Sepedi 2000 (NSO00)
18

Go arolwa ga naga ye e šetšego

181Setšhaba ka moka sa Israele se ile sa bokana kua Shilo, mme sa hloma Tente ya bodulo bja Morena ge se seno thopa naga. 2Go be go sa na le dikgoro tše di šupago tša setšhaba sa Israele tšeo di bego di se tša tšwe di arolelwa karolo ya naga. 3Ka gona Joshua a re go setšhaba sa Israele: “A le tlile go tšea nako ye kaakang le tšwafa go thopa naga ye Morena, Modimo wa borakgolokhukhu ba lena, a le filego yona? 4Mpheng banna ba bararo kgorong ye nngwe le ye nngwe. Ke tla ba roma nageng ka moka go yo lekanya le go ngwala naga ye ba ratago gore e be ya bona. Ka morago ba boe go nna. 5Naga yeo ba swanetše go e arogana, e tšwe diripa tše di šupago; ba Juda ba dule nageng ya bona ka borwa, mme ba Josefa ba dule go ya bona ka leboa. 6Le ngwaleng dikarolo tše di šupago tše mme le di tlišeng go nna. Ke moo ke tlago dira matengwa18:6 “dira matengwa” Lebelela Josh. 14:2. ka le botšišetša Morena Modimo wa rena. 7Balefi bona ba ka se fiwe karolo ya naga bjalo ka lena ka moka, ka gobane karolo ya bona ke go hlankela Morena e le baprista ba gagwe. Gomme ge e le kgoro ya Gade le ya Rubene le seripa sa kgoro ya Manase sa ka bohlabela bona ba šetše ba hweditše dikarolo tša bona ka bohlabela bja Jordane tšeo Moshe, mohlanka wa Morena, a ba filego tšona.”

8Banna bao ba ile ba wela tsela go yo lekanya le go ngwala naga ge Joshua a ba laetše a re: “Yang nageng ka moka le e lekanyeng, le e ngwale, mme le boeleng mo go nna. Ka morago ke tla dira matengwa go le botšišetša Morena mo Shilo.” 9Ka gona banna bao ba ya nageng ka moka, mme ba thala ka moo ba e arotšego diripa tše di šupago, ba ngwala le lenaneo la metse ya gona. Ke moo ba boetšego go Joshua mešašeng kua Shilo. 10Joshua a dira matengwa go ba botšišetša Morena, gomme a fa ye nngwe le ye nngwe ya dikgoro tša Israele karolo ya naga.

Naga ye e aroletšwego ba Benjamene

11Naga ye e ilego ya ba ya dikgorwana tša kgoro ya Benjamene e bile ya mathomo ya go arolwa. Naga ya bona e be e ikadile gare ga ya ba kgoro ya Juda le ya ba Josefa. 12Ka leboa mollwane wa bona o be o thoma Jordane mme wa rotoga mototolo wa ka leboa la Jeriko, wa leba bodikela go putla naga ya dithaba go yo fihla lešokeng la Bethe-Abene. 13Go tloga moo mollwane o be o eya mototolong wa ka borwa bja Luse ye gape e bitšwago Bethele, mme wa theogela Atrote-Adare, godimo ga thaba ka borwa bja Bethe-Horone ya ka Tlase. 14Fao mollwane o be o phamogela ka thoko ye nngwe, o mena legopo go ya borwa go tloga ka thoko ya bodikela ya thaba ye, mme wa ya Kiriate-Baale goba Kiriate-Jearime, ye e lego ya kgoro ya Juda. Wo e be e le mollwane wa ka bodikela. 15Mollwane wa ka borwa o be o thoma ka mafelelong a Kiriate-Jearime mme o eya18:15 Mohlomongwe go swanetše go balwa “mme o eya” Seheberu se re “mme o eya bodikela”. methopong ya Neftoage. 16Moo o be o theogela patogeng ya thaba ye e okametšego moedi wa Hinomo, ka mafelelong a ka leboa a molala wa Barafa. Go tloga moo o be o eya borwa ka moedi wa Hinomo, motheogeng wa ka borwa wa mmoto wa Jebuse, go ya mothopong wa Rogele. 17Moo o be o tepogela leboa go ya Ene-Shemeshe mme o fetela pele go ya Gelilote, go lebana le sefata sa Adumime. Go tloga moo mollwane o be o theogela letlapeng la Bohane, morwa wa Rubene, 18gomme wa feta ka leboa la motheoga wo o okametšego moedi wa Jordane. Moo o be o theogela ka moeding, 19o feta ka leboa la mototolo wa Bethe-Hogla, mme o felela ka leboa Lewatleng le le Hwilego leo noka ya Jordane e tšhollelago metse ka go lona. Wo e be e le mollwane wa ka borwa. 20Jordane e be e le mollwane wa ka bohlabela. Ye e be e le mellwane ya naga ye dikgorwana tša kgoro ya Benjamene di ilego tša e fiwa.

