Sepedi 2000 (NSO00)
8

Go thopša le go thubja ga Ai

81Morena a re go Joshua: “Tloga le bahlabani ka moka le rotogele Ai. O se ke wa boifa goba wa nolega moko. Ke tla gafela kgoši ya Ai le setšhaba sa gagwe le motse le naga ya gagwe diatleng tša gago. 2O dire Ai le kgoši ya yona se o se dirilego Jeriko le kgoši ya yona, fela fao le ka itšeela dithoto le diruiwa. Le ba laleleng ka morago ga motse.”

3Ka gona Joshua a itokišetša go ya Ai le bahlabani ba gagwe ka moka. A hlaola bahlabani ba dikete tše masome a mararo, ba bagale madireng a gagwe, mme a ba ntšha mešašeng bošego. 4A ba laela a re: “Le ba laleleng ka morago ga motse, fela e sego kgole kudu le wona; le dule le itokišeditše go hlasela. 5Nna le bahlabani ba ka re tla batamela motse. Ge bahlabani ba Ai ba etla go lwa le rena, re tla tšhaba, bjalo ka mola lekgeng la pele. 6Ba tla re rakediša go fihlela ge re ba išitše kgole le motse. Ba tla gopola gore re a ba tšhaba, bjalo ka mola ga pele. 7Ke moka lena le tšwe mo le laletšego gona le thope motse. Morena Modimo wa lena o tla le gafela wona. 8Ka morago ga ge le tšere motse woo le o tšhumeng, bjalo ka ge Morena a laetše. Ke ka moo ke le laelago ka gona.” 9Ka gona Joshua a ba ntšha mešašeng, gomme ba ya mo ba yogo lalela ntshe mme ba leta ba le fao, ka bodikela bja Ai, gare ga Ai le Bethele. Joshua yena a robala mešašeng.

10Eitše e sa le bošego Joshua a tsoga mme a rapa dira. Yena le baetapele ba Baisraele ba eta bahlabani pele go ya Ai. 11Bahlabani ba ba bego ba na le yena ba ya ka pele ga motse mme ba hloma mešaša ka thoko ya ka leboa, bona le Ai ba kgaoganywa ke moedi. 12A tšea banna ba e ka bago ba dikete tše tlhano a dira gore ba lalele ka bodikela bja motse, gare ga Ai le Bethele. 13Bahlabani ba ile ba beakanyetšwa ntwa ka mokgwa wo: mešaša ye mentši e ile ya ba ka bohlabela bja motse, mme bahlabani ba ba šetšego ba ba ka bodikela. Joshua a robala ka moeding. 14Ge kgoši ya Ai e bona bahlabani ba Joshua, e ile ya itlhaganela – yena le bahlabani ba gagwe ka moka ba tsoga e sa le bošego ba tšwa ba leba moeding wa Jordane go yo lwa le Baisraele lona lefelong lela ba go lwa nabo pele. O be a sa tsebe gore o laletšwe ka morago ga motse. 15Joshua le bahlabani ba gagwe bohle ba dira mo nkego ba boela morago, mme ba tšhaba ba leba lešokeng. 16Bahlabani ka moka motseng ba be ba biditšwe gore ba ba rakediše, gomme ge ba rakediša Joshua, ba katologa motse. 17Bahlabani ka moka ba Ai ba rakediša Baisraele. Motse wa tlogelwa o ahlame.

18Ke moo Morena a itšego go Joshua: “Šupa Ai ka lerumo la gago; ke e gafela diatleng tša gago.” Joshua a dira ka moo a botšwago ka gona, 19gomme ge a seno emiša seatla, bahlabani bale ba bego ba laletše ba ema ka potlako, ba kgorogela motseng, ba o thopa. Ba o tšhuma ka bjako. 20Ge bahlabani ba Ai ba lebelela morago, ba bona muši o kuelelela godimo. Go be go se moo ba ka tšhabelago gona, ka gobane Baisraele ba ba bego ba tšhabetše lešokeng bjale ba ile ba retologa gore ba ba hlasele. 21Ge Joshua le bahlabani ba gagwe ba bona gore bale ba bangwe ba thopile motse le gore motse o a swa, ba retologa mme ba thoma go bolaya bahlabani ba Ai. 22Baisraele bale ba lego motseng ba theoga go tlo kopana le madira a gabobona. Ka gona bahlabani ba Ai ba ikhwetša ba dikologilwe ke Baisraele ka mathoko ohle, mme ba bolawa ka moka. Ga go yo a ilego a phonyokga goba a tšhaba 23ka ntle le kgoši ya Ai. Yena o ile a thopša, mme a išwa go Joshua.

