Sepedi 2000 (NSO00)
16

Naga ye e ilego ya arolelwa kgoro ya Efraime le seripa sa kgoro ya Manase sa ka bodikela

161Mollwane wa naga ye e aroletšwego ditlogolo tša Josefa o be o thoma nokeng ya Jordane kgauswi le Jeriko, lefelong la ka bohlabela bja methopo ya Jeriko, mme o leba lešokeng. O be o tloga Jeriko o rotogela nageng ya dithaba go ba go yo fihla Bethele. 2Go tloga Bethele o be o eya Luse, o fetela Atharote, moo go bego go dula Baaraki. 3Go tloga moo o be o eya bodikela tikologong ya Bajaflete, go ba go yo fihla tikologong ya Bethe-Horone ya ka Tlase. Go tloga moo o be o tšwela pele o eya Gesere, mme wa felela Lewatleng la Mediteraniene.

4Ditlogolo tša Josefa, kgoro ya Efraime le seripa sa kgoro ya Manase sa ka bodikela, ba ile ba fiwa naga ye.

Naga ya Efraime

5Naga ya dikgorwana tša Baefraime e bile ka mokgwa wo: Mollwane wa bona wa ka bohlabela o be o tloga Atrote-Adare go yo fihla Bethe-Horone ya ka Tletlolo, 6mme go tloga moo o be o eya Lewatleng la Mediteraniene. Motse wa Mikemetate o be o le ka leboa la bona. Ka bohlabela bja moo mollwane o be o mena legopo go leba Taanate-Shilo, mme o e feta ka bohlabela go ya Janoage. 7Ke mo o bego o theoga go tloga Janoage go ya Atharote le Naara, o fihla Jeriko mme o felela Jordane. 8Mollwane o be o eya bodikela go tloga Tapuage go ya nokaneng ya Kana, mme o felela Lewatleng la Mediteraniene. Ye ke naga ye e ilego ya fiwa dikgorwana tša kgoro ya Efraime, 9gotee le metse le metsana ye e filwego Baefraime ye e bego e le ka gare ga mellwane ya naga ya Manase. 10

16:10
Baahl. 1:29
Fela ba ile ba se ke ba leleka Bakanana ba ba bego ba dula Gesere, ka gona Bakanana bao ba ile ba dula gare ga Baefraime go fihlela le lehono, eupša ba ile ba gapeletšwa go šoma e le makgoba.

17

Seripa sa kgoro ya Manase sa ka bodikela

171Seripa sa naga se ile sa arolelwa dikgorwana tše di tšwilego go morwa wa Josefa wa mathomo. Makire, yo e bego e le yena morwa wa mathomo wa Manase, e bile tatagoGileade, gomme e be e le mogale ntweng, ka gona naga ya Gileade le ya Bashane di ile tša arolelwa yena. 2Tše dingwe dikgorwana tša Manase tše di ilego tša fiwa naga šedi: Abiesere, Heleke, Asriele, Shekeme, Hefere le Shemida. Ke tše di reetšwego barwa ba Manase, morwa wa Josefa, bao e bego e le dihlogo tša malapa. 3Tselofohade, morwa wa Hefere, Hefere morwa wa Gileade, Gileade morwa wa Makire, Makire morwa wa Manase, o ile a se ke a ba le barwa, a ba le barwedi fela. Maina a bona e be e le Magla, Noa, Hogla, Milka le Tirtsa. 4

17:4
Num. 27:1-7
Bona ba ile ba ya go moprista Eleasara le go Joshua, morwa wa Nunu, le go baetapele ba re: “Morena o laetše Moshe go re fa karolo ya naga, go swana le meloko ya borena ya banna.” Ka gona, bjalo ka ge Morena a laetše, ba ile ba fiwa karolo ya naga go swana le bomorwarragotatagobona. 5Ke ka moo Manase a ilego a fiwa dikarolo tše lesome, go sa balwe Gileade le Bashane ka bohlabela bja Jordane, 6ka ge ditlogolo tša gagwe tša basadi gotee le barwa ba gagwe ba ile ba arolelwa naga. Naga ya Gileade e ile ya arolelwa ditlogolo tša Manase tše di šetšego.

