Sepedi 2000 (NSO00)
15

Naga ye e ilego ya arolelwa Juda

151Dikgorwana tša kgoro ya Juda di ile tša hwetša seripa se se latelago sa naga:

Naga yeo e be e eya borwa go fihla lešing la ka borwaborwa la lešoka la Tsine, mollwaneng wa Edomo. 2Mollwane wo wa ka borwa o be o tloga magomong a ka borwa a Lewatle le le Hwilego, 3o leba borwa go tloga Sefateng sa Diphepheng mme o fetela Tsine. O be o eya borwa bja Kadeshe-Barnea, o feta Hetserone go yo fihla Adara, o tepogela go leba Karka, 4o fetela Atsmone, mme o latela nokana ya mollwaneng wa Egepeta, o eya Lewatleng la Mediteraniene, moo o bego o felela gona. Woo e be e le mollwane wa ka borwa wa Juda.

5Mollwane wa ka bohlabela e be e le Lewatle le le Hwilego go ya godimo go yo fihla moo Jordane e tšhollelago meetse ka go lona.

Mollwane wa ka leboa o be o thoma moo 6mme o leba Bethe-Hogla, o fetela leboa la Bethe-Araba. O be o rotogela letlapeng la Bohane, morwa wa Rubene, 7o tloga Moeding wa Matshwenyego o eya Debire, mme o tepogela leboa go leba Gilgale, ye e lebanego le sefata sa Adumime ka thoko ya ka borwa ya leope. Go tloga moo o be o eya methopong ya Ene-Shemeshe, o tšwela pele go ya mothopong wa Rogele, 8mme wa rotoga ka moedi wa Hinomo motheogeng wa ka borwa wa mmoto wo go wona go bego go le motse wa Bajebuse wa Jerusalema. Go tloga moo mollwane o be o tšwela pele o namelela godimo ga thaba ka lehlakoreng la ka bodikela la moedi wa Hinomo, kua magomong a ka leboa a molala wa Refaime. 9Go tloga moo o be o eya methopong ya Neftoage mme o tšwela pele go ya metseng ye e lego kgauswi le thaba ya Efrone. Moo o be o tepoga go ya Baala, goba Kiriate-Jearime, 10fao o dikologela bodikela bja Baala go ya nageng ya dithaba ya Edomo, wa tla ka metheogeng ya ka leboa ya thaba ya Jearime, goba Kesalone, go theoga go fihla Bethe-Shemeshe, mme wa tšwela pele wa feta Timna. 11Fao mollwane o be o tšwela pele o leba metheogeng ye e lego ka leboa la Ekrone, wa tepogela go ya Shikarone, wa feta thaba ya Baala, mme wa fetela Jabne. O be o felela Lewatleng la Mediteraniene, 12leo le bego le dira mollwane wa ka bodikela.

Batho ba dikgorwana tša Juda ba be ba dula ka gare ga mellwane yeo.

Kalebe o thopa Hebrone le Debire

(Baahl. 1:11-15)

13

15:13,14
Baahl. 1:20
Bjalo ka ge Morena a be a laetše Joshua, seripa sa naga ya Juda se ile sa fiwa Kalebe, morwa wa Jefune. A abelwa Hebrone, motse wa Arba, tatagoAnake. 14Kalebe o ile a raka ditlogolo tša Anake motseng woo – e lego kgorwana ya Sheshai, le ya Ahimane, le ya Talmai. 15Go tloga moo a yo hlasela batho ba ba bego ba dula Debire. Motse wo o be o bitšwa Kiriate-Sefere. 16Kalebe a re: “Monna yo a ka thopago Kiriate-Sefere ke tla mo neela morwedi wa ka, Aksa, gore e be mosadi wa gagwe.” 17Otniele, morwa wa Kenase, ngwanaboKalebe, o ile a thopa motse woo. Ka gona Kalebe a mo neela Aksa, morwediagwe, gore e be mosadi wa gagwe. 18Ge ngwetši e goroga mošašeng wa Otniele, yena a e tutuetša15:18 Mohlomongwe go swanetše go balwa “yena a e tutuetša”. Lebelela Baahl. 1:14. Seheberu se re “Aksa a tutuetša Otniele”. gore e kgopele tatagoyona tšhemo. Aksa a fologa pokolo, gomme Kalebe a mmotšiša gore o nyaka eng. 19Yena a mo fetola a re: “Mphe mpho ya taelano. Ka ge karolo ye o mphilego yona e le nageng ye e omilego, mphe le methopo.” Ka gona Kalebe a mo fa methopo ya ka godimo le ya ka fase.

