Sepedi 2000 (NSO00)
10

Sebe sa Nadaba le Abihu

101Barwa ba Arone, Nadaba le Abihu, ba tšea dibjana tša bona tša magala ba nokela magala, ba tšhela seorelo godimo ga ona, gomme ba a tliša go Morena. Fela mollo wo o be o se wa dumelelwa, ka gobane Morena o be a se a ba laela go o tliša. 2Ka bjako Morena a romela mollo, gomme wa ba tšhuma ba hwa gona moo pele ga gagwe. 3Moshe a re go Arone: “Se ke se Morena a bego a bolela ka sona ge a re: ‘Ka moka bao ba ntirelago ba swanetše go hlompha bokgethwa bja ka; ke tla utollela setšhaba sa ka letago la ka.’ ”10:3 “ke tla utollela setšhaba sa ka letago la ka” goba “setšhaba sa ka se swanetše go ntlhompha” Eupša Arone a ikhomolela.

4Moshe a bitša Mishaele le Elitsafane, barwa ba Usiele, rangwane wa Arone, a re go bona: “Tlang mo, le tlošeng ditopo tša bomorwarragolena Tenteng ye kgethwa, le di bee ka ntle ga mešaša.” 5Ba tla ba di kuka di sa le ka diaparong tša boprista ba di iša ka ntle ga mešaša, ka moo Moshe a laetšego ka gona.

6Ke moo Moshe a itšego go Arone le barwa ba gagwe, Eleasara le Ithamara: “Le se ke la tlogela meriri ya ba mahlafarara, goba la gagola diaparo tša lena. Ge le ka dira bjalo le tla hwa, gomme Morena o tla befelelwa setšhaba ka moka. Fela Baisraele ba gabolena ka moka bona ba dumeletšwe go ilela bahu ba ba bolailwego ka mollo woo Morena a o rometšego. 7Le se ke la tloga mojakong wa Tente gore le se hwe, ka gobane le beilwe baprista ka makhura a Morena a tlotšo.” Ba dira bjalo ka ge Moshe a be a ba laetše.

Melao ya baprista

8Morena a re go Arone: 9“Wena le barwa ba gago le se ke la tsena ka Tenteng ya bodulo bja ka le nwele beine goba bjala, gore le se hwe. Wo ke molao woo o swanetšego go phethwa ke ditlogolo tša gago ka moka. 10Le kgetholle tše dikgethwa go tše e sego tše dikgethwa, le tše di hlwekilego go tše di sego tša hlweka. 11Le ruteng setšhaba sa Israele melao ka moka ye ke le filego yona ka Moshe.”

12

10:12-13
Lef. 6:7-11
Moshe a re go Arone le go barwa ba gagwe ba babedi ba ba šetšego, Eleasara le Ithamara: “Tšeang kabelo ya bupi ye e šetšego mola dijong tše di abetšwego Morena, mme ka yona le direng senkgwa se se se nago komelo, gomme le se je ka lehlakoreng la aletare, ka gobane kabelo ye ke ye kgethwakgethwa. 13Le se jeng felong mo gokgethwa; ke seripa se e lego sa gago le barwa ba gago sa dijo tše di abetšwego Morena. Seo ke se Morena a ntaetšego sona. 14
10:14-15
Lef. 7:30-34
Gomme lena le ba malapa a lena le ka jela leumo le serope tšela di abelwago Morena e le mpho ye e fiwago yena, le kabelo ye e abelwago yena ka tsela ye e itšeng. Le ka di ja lefelong lefe le lefe le le hlweketšego tirelo. Diaba tše di filwe lena le bana ba lena e le seripa se e lego sa lena sa dihlabelo tša kagišano tša Baisraele. 15Ba tliše serope seo le leumo leo ka nako ya ge makhura a tlišwa e le sehlabelo go Morena. Diaba tše ke tša lena le bana ba lena go ya go ile, ka moo Morena a laetšego ka gona.”

16Moshe a botšiša ka pudi ya sehlabelo sa tshwarelo ya dibe, gomme a kwa gore e šetše e tšhumilwe. Ka gona a befelelwa Eleasara le Ithamara mme a ba botšiša a re: 17

10:17
Lef. 6:17-19
“Ke ka lebaka lang le se la ja sehlabelo sa tshwarelo ya dibe felong mo go kgethwa? Ke se sekgethwakgethwa, gomme Morena o le file sona gore le tloše sebe sa setšhaba go se boelanya le Morena. 18Ka ge madi a yona a se a tlišwa ka tenteng ye kgethwa, le be le swanetše go ja sehlabelo seo ka ntshe, ka moo ke laetšego ka gona.”