21Metse ye e bego e le ya dikgorwana tša kgoro ya Benjamene e be e le Jeriko, Bethe-Hogla, Emeke-Ketsitse, 22Bethe-Araba, Tsemaraime, Bethele, 23Abime, Para, Ofra, 24Kefare-Amoni, Ofni le Geba, e le metse ye lesome le ye mebedi, gotee le metsana ya yona. 25Ye mengwe metse e be e le Gibeone, Rama, Beerote, 26Mitsepa, Kefira, Motsa, 27Rekeme, Jirpeele, Tarala, 28Tsela, Elefe, Jebuse, goba Jerusalema, Gibea le Kiriate-Jearime, e le metse ye lesome le ye mene, gotee le metsana ya yona. Ye ke naga ye dikgorwana tša kgoro ya Benjamene di e filwego.

19

Naga ye e aroletšwego ba Simeone

191Naga ye e ilego ya ba ya dikgorwana tša kgoro ya Simeone e bile ya bobedi ya go arolwa. Naga ya bona e be e tsena ka gare ga naga ye e aroletšwego ba kgoro ya Juda. 2

19:2-8
1 Dikr. 4:28-33
E be e akaretša Beresheba, Sheba, Molada, 3Hatsare-Shuale, Baala, Etseme, 4Eltolade, Betule, Horma, 5Tsikelage, Bethe-Markabote, Hatsare-Susime, 6Bethe-Lebaote le Sharuhene, e le metse ye lesome le ye meraro, gotee le metsana ya yona.

7Ye mengwe metse e be e le Aine, Rimone, Etere le Ashane, e le metse ye mene, gotee le metsana ya yona. 8Metsana ye e be e akaretša metsana ka moka ye e bego e dikologile metse ye go yo fihla Baalate-Bere, goba Ramate, ka borwa. Yeo e be e le naga ye dikgorwana tša kgoro ya Simeone di ilego tša e fiwa. 9Ka ge karolo ye e ilego ya ba ya ba Juda e be e le ye kgolo go feta ka moo go bego go nyakega ka gona, seripa sa naga ya yona se ile sa fiwa ba kgoro ya Simeone.

Naga ye e aroletšwego ba Sebulone

10Naga ye e ilego ya ba ya dikgorwana tša kgoro ya ba Sebulone e bile ya boraro ya go arolwa. Naga ye ba ilego ba e fiwa e be e fihla Saride. 11Go tloga moo mollwane o be o eya bodikela go yo fihla Marala, o kgotla Dabeshete le nokana ye e lego ka bohlabela bja Jokneamo. 12Ka thoko yela ya Saride o be o eya bohlabela go fihla mollwaneng wa Kislote-Taboro, gomme go tloga moo o eya Daberate, mme o rotogela Jafia. 13Go tloga moo o be o leba bohlabela, wa fihla Gathe-Hefere le Ete-Katsine, o phamogela go ya Nea, o fetela Rimone. 14Ka leboa mollwane o be o phamogela go ya Hanatone, mme o felela kua moeding wa Jiftage-Ele. 15O be o akaretša Katate, Nahalale, Shimrone, Jidala le Betlelehema, e le metse ye masome a mabedi gotee le metsana ya yona. 16Metse ye le metsana ya yona e be e le nageng ye dikgorwana tša kgoro ya Sebulone di e filwego.

