Sepedi 2000 (NSO00)
1

Modimo o laela Joshua gore a thope Kanana

11Ge Moshe, mohlanka wa Morena, a hwile, Morena o ile a bolela le modiredi wa Moshe, Joshua, morwa wa Nunu, 2a re: “Mohlanka wa ka, Moshe, o hwile. Bjale itokiše, wena le setšhaba ka moka sa Israele, le tsheleng noka ye ya Jordane le tseneng nageng ye ke le fago yona. 3

1:3-5
Doit. 11:24-25
Bjalo ka ge ke boditše Moshe, ke le file naga ka moka ye le tlago sepela go yona. 4Mellwane ya lena e tla tloga lešokeng la ka borwa, ya fihla dithabeng tša Lebanone ka leboa; ka bohlabela e tla tloga nokeng ye kgolo ya Yufratese, ya putla naga ya Bahete, ya fihla Lewatleng la Mediteraniene ka bodikela. 5
1:5
Doit. 31:6,8
Bah. 13:5
Joshua, ga go yo a ka tsogago a go fentše ge o sa phela. Ke tla ba nago bjalo ka ge ke bile le Moshe. Ke tla ba le wena ka mehla; nka se tsoge ke go tlogetše. 6
1:6
Doit. 31:6-7,23
O be le sebete, o tie, ka gobane ke wena o tlago thopela setšhaba se naga ye, ye ke ilego ka enela borakgolokhukhu ba sona gore ke tla se fa yona. 7Fela o be le sebete, o tie, mme o hlokomele gore o phele ka melao ka moka ye mohlanka wa ka, Moshe, a go filego yona. O se ke wa e tshela le gatee, gore o tle o atlege mo gongwe le mo gongwe mo o yago gona. 8Puku ye ya melao e balwe ka mehla tirelong ya lena. O ithute yona bošego le mosegare gore o tle o kgone go phela ka se sengwe le se sengwe se se ngwadilwego go yona. Ke moo o tlago atlega wa tšwelela. 9A ke re ke go laetše gore o be le sebete, o tie! O se ke wa boifa goba wa nolega moko, ka gobane nna, Morena Modimo wa gago, ke na le wena gohle mo o yago gona.”

Joshua o botša setšhaba gore se dire eng

10Ke moo Joshua a laetšego baetapele 11gore ba sepele le mešaša mme ba botše setšhaba ba re: “Lokišang mefago, ka gobane ka morago ga matšatši a mararo le tlile go tshela noka ya Jordane go yo thopa naga ye Morena Modimo wa lena a le fago yona.”

12

1:12-15
Num. 32:28-32
Doit. 3:18-20
Josh. 22:1-6
Joshua a re go kgoro ya Rubene le ya Gade le go seripa sa kgoro ya Manase: 13“Gopolang ka mo Moshe, mohlanka wa Morena, a le boditšego gore Morena Modimo wa lena o tla le fa naga ye ya ka bohlabela bja Jordane gore e be legae la lena. 14Basadi ba lena le bana le diruiwa ba ka šala mo nageng ye Moshe a le filego yona. Eupša madira a lena a a itlhametšego ntwa ona a tshele pele ga Baisraele ba gabolena go ba thuša, 15go fihlela ba thopa naga ye Morena Modimo wa lena a ba filego yona. Ge Morena a gorošitše dikgoro tše dingwe tša Israele bjalo ka lena, gona le ka boa la tla la itulela mo nageng ya lena ye Moshe, mohlanka wa Morena, a le filego yona, ka mo bohlabela bja Jordane.”

16Ba fetola Joshua ba re: “Re tla dira tšohle tše o re boditšego tšona, ra ya gohle mo o re laelago gona. 17Re tla go theeletša, bjalo ka ge ka mehla re be re theeletša Moshe. A Morena Modimo wa gago a be le wena bjalo ka ge a bile le Moshe! 18Yo a nyatšago se o se bolelago goba a sa phethego ye nngwe ya ditaelo tša gago a bolawe. Tabakgolo ke gore o be le sebete, o tie!”

2

Joshua o roma dihlodi Jeriko

21

2:1
Bah. 11:31
Jak. 2:25
Joshua a roma dihlodi tše pedi ka sephiring go tloga mešašeng kua Megohlong a re di yo hlola naga, gagologolo motse wa Jeriko. Ge ba fihla gona, ba ile ba ya ngwakong wa segwebakathobalo seo leina la sona e bego e le Rahaba gore ba robale moo. 2Kgoši ya Jeriko ya kwa gore Baisraele ba bangwe ba tlile bošego bjoo go tlo hlola naga. 3Ka gona a roma batseta go Rahaba gore ba mmotše ba re: “Banna bao ba lego ngwakong wa gago ba tlile go hlola naga ka moka. Ba ntšhe!”