19Arone a mo fetola a re: “Ge nkabe ke lle sehlabelo seo lehono, a seo se be se tla kgahla Morena? Setšhaba se diretše Morena sehlabelo sa sona sa tshwarelo ya dibe le sehlabelo sa go tšhungwa ka moka lehono, le ge go le bjalo ke hlagetšwe ke tše šoro tše.” 20Ge Moshe a ekwa taba yeo, a kgotsofala.

11

Diphoofolo tše di ka lewago

(Doit. 14:3-21)

111Morena o file Moshe le Arone melawana ye 2ya Baisraele. Le ka ja phoofolo efe goba efe ya nageng 3ye e nago le ditlhako tša mapharo gape ye e otlago. 4-6Eupša le se ke la ja dikamela le dipela le mebutla. Tše di swanetše go tšewa gore di tšhilafetše; di a otla, eupša ga di ne ditlhako tša mapharo. 7Le se ke la ja dikolobe. Di swanetše go tšewa gore di tšhilafetše; di na le ditlhako tša mapharo, fela ga di otle. 8Le se ke la ja diphoofolo tše le ge e le go kgwatha ditoto tša tšona; di tšhilafetše.

9Le ka ja dihlapi tša mohuta ofe le ofe tše di nago le diphegwana le magapi, 10eupša se sengwe le se sengwe se se phelago ka meetseng se se ne diphegwana le magapi se tšhilafetše. 11Dibopiwa tša mohuta woo di swanetše go tšewa gore ke ditšhila go lena. Ga le a swanela go di ja le ge e le go kgwatha ditoto tša tšona. 12Se sengwe le se sengwe se se phelago ka meetseng mme se se ne diphegwana le magapi ke ditšhila go lena.

13-19Dinonyana tše di latelago le se ke la di ja; ke ditšhila go lena: manong, le dintšhu, le maaka ka mehuta ya ona, le dipekwa ka mehuta ya tšona, le magokobu ka mehuta ya ona, le dimpšhe, le maribiši ka mehuta ya ona, le digotšane ka mehuta ya tšona, le dikokolohute, le megole, le bomašianoke ka mehuta ya bona, le dikukuku, le bomankgaganyane ka mehuta ya bona.

20Dikhunkhwane ka moka tše di nago le diphego di tšhilafetše, 21ntle le tšeo di nago le maotwana a di tabogatabogago ka ona. 22Le ka ja tšie ya segongwane ka mehuta ya yona, le ditatakgope ka mehuta ya tšona, le mehloro ka mehuta ya yona, le ditlhakwanapitsi ka mehuta ya tšona. 23Eupša dilo tše dingwe tše nnyane tše di nago le diphego gape di nago le maotwana a mane di swanetše go tšewa gore ke ditšhila go lena.

24-28Yo a ka kgwathago ditoto tša diphoofolo tše di latelago o tla tšhilafala go fihlela mantšiboa: diphoofolo ka moka tša ditlhako, ge e se ge ditlhako tša tšona e le mapharo gomme di otla, le diphoofolo ka moka tša maoto a mane tša borofa. Yo a ka rwalago ditoto tša tšona o swanetše go hlatswa diaparo tša gagwe, eupša o tla fela a sa tšhilafetše go fihlela mantšiboa.

29-30Dirunya le magotlo le mahohomedi le mekgaritswane ye mengwe le maobu di swanetše go tšewa gore di tšhilafetše. 31Yo a ka di kgwathago di hwile o tla tšhilafala go fihlela mantšiboa. 32Gomme ge di ka wela godimo ga selo se sengwe di hwile, se tla tšhilafala, e ka ba se se dirilwego ka kota goba lešela goba mokgopa goba lesaka, go sa kgathalege gore se šomišwa go dira eng. Selo seo se inwe meetseng, eupša se tla no ba se tšhilafetše go fihlela mantšiboa. 33Gomme ge ditoto tša tšona di ka wela ka pitšeng ya letsopa, se sengwe le se sengwe se se lego ka go yona se tla tšhilafala, gomme pitša yeo le e pšhatle. 34Dijo tše di loketšego go lewa, ge di ka tšhelwa ka meetse a a tšwago ka pitšeng yeo, di tla tšhilafala, le seno sefe le sefe se se lego ka pitšeng yeo se tšhilafetše. 35Selo sefe le sefe se se ka welwago ke ditoto tša dilo tšeo se tšhilafetše; ge e ka ba onto goba setofo sa letsopa se pšhatlwe; 36ge e le mothopo goba molete wa meetse wona ga o tšhilafale, go tšhilafala se se ka kgwathago ditoto tša tšona tše di wetšego ka go wona. 37Ge setoto sa tšona se ka wela godimo ga peu ye e yago go bjalwa, peu yeo e ka se tšhilafale. 38Eupša ge peu yeo e ka welwa ke setoto sa tšona e šetše e innwe ka meetseng, gona peu yeo e tšhilafetše.

