Sepedi 2000 (NSO00)
5

51Magoši ka moka a Baamore ka bodikela bja Jordane le magoši ka moka a Bakanana go ipata le Lewatle la Mediteraniene a ile a kwa gore Morena o gopišitše Jordane go fihlela setšhaba sa Israele se e tshetše. Ba ile ba boifa mme ba nolega moko ka lebaka la go tšhaba Baisraele.

Lebollo kua Gilgale

2Ka yona nako yeo Morena a botša Joshua a re: “Itirele dithipa ka magakabje, gomme o bolotše Baisraele. Ba boele e be setšhaba se se bolotšego.” 3Ka gona Joshua a dira dithipa tšeo gomme a ba bolotša felo fa go bitšwago Mmotong wa Lebollo. 4-6

5:6
Num. 14:28-35
Ge setšhaba sa Israele se tloga Egepeta banna ka moka ba be ba šetše ba boloditšwe. Fela mo mengwageng ye masome a mane ye setšhaba se e feditšego ge se putla lešoka, ga go mošemanyana yo a kilego a bolotšwa. Le gona go ya mafelelong a nako yeo banna ka moka ba ntwa bao ba tšwilego Egepeta ba be ba šetše ba hwile, ka gobane ba be ba ile ba se theeletše Morena. Bjalo ka ge a be a enne, ga se ba ka ba dumelelwa go bona naga yela ya mokhora le monono ye a bego a enetše borakgolokhukhu ba bona gore o tla ba fa yona. 7Barwa ba banna bao ba be ba se ba bolotšwa ge ba ralala le lešoka. Ke wona moloko woo wo mofsa wo Joshua a o boloditšego.

8Ka morago ga ge a ba boloditše setšhaba ka moka sa dula mešašeng go fihlela dintho di fodile. 9Morena a re go Joshua: “Lehono ke le tlošitše kgobogo ya go ba makgoba Egepeta.” Ke ka lebaka leo felo fao go ilego gwa fiwa leina la Gilgale,5:9 “Gilgale” Leina le le kwagala bjalo ka Seheberu ge se re “tlošitše”. bjalo ka ge le lehono go sa bitšwa ka leina leo.

10

5:10
Eks. 12:1-13
Ge Baisraele ba hlomile mešaša Gilgale molaleng kgauswi le Jeriko, ba ile ba swara Monyanya wa Paseka mantšiboeng a letšatši la lesome le metšo ye mene la kgwedi. 11Ka lona letšatši le le latelago ba ja dijo tše di lemilwego Kanana: dinkgwa tše di se nago komelo, le dithuthupe tša mabele. 12
5:12
Eks. 16:35
Ka morago ga moo manna a ile a se sa wa, gomme Baisraele ba se sa ba nao. Go thoma ka nako yeo ba ile ba ja dijo tše di lemilwego Kanana.

Joshua le monna yo a swerego tšhoša

13Ge Joshua a le kgauswi le Jeriko, ka bjako o ile a bona monna a eme pele ga gagwe a swere tšhoša. Joshua a ya go yena, a mmotšiša a re: “A o yo mongwe wa bahlabani ba rena, goba o lenaba?”

14Monna yoo a mo fetola a re: “Ga ke yo mongwe wa bao o ba boletšego. Ke mo ka gobane ke le molaodi wa madira a Morena.”

Joshua a itahlela fase ka sefahlego, a re: “Mong wa ka, a o na le se o nyakago go mpotša sona, nna, mohlanka wa gago?”

15Molaodi wa madira a Morena a re: “Rola dieta tša gago; o eme felo mo gokgethwa.” Gomme Joshua a dira ka moo a botšwago ka gona.

6

Go wa ga Jeriko

61Dikgoro tša Jeriko di be di dula di tswaletšwe di kgontšwe gore Baisraele ba se ke ba tsena. Go be go se yo a ka kgonago go tsena goba go tšwa motseng. 2Morena o ile a re go Joshua: “Ke gafela motse wa Jeriko le kgoši ya wona le bahlabani ba wona ba bogale ka moka diatleng tša gago. 3Wena le bahlabani ba gago le dikologe motse gatee ka letšatši matšatši a a selelago. 4Baprista ba ba šupago ba sepele pele ga Polokelo ya Kgwerano yo mongwe le yo mongwe wa bona a swere phalafala. Ka letšatši la bošupa wena le bahlabani ba gago le dikologe motse gašupa mola baprista ba letša diphalafala. 5Ge le ekwa ba letša diphalafala gatee nako ye telele, bahlabani ka moka ba goe, mme morako wa motse o tla kgerega. Ke moka ba šwahlele motse, mongwe le mongwe a tloga mo a emego gona.”

