Sepedi 2000 (NSO00)
3

Kotlo le boitsholo le lehutšo

31Modimo o nkotlile a galefile,

ka gona ke nna motsebamatshwenyego.

2O nthaketše leswiswing,

a ntshepetša tseleng ya tlhokaseetša.

3Ke nna fela yo a mphayago leboelela letšatši ka moka.

4O ntlhagaditše letlalo le nama tša mmele,

a nthobaroba le marapo.

5O ntikaneditše ka morako wa maima le mathata.

6O mpeile leswiswing boka ba ba hwilego kgale.

7O nkageleditše ka morako gore ke se phonyokge,

a ntlema ka ditlemo tše boima.

8Le ge ke goelela ke llela thušo,

o gana go kwa thapelo ya ka.

9O nthibetše tsela ka dinkgokolo tša maswika,

a nkgopamišetša ditsela.

10Boka bere ye e laletšego,

boka tau ye e iphihlilego

11o nthakile tseleng,

a nthathaganya,

a ntlogela ke nnoši.

12O ngangile bora bja gagwe,

a ntebantšha ka mesebe ya gagwe.

13A ntšha mesebe ka kgotlopong ya gagwe,

a ntsotsometša ka yona mmeleng.

14Ke fetogile sesegiša sa ditšhaba tšohle;3:14 “ditšhaba tšohle” Diphetolelo tše dingwe di re “batho ba gešo ka moka.”

letšatši lohle ba hlwela go nkopela koša.

15O ntešitše tše di babago,

a ba a nnoša lengana.

16O nkgotše meno ka lekgwara,

a ba a nkgohliša fase ka sefahlego.

17Ke amogilwe boiketlo,

le lethabo ga ke sa le tseba.

18Ke be ke re nka se sa phela go iša kae;

go tshepha Morena go mpheletše.

19Go gopola matshwenyego a ka le go hloka legae ga ka

go mpabela bjalo ka lengana le santlhoko.

20Ke dula ke nagana ka taba tše,

pelo ya ka e nape e karabe bodibeng.

21Eupša e re ge ke elelwa taba e tee ye,

ke tlelwe ke lehutšo.

22Leratorato la Morena ke le le sa felego,

dikgaugelo tša gagwe ke tša go ya go ile.

23O di tsošološa mosong wo mongwe le wo mongwe,

potego ya gagwe ga e kaaka.

24Ka pelong ke re:

“Morena ke yena kabelo ya ka,

ka gona ke botile yena.”

25Morena o babalela ba ba mmotilego,

bona ba ba mo nyakago.

26Ke mo gobotse ge motho a letela go imollwa ke Morena a sa fele pelo.

27Ke mo gobotse go kgotlelela maima go tloga bjaneng.

28A motho a itulele a nnoši a ikhomoletše,

ge eba a a rwešitšwe ke Modimo.

29A a patlame fase, a ikokobetše,

mohlomongwe a ka thušega.

30A a fe mmethi wa gagwe lehlaa,

a kgotlelele dikgobošo tšohle,

31gobane Morena ga a lahlele motho sa ruri.

32Le ge a hlokofatša o na le lešoko,

gobane lerato la gagwe ga le kaaka.

33Ga a kgahlwe ke go hlokofatša goba go nyamiša batho.

34Go tlaiša bagolegwa bohle mo nageng,

35go ganela motho ditokelo tša gagwe

e le go nyatša thato ya Yogodimodimo,

36go hlalefetša motho tshekong –

na tšeo ka moka Mong wa bohle ga a di bone?

37Kgane o gona yo a ka ntšhago taelo,

mme ya phethwa e se thato ya Mong wa bohle?

38A ke re ke ka taelo ya Yogodimodimo ge tše botse le tše mpe di hlaga?

39Bjale motho o reng a belaela ge a otlelwa dibe tša gagwe?

40A re lekoleng maitshwaro a rena,

a re a hlahlobeng,

gomme re sokologeleng go Morena.

41A re ipatametšeng go Modimo legodimong

ka dipelo tša rena re phagamišitše matsogo,

re rapeleng re re:

42“Re dirile dibe, re go rumotše,

mme wena, Morena, wa se re swarele.

43“O iphuthetše ka kgalefo wa re hlomara,

wa re gagara ntle le lešoko.

44O ikhurumeditše ka leru,

gore thapelo tša rena di se go fihlele.

45O re dirile ditšhila le maudi ditšhabeng.

