Sepedi 2000 (NSO00)
1

Mahloko a Jerusalema

11Joo, Jerusalema o bodutung bjo bokaakang,

motse wola o kilego wa tlala batho!

O swana le mohlologadi,

motse wola o kilego wa hlompšha ke ditšhaba;

wo e kilego ya ba mohumagadi wa dinaga,

bjale o dira mediro ya kgapeletšo.

2O lala a lla gabohloko bošego,

dithama tša gagwe di ela megokgo.

O hloka mohomotši go ba ba bego ba mo rata.

Bathuši ba gagwe bohle ba mo lahleditše,

ba mo fetogetše manaba.

3Juda e tlogetšwe ke batho ka go tlaišega le ka go thopša,

ya ba makgoba.

Ba phela ditšhabeng tše dingwe,

ga go mo ba ka agago gona.

Bahlomari ba bona ka moka ba ba swere,

ba ba dikanetša.

4Tsela tša Sione di a lla, gobane ga go yo a tšeago ka tšona

go ya menyanyeng ye mekgethwa.

Dikgorong tša motse ga go motho,

baprista ba a tsetla;

banenyana ba ba bego ba opela menyanyeng ba nyamile –

motse o mathateng.

5Batlaiši ba wona ba o fentše,

manaba a wona a iketlile.

Morena o o kwešitše bohloko ka lebaka la dibe tša wona tše dintši;

bana ba wona ba thopilwe ke manaba.

6Botse bja Jerusalema bo fedile.

Baetapele ba wona ba bjalo ka dikgama tše di swerwego ke tlala,

di lapišitšwe ke go tšhaba batsomi.

7Jerusalema ye bjale e tlaišegilego mme e tlogetšwego ke batho,

e ikgopotša dilo tša yona tše bohlokwa tša kgale,

mola batho ba yona ba wetše diatleng tša manaba,

mme go se yo a ba thušago.

Batlaiši ba yona ba ile ba e bogela,

ba e sega ge e thubega.

8Jerusalema e itirile makgapha ka dibe tše di šiišago,

ka moka ba ba bego ba e hlompha bjale ba a e nyatša,

ka gobane ba bone gore ga e sa šireletšegile.

E a bobola,

e inamišitše sefahlego ka dihlong.

9Go se hlweke ga yona go be go le pepeneneng,

fela ya se tshwenyege gore e tla feletša kae.

Go wa ga yona e bile mo go tlabago gwa se be le wa go e homotša.

E a lla e re:

“Morena, bona mahlomola a ka,

gobane manaba a ka a a ikgogomoša.”

10Manaba a yona a e hlakotše dilo tša yona tše bohlokwa.

E a bone a tsena ka Tempeleng,

moo Morena a bego a ganetša baditšhaba

go kopana le setšhaba sa gagwe gona.

11Batho ba yona bohle ba a bobola ge ba tsoma tša go ja.

Ba reka dijo ka dilo tša bona tše bohlokwa gore ba se ke ba hwa.

Motse o a goa o re:

“Ntebelele Morena,

o bone go nyatšega ga ka.”

12O goelela bafeti ba tsela ka moka o re:

“Ntebeleleng,

kgane taba ye ga e le ame?

Ga se gwa ka gwa ba le yo a kwago bohloko go etša nna,

bohloko bjo Morena a ntlišeditšego bjona a galefile.

13“O nthometše mollo wa go tšwa godimo,

mollo wa go ntšhuma ka teng.

O ntheile ka molaba gomme a ntanya.

A nkwiša ka sa morago,

a ntlogela ke le bohlokong.

14“O kgomagantše dibe tša ka a di dira joko,

a nthweša yona molaleng

mme ka fokodišwa ke boima bja yona.

Morena o nkgafetše manabeng ao ke šitilwego ke go lwa le ona.

15“Bagale ba ka bohle Morena o ba nyaditše,

o kgobokantše manaba a ka go fediša masogana a ka.