6Ka gona Joshua a bitša baprista a re go bona: “Rwalang Polokelo ya Kgwerano; ba ba šupago ba lena ba sepele pele ga yona ba swere diphalafala.” 7A laela bahlabani ba gagwe gore ba dikologe motse, bahlabani ba ka pele ba sepele pele ga Polokelo ya Kgwerano ya Morena.

8-9Bjalo ka ge Joshua a laetše, bahlabani ba ka pele ba sepela pele ga baprista ba ba bego ba letša diphalafala; ka morago ga bona gwa tla baprista ba ba rwelego Polokelo ya Kgwerano, gwa latela bahlabani ba ka morago. Nako yeo ka moka diphalafala di be di letšwa. 10Fela Joshua o be a laetše banna ba gagwe gore ba se ke ba goa, ba se ke ba bolela selo, go fihlela ge a ba laela gore ba goe. 11Ka gona a roma sehlopha seo sa banna gore se rwale Polokelo ya Kgwerano ya Morena se dikologe motse gatee. Ka morago ba boela mešašeng mme ba robala gona.

12-13Ka letšatši le le latelago Joshua a tsoga e sa le bošego, gomme baprista le bahlabani ba dikologa motse gape ba latelana bjalo ka maabane a gona: gwa thoma bahlabani ba ka pele, gwa tla baprista ba ba šupago ba ba letšago diphalafala tše di šupago, gwa latela baprista ba ba rwelego Polokelo ya Kgwerano, mme mafelelong gwa tla bahlabani ba ka morago. Nako yeo ka moka diphalafala di be di letšwa. 14Ka letšatši leo la bobedi ba dikologa motse gatee gape, mme ba boela mešašeng. Ba ile ba dira bjalo matšatši a a selelago.

15Ka letšatši la bošupa ba tsoga ge letšatši le hlaba, mme ba dikologa motse gašupa ka wona mokgwa wola. E bile letšatši leo fela leo ka lona ba dikologilego motse gašupa. 16Ka lekga la bošupa ge ba rarela, ge baprista ba batametše go letša diphalafala, Joshua a laela bahlabani ba gagwe a re: “Goang! Morena o le file motse wo! 17Thubang motse wo, le bolaye batho le diphoofolo tša wona e le kabelo go Morena. Le phološe fela Rahaba, segwebakathobalo, le bohle ba ba nago le yena ka ntlong, ka gobane o utile dihlodi tša rena. 18Fela lena le ileng tšohle tše di swanetšego go fedišwa, gore le se itlholele matshwenyego le dikotsi mo mešašeng ya Baisraele. 19Eupša se sengwe le se sengwe se se dirilwego ka silibera, goba gauta, goba mphiri, goba tshipi se hlaoletšwe Morena. Se swanetše go bewa ka polokelong ya Morena.”

20

6:20
Bah. 11:30
Ka gona baprista ba letša diphalafala. Ge bahlabani ba seno di kwa ba goa, gomme morako wa kgerega. Ke moo bahlabani ka moka ba šwahletšego motse mme ba o thopa. 21Ba bolaya yo mongwe le yo mongwe motseng, banna le basadi, bafsa le batšofadi, ka tšhoša. Ba bolaya le dikgomo le dinku le dipokolo.