24Baisraele ba bolaya yo mongwe le yo mongwe wa manaba lešokeng mola ba ilego ba ba rakedišetša gona. Ka morago Baisraele ba gomela Ai mme ba bolaya yo mongwe le yo mongwe fao. 25-26Joshua a fela a šupile Ai ka lerumo la gagwe, mme a se ke a le iša fase go fihlela ge batho bohle fao ba bolailwe. Bohle ba ba bolailwego tšatšing leo, banna le basadi, e be e le ba dikete tše lesome le tše pedi, badudi bohle ba Ai. 27Baisraele ba itšeela fela diruiwa le thoto ye e thopilwego motseng, bjalo ka ge Morena a boditše Joshua. 28Joshua a tšhuma Ai, mme a e tlogela e le maroperope. E sa le ka mokgwa woo le lehono. 29A lekeletša kgoši ya Ai koteng, gomme a lesa setopo sa gagwe se lekeletše fao go fihlela mantšiboa. Ge letšatši le dikela Joshua a laela gore setopo seo se tlošwe, gomme se ile sa lahlelwa kgorong ya motse. Ba dira mokgobo wo mogolo wa matlapa godimo ga sona woo o sa lego moo le lehono.

Melao e balwa thabeng ya Ebale

30

8:30-32
Doit. 27:2-8
Mehleng yeo Joshua a agela Morena, Modimo wa Israele, aletare thabeng ya Ebale. 31
8:31
Eks. 20:25
A e aga go ya ka ditaelo tše Moshe, mohlanka wa Morena, a ilego a di fa Baisraele, bjalo ka ge go bolelwa melaong ya Moshe go re: “E be aletare ye e agilwego ka matlapa ao a sego a betlwa ka dilo tša tshipi.” Ba direla Morena dihlabelo tša go tšhungwa ka moka godimo ga yona, ba tliša le dihlabelo tša bona tša kagišano. 32Moo Joshua a ngwalolla melao ye e ngwadilwego ke Moshe, a e ngwalolla matlapeng Baisraele ba mo lebeletše. 33
8:33-35
Doit. 11:29
27:11-14
Baisraele ka moka le baetapele ba bona le balaodi le baahlodi gotee le bafaladi ba ba lego gare ga bona ba ile ba ema ka mahlakoreng a mabedi a Polokelo ya Kgwerano ya Morena, ba lebane le baprista ba Balefi bao ba bego ba e rwele. Seripa sa setšhaba sa ema se lebane le thaba ya Gerisime, mme se sengwe se lebane le thaba ya Ebale, bjale ka ge Moshe, mohlanka wa Morena, a be a kile a ba laela gore ba dire ge nako e fihla ya gore ba amogele tšhegofatšo. 34Ke moka Joshua a bala melao ka moka ka go hlaboša lentšu, gammogo le ditšhegofatšo le dithogako, bjalo ka ge di ngwadilwe ka pukung ya melao. 35Wo mongwe le wo mongwe wa melao ya Moshe wa balwa ke Joshua pele ga setšhaba ka moka se se bego se akaretša basadi le bana, gotee le bafaladi ba ba bego ba dula gare ga bona.

9

Bagibeone ba radia Joshua

91Go fenya ga Baisraele go ile gwa tsebja ke magoši ka moka a ka bodikela bja Jordane – kua dithabeng le nagengtlase le go ipata le molala wa lebopong la Lewatle la Mediteraniene go ya leboa go ba go fihla Lebanone; ao e be e le magoši a Bahete, Baamore, Bakanana, Baperise, Bahibe le Bajebuse. 2Ka moka ga bona ba kopana ba ipopa gore ba yo lwa le Joshua le Baisraele.

3Batho ba Gibeone ba e bego e le Bahibe ba kwa se Joshua a se dirilego Jeriko le Ai, 4gomme ba kwana go mo radia. Ba ile ba ya ba tšea dijo, gomme ba rweša dipokolo tša bona mekotla ya maratha le makuka a beine ao a pharilwego digaswa. 5Ba apara diaparo tša mankgeretla mme ba rwala dieta tše di onetšego tše di rokilwego. Dinkgwa tša bona tša mefago di be di omeletše, di rathagane. 6Ba ya go Joshua mešašeng kua Gilgale gomme ba re go yena le go banna ba Israele: “Re tlile mo re etšwa nageng ya kgole. Re nyaka gore le dire kwano le rena.”