O pšhatlagantše batho ba ka bjalo ka diterebe ge di pitlwa ka maoto bopitlelong.

16“Ke ka lebaka leo mahlo a ka a edišago meokgo.

Ga go yo a ka nkhomotšago,

a ka mphago maatla.

Batho ba ka ba gakanegile gobane manaba a mphentše.

17“Ke obeleditše matsogo,

eupša ka hloka yo ke itshwarelelago ka yena.

Morena o mpileditše manaba ka mathoko ohle;

ba ntshwara boka makgapha.

18“Eupša Morena o lokile,

gobane ke nna ke mo nyaditšego.

Hle, ntheeletšeng, lena ditšhaba tšohle,

bonang manyami a ka!

Masogana le makgarebe a ka a thopilwe.

19“Ke biditše bathuši ba ka,

eupša bona ba ntahla.

Baprista le bagolo ba setšhaba ba feletše mekgotheng ya motse ba nyaka dijo

gore ba fele ba phela.

20“Joo, Morena,

bona ka mo ke nyamilego ka gona;

ke huduegile moyeng!

Pelo ya ka e rotha madi

ka gore ke ile ka tsogela Morena maatla.

Mekgotheng batho ba bolawa ka ditšhoša,

ka magae ke leuba la bolwetši.

21“Manaba a ka a nkwele ge ke tsetla ke re:

‘Ga go yo a nkhomotšago.’

Ka moka ga bona ba kwele tša masetlapelo a ka,

ba thabela ge o ntlišeditše ona.

A letšatši lela o le beilego le tle

gore ba tle ba tlaišege go swana le nna.

22“Ba lahle ka lebaka la makgopo ohle a bona.

Ba otle bjalo ka ge le nna o nkotletše tša ka dibe.

Ke tsetla o šoro,

mme ke nyamile kudu.”

2

Morena o otla Jerusalema

21Joo! Mong wa rena o pipile Sione ka leswiswi a galefile.

O bataladitše motse wa bothakga wa Israele.

Mohla wola a galefile o be a sa re selo ka Tempele ya gagwe.

2Mong wa rena o pšhatlagantše dintlo tšohle tša ditlogolo tša Jakobo a se na lešoko,

a kgereša dibo tša batho ba Juda a galefile.

A goboša mmušo le babuši ba gona.

3Mohlang wola a tuka bogale o ile a fetša Baisraele maatla;

a lesa go ba šireletša ge manaba a ba hlasela,

a gakalela ditlogolo tša Jakobo bjalo ka mollo

wa go fiša se sengwe le se sengwe se se lego kgauswi.

4A nganga bora boka lenaba,

a ba lebantšha,

a gagara baratwa bohle ba bona.

Kgalefo ya gagwe ye e tukago bjalo ka mollo

a e tšhollela godimo ga Tempele ya Jerusalema.

5Mong wa rena o fedišitše Israele bjalo ka lenaba;

o pšhatlagantše dintlo tšohle tša mošate,

a tlogela dibo tša gona e le mašope.

O tlišeditše batho ba Juda manyami a go se fele.

6O pšhatlagantše Tempele ya gagwe mo nkego ke mošašana ka serapeng,

a fediša lefelo leo la go kopanela.

Morena o fedišitše matšatši a menyanya le a Sabatha.

Ge a galefile o nyatša kgoši le moprista.

7Mong wa rena o lahlile aletare ya gagwe,

mme a tlogela Tempele ya gagwe ye kgethwa;

a dumelela manaba go kgereša merako ya dibo tša gona.

Ba hlaba mekgolokwane ka ntlong ya Morena

bjalo ka tšatšing la monyanya.

8Morena o be a feditše le pelo go thuba morako wa Sione.

O rile go o ela ka thapo a tšwela pele le go o phušola.

A kgereša ntotoma le morako.