22Ke moo Joshua a boditšego banna bale ba babedi ba e bego e le dihlodi a re: “Yaang ngwakong wa segwebakathobalo sela, mme le mo ntšheng gotee le ba ba nago le yena, bjalo ka ge le enne.” 23Ka gona ba ya ba ntšha Rahaba gotee le tatagwe le mmagwe le dikgaetšedi le bohle ba ba nago le yena. Ba tšea lapa leo labo ka moka ba le iša mo go bolokegilego kgauswi le mešaša ya Israele. 24Ka morago ba tšhuma motse thokgethokge gotee le se sengwe le se sengwe go wona, ntle le dilo tše di dirilwego ka gauta, goba silibera, goba mphiri, goba tshipi. Dilo tše ba ile ba di bea polokelong ya Morena. 25

6:25
Bah. 11:31
Ge e le Rahaba, segwebakathobalo sela, le meloko yabo ka moka, Joshua o ile a ba phološa, ka gobane Rahaba o be a ile a uta dihlodi tšela tše pedi tše Joshua a bego a kile a di roma Jeriko. Ditlogolo tša Rahaba di dutše gare ga Baisraele go fihlela le lehono.

26

6:26
1 Dikg. 16:34
Ka nako yeo Joshua a eniša setšhaba a re: “Yo a kago leka go tsošološa motse wa Jeriko o tla lebanwa ke thogako ya Morena.

“Yo a kago o thea o tla lahlegelwa ke morwa wa gagwe wa leitšibolo;

yo a ka agago dikgoro tša wona

o tla lahlegelwa ke morwa wa gagwe wa phejane.”

27Ka gona Morena a ba le Joshua, gomme setumo sa gagwe sa phatlalala nageng ka moka.

7

Sebe sa Akane

71Baisraele ba ile ba se botegele Morena ba tshela taelo ya gagwe ya gore ba se ke ba tšea selo se se bego se swanetše go fedišwa. Monna yo mongwe yo a bego a bitšwa Akane o ile a tshela taelo yeo, ka fao Morena a tukela Baisraele bogale. Akane e be e le morwa wa Karmi, Karmi morwa wa Sabdi, wa kgorwana ya Serage, ya kgoro ya Juda.

2Joshua o ile a roma banna ba bangwe go tloga Jeriko go ya Ai, motse wa ka bohlabela bja Bethele, kgauswi le Bethe-Abene. A ba botša gore ba ye ba hlole naga yeo. Ge ba e hlotše, 3ba boa ba begela Joshua ba re: “Ga go nyakege gore ka moka re ye. Romela fela bahlabani ba e ka bago ba dikete tše pedi goba tše tharo, gomme ba tla thopa Ai. O se ke wa lapiša madira ka moka ka leeto la go yo hlabana; ga se motse wo mogolo.” 4Ka gona bahlabani ba e ka bago ba dikete tše tharo ba hlasela Ai, eupša ba gapeletšega go tšhaba. 5Banna ba Ai ba rakediša Baisraele go tloga kgorong ya motse go ba go yo fihla kua go epšago maswika, gomme ba bolaya ba e ka bago ba masome a mararo le metšo ye e selelago tseleng ge ba theoga mmoto. Baisraele ba nolega moko, mme ba boifa.

6Joshua le baetapele ba Baisraele ba gagola diaparo tša bona ka manyami, ba itahlela fase ka difahlego pele ga Polokelo ya Kgwerano ya Morena, gomme ba patlama go fihlela mantšiboa, ba itšhetše dihlogo ka mobu go laetša manyami a bona. 7Ke moo Joshua a itšego: “Joo, Morena, Mong wa ka! O reng o tshedišitše setšhaba se noka ya Jordane? Kgane o be o re tshedišetša go tlo re gafela diatleng tša Baamore gore ba re fediše? Nkabe re no itulela ka mošola wa Jordane. 8A nka reng, Mong wa ka, ka gore Baisraele ba tšo tšhaba manaba a bona? 9Bakanana le bohle ba ba agilego mo nageng ba tla kwa taba ye. Ba tla re dikanetša gomme ba re fediša! Bjale ke eng se o tlago se dira gore batho ba se ke ba go nyatša?”

