Sepedi 2000 (NSO00)
1

11

1
Mat. 13:55
Mar. 6:3
Nna, Judase, ke lego mohlanka wa Jesu Kriste, gape ke lego ngwanaboJakobose, ke dumediša lena le biditšwego ke Modimo, lena le phelago le ratwa ke Modimo, Tatagorena, le gona le šireleditšwe ke Jesu Kriste, ke re:

2Nke le okeletšwe lešoko le khutšo le lerato.

Baruti ba maaka

3Barategi, le ge ke be ke duma kudu go le ngwalela mabapi le phološo ye re e hlakanetšego le lena ye, ke bone e le tshwanelo gore ke le ngwalele go le kgothatša gore le hlabanele tumelo ye e filwego bakgethwa gatee ba e felwa sa ruri. 4Gobane go na le banyatšamodimo ba bangwe ba ba khukhunetšego ka gare ga lena, ba ba phereketšago kgaugelo ya Modimo, gore ba tle ba ikemelele bohloleng bja bona, bona ba ba ganago Jesu Kriste, yo e lego yena fela Mong le Morena wa rena. Bona, kotlo ye ke yago go e hlaloša e sa le ba e beelwa go tloga kgale.

5

5
Eks. 12:51
Num. 14:29-30
Gomme le ge tšohle tše le di tseba, ke rata go le gopotša gore Morena5 “Morena” Dingwalwakaseatla tše dingwe di re “Jesu”. o kile a re go hlakodiša setšhaba sa Israele Egepeta, ka morago a bolaya ba ba sa dumelego, 6le go le gopotša gore barongwa bale ba go se tiišetše maemong a bona a bolaodi, ba go tlogela madulo a bona, Modimo o ile a ba kgoka ka diketane, ba dula ba kgokilwe go ya go ile leswiswing, moo a ba beetšego Letšatšilegolo lela ka lona ba tlilogo ahlolelwa go lahlwa. 7
7
Gen. 19:1-24
Gopolang motse wa Sodoma le wa Gomora le metse ye e bego e bapile le yona, yeo badudi ba yona ba bego ba itshwere sa barongwa bale mme ba ineetše bofebe le bohlola. Ba otlwa ka kotlo ya mollo wo o sa timego, ya ba sešupo sa go bonwa ke batho.

8Le bona banyatšamodimo bao ba ba le ditoro tše di dirago gore ba itšhilafatše mebele; ba nyatša bogoši bja Modimo ba bile ba nyefola dihlolwabarongwa tša letago. 9

9
Dan. 10:13,21
12:1
Kut. 12:7
Doit. 34:6
Sak. 3:2
Etse le Mikaele, morongwamogolo, taba ya mohuta woo ga se a ka a e dira. Mola a fapane le Diabolose ge ba be ba lebaka setopo sa Moshe, ga se a ka a ba le sebete sa go mo ahlola ka go mo hlapaola. O dio re: “A Morena a go otle!” 10Eupša batho bao bona ba nyefola sengwe le sengwe se ba sa se tsebego, gomme le sengwe le sengwe se ba se tsebago ka tlhago, bjalo ka diphoofolo tše di sa kgonego go nagana, ba ipolaiša sona. 11
11
Gen. 4:3-8
Num. 16:1-35
22:1-35
Go madimabe bona, gobane ba tšere ka tsela yela ya Kaine. Ba itahlile ka bofora bja Bileamo, e le ge ba gabile tšhelete. Ba gwaba bjalo ka Korage mme ba fedišwa bjalo ka yena. 12Ke bona bomahlabišadihlong mengwathišanong ya lena ka go ja ba phaka ge ba eja le lena, ba gopotše fela tša bona dimpa. Ke bona maru a e sego a pula a a tšewago ke phefo. Ke mehlare ye e sa enywego, ešita le ka nako ya lehlabula, mehlare ye e tumotšwego mme e hwetšego ruri. 13Ba bjalo ka maphoto a lewatle a a bilogago, ba tlokoma ditiro tša dihlong boka maphoto ge a tlokoma lepshilo. Ba bjalo ka dinaledi tše di phaphailago, mme Modimo o ba beetše madulo leswiswing le leso moo ba tlago dula go ya go ile.

14

14
Gen. 5:18,21-24
Ke bona bale ba ilego ba porofetwa ke Enoko, monna yola wa moloko wa boselela wa Adamo, a re: “Tsebang, Morena o tla le barongwa ba gagwe ba bakgethwa ba diketekete 15go sekiša bohle le go ba otla ka lebaka la ditiro tše di se nago borapedi tše ba di dirilego, le dipolelo tše mpe tše badiradibe ba ba se nago borapedi ba mmoletšego ka tšona.”

16Batho ba ke bangongoregi ba go galala se sengwe le se sengwe, ba go laolwa ke ditumo tša bona, ba go bolela ka go ikgantšha le go gegea batho gore ba hwetše se ba se nyakago.

Go kgala le go laya

17Baratiwa, le gopole tšela le di porofetetšwego ke baapostola ba Morena wa rena, Jesu Kriste. 18

18
2 Pet. 3:3
Ba le boditše ba re: “Ge matšatši a mafelelo a fihla go tla tšwelela batho ba le kwera, batho ba ba itakelwago ke ditumo tša bona tše mpe.” 19Bao ke bona ba ba hlolago dikarogano, ke ba go laolwa ke ditumo tša bona tša nama, ba ba se nago Moya wa Modimo. 20Ge e le lena, baratiwa, le dule le ikaga godimo ga tumelo ya lena ye kgethwakgethwa. Le dule le rapela ka maatla a Moya wo Mokgethwa, 21le dule le le leratong la Modimo, le ntše le letetše Morena wa rena, Jesu Kriste, gore ka ge a na le lešoko, a tle a le fe bophelo bjo bo sa felego.

22Bao ba dikadikago le ba thuše. 23Go na le ba bangwe ba le swanetšego go ba phološa bjalo ka ge nke le ba ubula mollong; ba bangwe ke ba le swanetšego go ba gaugela le ba boifa, eupša diaparo tša bona tše di tšhilafaditšwego ke ditiro tša bona tša nama tšona le di šišingwe.

Thapelo ya go tumiša Modimo

24Modimo yo a kgonago go le hlokomela gore le se kgopše le go le tliša pele ga gagwe le se ne bosodi mme le thabile kudu – 25yena Modimo a le noši, Mophološi wa rena, sa gagwe e be letago le bogoši le maatla le pušo, go tloga mehleng ya kgale le gonabjale le go ya go ile, ka Jesu Kriste, Morena wa rena. Amene.