7

9:7
Eks. 23:32
34:12
Doit. 7:2
Eupša banna ba Israele ba re: “Ke ka lebaka lang re swanetše go dira kwano le lena? Mogongwe le dula gona mo kgauswi.”

8Banna bao ba re go Joshua: “Re diatleng tša gago.”

Joshua a ba botšiša a re: “A ke lena bomang? Le tšwa kae?”

9Ke moo ba rilego go yena: “Re tšwa nageng ya kgole kudu, morena, ka gobane re kwele ka Morena Modimo wa gago. Re kwele ka tšohle tše a di dirilego Egepeta 10

9:10
Num. 21:21-35
le se a se dirilego dikgoši tšela tše pedi tša Baamore kua bohlabela bja Jordane: Kgoši Sihone wa Heshbone le Kgoši Ogo wa Bashane, yo a bego a dula Ashtarote. 11Baetapele ba rena le batho ka moka ba ba dulago nageng ya rena ba ile ba re botša gore re tšee mefago re tle re le gahlanetše. Re boditšwe gore re ipee diatleng tša lena mme re le kgopele gore le dire kwano le rena. 12Bona dinkgwa tša rena. Ge re thoma leeto la go tlo le gahlanetša mme re tloga gae le tšona, di be di sa le tše borutho. Bjale bonang! Di omeletše ebile di rathagane. 13Ge re tlatša makuka a a beine e be e sa le a mafsa, eupša bjale bonang! A gagogile. Diaparo tša rena le dieta di onaditšwe ke leeto la rena le letelele.”

14Banna ba Israele ba amogela ye mengwe ya mefago yeo ya bona, fela ba se ke ba botšiša Morena ka taba yeo. 15Ka gona Joshua a dira kwano ya khutšo le bona ya go re a ba lese ba phele. Baetapele ba setšhaba sa Israele ba ba enela gore ba tla botegela kwano yeo.

16Ka morago ga matšatši a mararo ge kwano yeo e dirilwe, Baisraele ba kwa gore ka kgonthe batho bale ba dula mo kgauswi. 17Ka gona setšhaba sa Israele sa fetela pele, gomme ka morago ga matšatši a mararo ba fihla metseng ye batho bale ba bego ba dula go yona: Gibeone, Kefira, Beerote le Kiriate-Jearime. 18Eupša Baisraele ba šitwa ke go ba bolaya, ka gobane baetapele ba bona ba be ba ba enetše ka leina la Morena, Modimo wa Israele. Setšhaba ka moka sa tla sa ngongoregela baetapele ka taba ye, 19eupša bona ba ba fetola ba re: “Re ba enetše ka leina la Morena, Modimo wa Israele. Bjale re ka se kgone go ba kweša bohloko. 20Re swanetše go ba lesa ba phele ka lebaka la keno ya rena; ge re ka se ba lese Modimo o tla re otla. 21Ba leseng ba phele, fela ba tla swanelwa ke go re rwalelela dikgong le go re gela meetse.” Gwa ba ka mo baetapele ba boletšego ka gona.

22Joshua a laela gore batho ba Gibeone ba tlišwe go yena, gomme a ba botšiša a re: “Ke ka lebaka lang le re radiile la re botša gore le tšwa kgole kudu, mola e le gore le dula gona mo? 23Ka gobane le dirile taba yeo, le rogakilwe! Ka mehla le tla ba makgoba a go rwalela dikgong le a go ga meetse a sekgethwa sa Modimo wa ka.”

24Ba mo fetola ba re: “Re dirile taba ye, morena, ka gobane re ile ra kwa gore ka nnete Morena Modimo wa lena o ile a laela mohlanka wa gagwe, Moshe, gore a le fe naga ye ka moka, le go bolaya batho ba ba dulago go yona ge le goroga. Re dirile taba yeo ka gobane re be re tšhogile kudu – re boifa gore re tlile go bolawa. 25Bjale re diatleng tša gago; dira ka rena ka moo o bonago go swanetše.” 26Ka gona Joshua a ba šireletša, gomme Baisraele ba se ke ba ba bolaya. 27Eupša ka lona letšatši leo a ba dira barwaledi ba dikgong le bagi ba meetse a setšhaba sa Israele le a aletare ya Morena. Le lehono ba sa dira mošomo woo felong fao Morena a kgethago gore a khunamelwe gona.