4-6Mosadi yoo a ba fetola a re: “Ke therešo, banna ba bangwe ba ile ba tla ngwakong wa ka, fela ga se ka ka ka tseba gore ba tšwa kae. Ba sepetše ge letšatši le dikela, ge kgoro ya motse e tswalelwa. Ga se ka ba botšiša gore ba ya kae, fela ge le ka ba šala morago ntle le go diega, le ka ba swara tseleng.” Rahaba o be a nameditše dihlodi tšela ka godimo ga tlhaka ya ntlo, gomme a di utile ka fase ga mahlaka a leokodi ao a bego a a beile fao. 7Batseta bale ba kgoši ba tšwa motseng, mme kgoro ya tswalelwa. Ba nyaka dihlodi tšela tša Baisraele go ba go yo fihla moo tsela e tshelago Jordane.

8Pele ga ge dihlodi tšela di robala, Rahaba a namelela tlhakeng 9gomme a re go tšona: “Ke a tseba gore Morena o le file naga ye. Re a boifa. Yo mongwe le yo mongwe nageng ye o le tšhogile. 10

2:10
Eks. 14:21
Num. 21:21-35
Re kwele ka moo Morena a ilego a omiša Lewatle la Mahlaka ge le fihla gona le etšwa Egepeta. Re kwele ka moo le bolailego Sihone le Ogo, dikgoši tše pedi tša Baamore, ka bohlabela bja Jordane. 11Ge re ekwa taba tšeo re ile ra boifa; yo mongwe le yo mongwe o nolegile moko ka lebaka la lena. Morena Modimo wa lena ke Modimo kua godimo legodimong le mo fase lefaseng. 12Bjale enang ka Morena gore le tla dira lapa la ka ka botho bjalo ka ge ke le dirile ka botho, mme le mphe sešupo se se kgodišago 13gore le tla phološa tate le mme le dikgaetšedi le bomogolwake le banabešo le malapa a bona ka moka. Le se ke la re lesa re bolawa!”

14Banna bao ba re go yena: “A Modimo a re bolaye ge re ka se le phološe! Ge o ka se bolele se re bego re se dira, re go holofetša gore re tla go swara setho ge Morena a re neela naga ye.”

15Rahaba o be a dula ngwakong wo o kgohlaganego le morako wo o dikaneditšego motse, ka gona a fološetša banna bao ka ntle ka lefasetere ka thapo. 16A re: “Le yeng kua nageng ya dithaba gore banna bale ba le hlomerego ba se ke ba le hwetša. Le utameng moo matšatši a mararo go fihlela ba boa. Ka morago ga fao gona le ka ikela mo le yago gona.”

17Banna bao ba re go yena: “Re ka se tshele keno ye o re enišitšego yona. 18Sese se o swanetšego go se dira: Ge re šwahlela naga ye ya geno, o tlemelele thapo ye ye khubedu lefasetereng le o re fološitšego ka lona. O kgobokanye tatago le mmago le dikgaetšedi le bohle ba lapa la tatago ka mo ngwakong wa gago. 19Ge yo mongwe a ka tšwa ka mo ngwakong mme a bolawa, molato e tla ba wa gagwe, gomme re ka se bonwe molato tabeng yeo; eupša ge yo mongwe yo a lego ka mo ngwakong le wena a ka kwešwa bohloko, yeo e tla ba phošo ya rena. 20Fela ge o ka botša yo mongwe se re bego re se dira mo, gona re ka se tlemege go phetha keno ye o re enišitšego yona.” 21Rahaba a dumela gomme a ba lesa ba sepela. Ge ba sepetše a tlemelela thapo yela ye khubedu lefasetereng.

22Dihlodi tšeo tša ya nageng ya dithaba mme tša utama gona. Banna bale ba bego ba ba hlomere ba ile ba ba nyaka nageng ka moka matšatši a mararo, fela ba se ke ba ba hwetša; ka fao ba ipoelela Jeriko. 23Ke moo dihlodi tšela tše pedi di theogilego moo nageng ya dithaba, tša tshela noka, mme tša gomela go Joshua. Tša mmotša tšohle tše di ba hlagetšego 24tša re: “Re na le therešo ya gore Morena o re file naga yela ka moka. Le gona batho ba gona ka moka ba a re tšhoga.”