Naga ye e aroletšwego ba Isakara

17Naga ye e ilego ya ba ya dikgorwana tša kgoro ya Isakara e bile ya bone ya go arolwa. 18Naga ya gona e be e akaretša Jesriele, Kesulote, Shuneme, 19Hafaraime, Shione, Anahara, 20Rabite, Kishione, Ebetse, 21Remete, Ene-Ganime, Ene-Hada le Bethe-Patsetse. 22Mollwane o be o kgotla Taboro, Shahatsaime le Bethe-Shemeshe, o felela kua Jordane. O be o akaretša metse ye lesome le ye e selelago gotee le metsana ya yona. 23Metse ye le metsana ya yona e be e le ka nageng ye dikgorwana tša kgoro ya Isakara di e filwego.

Naga ye e aroletšwego ba Asere

24Naga ye e ilego ya ba ya dikgorwana tša kgoro ya Asere e bile ya bohlano ya go arolwa. 25Naga ya gona e be e akaretša Helkate, Hali, Betene, 26Alameleke, Amade le Mishale. Ka bodikela e be e kgotla Karmele le Shihore-Libnate. 27Ge mollwane o tepogela bohlabela o be o eya Bethe-Dagone, o kgotla Sebulone le moedi wa Jiftahele o eya leboa Bethe-Emeke le Neiele. O be o tšwela pele o eya Kabulu, 28Abdone, Rehobo, Homone le Kana, go yo fihla Sidone ye Kgolo. 29Ke moo mollwane o bego o tepogela Rama, o fihla motseng wo o ageleditšwego ka morako wa Tirose; ke gona o bego o tepogela Hosa, mme o felela kua Lewatleng la Mediteraniene. O be o akaretša Mahalebe, Akesibe, 30Uma, Afeke le Rehobo, e le metse ye masome a mabedi le ye mebedi, gotee le metsana ya yona. 31Metse ye le metsana ya yona e be e le ka nageng ye dikgorwana tša kgoro ya Asere di e filwego.

Naga ye e aroletšwego ba Naftali

32Naga ye e ilego ya arolelwa dikgorwana tša kgoro ya Naftali e bile ya boselela ya go arolwa. 33Mollwane wa yona o be o tloga Helefe, o eya mohlareng wa moeike kua Tsaananime, go tloga Adami-Neke le Jabneele go yo fihla Lakume, mme o felela kua Jordane. 34Moo mollwane o be o tepogela bodikela go ya Asnote-Tabore; go tloga moo o eya Hukoko, o kgotla Sebulone ka borwa, Asere ka bodikela, le Jordane19:34 Phetolelo ye nngwe e re “Jordane” Seheberu se re “Juda kua Jordane”. ka bohlabela. 35Metse ye e bego e ageleditšwe ka merako e be e le Tsidime, Tsere, Hamate, Rakate, Genesarete, 36Adama, Rama, Hatsore, 37Kedeshe, Edrei, Ene-Hatsore, 38Jirone, Migdale-Ele, Horeme, Bethe-Anate le Bethe-Shemeshe, e le metse ye lesome le metšo ye senyane, gotee le metsana ya yona. 39Metse ye le metsana ya yona e be e le ka nageng ye e filwego dikgorwana tša kgoro ya Naftali.