46“Manaba ohle a rena a re sega a re ahlametše.

47Re aparetšwe ke poifo le tšhio;

ba a re fetša, ba a re lobiša.

48Mahlong a ka go ela dinoka tša meokgo

ge setšhaba sa gešo se fedišwa.

49“Meokgo ya ka e tla ela e sa kgaotše,

nka se khutše go lla,

50go fihlela Morena a okamela fase a le legodimong mme a di bona.

51Ke babelwa ke mahlo ka go llela basadi bohle ba motse wa gešo.

52“Manaba a nthakediša boka nonyana,

etšwe ke se ne molato.

53Ba ntahletše ka moleteng ke phela,

ba ntswalelela ka gare ka leswika.

54Meetse a thoma go nkhupetša hlogo,

ka ba ka re bjale gona go fedile.

55“Ka go llela, wena Morena,

ke le fasefase moleteng.

56Wa kwa kgopelo ya ka ge ke re:

‘Se ithibe ditsebe ge ke go kgopela thušo;

ntlhatlole.’

57Wena wa mpatamela ge ke go llela,

wa re: ‘Se boife!’

58“Wa tla wa nkemela, Mong wa ka,

wa ntamolela.

59Morena,

o bone ka mo ke fošeditšwego ka gona;

ntirele ka toka.

60Lehloyo la manaba a ka o le bone,

le tšohle tše ba ntakanego ka tšona.

61“O ba kwele ge ba nthoga, Morena,

o kwele le tšohle tše ba ntakanego ka tšona,

62le ge ba hlwela go ntsheba tšatši lohle le go ntogela maanomabe.

63Bona, bošego le mosegare koša go opelwa nna.

64“Morena,

ba otlele tše ba di dirilego.

65Ba nole moko,

o ba pipe ka thogako!

66Ba hlomare o ba galefetše,

o ba fediše lefaseng!”

4

Jerusalema ka morago ga go thubja

41Jonna! Gauta ya rena e fifetše;

gauta yela e bego e hlwekišitšwe e fetogile.

Maswika a makgethwa4:1 “Maswika a makgethwa” Diphetolelo tše dingwe di re “Maswika a Tempele”.

a gašagane magahlanong a mekgotha.

2Masogana a Sione ao e bego e le a bohlokwa boka gauta

ye e sego ya tswakwa,

bjale a swerwe nke dipitša tša mmopi.

3Ešita diphukubje di nyantšha bana ba tšona,

eupša tšhaba sa ka sona ke se sehlogo baneng ba sona,

se etša dimpšhe šokeng.

4Leleme la lesea le kgomarela magalagapa ka lebaka la lenyora;

bana ba kgopela dijwanyana,

wa go ba fa tšona a hlokega.

5Batho ba ba bego ba eja tša matsaka bjale ba hwela mekgotheng ka tlala;

bomagolakamatsaka bjale ba fatafata dithobolong ba tsoma diyamaleng.

6

4:6
Gen. 19:24
Tšhaba sa gešo se otlilwe le go feta motse wa Sodoma,

wa go thubja ka bjako ntle le go išwa diatla.

7Bahlomphegi ba tšhaba sa gešo ba be ba hlwekile go feta leswela,

ka bošweu ba feta lebese,

ba phadima go feta magakabje,

botse bja bona nke bja magakabje a safire.

8Bjale ba ntshofetše difahlego go feta mošidi,

ga ba sa tsebega mekgotheng.

Letlalo la bona le le omeletšego boka kota le kokoropane marapong a bona.

9Ba ba bolailwego ka tšhoša ba phala ba ba bolailwego ka tlala,

bona ba ba hwilego bosele ba se ne tše di bunwago mašemong.

10

4:10
Doit. 28:57
Hes. 5:10
Ešita le basadi, bona bommalešoko,

ba be ba apea bana ba bona ka tša bona diatla,

ya ba dijo tša bona mola tšhaba sa ka se fedišwa.

11Morena o gakaditšwe ke kgalefo ya gagwe;

kgalefo ya gagwe, setukamollo,

o e tšholletše godimo ga setšhaba sa gagwe.

O goditše mollo kua Sione,

wa e tšhuma thokgethokge.

12Ga go le o tee,

ešita le ona magoši a lefase,

goba moduditsoko lefaseng

yo a bego a kgolwa gore go na le dira goba manaba

a a kago šwahlela ka dikgorong tša Jerusalema.