Metse ya kgoro ya Juda

20Še naga ye dikgorwana tša kgoro ya Juda di e amogetšego. 21Metse ya ka borwaborwa ye e bego e le ya bona, ya kgauswi le Edomo, e be e le Kabtsiele, Edere, Jagure, 22Kina, Dimona, Adada, 23Kedeshe, Hatsore, Jitnane, 24Sife, Teleme, Bealote, 25Hatsore-Hadata, Keriote-Hetserone, goba Hatsore, 26Amamo, Shema, Molada, 27Hatsare-Gada, Heshmone, Bethe-Pelete, 28Hatsare-Shuale, Beresheba le metsana ya yona, 29Baala, Ijimi, Etseme, 30Eltolade, Kesile, Horma, 31Tsikelage, Madimana, Sansana, 32Bethe-Lebaote, Shilehime, Aine le Rimone, ka moka e le metse ye masome a mabedi a metšo ye senyane, gotee le metsana ya yona.

33Metse ye e lego nagengtlase e be e le Eshtaolo, Tsora, Ashna, 34Sanoa, Ene-Ganime, Tapuage, Enaime, 35Jarmute, Adulamo, Soko, Aseka, 36Shaharaime, Aditaime, Gedera le Gederotaime, e le metse ye lesome le metšo ye mene, gotee le metsana ya yona.

37Ye mengwe metse e be e le Tsenane, Hadasha, Migdale-Gade, 38Dileane, Mitsepa, Jokotiele, 39Lakishe, Botsekate, Eglone, 40Kabone, Lagmase, Kitlishe, 41Gederote, Bethe-Dagone, Naama le Makeda, e le metse ye lesome le metšo ye e selelago, gotee le metsana ya yona.

42Ye mengwe metse e be e le Libna, Etere, Ashane, 43Jiftage, Ashna, Netsibe, 44Keila, Akesibe le Maresha, e le metse ye senyane, gotee le metsana ya yona.

45Wo mongwe motse e be e le Ekrone le metse le metsana ya wona, 46ye mengwe metse le metsana e le ya kgauswi le Ashdode, go tloga Ekrone go ya Lewatleng la Mediteraniene.

47Ye mengwe metse e be e le Ashdode le Gasa, le metse le metsana ya yona, go ba go yo fihla nokaneng ya mollwaneng wa Egepeta le lebopong la Lewatle la Mediteraniene.

48Kua nageng ya dithaba metse e be e le Shamire, Jatire, Soko, 49Dana, Kiriate-Sana, goba Debire, 50Anabe, Eshtemo, Anime, 51Goshene, Holone le Gilo, e le metse ye lesome le motšo o tee, gotee le metsana ya yona.

52Ye mengwe metse e be e le Arabe, Duma, Eshane, 53Janime, Bethe-Tapuage, Afeka, 54Humta, Hebrone le Tsiore, e le metse ye senyane, gotee le metsana ya yona.

55Ye mengwe metse e be e le Maone, Karmele, Sife, Juta, 56Jesriele, Jokodeamo, Sanoage, 57Kaine, Gibea le Timna, e le metse ye lesome, gotee le metsana ya yona.

58Ye mengwe metse e be e le Halhule, Bethe-Tsure, Gedoro, 59Maarate, Bethe-Anote le Eltekone, e le metse ye e selelago, gotee le metsana ya yona.

60Ye mengwe metse e be e le Kiriate-Baale, goba Kiriate-Jearime, le Raba, e le metse ye mebedi, gotee le metsana ya yona.

61Kua lešokeng metse e be e le Bethe-Araba, Midine, Sekaka, 62Nibshane, Motse wa Letswai, le Engedi, e le metse ye e selelago, gotee le metsana ya yona.

63

15:63
Baahl. 1:21
2 Sam. 5:6
1 Dikr. 11:4
Fela batho ba Juda ba ile ba se ke ba kgona go leleka Bajebuse, bao ba bego ba dula Jerusalema. Bajebuse ba sa dula fao le batho ba Juda.