Sepedi 2000 (NSO00)
11

Diphoofolo tše di ka lewago

(Doit. 14:3-21)

111Morena o file Moshe le Arone melawana ye 2ya Baisraele. Le ka ja phoofolo efe goba efe ya nageng 3ye e nago le ditlhako tša mapharo gape ye e otlago. 4-6Eupša le se ke la ja dikamela le dipela le mebutla. Tše di swanetše go tšewa gore di tšhilafetše; di a otla, eupša ga di ne ditlhako tša mapharo. 7Le se ke la ja dikolobe. Di swanetše go tšewa gore di tšhilafetše; di na le ditlhako tša mapharo, fela ga di otle. 8Le se ke la ja diphoofolo tše le ge e le go kgwatha ditoto tša tšona; di tšhilafetše.

9Le ka ja dihlapi tša mohuta ofe le ofe tše di nago le diphegwana le magapi, 10eupša se sengwe le se sengwe se se phelago ka meetseng se se ne diphegwana le magapi se tšhilafetše. 11Dibopiwa tša mohuta woo di swanetše go tšewa gore ke ditšhila go lena. Ga le a swanela go di ja le ge e le go kgwatha ditoto tša tšona. 12Se sengwe le se sengwe se se phelago ka meetseng mme se se ne diphegwana le magapi ke ditšhila go lena.

13-19Dinonyana tše di latelago le se ke la di ja; ke ditšhila go lena: manong, le dintšhu, le maaka ka mehuta ya ona, le dipekwa ka mehuta ya tšona, le magokobu ka mehuta ya ona, le dimpšhe, le maribiši ka mehuta ya ona, le digotšane ka mehuta ya tšona, le dikokolohute, le megole, le bomašianoke ka mehuta ya bona, le dikukuku, le bomankgaganyane ka mehuta ya bona.

20Dikhunkhwane ka moka tše di nago le diphego di tšhilafetše, 21ntle le tšeo di nago le maotwana a di tabogatabogago ka ona. 22Le ka ja tšie ya segongwane ka mehuta ya yona, le ditatakgope ka mehuta ya tšona, le mehloro ka mehuta ya yona, le ditlhakwanapitsi ka mehuta ya tšona. 23Eupša dilo tše dingwe tše nnyane tše di nago le diphego gape di nago le maotwana a mane di swanetše go tšewa gore ke ditšhila go lena.

24-28Yo a ka kgwathago ditoto tša diphoofolo tše di latelago o tla tšhilafala go fihlela mantšiboa: diphoofolo ka moka tša ditlhako, ge e se ge ditlhako tša tšona e le mapharo gomme di otla, le diphoofolo ka moka tša maoto a mane tša borofa. Yo a ka rwalago ditoto tša tšona o swanetše go hlatswa diaparo tša gagwe, eupša o tla fela a sa tšhilafetše go fihlela mantšiboa.

29-30Dirunya le magotlo le mahohomedi le mekgaritswane ye mengwe le maobu di swanetše go tšewa gore di tšhilafetše. 31Yo a ka di kgwathago di hwile o tla tšhilafala go fihlela mantšiboa. 32Gomme ge di ka wela godimo ga selo se sengwe di hwile, se tla tšhilafala, e ka ba se se dirilwego ka kota goba lešela goba mokgopa goba lesaka, go sa kgathalege gore se šomišwa go dira eng. Selo seo se inwe meetseng, eupša se tla no ba se tšhilafetše go fihlela mantšiboa. 33Gomme ge ditoto tša tšona di ka wela ka pitšeng ya letsopa, se sengwe le se sengwe se se lego ka go yona se tla tšhilafala, gomme pitša yeo le e pšhatle. 34Dijo tše di loketšego go lewa, ge di ka tšhelwa ka meetse a a tšwago ka pitšeng yeo, di tla tšhilafala, le seno sefe le sefe se se lego ka pitšeng yeo se tšhilafetše. 35Selo sefe le sefe se se ka welwago ke ditoto tša dilo tšeo se tšhilafetše; ge e ka ba onto goba setofo sa letsopa se pšhatlwe; 36ge e le mothopo goba molete wa meetse wona ga o tšhilafale, go tšhilafala se se ka kgwathago ditoto tša tšona tše di wetšego ka go wona. 37Ge setoto sa tšona se ka wela godimo ga peu ye e yago go bjalwa, peu yeo e ka se tšhilafale. 38Eupša ge peu yeo e ka welwa ke setoto sa tšona e šetše e innwe ka meetseng, gona peu yeo e tšhilafetše.

39Ge phoofolo ye e lewago e ka hwa, yo a ka e kgwathago o tla tšhilafala go fihlela mantšiboa. 40Gomme yo a ka jago nama ya yona, a hlatswe diaparo tša gagwe, fela o tla fela a sa tšhilafetše go fihlela mantšiboa; yo a ka rwalago setoto seo o swanetše go hlatswa diaparo tša gagwe, fela o tla fela a sa tšhilafetše go fihlela mantšiboa.

41Le se ke la ja segagabi sefe le sefe, 42e ka ba se se sepelago ka mpa, goba ka maoto a mane, goba ka maoto a mantši – tšohle di tšhilafetše. 43Le se ke la itšhilafatša ka go ja se sengwe sa tšona. 44

11:44
Lef. 19:2
1 Pet. 1:16
Ke nna Morena Modimo wa lena, gomme ineeleng go nna, mme le beng ba bakgethwa, ka gore nna ke yo mokgethwa. 45Ke nna Morena yo ke le ntšhitšego Egepeta gore ke tle ke be Modimo wa lena. Le beng ba bakgethwa, ka gobane nna ke yo mokgethwa.

46Woo ke wona molao mabapi le diphoofolo, le dinonyana, le diphedi tšohle tša ka meetseng, le digagabi tšohle. 47Molao wo ke wa gore le kgethologanye se se hlwekilego le se se sego sa hlweka, diphedi tše di ka lewago le tšeo di sego tša swanela go lewa.