13Seo se hlotšwe ke dibe tša baprofeta ba gona,

le dikarogo tša baprista ba gona

ba ba tšholotšego madi a bahlokamolato moo.

14Baprofeta bao le baprista e be e le bomatlarumamekgotheng bjalo ka difofu.

Ba be ba thankgetše madi,

motho a šia le go kgwatha diaparo tša bona.

15Ba be ba goelelwa ke batho, go thwe:

“Tlogang, le tšhilafetše!

Tlogang! Tlogang! Se re kgwatheng!”

Ka gona, ba be ba ebela le ditšhaba go setšhaba sa go ba amogela.

16Morena ka sebele a ba šwalalanya;

a se sa ba le taba nabo;

baprista ba se hlompšhe,

batšofadi ba se šetšwe.

17Ra letela thušo, ra ba ra lapa;

thušo ga se ya ka ya tla.

Toreng ya tlhapetšo ra letela tšhaba sa go se kgone go re hlakodiša.

18Manaba a be a re dišitše mesepelong,

re bile re se sa kgona le go sepela mekgotheng.

Mafelelo a rena a be a batametše,

matšatši a rena a be a iketše;

mafelelo a rena a be a fihlile.

19Barehlomari ba be ba šia ntšhu ka lebelo,

ntšhu ye e theogago leratadimeng e huba.

Ba re lota mohlala kua dithabeng,

ba re lalela kua lešokeng.

20Morephediši, yena motlotšwa wa Morena,

a tanywa ke difu tša bona,

yena yo re bego re holofetše gore o tla re šireletša go baditšhaba.

21Hlalalang, le thabe,

lena tšhaba sa Edomo,

le lena badudi ba naga ya Utse;

le lena le sa tlilo fiwa senwelo;

le tla se nwa, la tagwa, la itlhobola.

22Wena Sione, o otlilwe ka mo go go swanelago;

Morena a ka se sa go bea bothopša.

Eupša wena, Edomo,

Morena o tlilo go otla;

o tla utolla dibe tša gago.

5

Thapelo ya go kgopela kgaugelo

51Morena, gopola tše di re hlagetšego.

Lebelela, o bone kgobogo ya rena.

2Naga ye o re filego yona e gafetšwe bašele;

magae a rena a tšerwe ke bafaladi.

3Re fetogile bana ba ba hwetšwego ke tatabo,

gomme bommagorena ba etša bahlologadi.

4Meetse ao re a nwago re a a reka,

dikgong re a di lefela.

5Re swerwe gampe ke bahlakiši ba rena;

ge re lapile ga re dumelelwe go khutša.

6Re ithapeletša go Egepeta le Asiria gore re hwetše tša go ja.

7Borakgolokhukhu ba rena ba dirile dibe mme ba ile,

mme rena re ba ba otlelwago dibe tša bona.

8Makgoba ale ke ona a a re bušago,

gomme ga re na wa go re hlakodiša go bona.

9Diyamaleng re di tsoma šokeng,

ra ipea kotsing ya go bolawa ke bahlakodi.

10Re swerwe ke letadi ka lebaka la tlala,

gomme letlalo la rena le fiša boka sebešo.

11Basadi ba gaborena ba katilwe mo Sione,

makgarebe le ona a katwa metseng ya Juda.

12Baetapele ba rena ba bolailwe ka go fegwa ke manaba;

batšofadi ba gaborena ga ba hlompšhe.

13Masogana a gaborena a gapeletšwa go šila;

bašemane ba thekesedišwa ke ngata tša dikgong.

14Bakgalabje ga ba sa dula kgorong,

le bafsa ga ba sa letša diletšo.

15Lethabo le re feletše;

go bina ga rena go re fetogetše manyami.

16Re lahlegetšwe ke seriti;

re ba madimabe gobane re dirile dibe!

17Pelo tša rena di bohloko,

le mahlo a rena a fifaditšwe ke sello,

18ka gobane thaba ya Sione e šetše fela,

gomme diphukubje di tšhakatšhaka go yona.

19Eupša wena, Morena,

o buša go ya go ile,

gomme o tla ba kgoši ka mehla yohle.

20O reng o re lebaletše sa ruri?

O reng o re furalela galelele gakaaka?

21Re sokollele go wena, Morena,

mme re tla sokologa.

Re bušetše sekeng,

22ge e se ge e le gore o re lahlile lahlilahli,

o re galefetše go feta tekanyo.