Sepedi 2000 (NSO00)
7

Sebe sa Akane

71Baisraele ba ile ba se botegele Morena ba tshela taelo ya gagwe ya gore ba se ke ba tšea selo se se bego se swanetše go fedišwa. Monna yo mongwe yo a bego a bitšwa Akane o ile a tshela taelo yeo, ka fao Morena a tukela Baisraele bogale. Akane e be e le morwa wa Karmi, Karmi morwa wa Sabdi, wa kgorwana ya Serage, ya kgoro ya Juda.

2Joshua o ile a roma banna ba bangwe go tloga Jeriko go ya Ai, motse wa ka bohlabela bja Bethele, kgauswi le Bethe-Abene. A ba botša gore ba ye ba hlole naga yeo. Ge ba e hlotše, 3ba boa ba begela Joshua ba re: “Ga go nyakege gore ka moka re ye. Romela fela bahlabani ba e ka bago ba dikete tše pedi goba tše tharo, gomme ba tla thopa Ai. O se ke wa lapiša madira ka moka ka leeto la go yo hlabana; ga se motse wo mogolo.” 4Ka gona bahlabani ba e ka bago ba dikete tše tharo ba hlasela Ai, eupša ba gapeletšega go tšhaba. 5Banna ba Ai ba rakediša Baisraele go tloga kgorong ya motse go ba go yo fihla kua go epšago maswika, gomme ba bolaya ba e ka bago ba masome a mararo le metšo ye e selelago tseleng ge ba theoga mmoto. Baisraele ba nolega moko, mme ba boifa.

6Joshua le baetapele ba Baisraele ba gagola diaparo tša bona ka manyami, ba itahlela fase ka difahlego pele ga Polokelo ya Kgwerano ya Morena, gomme ba patlama go fihlela mantšiboa, ba itšhetše dihlogo ka mobu go laetša manyami a bona. 7Ke moo Joshua a itšego: “Joo, Morena, Mong wa ka! O reng o tshedišitše setšhaba se noka ya Jordane? Kgane o be o re tshedišetša go tlo re gafela diatleng tša Baamore gore ba re fediše? Nkabe re no itulela ka mošola wa Jordane. 8A nka reng, Mong wa ka, ka gore Baisraele ba tšo tšhaba manaba a bona? 9Bakanana le bohle ba ba agilego mo nageng ba tla kwa taba ye. Ba tla re dikanetša gomme ba re fediša! Bjale ke eng se o tlago se dira gore batho ba se ke ba go nyatša?”

10Morena a re go Joshua: “Tsoga! Ke ka lebaka lang o itahletše fase ka sefahlego? 11Baisraele ba dirile sebe! Ba lahlile kgwerano yela ba e dirilego le nna ye ke ba laetšego gore ba e botegele. Ba tšere tše dingwe tša dilo tšela di ilego tša gafelwa go fedišwa. Ba di utswitše, gomme ba ipolokela tšona ka sephiring le dilo tša bona. 12Lebaka ke lona leo ge Baisraele ba šitwa ke go ema ba fenya manaba a bona. Ba a ba tšhaba, ka gobane bona ka bobona ba gafetšwe go fedišwa! Nka se sa ba le lena go iša pele, ge e se ge le ka fediša dilo tše le laetšwego gore le se ke la di tšea! 13Tsoga! Hlwekiša setšhaba gomme o se lokišetše go tla pele ga ka. Ba botše gore ba itokišetše go tla go nna ka moswane, ka gobane nna, Modimo wa Baisraele, ke re: ‘Baisraele, le swere dilo tše dingwe tše ke le laetšego gore le di fediše! Le ka se kgone go ema la fenya manaba a lena ge le sa tloše dilo tšeo!’ 14Ka gona mosong le batamele pele ga ka, kgoro ka kgoro. Kgoro yeo ke e ntšhago ka matengwa e batamele, kgorwana ka kgorwana. Kgorwana ye ke e ntšhago e batamele, lapa ka lapa. Lapa le ke le ntšhago le batamele, monna ka monna. 15Monna yo a ka hwetšwago a swere phahlo ye e gafetšwego go fedišwa a tšhungwe, gotee le lapa la gagwe le tšohle tše e lego tša gagwe, ka gobane o dirile taba ya dihlong mo go Baisraele, mme o lahlile kgwerano ya ka.”

16Joshua a tsoga e sa le bošego mosong wo o latelago, gomme a tliša Baisraele, kgoro ka kgoro. Gwa swarwa kgoro ya Juda. 17A tliša ba dikgorwana tša Juda, gomme gwa tanywa kgorwana ya Serage. A tliša ba kgorwana ya Serage, lapa ka lapa, gomme gwa swarwa lapa la Sabdi. 18A tliša lapa la Sabdi, monna ka monna, gomme gwa ntšhwa Akane. E be e le morwa wa Karmi, Karmi morwa wa Sabdi, wa kgorwana ya Serage, ya kgoro ya Juda. 19Joshua a re go yena: “Ngwanaka, bolela therešo mo pele ga Morena, Modimo wa Israele, mme o ipolele. Mpotše bjale se o se dirilego. O se ke wa leka go nkutela sona.”

20Akane a mo fetola a re: “Ee, ke dirile sebe pele ga Morena, Modimo wa Israele, mme se ke se dirilego sese: 21Gare ga dilo tše re di thopilego ke ile ka bona seaparo se sebotse sa Sebabilonia, le silibera ya dikilokramo tše e ka bago tše pedi, le setena sa gauta sa boima bja go feta seripagare sa kilokramo. Ke ile ka di duma, ka di tšea. O tla di hwetša ke di epetše ka mošašeng wa ka, silibera e le ka fase.”

22Ka gona Joshua a roma batseta ba bangwe ba kitimela mošašeng, mme ba hwetša gore ka therešo dilo tšela tša go gafelwa go fedišwa di epetšwe ka fao, silibera e le ka fase. 23Ba di ntšha ka mošašeng, ba di iša go Joshua le go Baisraele ka moka, gomme ba di phatlalatša pele ga Morena. 24Joshua gotee le setšhaba ka moka sa Israele ba tšea Akane le silibera yela le seaparo sela le setena sela sa gauta le barwa le barwedi ba gagwe le dikgomo tša gagwe le dipokolo le dihuswane le mošaša wa gagwe, le se sengwe le se sengwe se e bego e le sa gagwe, ba di iša Moeding wa Matshwenyego. 25Ke moo Joshua a itšego: “Ke ka lebaka lang o re tlišeditše matshwenyego a mabjalo? Morena bjale o tla go tlišetša wena matshwenyego.” Setšhaba ka moka sa bolaya Akane ka maswika; ba bolaya le ba lapa la gagwe gotee le thoto ya gagwe, mme ba ba tšhuma. 26Ba dira mokgobo wo mogolo wa maswika godimo ga gagwe wo o sa lego moo le lehono. Ke ka lebaka leo felo fao go sa bitšwago Moedi wa Matshwenyego.

Ka gona Morena a se sa tuka bogale.