39Ge phoofolo ye e lewago e ka hwa, yo a ka e kgwathago o tla tšhilafala go fihlela mantšiboa. 40Gomme yo a ka jago nama ya yona, a hlatswe diaparo tša gagwe, fela o tla fela a sa tšhilafetše go fihlela mantšiboa; yo a ka rwalago setoto seo o swanetše go hlatswa diaparo tša gagwe, fela o tla fela a sa tšhilafetše go fihlela mantšiboa.

41Le se ke la ja segagabi sefe le sefe, 42e ka ba se se sepelago ka mpa, goba ka maoto a mane, goba ka maoto a mantši – tšohle di tšhilafetše. 43Le se ke la itšhilafatša ka go ja se sengwe sa tšona. 44

11:44
Lef. 19:2
1 Pet. 1:16
Ke nna Morena Modimo wa lena, gomme ineeleng go nna, mme le beng ba bakgethwa, ka gore nna ke yo mokgethwa. 45Ke nna Morena yo ke le ntšhitšego Egepeta gore ke tle ke be Modimo wa lena. Le beng ba bakgethwa, ka gobane nna ke yo mokgethwa.

46Woo ke wona molao mabapi le diphoofolo, le dinonyana, le diphedi tšohle tša ka meetseng, le digagabi tšohle. 47Molao wo ke wa gore le kgethologanye se se hlwekilego le se se sego sa hlweka, diphedi tše di ka lewago le tšeo di sego tša swanela go lewa.

12

Go hlwekišwa ga basadi ge ba seno belega

121Morena o file Moshe melawana ye 2ya Baisraele. Ge mosadi a ka belega ngwana wa mošemane, o tšhilafala matšatši a a šupago, go no swana le ge a tšhilafala ge a bone kgwedi. 3

12:3
Gen. 17:12
Luk. 2:21
Ka letšatši la seswai ngwana yoo a bolotšwe. 4Go tla feta matšatši a mangwe a masome a mararo le metšo ye meraro gore mmagwe a hlweke ka ge a tšwele madi; a se ke a kgwatha selo se sekgethwa goba a tsena ka Tenteng ye kgethwa go fihlela ge nako ya gagwe ya go hlwekišwa e fetile.

5Ge mosadi a ka belega ngwana wa mosetsana, o tšhilafala matšatši a lesome le a mane, go no swana le ge a tšhilafala ge a bone kgwedi. Go tla feta matšatši a mangwe a masome a a selelago le metšo ye e selelago gore a hlweke ka ge a tšwele madi.

6Ge mosadi a belege ngwana wa mošemane goba wa mosetsana mme nako ya go hlwekišwa ga gagwe e fetile, a tliše kwanyana ya ngwaga o tee go moprista mojakong wa Tente ya bodulo bja Morena e le sehlabelo sa go tšhungwa ka moka; a tliše le leeba goba mokuru e le sehlabelo sa tshwarelo ya dibe. 7Moprista a direle Morena sehlabelo seo sa mosadi yoo mme a mmoelanye le yena; ke moo a tlago ba a hlwekišitšwe ka ge a be a tšwele madi. 8Seo ke se mosadi a swanetšego go se dira ge a seno belega.

9

12:9
Luk. 2:24
Ge mosadi a se ne kwanyana, a tliše mekuru ye mebedi goba maeba a mabedi, le lengwe e be la sehlabelo sa go tšhungwa ka moka, mme le lengwe e be la sehlabelo sa tshwarelo ya dibe, gomme moprista a mmoelanye le Morena, mme o tla hlweka.