Sepedi 2000 (NSO00)
11

Diphoofolo tše di ka lewago

(Doit. 14:3-21)

111Morena o file Moshe le Arone melawana ye 2ya Baisraele. Le ka ja phoofolo efe goba efe ya nageng 3ye e nago le ditlhako tša mapharo gape ye e otlago. 4-6Eupša le se ke la ja dikamela le dipela le mebutla. Tše di swanetše go tšewa gore di tšhilafetše; di a otla, eupša ga di ne ditlhako tša mapharo. 7Le se ke la ja dikolobe. Di swanetše go tšewa gore di tšhilafetše; di na le ditlhako tša mapharo, fela ga di otle. 8Le se ke la ja diphoofolo tše le ge e le go kgwatha ditoto tša tšona; di tšhilafetše.

9Le ka ja dihlapi tša mohuta ofe le ofe tše di nago le diphegwana le magapi, 10eupša se sengwe le se sengwe se se phelago ka meetseng se se ne diphegwana le magapi se tšhilafetše. 11Dibopiwa tša mohuta woo di swanetše go tšewa gore ke ditšhila go lena. Ga le a swanela go di ja le ge e le go kgwatha ditoto tša tšona. 12Se sengwe le se sengwe se se phelago ka meetseng mme se se ne diphegwana le magapi ke ditšhila go lena.

13-19Dinonyana tše di latelago le se ke la di ja; ke ditšhila go lena: manong, le dintšhu, le maaka ka mehuta ya ona, le dipekwa ka mehuta ya tšona, le magokobu ka mehuta ya ona, le dimpšhe, le maribiši ka mehuta ya ona, le digotšane ka mehuta ya tšona, le dikokolohute, le megole, le bomašianoke ka mehuta ya bona, le dikukuku, le bomankgaganyane ka mehuta ya bona.

20Dikhunkhwane ka moka tše di nago le diphego di tšhilafetše, 21ntle le tšeo di nago le maotwana a di tabogatabogago ka ona. 22Le ka ja tšie ya segongwane ka mehuta ya yona, le ditatakgope ka mehuta ya tšona, le mehloro ka mehuta ya yona, le ditlhakwanapitsi ka mehuta ya tšona. 23Eupša dilo tše dingwe tše nnyane tše di nago le diphego gape di nago le maotwana a mane di swanetše go tšewa gore ke ditšhila go lena.

24-28Yo a ka kgwathago ditoto tša diphoofolo tše di latelago o tla tšhilafala go fihlela mantšiboa: diphoofolo ka moka tša ditlhako, ge e se ge ditlhako tša tšona e le mapharo gomme di otla, le diphoofolo ka moka tša maoto a mane tša borofa. Yo a ka rwalago ditoto tša tšona o swanetše go hlatswa diaparo tša gagwe, eupša o tla fela a sa tšhilafetše go fihlela mantšiboa.

29-30Dirunya le magotlo le mahohomedi le mekgaritswane ye mengwe le maobu di swanetše go tšewa gore di tšhilafetše. 31Yo a ka di kgwathago di hwile o tla tšhilafala go fihlela mantšiboa. 32Gomme ge di ka wela godimo ga selo se sengwe di hwile, se tla tšhilafala, e ka ba se se dirilwego ka kota goba lešela goba mokgopa goba lesaka, go sa kgathalege gore se šomišwa go dira eng. Selo seo se inwe meetseng, eupša se tla no ba se tšhilafetše go fihlela mantšiboa. 33Gomme ge ditoto tša tšona di ka wela ka pitšeng ya letsopa, se sengwe le se sengwe se se lego ka go yona se tla tšhilafala, gomme pitša yeo le e pšhatle. 34Dijo tše di loketšego go lewa, ge di ka tšhelwa ka meetse a a tšwago ka pitšeng yeo, di tla tšhilafala, le seno sefe le sefe se se lego ka pitšeng yeo se tšhilafetše. 35Selo sefe le sefe se se ka welwago ke ditoto tša dilo tšeo se tšhilafetše; ge e ka ba onto goba setofo sa letsopa se pšhatlwe; 36ge e le mothopo goba molete wa meetse wona ga o tšhilafale, go tšhilafala se se ka kgwathago ditoto tša tšona tše di wetšego ka go wona. 37Ge setoto sa tšona se ka wela godimo ga peu ye e yago go bjalwa, peu yeo e ka se tšhilafale. 38Eupša ge peu yeo e ka welwa ke setoto sa tšona e šetše e innwe ka meetseng, gona peu yeo e tšhilafetše.