9Dikgoro di khupeditšwe ke thogorogo,

o robile mapheko a tšona a a robaganya.

Kgoši le bakgomana ba thopilwe.

Melao ya Modimo ga e sa rutwa,

le baprofeta ga ba sa bona dipono tša go tšwa go Morena.

10Bakgalabje ba Jerusalema ba dutše fase ba homotše,

ba tletše marole dihlogong,

ba apere tša go ilela.

Dikgarebjana tša Jerusalema di inamišitše dihlogo.

11Mahlo a ka a hwibiditšwe ke sello;

ke huduegile moyeng.

Go fedišwa ga tšhaba sa gešo le go idibala ga bana le masea

mekgotheng ya motse go nkgaola pelo.

12Ba llela bommabo ba re:

“Sejonyana se kae? Senonyana se kae?”

Ba idibala mekgotheng ya motse mo nkego ke dikgobadi;

ba hwa bosele ba farilwe ke bommabo.

13Jerusalema, moratiwa,

na nka go swantšha le eng?

Nka go bapiša le eng?

Nka go lekantšha le eng,

gore ke go bee pelo, wena Sione?

Masetlapelo a gago a lekana le lewatle ka bogolo.

Ke mang a ka go hlatlolago go ona?

14Baprofeta ba gago ba go boditše dipono tša bofora le tša boradia,

ga se ba go lemoša bobe bja gago,

ba go phemiša go thopša.

Dipono tše ba go boditšego tšona ke tša maaka le bofora.

15Bafeti ba tsela bohle ba letša tangwa,

ba a kgotsa,

ba šikinyetša Jerusalema dihlogo ba tlabegile ba re:

“Afa wo ke wona motse wola ba bego ba re ke wo mobotsebotse,

motse wo o bego o kgahla lefase lohle?”

16Manaba a gago ohle a go kwera a go ahlametše,

a go kgotsa,

a go lomantšhetša meno a re:

“Swine! Re e fedišitše!

Le ke letšatši leo re dutšego re le emetše,

mme re feleditše re le bone!”

17Morena o dirile se a bego a ikemišeditše sona.

O phethile se a rilego o tla se phetha.

O go fedišitše a se na lešoko

bjalo ka ge a be a beakantšhitše kgale.

O go gafetše diatleng tša manaba a gago,

a ba thabiša ka go fenywa ga gago.

18Jerusalema, morako wa gago a o llele Mong wa rena!2:18 Mohlomongwe go swanetše go balwa “Jerusalema ... Mong wa rena!” Seheberu se re “Wena morako wa Jerusalema, dipelo tša bona di lletše Mong wa rena.”

Meokgo ya gago a e ele e etše dinoka bošego le mosegare;

o se ke wa kgaotša,

o se ke wa khutšiša mahlo a gago.

19Bošego o lale o tsoga,

o llela go Morena;

o tšholle tša ka pelong ya gago pele ga Mong wa rena boka meetse.

Phagamišetša matsogo go yena o mo rapele gore a lote bana ba gago,

bana ba ba hwago ka tlala magahlanong a mekgotha.

20Morena, lebelela, o di iše hlogong:

Ke mang yo o kilego wa mo swara ka tsela ye?

Kgane ke tshwanelo gore basadi ba je bana ba bona,

masea a ba a tswetšego?

Na go lebane gore baprista le baprofeta ba bolaelwe ka Tempeleng ya Mong wa rena?

21Ba bagolo le ba banyenyane ba rapaletše mekgotheng,

masogana le makgarebe ba bolailwe ka tšhoša.

O ba bolaile mohlang wola o befetšwe,

wa ba ripitlela o se na lešoko.

22O nthapetše dira ka mathoko ohle,

wa ba rapa mo nkego o ba rapela monyanyeng.

Mohlang wola o befetšwe ga go yo a ilego a phonyokga goba a phela.

Ba ile ba bolaya ba ke ba tswetšego,

ke ba godišitšego.