Naga ye e aroletšwego ba Dane

40Naga ye e ilego ya ba ya dikgorwana tša kgoro ya Dane e bile ya bošupa ya go arolwa. 41Naga ya yona e be e akaretša Tsora, Eshtaolo, Ire-Shemeshe, 42Shaalbine, Jitla, 43Elone, Timna, Ekrone, 44Elteke, Gibetone, Baalate, 45Jehude, Bene-Berake, Gate-Rimone, 46Me-Jarkone le Rakone, gotee le naga ye e dikologilego Jopa. 47

19:47
Baahl. 18:27-29
Ge batho ba Dane ba lahlegetšwe ke naga ya bona, ba ile ba ya motseng wa Lesheme mme ba o hlasela. Ba o thopa, ba bolaya batho ba gona, mme ya ba wa bona. Ba dula go wona, mme ba fetoša leina la Lesheme ba re ke Dane, ba o reela rakgolokhukhu wa bona, Dane. 48Metse ye le metsana ya yona e be e le ka nageng ye dikgorwana tša kgoro ya Dane di e filwego.

Karolo ya mafelelo ya naga

49Ge setšhaba sa Israele se feditše go arola naga, se ile sa fa Joshua, morwa wa Nunu, seripa sa naga. 50Bjalo ka ge Morena a laetše, ba ile ba mo fa motse wo a o kgopetšego, e lego Timnate-Serage, nageng ya dithaba ya Efraime. O ile a tsošološa motse woo mme a dula go wona.

51Moprista Eleasara le Joshua, morwa wa Nunu, le mantona a dikgorwana tša dikgoro tša Israele ba ile ba aba dikarolo tšeo tša naga ka go dira matengwa19:51; 21:8 “go dira matengwa” Lebelela Josh. 14:2. ba di botšišetša Morena kua Shilo, mojakong wa Tente ya bodulo bja gagwe. Ka tsela ye ba fetša go arola naga.

20

Metse ya botšhabelo

201

20:1-9
Num. 35:6-32
Doit. 4:41-43
19:1-13
Morena o ile a laela Joshua 2gore a botše setšhaba sa Israele a re: “Kgethang metse ya botšhabelo ye ke laetšego Moshe gore a le botše ka yona. 3Motho yo a bolailego yo mongwe ka phošo, a ka tšhabela go yona mme a phonyokga motho yo a nyakago go lefeletša mohu yoo. 4A ka tšhabela go wo mongwe wa metse yeo, a ya kgorong ya motse mme a hlathollela baetapele seo se diregilego. Ka morago ga moo ba mo amogele a tsene motseng, mme ba mo fe moo a kago dula gona. 5Ge motho yo a nyakago go lefeletša mohu a ka mo latiša go fihla fao, batho ba motse woo ba se ke ba mo gafela yena. Ba mo šireletše ka gobane o bolaile Moisraele wa gabo ka phošo, e se ka lebaka la gore o be a mo hloile. 6O swanetše go dula moo motseng go fihlela ge a sekišitšwe phatlalatša, le go fihlela ge yo e lego Moprista yo Mogolo ka nako yeo a hwile. Ke gona mmolai yoo a kago boela lapeng la gagwe motseng wa gabo woo a tšhabilego go wona.”

7Ka gona, ka bodikela bja Jordane ba hlaola Kedeshe kua Galilea, nageng ya dithaba ya Naftali; Shekeme kua nageng ya dithaba ya Efraime, le Kiriate-Arba, ke go re Hebrone, kua nageng ya dithaba ya Juda. 8Ka mošola wa Jordane, ka bohlabela bja Jeriko, ba ile ba kgetha Betsere molaleng wa lešoka nageng ya Rubene; ba kgetha Ramote kua Gileade, ka nageng ya Gade, le Golane kua Bashane, ka nageng ya Manase. 9Ye e be e le metse ya botšhabelo ye e kgethetšwego setšhaba ka moka sa Israele le bafaladi ba ba dulago gare ga bona. Yo a bolailego motho ka phošo o be a ka tšhabela go yona gore a se ke a bolawa ke motho yo a nyakago go lefeletša mohu; o be a ka se bolawe ntle le go sekišwa phatlalatša.