7Naga ya Manase e be e tloga Asere e fihla Mikemetate, ka bohlabela bja Shekeme. Go tloga moo mollwane o be o eya borwa go akaretša batho ba Ene-Tapuage. 8Naga ya Tapuage e be e le ya Manase, eupša motse wa Tapuage, wo o lego mollwaneng, e le wa ditlogolo tša Efraime. 9Mollwane o be o theogela nokaneng ya Kana. Metse ye e bego e le ka borwa bja nokana ye e be e le ya ba Efraime, le ge e be e le ka nageng ya Bamanase. Mollwane wa Bamanase o be o tšwela pele ka lehlakoreng la ka leboa la nokana, mme o felela Lewatleng la Mediteraniene. 10Baefraime ba be ba le ka thoko ya borwa, mme Bamanase ba le ka thoko ya leboa, Lewatle la Mediteraniene e le mollwane wa bona wa ka bodikela. Baasere ba be ba le ka thoko ya leboabodikela, mme Baisakara ba le ka thoko ya leboabohlabela. 11Ka gare ga naga ya Isakara le ya Asere Bamanase ba be ba filwe motse wa Bethe-Sheane le wa Jibleamo, gotee le metsana ye e bego e e dikologile, le Doro, Endoro, Taanake, Megido, le metsana ye e bego e e dikologile. 12

17:12-13
Baahl. 1:27-28
Fela kgoro ya Manase ga se ya ka ya kgona go leleka batho bao ba bego ba dula metseng yeo, ka gona Bakanana ba ile ba ikgethela go dula moo. 13Le ge Baisraele ba eba le maatla go feta pele, ga se ba ka ba raka Bakanana ka moka, eupša ba ile ba ba gapeletša go ba šomela.

Baefraime le seripa sa kgoro ya Manase sa ka bodikela ba kgopela go okeletšwa naga

14Ditlogolo tša Josefa di ile tša re go Joshua: “Ke ka lebaka lang o re file fela karolo e tee ya naga? Re setšhaba se sentši, ka gobane Morena o re šegofaditše.”

15Joshua a ba fetola a re: “Ge eba le le setšhaba se sentši gomme naga ya dithaba ya Efraime e sa le lekane, gona eyang sethokgweng le ikgoreleng lefelo nageng ya Baperise le Barafa.”

16Bona ba mo fetola ba re: “Naga ye ya dithaba ga se ye kgolo mo e ka re lekanago, fela Bakanana ba kua melaleng ba na le makoloi a ntwa a tshipi, le bale ba kua Bethe-Sheane le metsaneng ye e e dikologilego, le ba kua molaleng wa Jesriele le bona ba nao.”

17Joshua a re go ba kgoro ya Efraime le go ba seripa sa kgoro ya Manase sa ka bodikela: “Le tloga le le ba bantši, gomme le na le maatla kudu. Le tla fiwa karolo ye nngwe. 18Naga ya dithaba e tla ba ya lena. Le ge e le sethokgwa le e kgore mme selete sohle e tla ba sa lena. Ge e le Bakanana bona le ba leleke, le ge ba ka hlwa ba na le makoloi a ntwa a tshipi, mme ba na le maatla.”

18

Go arolwa ga naga ye e šetšego

181Setšhaba ka moka sa Israele se ile sa bokana kua Shilo, mme sa hloma Tente ya bodulo bja Morena ge se seno thopa naga. 2Go be go sa na le dikgoro tše di šupago tša setšhaba sa Israele tšeo di bego di se tša tšwe di arolelwa karolo ya naga. 3Ka gona Joshua a re go setšhaba sa Israele: “A le tlile go tšea nako ye kaakang le tšwafa go thopa naga ye Morena, Modimo wa borakgolokhukhu ba lena, a le filego yona? 4Mpheng banna ba bararo kgorong ye nngwe le ye nngwe. Ke tla ba roma nageng ka moka go yo lekanya le go ngwala naga ye ba ratago gore e be ya bona. Ka morago ba boe go nna. 5Naga yeo ba swanetše go e arogana, e tšwe diripa tše di šupago; ba Juda ba dule nageng ya bona ka borwa, mme ba Josefa ba dule go ya bona ka leboa. 6Le ngwaleng dikarolo tše di šupago tše mme le di tlišeng go nna. Ke moo ke tlago dira matengwa18:6 “dira matengwa” Lebelela Josh. 14:2. ka le botšišetša Morena Modimo wa rena. 7Balefi bona ba ka se fiwe karolo ya naga bjalo ka lena ka moka, ka gobane karolo ya bona ke go hlankela Morena e le baprista ba gagwe. Gomme ge e le kgoro ya Gade le ya Rubene le seripa sa kgoro ya Manase sa ka bohlabela bona ba šetše ba hweditše dikarolo tša bona ka bohlabela bja Jordane tšeo Moshe, mohlanka wa Morena, a ba filego tšona.”

