Sepedi 2000 (NSO00)
1

Mahloko a Jerusalema

11Joo, Jerusalema o bodutung bjo bokaakang,

motse wola o kilego wa tlala batho!

O swana le mohlologadi,

motse wola o kilego wa hlompšha ke ditšhaba;

wo e kilego ya ba mohumagadi wa dinaga,

bjale o dira mediro ya kgapeletšo.

2O lala a lla gabohloko bošego,

dithama tša gagwe di ela megokgo.

O hloka mohomotši go ba ba bego ba mo rata.

Bathuši ba gagwe bohle ba mo lahleditše,

ba mo fetogetše manaba.

3Juda e tlogetšwe ke batho ka go tlaišega le ka go thopša,

ya ba makgoba.

Ba phela ditšhabeng tše dingwe,

ga go mo ba ka agago gona.

Bahlomari ba bona ka moka ba ba swere,

ba ba dikanetša.

4Tsela tša Sione di a lla, gobane ga go yo a tšeago ka tšona

go ya menyanyeng ye mekgethwa.

Dikgorong tša motse ga go motho,

baprista ba a tsetla;

banenyana ba ba bego ba opela menyanyeng ba nyamile –

motse o mathateng.

5Batlaiši ba wona ba o fentše,

manaba a wona a iketlile.

Morena o o kwešitše bohloko ka lebaka la dibe tša wona tše dintši;

bana ba wona ba thopilwe ke manaba.

6Botse bja Jerusalema bo fedile.

Baetapele ba wona ba bjalo ka dikgama tše di swerwego ke tlala,

di lapišitšwe ke go tšhaba batsomi.

7Jerusalema ye bjale e tlaišegilego mme e tlogetšwego ke batho,

e ikgopotša dilo tša yona tše bohlokwa tša kgale,

mola batho ba yona ba wetše diatleng tša manaba,

mme go se yo a ba thušago.

Batlaiši ba yona ba ile ba e bogela,

ba e sega ge e thubega.

8Jerusalema e itirile makgapha ka dibe tše di šiišago,

ka moka ba ba bego ba e hlompha bjale ba a e nyatša,

ka gobane ba bone gore ga e sa šireletšegile.

E a bobola,

e inamišitše sefahlego ka dihlong.

9Go se hlweke ga yona go be go le pepeneneng,

fela ya se tshwenyege gore e tla feletša kae.

Go wa ga yona e bile mo go tlabago gwa se be le wa go e homotša.

E a lla e re:

“Morena, bona mahlomola a ka,

gobane manaba a ka a a ikgogomoša.”

10Manaba a yona a e hlakotše dilo tša yona tše bohlokwa.

E a bone a tsena ka Tempeleng,

moo Morena a bego a ganetša baditšhaba

go kopana le setšhaba sa gagwe gona.

11Batho ba yona bohle ba a bobola ge ba tsoma tša go ja.

Ba reka dijo ka dilo tša bona tše bohlokwa gore ba se ke ba hwa.

Motse o a goa o re:

“Ntebelele Morena,

o bone go nyatšega ga ka.”

12O goelela bafeti ba tsela ka moka o re:

“Ntebeleleng,

kgane taba ye ga e le ame?

Ga se gwa ka gwa ba le yo a kwago bohloko go etša nna,

bohloko bjo Morena a ntlišeditšego bjona a galefile.

13“O nthometše mollo wa go tšwa godimo,

mollo wa go ntšhuma ka teng.

O ntheile ka molaba gomme a ntanya.

A nkwiša ka sa morago,

a ntlogela ke le bohlokong.

14“O kgomagantše dibe tša ka a di dira joko,

a nthweša yona molaleng

mme ka fokodišwa ke boima bja yona.

Morena o nkgafetše manabeng ao ke šitilwego ke go lwa le ona.

15“Bagale ba ka bohle Morena o ba nyaditše,

o kgobokantše manaba a ka go fediša masogana a ka.

O pšhatlagantše batho ba ka bjalo ka diterebe ge di pitlwa ka maoto bopitlelong.

16“Ke ka lebaka leo mahlo a ka a edišago meokgo.

Ga go yo a ka nkhomotšago,

a ka mphago maatla.

Batho ba ka ba gakanegile gobane manaba a mphentše.

17“Ke obeleditše matsogo,

eupša ka hloka yo ke itshwarelelago ka yena.

Morena o mpileditše manaba ka mathoko ohle;

ba ntshwara boka makgapha.

18“Eupša Morena o lokile,

gobane ke nna ke mo nyaditšego.

Hle, ntheeletšeng, lena ditšhaba tšohle,

bonang manyami a ka!

Masogana le makgarebe a ka a thopilwe.

19“Ke biditše bathuši ba ka,

eupša bona ba ntahla.

Baprista le bagolo ba setšhaba ba feletše mekgotheng ya motse ba nyaka dijo

gore ba fele ba phela.

20“Joo, Morena,

bona ka mo ke nyamilego ka gona;

ke huduegile moyeng!

Pelo ya ka e rotha madi

ka gore ke ile ka tsogela Morena maatla.

Mekgotheng batho ba bolawa ka ditšhoša,

ka magae ke leuba la bolwetši.

21“Manaba a ka a nkwele ge ke tsetla ke re:

‘Ga go yo a nkhomotšago.’

Ka moka ga bona ba kwele tša masetlapelo a ka,

ba thabela ge o ntlišeditše ona.

A letšatši lela o le beilego le tle

gore ba tle ba tlaišege go swana le nna.

22“Ba lahle ka lebaka la makgopo ohle a bona.

Ba otle bjalo ka ge le nna o nkotletše tša ka dibe.

Ke tsetla o šoro,

mme ke nyamile kudu.”