10Morena a re go Joshua: “Tsoga! Ke ka lebaka lang o itahletše fase ka sefahlego? 11Baisraele ba dirile sebe! Ba lahlile kgwerano yela ba e dirilego le nna ye ke ba laetšego gore ba e botegele. Ba tšere tše dingwe tša dilo tšela di ilego tša gafelwa go fedišwa. Ba di utswitše, gomme ba ipolokela tšona ka sephiring le dilo tša bona. 12Lebaka ke lona leo ge Baisraele ba šitwa ke go ema ba fenya manaba a bona. Ba a ba tšhaba, ka gobane bona ka bobona ba gafetšwe go fedišwa! Nka se sa ba le lena go iša pele, ge e se ge le ka fediša dilo tše le laetšwego gore le se ke la di tšea! 13Tsoga! Hlwekiša setšhaba gomme o se lokišetše go tla pele ga ka. Ba botše gore ba itokišetše go tla go nna ka moswane, ka gobane nna, Modimo wa Baisraele, ke re: ‘Baisraele, le swere dilo tše dingwe tše ke le laetšego gore le di fediše! Le ka se kgone go ema la fenya manaba a lena ge le sa tloše dilo tšeo!’ 14Ka gona mosong le batamele pele ga ka, kgoro ka kgoro. Kgoro yeo ke e ntšhago ka matengwa e batamele, kgorwana ka kgorwana. Kgorwana ye ke e ntšhago e batamele, lapa ka lapa. Lapa le ke le ntšhago le batamele, monna ka monna. 15Monna yo a ka hwetšwago a swere phahlo ye e gafetšwego go fedišwa a tšhungwe, gotee le lapa la gagwe le tšohle tše e lego tša gagwe, ka gobane o dirile taba ya dihlong mo go Baisraele, mme o lahlile kgwerano ya ka.”

16Joshua a tsoga e sa le bošego mosong wo o latelago, gomme a tliša Baisraele, kgoro ka kgoro. Gwa swarwa kgoro ya Juda. 17A tliša ba dikgorwana tša Juda, gomme gwa tanywa kgorwana ya Serage. A tliša ba kgorwana ya Serage, lapa ka lapa, gomme gwa swarwa lapa la Sabdi. 18A tliša lapa la Sabdi, monna ka monna, gomme gwa ntšhwa Akane. E be e le morwa wa Karmi, Karmi morwa wa Sabdi, wa kgorwana ya Serage, ya kgoro ya Juda. 19Joshua a re go yena: “Ngwanaka, bolela therešo mo pele ga Morena, Modimo wa Israele, mme o ipolele. Mpotše bjale se o se dirilego. O se ke wa leka go nkutela sona.”

20Akane a mo fetola a re: “Ee, ke dirile sebe pele ga Morena, Modimo wa Israele, mme se ke se dirilego sese: 21Gare ga dilo tše re di thopilego ke ile ka bona seaparo se sebotse sa Sebabilonia, le silibera ya dikilokramo tše e ka bago tše pedi, le setena sa gauta sa boima bja go feta seripagare sa kilokramo. Ke ile ka di duma, ka di tšea. O tla di hwetša ke di epetše ka mošašeng wa ka, silibera e le ka fase.”

22Ka gona Joshua a roma batseta ba bangwe ba kitimela mošašeng, mme ba hwetša gore ka therešo dilo tšela tša go gafelwa go fedišwa di epetšwe ka fao, silibera e le ka fase. 23Ba di ntšha ka mošašeng, ba di iša go Joshua le go Baisraele ka moka, gomme ba di phatlalatša pele ga Morena. 24Joshua gotee le setšhaba ka moka sa Israele ba tšea Akane le silibera yela le seaparo sela le setena sela sa gauta le barwa le barwedi ba gagwe le dikgomo tša gagwe le dipokolo le dihuswane le mošaša wa gagwe, le se sengwe le se sengwe se e bego e le sa gagwe, ba di iša Moeding wa Matshwenyego. 25Ke moo Joshua a itšego: “Ke ka lebaka lang o re tlišeditše matshwenyego a mabjalo? Morena bjale o tla go tlišetša wena matshwenyego.” Setšhaba ka moka sa bolaya Akane ka maswika; ba bolaya le ba lapa la gagwe gotee le thoto ya gagwe, mme ba ba tšhuma. 26Ba dira mokgobo wo mogolo wa maswika godimo ga gagwe wo o sa lego moo le lehono. Ke ka lebaka leo felo fao go sa bitšwago Moedi wa Matshwenyego.

Ka gona Morena a se sa tuka bogale.