10

Baamore ba a fenywa

101Adoni-Tsedeke, kgoši ya Jerusalema, o ile a kwa gore Joshua o thopile motse wa Ai, a o thubaganya, a ba a bolaya kgoši ya gona le batho ba gona gotee le diphoofolo, ka mo a dirilego Jeriko le kgoši ya gona. A kwa le gore batho ba Gibeone ba dirile khutšo le Baisraele, le gore ba dula gare ga bona. 2Batho ba Jerusalema ba ile ba tšhoga kudu, ka gobane motse wa Gibeone e be e le wo mogolo go lekana le metse ye e bego e na le magoši; o be o feta Ai, gomme banna ba wona e le bagale. 3Ka gona Adoni-Tsedeke a romela molaetša go Kgoši Hohamo wa Hebrone, le go Kgoši Piramo wa Jarmute, le go Kgoši Jafia wa Lakishe, le go Kgoši Debire wa Eglone, a re: 4“Tlang le nthušeng go hlasela motse wa Gibeone, ka gobane batho ba gona ba dirile khutšo le Joshua le Baisraele.” 5Magoši a a mahlano a Baamore, kgoši ya Jerusalema le ya Hebrone le ya Jarmute le ya Lakishe le ya Eglone, ba bokana gotee le madira a bona, ba dikanetša Gibeone mme ba e hlasela.

6Banna ba Gibeone ba romela molaetša go Joshua mešašeng kua Gilgale ba re: “Se re tlogele, rena, bahlanka ba gago! Tlaa ka pela o tle o re thuše! Re phološe! Magoši ka moka a Baamore a nageng ya dithaba a kopane gomme a re hlasetše!”

7Ka gona Joshua le madira a gagwe ka moka, gotee le bagale ka moka, ba tloga Gilgale. 8Morena a re go Joshua: “O se ke wa ba boifa. Ke šetše ke ba gafetše diatleng tša gago. Ga go le o tee wa bona yo a tlago go ema pele.” 9Bošego ka moka Joshua le madira a gagwe ba sepela go tloga Gilgale go yo fihla Gibeone, gomme a hlasela Baamore ba sa itebetše. 10Morena a ba dira gore ba tlalelwe ge ba bona madira a Israele. Baisraele ba ba fenya fenyang kua Gibeone, mme ba ba rakediša go ba theoša sefata sa thaba kua Bethe-Horone, ba lwa nabo go ya borwa go ba go yo fihla Aseka le Makeda. 11Ge Baamore ba tšhaba Baisraele ba theoga ka sefata, Morena a dira gore sefako se sekotokoto se ba nele tseleng ka moka go ya Aseka. Sefako sa bolaya batho ba bantši go feta bao ba bolailwego ke Baisraele.

12Ka letšatši leo Morena a gafetšego Baamore diatleng tša Baisraele, Joshua o ile a kgopela Morena thušo. Mo pele ga Baisraele a re:

“Letšatši, ema felo gotee ka godimo ga Gibeone;

ngwedi, ema ka godimo ga moedi wa Ayalone.”

13

10:13
2 Sam. 1:18
Letšatši la ema felo gotee, le kgwedi ya se ke ya šutha go fihlela setšhaba se fentše manaba a sona. Taba ye e ngwadilwe mo Pukung ya Moloki. Letšatši la ema felo gotee gare ga leratadima, gomme la diega go dikela ya ba nke ke letšatši ka moka. 14Go be go se gwa ka gwa ba le letšatši la go swana le leo, mme ka morago ga se gwa ka gwa ba le letšatši la go swana le lona, moo Morena a amogetšego kgopelo ya motho. Morena o be a hlabanela Baisraele.

15Ka morago ga fao Joshua le madira a gagwe ba boela mešašeng kua Gilgale.

Joshua o thopa dikgoši tše tlhano tša Baamore

16Dikgoši tšela tše tlhano tšona di be di tšhabile gomme di utamile ka leweng kua Makeda. 17Joshua a botšwa gore dikgoši tšela tše tlhano di hweditšwe di utamile ka leweng. 18Yena a re: “Kgokološetšang matlapa a magolo moo molomong wa lewa. Le beeng baleti moo, 19fela lena le se ke la dula gona. Le hlomareng manaba gomme le ba hlasele ka morago; le se ke la ba lesa ba boela metseng ya bona! Morena Modimo wa lena o ba gafetše diatleng tša lena.” 20Joshua le bahlabani ba Baisraele ba ba bolaya ka bontši, le ge ba bangwe ba bona ba ile ba kgona go tšhabela ka metseng ya bona ye e ageleditšwego ka merako gomme ba se bolawe. 21Ke moka bahlabani bohle ba Joshua ba gomela go yena ba bolokegile mešašeng kua Makeda.

Go ile gwa se sa ba le motho yo a bolelago ka go lwa le Baisraele.

