Sepedi 2000 (NSO00)
4

Matlapa a segopotšo a a tsengwa

41Ge setšhaba ka moka se tshetše Jordane Morena a re go Joshua: 2“Kgetha banna ba lesome le ba babedi, kgorong ye nngwe le ye nngwe le kgethe o tee, 3gomme o ba laele gore ba tšee matlapa a lesome le a mabedi gare ga noka ya Jordane, gona mola baprista ba bego ba eme gona. O ba botše ba tshele ba rwele matlapa ao mme ba a role moo le tlago lala gona bošego bja lehono.”

4Ke moo Joshua a biditšego banna bale ba lesome le ba babedi a go ba kgetha, 5mme a re go bona: “Theogelang ka Jordane le etile Polokelo ya Kgwerano ya Morena Modimo wa lena pele. Yo mongwe le yo mongwe wa lena a šikare letlapa legetleng, le lengwe le le lengwe le emele kgoro e tee ya Israele. 6Matlapa a a tla gopotša Baisraele seo Morena a se dirilego. Ka moso ge bana ba lena ba le botšiša gore matlapa a a šupang go lena, 7le ba botše gore meetse a Jordane a ile a ema a se sa ela ge Polokelo ya Kgwerano ya Morena e tshela noka. Matlapa a a tla gopotša setšhaba sa Israele ka mehla ka ga seo se diragetšego fa.”

8Banna bao ba dira seo Joshua a se laetšego. Bjalo ka ge Morena a boditše Joshua ba ile ba tšea matlapa a lesome le a mabedi gare ga Jordane, le lengwe le le lengwe le emela kgoro e tee ya Israele, ba a iša moo ba tlago robala gona, mme ba a rola fao. 9Joshua le yena a hloma matlapa a lesome le a mabedi gare ga Jordane, moo baprista bale ba bego ba rwele Polokelo ya Kgwerano ba bego ba eme gona. Matlapa ao le bjale a sa le fao. 10Baprista bao ba ile ba ema gare ga Jordane go fihlela se sengwe le se sengwe se dirwa seo Morena a laetšego Joshua gore setšhaba se se dire. Seo ke se Moshe le yena a ilego a se botša Joshua.

Setšhaba se ile sa itlhaganela sa tshela. 11Ge ka moka ba tshetše, baprista ba ba bego ba rwele Polokelo ya Kgwerano ya Morena ba tshela setšhaba se ba lebeletše. 12Banna ba kgoro ya Rubene le ba Gade le ba seripa sa kgoro ya Manase ba tshela pele ga setšhaba ka moka ba itlhametše ntwa, bjalo ka ge Moshe a be a ba boditše. 13Fao pele ga Morena banna ba e ka bago ba dikete tše masome a mane ba tshelela molaleng wo o lego kgauswi le Jeriko ba itlhametše ntwa. 14Se Morena a se dirilego letšatši leo se ile sa dira gore setšhaba sa Israele se hlomphe Joshua mme se mo tšee gore ke motho yo mogolo. Ba mo hlomphile bophelong bja gagwe ka moka, bjalo ka ge ba be ba hlompha Moshe.

15Ke moo Morena a boditšego Joshua 16gore a laele baprista ba ba rwelego Polokelo ya Kgwerano gore ba rotoge ba tšwe ka nokeng ya Jordane. 17Joshua a dira bjalo. 18Ge baprista ba rotogetše mo go omilego, noka ya thoma go ela gape, mme ya falalela ka ntle ga mabopo a yona bjalo ka pele.

19Setšhaba se tshetše Jordane ka letšatši la lesome la kgwedi ya mathomo, gomme sa hloma mešaša kua Gilgale, ka bohlabela bja Jeriko. 20Moo Joshua a tsema matlapa ale a lesome le a mabedi a ba bego ba a tšere ka nokeng ya Jordane. 21Ka morago ga moo a re go setšhaba sa Israele: “Ka moso ge bana ba lena ba le botšiša gore matlapa a a šupa eng, 22le ba botše ka tiragalo ya ge Baisraele ba tshela Jordane mobung wo o omilego. 23Le ba botše gore Morena Modimo wa lena o le gopišeditše meetse a Jordane go fihlela ge le tshetše, bjalo ka ge a gopišitše Lewatle la Mahlaka go fihlela ge re le tshetše, 24gore ditšhaba tšohle tša lefase di tsebe ka mo Morena e lego yo maatla, le gore le boife Morena Modimo wa lena go ya go ile.”

5

51Magoši ka moka a Baamore ka bodikela bja Jordane le magoši ka moka a Bakanana go ipata le Lewatle la Mediteraniene a ile a kwa gore Morena o gopišitše Jordane go fihlela setšhaba sa Israele se e tshetše. Ba ile ba boifa mme ba nolega moko ka lebaka la go tšhaba Baisraele.