8Banna bao ba ile ba wela tsela go yo lekanya le go ngwala naga ge Joshua a ba laetše a re: “Yang nageng ka moka le e lekanyeng, le e ngwale, mme le boeleng mo go nna. Ka morago ke tla dira matengwa go le botšišetša Morena mo Shilo.” 9Ka gona banna bao ba ya nageng ka moka, mme ba thala ka moo ba e arotšego diripa tše di šupago, ba ngwala le lenaneo la metse ya gona. Ke moo ba boetšego go Joshua mešašeng kua Shilo. 10Joshua a dira matengwa go ba botšišetša Morena, gomme a fa ye nngwe le ye nngwe ya dikgoro tša Israele karolo ya naga.

Naga ye e aroletšwego ba Benjamene

11Naga ye e ilego ya ba ya dikgorwana tša kgoro ya Benjamene e bile ya mathomo ya go arolwa. Naga ya bona e be e ikadile gare ga ya ba kgoro ya Juda le ya ba Josefa. 12Ka leboa mollwane wa bona o be o thoma Jordane mme wa rotoga mototolo wa ka leboa la Jeriko, wa leba bodikela go putla naga ya dithaba go yo fihla lešokeng la Bethe-Abene. 13Go tloga moo mollwane o be o eya mototolong wa ka borwa bja Luse ye gape e bitšwago Bethele, mme wa theogela Atrote-Adare, godimo ga thaba ka borwa bja Bethe-Horone ya ka Tlase. 14Fao mollwane o be o phamogela ka thoko ye nngwe, o mena legopo go ya borwa go tloga ka thoko ya bodikela ya thaba ye, mme wa ya Kiriate-Baale goba Kiriate-Jearime, ye e lego ya kgoro ya Juda. Wo e be e le mollwane wa ka bodikela. 15Mollwane wa ka borwa o be o thoma ka mafelelong a Kiriate-Jearime mme o eya18:15 Mohlomongwe go swanetše go balwa “mme o eya” Seheberu se re “mme o eya bodikela”. methopong ya Neftoage. 16Moo o be o theogela patogeng ya thaba ye e okametšego moedi wa Hinomo, ka mafelelong a ka leboa a molala wa Barafa. Go tloga moo o be o eya borwa ka moedi wa Hinomo, motheogeng wa ka borwa wa mmoto wa Jebuse, go ya mothopong wa Rogele. 17Moo o be o tepogela leboa go ya Ene-Shemeshe mme o fetela pele go ya Gelilote, go lebana le sefata sa Adumime. Go tloga moo mollwane o be o theogela letlapeng la Bohane, morwa wa Rubene, 18gomme wa feta ka leboa la motheoga wo o okametšego moedi wa Jordane. Moo o be o theogela ka moeding, 19o feta ka leboa la mototolo wa Bethe-Hogla, mme o felela ka leboa Lewatleng le le Hwilego leo noka ya Jordane e tšhollelago metse ka go lona. Wo e be e le mollwane wa ka borwa. 20Jordane e be e le mollwane wa ka bohlabela. Ye e be e le mellwane ya naga ye dikgorwana tša kgoro ya Benjamene di ilego tša e fiwa.

21Metse ye e bego e le ya dikgorwana tša kgoro ya Benjamene e be e le Jeriko, Bethe-Hogla, Emeke-Ketsitse, 22Bethe-Araba, Tsemaraime, Bethele, 23Abime, Para, Ofra, 24Kefare-Amoni, Ofni le Geba, e le metse ye lesome le ye mebedi, gotee le metsana ya yona. 25Ye mengwe metse e be e le Gibeone, Rama, Beerote, 26Mitsepa, Kefira, Motsa, 27Rekeme, Jirpeele, Tarala, 28Tsela, Elefe, Jebuse, goba Jerusalema, Gibea le Kiriate-Jearime, e le metse ye lesome le ye mene, gotee le metsana ya yona. Ye ke naga ye dikgorwana tša kgoro ya Benjamene di e filwego.