39Ge phoofolo ye e lewago e ka hwa, yo a ka e kgwathago o tla tšhilafala go fihlela mantšiboa. 40Gomme yo a ka jago nama ya yona, a hlatswe diaparo tša gagwe, fela o tla fela a sa tšhilafetše go fihlela mantšiboa; yo a ka rwalago setoto seo o swanetše go hlatswa diaparo tša gagwe, fela o tla fela a sa tšhilafetše go fihlela mantšiboa.

41Le se ke la ja segagabi sefe le sefe, 42e ka ba se se sepelago ka mpa, goba ka maoto a mane, goba ka maoto a mantši – tšohle di tšhilafetše. 43Le se ke la itšhilafatša ka go ja se sengwe sa tšona. 44

11:44
Lef. 19:2
1 Pet. 1:16
Ke nna Morena Modimo wa lena, gomme ineeleng go nna, mme le beng ba bakgethwa, ka gore nna ke yo mokgethwa. 45Ke nna Morena yo ke le ntšhitšego Egepeta gore ke tle ke be Modimo wa lena. Le beng ba bakgethwa, ka gobane nna ke yo mokgethwa.

46Woo ke wona molao mabapi le diphoofolo, le dinonyana, le diphedi tšohle tša ka meetseng, le digagabi tšohle. 47Molao wo ke wa gore le kgethologanye se se hlwekilego le se se sego sa hlweka, diphedi tše di ka lewago le tšeo di sego tša swanela go lewa.

12

Go hlwekišwa ga basadi ge ba seno belega

121Morena o file Moshe melawana ye 2ya Baisraele. Ge mosadi a ka belega ngwana wa mošemane, o tšhilafala matšatši a a šupago, go no swana le ge a tšhilafala ge a bone kgwedi. 3

12:3
Gen. 17:12
Luk. 2:21
Ka letšatši la seswai ngwana yoo a bolotšwe. 4Go tla feta matšatši a mangwe a masome a mararo le metšo ye meraro gore mmagwe a hlweke ka ge a tšwele madi; a se ke a kgwatha selo se sekgethwa goba a tsena ka Tenteng ye kgethwa go fihlela ge nako ya gagwe ya go hlwekišwa e fetile.

5Ge mosadi a ka belega ngwana wa mosetsana, o tšhilafala matšatši a lesome le a mane, go no swana le ge a tšhilafala ge a bone kgwedi. Go tla feta matšatši a mangwe a masome a a selelago le metšo ye e selelago gore a hlweke ka ge a tšwele madi.

6Ge mosadi a belege ngwana wa mošemane goba wa mosetsana mme nako ya go hlwekišwa ga gagwe e fetile, a tliše kwanyana ya ngwaga o tee go moprista mojakong wa Tente ya bodulo bja Morena e le sehlabelo sa go tšhungwa ka moka; a tliše le leeba goba mokuru e le sehlabelo sa tshwarelo ya dibe. 7Moprista a direle Morena sehlabelo seo sa mosadi yoo mme a mmoelanye le yena; ke moo a tlago ba a hlwekišitšwe ka ge a be a tšwele madi. 8Seo ke se mosadi a swanetšego go se dira ge a seno belega.

9

12:9
Luk. 2:24
Ge mosadi a se ne kwanyana, a tliše mekuru ye mebedi goba maeba a mabedi, le lengwe e be la sehlabelo sa go tšhungwa ka moka, mme le lengwe e be la sehlabelo sa tshwarelo ya dibe, gomme moprista a mmoelanye le Morena, mme o tla hlweka.

13

Melao mabapi le malwetši a letlalo

131Morena o file Moshe le Arone melawana ye e latelago. 2Ge motho a na le serurugi letlalong goba mogarogo goba setswata, gomme selo seo sa keka ya ba bolwetši bja letlalo bja go mo tšhilafatša, a tlišwe go moprista Arone, goba go yo mongwe wa baprista ba Baarone. 3Moprista a lekodišiše sešo seo, gomme ge mehlahla ye e lego go sona e fetogile ye mešweu mme sešo nke se sobeletše letlalong, ke bolwetši bja letlalo bja go mo tšhilafatša. Moprista a bege gore o tšhilafetše. 4Eupša ge sešo e le se sešweu gomme nke ga se sa sobelela letlalong mme mehlahla le yona e se ya fetoga ye mešweu, moprista a beele motho yoo thoko matšatši a a šupago. 5A mo hlahlobe gape ka letšatši la bošupa, gomme ge ka moo a bonago ka gona sešo seo se sa swana le pele mme se se sa keka, a beele motho yoo thoko matšatši a mangwe a a šupago. 6A mo hlahlobe gape ka letšatši la bošupa, mme ge sešo seo se timelela gomme se sa keke, a bege gore o hlwekile; e be e le sešo fela. Motho yoo a hlatswe diaparo tša gagwe, mme e tla ba yo a hlwekilego. 7Eupša ge sešo se ka keka ka morago ga ge moprista a mo hlahlobile mme a itše o hlwekile, o swanetše go tla go moprista gape. 8Moprista a mo hlahlobe gape, gomme ge sešo se kekile, moprista a bege gore o tšhilafetše; ke bolwetši bja letlalo bja go mo tšhilafatša.