Lebollo kua Gilgale

2Ka yona nako yeo Morena a botša Joshua a re: “Itirele dithipa ka magakabje, gomme o bolotše Baisraele. Ba boele e be setšhaba se se bolotšego.” 3Ka gona Joshua a dira dithipa tšeo gomme a ba bolotša felo fa go bitšwago Mmotong wa Lebollo. 4-6

5:6
Num. 14:28-35
Ge setšhaba sa Israele se tloga Egepeta banna ka moka ba be ba šetše ba boloditšwe. Fela mo mengwageng ye masome a mane ye setšhaba se e feditšego ge se putla lešoka, ga go mošemanyana yo a kilego a bolotšwa. Le gona go ya mafelelong a nako yeo banna ka moka ba ntwa bao ba tšwilego Egepeta ba be ba šetše ba hwile, ka gobane ba be ba ile ba se theeletše Morena. Bjalo ka ge a be a enne, ga se ba ka ba dumelelwa go bona naga yela ya mokhora le monono ye a bego a enetše borakgolokhukhu ba bona gore o tla ba fa yona. 7Barwa ba banna bao ba be ba se ba bolotšwa ge ba ralala le lešoka. Ke wona moloko woo wo mofsa wo Joshua a o boloditšego.

8Ka morago ga ge a ba boloditše setšhaba ka moka sa dula mešašeng go fihlela dintho di fodile. 9Morena a re go Joshua: “Lehono ke le tlošitše kgobogo ya go ba makgoba Egepeta.” Ke ka lebaka leo felo fao go ilego gwa fiwa leina la Gilgale,5:9 “Gilgale” Leina le le kwagala bjalo ka Seheberu ge se re “tlošitše”. bjalo ka ge le lehono go sa bitšwa ka leina leo.

10

5:10
Eks. 12:1-13
Ge Baisraele ba hlomile mešaša Gilgale molaleng kgauswi le Jeriko, ba ile ba swara Monyanya wa Paseka mantšiboeng a letšatši la lesome le metšo ye mene la kgwedi. 11Ka lona letšatši le le latelago ba ja dijo tše di lemilwego Kanana: dinkgwa tše di se nago komelo, le dithuthupe tša mabele. 12
5:12
Eks. 16:35
Ka morago ga moo manna a ile a se sa wa, gomme Baisraele ba se sa ba nao. Go thoma ka nako yeo ba ile ba ja dijo tše di lemilwego Kanana.

Joshua le monna yo a swerego tšhoša

13Ge Joshua a le kgauswi le Jeriko, ka bjako o ile a bona monna a eme pele ga gagwe a swere tšhoša. Joshua a ya go yena, a mmotšiša a re: “A o yo mongwe wa bahlabani ba rena, goba o lenaba?”

14Monna yoo a mo fetola a re: “Ga ke yo mongwe wa bao o ba boletšego. Ke mo ka gobane ke le molaodi wa madira a Morena.”

Joshua a itahlela fase ka sefahlego, a re: “Mong wa ka, a o na le se o nyakago go mpotša sona, nna, mohlanka wa gago?”

15Molaodi wa madira a Morena a re: “Rola dieta tša gago; o eme felo mo gokgethwa.” Gomme Joshua a dira ka moo a botšwago ka gona.

6

Go wa ga Jeriko

61Dikgoro tša Jeriko di be di dula di tswaletšwe di kgontšwe gore Baisraele ba se ke ba tsena. Go be go se yo a ka kgonago go tsena goba go tšwa motseng. 2Morena o ile a re go Joshua: “Ke gafela motse wa Jeriko le kgoši ya wona le bahlabani ba wona ba bogale ka moka diatleng tša gago. 3Wena le bahlabani ba gago le dikologe motse gatee ka letšatši matšatši a a selelago. 4Baprista ba ba šupago ba sepele pele ga Polokelo ya Kgwerano yo mongwe le yo mongwe wa bona a swere phalafala. Ka letšatši la bošupa wena le bahlabani ba gago le dikologe motse gašupa mola baprista ba letša diphalafala. 5Ge le ekwa ba letša diphalafala gatee nako ye telele, bahlabani ka moka ba goe, mme morako wa motse o tla kgerega. Ke moka ba šwahlele motse, mongwe le mongwe a tloga mo a emego gona.”

6Ka gona Joshua a bitša baprista a re go bona: “Rwalang Polokelo ya Kgwerano; ba ba šupago ba lena ba sepele pele ga yona ba swere diphalafala.” 7A laela bahlabani ba gagwe gore ba dikologe motse, bahlabani ba ka pele ba sepele pele ga Polokelo ya Kgwerano ya Morena.