22Ke moka Joshua a re: “Bulang mojako wa lewa mme le ntšheng magoši ao a mahlano le a tlišeng go nna.” 23Ka gona lewa la bulwa, gomme ba ntšha kgoši ya Jerusalema le ya Hebrone le ya Jarmute le ya Lakishe le ya Eglone 24mme ba di iša go Joshua. Ke moo Joshua a bokanyeditšego banna ka moka ba Israele go yena, mme a laela balaodi ba ba bego ba ile le yena gore ba tle ba gate dikgoši tšela melala ka dinao. Ba tla ba ba gata melala. 25Ke gona Joshua a itšego go balaodi ba gagwe: “Le se ke la boifa goba la nolega moko. Le beng le sebete, le tie, ka gobane Morena o tlile go dira manaba a lena ka moka ka mokgwa wo.” 26Ke moka Joshua a bolaya magoši ale mme a a lekeletša dikoteng tše tlhano, moo ditopo tša bona di bilego fao go fihlela mathapama. 27Ge letšatši le dikela, Joshua a laela gore ditopo tša bona di kgokollwe mme di lahlelwe ka leweng lela ba bego ba utamile ka go lona. Matlapa a magolo a bewa molomong wa lewa, mme a sa le moo le lehono.

Joshua o tšwela pele le go thopa naga ya Baamore

28Joshua a hlasela motse wa Makeda mme a o thopa le kgoši ya gona ka letšatši leo. A bolaya batho ka moka motseng; gwa se be le yo a šalago. A dira kgoši ya Makeda se a se dirilego kgoši ya Jeriko.

29Ka morago ga moo Joshua le madira a gagwe ba tloga Makeda ba ya motseng wa Libna, gomme ba o hlasela. 30Motse woo le kgoši ya wona le wona Morena a o gafela diatleng tša Baisraele. Ba se ke ba šadiša motho, eupša ba bolaya yo mongwe le yo mongwe go wona. Ba dira kgoši ya ntshe se ba se dirilego kgoši ya Jeriko.

31Ka morago ga moo Joshua le madira a gagwe ba tloga Libna ba ya motseng wa Lakishe, ba o dikanetša mme ba o hlasela. 32Morena a gafela Lakishe diatleng tša Baisraele ka letšatši la bobedi la ntwa. Ka wona mokgwa woo ba dirilego kua Libna ba ile ba se ke ba šadiša motho, eupša ba bolaya yo mongwe le yo mongwe motseng. 33Kgoši Horamo wa Gesere a tla go thuša ba Lakishe, eupša Joshua a mo fenya gotee le madira a gagwe, mme a se šadiše motho wa bona a phela.

34Go tloga moo Joshua le madira a gagwe ba tloga Lakishe ba ya motseng wa Eglone, ba o dikanetša mme ba o hlasela. 35Ba o thopa ka lona letšatši leo, gomme ba bolaya bohle fao, ba o dira se ba se dirilego Lakishe.

36Ka morago ga moo Joshua le madira a gagwe ba tloga Eglone ba namela dithaba ba ya motseng wa Hebrone, ba o hlasela 37mme ba o thopa. Ba bolaya kgoši le bohle motseng woo, gotee le metseng ya kgauswi. Joshua a thubaganya motse, a bolaya le bohle motseng, ka wona mokgwa wola a dirilego Eglone. Gwa se be le o tee go wona yo a šalago.

38Ke moo Joshua le madira a gagwe ba ilego motseng wa Debire, ba o hlasela. 39Ba o thopa gotee le kgoši ya gona le metse ka moka ya kgauswi. Ba bolaya bohle fao. Joshua a dira Debire le kgoši ya gona se a se dirilego Hebrone le Libna le magoši a gona.

40Ka mokgwa wo mobjalo a fenya badudi ba dinaga tšohle, e lego ba naga ya dithaba, ba naga ye e omilego ya ka borwa, ba nagatlase, le ba metheogeng ya dithaba, le magoši a bona. O ile a se ke a šadiša motho; yo mongwe le yo mongwe a bolawa. Se e be e le seo Morena Modimo wa Israele a se laetšego. 41Dintwa tša Joshua di ile tša mo tloša Kadeshe-Barnea ka borwa tša mo iša Gasa kgauswi le lebopo la lewatle, le tikologong ka moka ya Goshene, tša ba tša mo iša leboa go fihla Gibeone. 42Joshua o ile a fenya magoši a ka moka le dinaga tša bona ka lesolo le tee, ka gobane Morena Modimo wa Israele o be a lwela Baisraele. 43Ka morago ga moo Joshua le madira a gagwe ba boela mešašeng kua Gilgale.