9Ge motho a na le bolwetši bja letlalo bja go mo tšhilafatša, a tlišwe go moprista, 10mme yena a mo hlahlobe. Ge go na le serurugi se sešweu letlalong la gagwe seo se fetošago mehlahla gore e be ye mešweu mme se bulegile, 11ke bolwetši bja go se fole bja letlalo bja go mo tšhilafatša. Moprista a re o tšhilafetše, mme a se hlwe a re o mmeela thoko, ka gobane go a bonagala gore o tšhilafetše. 12Ge bolwetši bjoo bja letlalo bo ka phatlalala bja aparela motho yoo go tloga hlogong go fihla leotong, 13moprista a mo hlahlobe gape. Ge a ka hwetša gore gabotsebotse bo aparetše mmele ka moka, a bege gore motho yoo o hlwekile. Ge letlalo la gagwe ka moka le fetogile le lešweu, o hlwekile.13:13 “bo aparetše mmele ... o hlwekile.” Ge dišo di ikadile le letlalo ke go re molwetši o a fola. 14Fela go tloga ka nako ye sešo se se phulegilego se bonala, o tšhilafetše. 15Moprista a mo hlahlobe gape, gomme ge a ka hwetša sešo se se phulegilego, a re motho yoo o tšhilafetše. Sešo seo se phulegilego se šupa bolwetši bja letlalo bja go mo tšhilafatša, gomme motho yoo o tšhilafetše. 16Eupša ge sešo seo se fola mme se eba se sešweu gape, motho yoo a ye go moprista, 17mme yena a mo hlahlobe gape. Ge sešo seo se fetogile se sešweu, o hlwekile, gomme moprista a re o hlwekile.

18Ge motho a be a tšwile sekaku mme sa fola, 19gomme ka morago gwa bonala serurugi se sešweu goba setswata sa bošweu bja bohubedu moo go bego go le sekaku, a ye go moprista. 20Moprista a mo hlahlobe, gomme ge felo fao go bonala go sobeletše letlalong mme mehlahla ya moo e fetogile ye mešweu, moprista a re motho yoo o tšhilafetše. Ke bolwetši bja letlalo bja go mo tšhilafatša bjo bo thomilego ka sekakung. 21Eupša ge moprista a ka hlahloba felo fao, gomme a hwetša gore mehlahla ya moo ga se ya fetoga ye mešweu, le gore felo fao ga se gwa sobelela letlalong, fela go galogile, moprista a beele motho yoo thoko matšatši a a šupago. 22Ge go ka keka, moprista a re motho yoo o tšhilafetše; o swerwe ke bolwetši. 23Eupša ge sekaku se ka ema felo gotee mme sa se ke sa keka, ke fela lebadi la sekaku sela, gomme moprista a re motho yoo o hlwekile.

24Mabapi le motho yo a swelego, ge ntho yeo e eba ye tšhweu goba ya bošweu bja bohubedu, 25moprista a mo hlahlobe. Ge mehlahla ya setswata e fetogile ye mešweu mme se sobeletše letlalong, ke bolwetši bja letlalo bja go mo tšhilafatša bjo bo thomilego nthong ya mollo, gomme moprista a re motho yoo o tšhilafetše. 26Eupša ge mehlahla ya setswata e se ya fetoga ye mešweu mme felo fao go se gwa sobelela letlalong, fela go galogile, moprista a mmeele thoko matšatši a a šupago. 27Moprista a mo hlahlobe gape ka letšatši la bošupa, gomme ge go keka, ke bolwetši bja letlalo bja go mo tšhilafatša, mme moprista a re motho yoo o tšhilafetše. 28Eupša ge setswata se ka ema felo gotee mme sa se keke, sa galoga, ke go tšwa ga mollo fela. Moprista a re motho yoo o hlwekile, ka gobane ke fela leswao la go swa mola.