8-9Bjalo ka ge Joshua a laetše, bahlabani ba ka pele ba sepela pele ga baprista ba ba bego ba letša diphalafala; ka morago ga bona gwa tla baprista ba ba rwelego Polokelo ya Kgwerano, gwa latela bahlabani ba ka morago. Nako yeo ka moka diphalafala di be di letšwa. 10Fela Joshua o be a laetše banna ba gagwe gore ba se ke ba goa, ba se ke ba bolela selo, go fihlela ge a ba laela gore ba goe. 11Ka gona a roma sehlopha seo sa banna gore se rwale Polokelo ya Kgwerano ya Morena se dikologe motse gatee. Ka morago ba boela mešašeng mme ba robala gona.

12-13Ka letšatši le le latelago Joshua a tsoga e sa le bošego, gomme baprista le bahlabani ba dikologa motse gape ba latelana bjalo ka maabane a gona: gwa thoma bahlabani ba ka pele, gwa tla baprista ba ba šupago ba ba letšago diphalafala tše di šupago, gwa latela baprista ba ba rwelego Polokelo ya Kgwerano, mme mafelelong gwa tla bahlabani ba ka morago. Nako yeo ka moka diphalafala di be di letšwa. 14Ka letšatši leo la bobedi ba dikologa motse gatee gape, mme ba boela mešašeng. Ba ile ba dira bjalo matšatši a a selelago.

15Ka letšatši la bošupa ba tsoga ge letšatši le hlaba, mme ba dikologa motse gašupa ka wona mokgwa wola. E bile letšatši leo fela leo ka lona ba dikologilego motse gašupa. 16Ka lekga la bošupa ge ba rarela, ge baprista ba batametše go letša diphalafala, Joshua a laela bahlabani ba gagwe a re: “Goang! Morena o le file motse wo! 17Thubang motse wo, le bolaye batho le diphoofolo tša wona e le kabelo go Morena. Le phološe fela Rahaba, segwebakathobalo, le bohle ba ba nago le yena ka ntlong, ka gobane o utile dihlodi tša rena. 18Fela lena le ileng tšohle tše di swanetšego go fedišwa, gore le se itlholele matshwenyego le dikotsi mo mešašeng ya Baisraele. 19Eupša se sengwe le se sengwe se se dirilwego ka silibera, goba gauta, goba mphiri, goba tshipi se hlaoletšwe Morena. Se swanetše go bewa ka polokelong ya Morena.”

20

6:20
Bah. 11:30
Ka gona baprista ba letša diphalafala. Ge bahlabani ba seno di kwa ba goa, gomme morako wa kgerega. Ke moo bahlabani ka moka ba šwahletšego motse mme ba o thopa. 21Ba bolaya yo mongwe le yo mongwe motseng, banna le basadi, bafsa le batšofadi, ka tšhoša. Ba bolaya le dikgomo le dinku le dipokolo.

22Ke moo Joshua a boditšego banna bale ba babedi ba e bego e le dihlodi a re: “Yaang ngwakong wa segwebakathobalo sela, mme le mo ntšheng gotee le ba ba nago le yena, bjalo ka ge le enne.” 23Ka gona ba ya ba ntšha Rahaba gotee le tatagwe le mmagwe le dikgaetšedi le bohle ba ba nago le yena. Ba tšea lapa leo labo ka moka ba le iša mo go bolokegilego kgauswi le mešaša ya Israele. 24Ka morago ba tšhuma motse thokgethokge gotee le se sengwe le se sengwe go wona, ntle le dilo tše di dirilwego ka gauta, goba silibera, goba mphiri, goba tshipi. Dilo tše ba ile ba di bea polokelong ya Morena. 25

6:25
Bah. 11:31
Ge e le Rahaba, segwebakathobalo sela, le meloko yabo ka moka, Joshua o ile a ba phološa, ka gobane Rahaba o be a ile a uta dihlodi tšela tše pedi tše Joshua a bego a kile a di roma Jeriko. Ditlogolo tša Rahaba di dutše gare ga Baisraele go fihlela le lehono.

26

6:26
1 Dikg. 16:34
Ka nako yeo Joshua a eniša setšhaba a re: “Yo a kago leka go tsošološa motse wa Jeriko o tla lebanwa ke thogako ya Morena.

“Yo a kago o thea o tla lahlegelwa ke morwa wa gagwe wa leitšibolo;

yo a ka agago dikgoro tša wona

o tla lahlegelwa ke morwa wa gagwe wa phejane.”

27Ka gona Morena a ba le Joshua, gomme setumo sa gagwe sa phatlalala nageng ka moka.