gagwe le madi a mangwe a kgapana a tlotše lerephu la tsebe ya la go ja, le monwana wo mogolo wa letsogo la go ja, le monwana wo mogolo wa leoto la go ja la motho yo a tlilego go begwa gore o hlwekile. 18Moprista a tšhele makhura a a šetšego ka seatleng sa gagwe godimo ga hlogo ya motho yoo. E be gona go mo phethela tiro ya poelano moo pele ga Morena.

19Ke moka moprista a dire sehlabelo sa tshwarelo ya dibe, gomme ka mokgwa wo a boelanye mohlwekišwa le Morena. Ka morago ga moo a bolaye seruiwa sa sehlabelo sa go tšhungwa ka moka, 20mme a se tliše le kabelo ya bupi aletareng. Ka tsela ye moprista a boelanye motho yoo le Morena, gomme motho yoo e tla ba yo a hlwekilego.

21Ge motho yoo a diila mme a se ne sa gagwe, a tliše kgapana e tee e le sehlabelo sa tefelo ya dibe, mpho ye e fiwago Morena ka tsela ye e itšeng, gore a tle a boelanywe le Morena. A tliše bupi bja kilokramo e tee bjo bo hlakantšwego le makhura a mohlware e le kabelo ya bupi, le karolo ya boraro ya litara ya makhura a mohlware. 22A tliše le mekuru ye mebedi goba maeba a mabedi, le lengwe e be la sehlabelo sa tshwarelo ya dibe, le lengwe e be la sehlabelo sa go tšhungwa ka moka. 23Ka letšatši la seswai la go hlwekišwa ga gagwe a a tliše go moprista mojakong wa Tente ya bodulo bja Morena moo Morena a lego gona. 24Moprista a tšee kgapana yeo le makhura a mohlware mme a di abele Morena e le mpho ye e fiwago yena ka tsela ye e itšeng. 25A bolaye kgapana yeo, gomme a tšee madi a mangwe a yona a tlotše lerephu la la go ja la tsebe ya motho yoo, le monwana wo mogolo wa letsogo la gagwe la go ja, le monwana wo mogolo wa leoto la gagwe la go ja. 26Moprista a itšhelele makhura a mangwe ka seatleng sa a mpogošo, 27gomme ka monwana wa letsogo la gagwe la go ja a foke ka ona gašupa moo pele ga Morena. 28A tšee makhuranyana a mangwe ka seatleng sa gagwe a a tlotše mola a tloditšego madi: lerephung la la go ja la tsebe ya motho yoo, le monwaneng wo mogolo wa letsogo la gagwe la go ja, le monwaneng wo mogolo wa leoto la gagwe la go ja. 29A tšhele makhura a a šetšego ka seatleng sa gagwe godimo ga hlogo ya motho yoo, mme ka tsela ye a mo phethele tiro ya poelano moo pele ga Morena. 30-31Ka morago a dire sehlabelo sa tshwarelo ya dibe ka mokuru o tee goba leeba le tee, gomme ka le lengwe a dire sehlabelo sa go tšhungwa ka moka gotee le kabelo ya bupi. Ka tsela ye moprista a boelanye mohlwekišwa le Morena. 32Wo ke molao wo o swanetšego go phethwa ke motho yo a nago le bolwetši bja letlalo bja go mo tšhilafatša, eupša a se ne dilo tša mehleng tše di nyakegago tša go hlwekišwa ga gagwe.

Mouta mengwakong

33Morena o file Moshe le Arone 34melawana ye e latelago mabapi le mengwako ye a ka e tšhelago mouta wa go tšhilafatša. Melawana ye e be e swanetše go phethwa ka morago ga ge setšhaba sa Israele se tsene nageng ya Kanana, yeo Morena a bego a ile go ba fa yona. 35Mang le mang yo a bonago se se swanago le mouta ka ngwakong wa gagwe a botše moprista ka sona. 36Moprista a laele gore se sengwe le se sengwe se tlošwe ngwakong pele ga ge a tsena go tlo lekola selo seo; go sego bjalo se sengwe le se sengwe ngwakong se tla tšhilafala. Ke moka a tsene ka ngwakong 37mme a lekole selo seo. Ge go le makonko a botalanyana bja lehlare goba a bohubetšwana a a bonalago a eja leboto, 38a tšwe ngwakong mme a o tswalele matšatši a a šupago. 39Ka letšatši la bošupa a boe mme a o lekole gape. Ge selo seo se keketše mabotong a ngwako, 40a laele gore maswika ao selo seo se hwetšwago go ona a tlošwe, a lahlelwe lefelong le lengwe le le tšhilafaletšego tirelo ka ntle ga motse. 41Ka morago ga moo a laele gore maboto ka moka a gopše ka gare mme thogorogo ye e tšwago moo e tšhollelwe lefelong le le tšhilafaletšego tirelo ka ntle ga motse. 42Go šomišwe matlapa a mangwe go ema ale a go tlošwa legato, mme go šomišwe mobu wo mofsa go ritela maboto ao gape.

43Ge selo seo se ka rotoga gape ka ngwakong ka morago ga ge matlapa ale a tlošitšwe mme ngwako o gopilwe o ritetšwe gape, 44moprista a ye go lekola. Ge se kekile, ke mouta wa go tšhilafatša mme ngwako o tšhilafetše. 45O swanetše go phušolwa, gomme matlapa a wona le dikota tša wona le mobu ka moka wo o bego o o ritetše di swanetše go thothelwa ka ntle ga motse felo mo go tšhilafaletšego tirelo. 46Mang le mang yo a ka tsenago ka ngwakong woo mola o sa tswaletšwe o tla be a tšhilafetše go fihlela mantšiboa. 47Yo a ka robalago goba a jela ka ngwakong woo o swanetše go hlatswa diaparo tša gagwe.

48Ge e ka re ge moprista a tlile go lekola, a hwetša mouta o se wa rotoga gape ka morago ga ge ngwako o ritetšwe, a bege gore ngwako woo o hlwekile, ka gobane mouta o tlošitšwe. 49Go hlwekiša ngwako a tšee dinonyana tše pedi, le kotana ya mosedere, le thapo ye khubedu, le motšitlo wa hisopo. 50A bolaele ye nngwe ya dinonyana tšela ka moruswing wo o swerego meetse a a sa tšogo gewa mothopong. 51Ka morago ga moo a tšee kotana ya mosedere, le hisopo, le thapo ye khubedu, le nonyana yela e phelago, a di ine ka mading a nonyana yela e bolailwego, le ka meetseng ale, mme a foke ngwako woo gašupa. 52Ka tsela ye a hlwekiše ngwako ka madi a nonyana, le ka meetse ale, le ka nonyana ye e phelago, le ka kotana ya mosedere, le ka hisopo, le ka thapo ye khubedu. 53Ke moka a lese nonyana yela e phelago e fofele nageng e tloge motseng. Ka tsela ye a phethele ngwako woo tiro ya poelano, gomme ngwako e tla ba wo o hlwekilego.

54Ye ke melao mabapi le malwetši a letlalo a go tšhilafatša, 55-56le dirurugi goba dikaku goba ditswata, le mouta diaparong le nywakong. 57Melao ye e laetša ge selo se tšhilafetše goba se hlwekile.