29Ge monna goba mosadi a tšwile sešo hlogong goba seledung, 30moprista a se hlahlobe. Ge e ka ba se sobeletše letlalong mme meriri ya moo go sona ke ye mesehla ye mesesenyane, ke bolwetši bja letlalo bja go mo tšhilafatša, gomme moprista a re motho yoo o tšhilafetše. 31Ge eba ge moprista a mo hlahloba, sešo seo ga se bonale se sobeletše letlalong, le ge go le bjalo go se na meriri ye meso go sona, moprista a mmeele thoko matšatši a a šupago. 32Moprista a se hlahlobe gape ka letšatši la bošupa, gomme ge se sa ka sa keka, go se na meriri ye mesehla go sona mme se sa bonale se sobeletše letlalong, 33motho yoo a kote tikologo ya sešo seo. Moprista a mmeele thoko matšatši a mangwe a a šupago. 34Ka letšatši la bošupa moprista a se hlahlobe gape, gomme ge se se sa keka mme se sa bonale se sobeletše letlalong, a re motho yoo o hlwekile. Motho yoo a hlatswe diaparo tša gagwe, mme o tla be a hlwekile. 35Eupša ge sešo seo se ka keka ka morago ga ge moprista a itše o hlwekile, 36a mo hlahlobe gape. Ge se kekile, moprista a se hlwe a re o nyaka meriri ye mesehla; go molaleng gore motho yoo o tšhilafetše. 37Eupša ge go ya ka mo moprista a bonago ka gona sešo se sa ka sa keka gomme go sona go metše meriri ye meso, sešo seo se a timelela, gomme moprista a re motho yoo o hlwekile.

38Ge monna goba mosadi a ka tšwa ditswata tše tšhweu letlalong, 39moprista a hlahlobe motho yoo. Ge ditswata tšeo e le tše tshehla, e no ba fela dibabo tše di tšwelego letlalong; motho yoo o hlwekile.

40-41Ge motho a hlobega meriri hlogong ka sephothong goba ka thoko ya phatla, e no ba lefatla fela; seo ga se mo tšhilafatše. 42Eupša ge sešo sa bošweu bja bohubedu se ka tšwa moo lefatleng, ke bolwetši bja letlalo bja go mo tšhilafatša. 43Moprista a mo hlahlobe, gomme ge go na le serurugi sa bošweu bja bohubedu sa go swana le sa bolwetši bja letlalo bja go mo tšhilafatša, 44moprista a re o tšhilafetše, ka lebaka la bolwetši bjoo bo lego hlogong ya gagwe.

45Motho yo a nago le bolwetši bja letlalo bja go mo tšhilafatša, a apare diaparo tša mankgeretla, a tlogele moriri e le mahlafarara, a ipipe go tloga molomong go ya seledung, gomme a goelele a re: “Ke tšhilafetše! Ke tšhilafetše!” 46Ge a sa swerwe ke bolwetši bjoo e tla no ba yo a tšhilafatšego, gomme o swanetše go dula ka ntle ga mešaša, kgole le batho.

Melao mabapi le mouta

47Ge go na le mouta13:47 “mouta” Lentšu la Seheberu la “bolwetši bja letlalo bja go tšhilafatša” le “mouta” ke le tee. seaparong, e ka ba sa wulu goba sa leokodi, 48goba lešeleng la go logwa ka leokodi goba ka wulu, goba mokgopeng goba selong se se dirilwego ka mokgopa, 49e le se se talanyana goba se se hubetšwana, ke mouta wa go tšhilafatša gomme o swanetše go laetšwa moprista. 50Moprista a hlahlobe selo seo, gomme a se beele thoko matšatši a a šupago. 51A se hlahlobe gape ka letšatši la bošupa, mme ge mouta woo o kekile, selo seo se tšhilafetše. 52Moprista a se tšhume, ka gobane ke mouta wa go tšhilafatša wo o swanetšego go fedišwa ka mollo.

53Eupša ge moprista a ka re a se hlahloba a hwetša mouta wola o se wa keka moo seaparong goba selong seo, 54a laele gore se hlatswiwe gomme se beelwe thoko matšatši a mangwe a a šupago. 55Ka morago ga moo a se hlahlobe gape, gomme ge mouta o se wa fetoga mmala, le ge o se wa keka, se sa tšhilafetše; a se tšhume, le ge se llwe ka ntle goba ka gare. 56Eupša ge e ka re ge moprista a se hlahloba gape a hwetša mouta o tlogile, a gagole seripana sa seaparo goba sa selo mo go nago le mouta. 57Ka morago, ge mouta wola o ka bonala la bobedi mme wa keka gape, mong wa selo seo a se tšhume. 58Ge a ka hlatswa selo seo mme mouta wa timelela, a se hlatswe gape, gomme e tla ba se se hlwekilego.

59Wo ke wona molao mabapi le mouta seaparong, e ka ba sa wulu goba sa leokodi, goba sa lešela la go logwa ka leokodi goba ka wulu, goba selong se se dirilwego ka mokgopa.