Sepedi 2000 (NSO00)
2

Tšie e šupa Letšatši la go tla ga Morena

21Letšang phalafala Sione,

hlabang mokgoši thabeng yeo ye kgethwa ya Modimo.

Thothomelang,

lena badudi ba naga ya Juda,

gobane Letšatši la Morena le batametše.

2E tla ba letšatši la leswiswi le phifalo,

letšatši le leso la maru.

Motšhitšhi wo mogologolo wa tšie o tla bjalo ka lešaba la batho,

o aparetše dithaba,

o bjalo ka mahube a masa.

Ye bjalo ga se ya ka ya ba gona,

ebile e ka se sa tsoga e bonwe.

3Mo e yago gona e ja dibjalo ka moka bjalo ka mollo.

Mo e fetago gona e senya tšohle boka kgabo ye e laumago.

Ka pele ga yona naga e swana le serapa sa Edene,

ka morago ga yona naga ke leganata,

ga e ne selo.

Ga go se e se šadišago.

4

2:4-5
Kut. 9:7-9
E bopegile bjalo ka pere;

e na le lebelo bjalo ka dipere tša ntwa.

5Ge e taboga dintlhoreng tša dithaba,

go kwala lešata le nkego ke la dikoloi tša ntwa,

le nkego ke la mollo ge o fiša dikutwana tša mahlaka.

E šalane morago bjalo ka madira a mantši ao a lego ntweng.

6Ge e batamela, batho ka moka ba a thothomela,

mongwe le mongwe o galoga sefahlego.

7E hlasela bjalo ka bahlabani;

e namela merako go etša madira.

E sepela e lebile pele e sa phamoge,

8e sa kgorometšane.

Le ge e wela mo e thibelwago ga e phamoge.

9E wela motse godimo,

e tshela merako;

e namela dintlo;

e tsena ka mafasetere boka mahodu.

10

2:10
Kut. 8:12
Ge e batamela, lefase le a šikinyega,

legodimo le a thothomela.

Letšatši le ngwedi di a fifala,

le dinaledi tša se sa taga.

11

2:11
Kut. 6:17
Morena o laya madira ao a gagwe a a etile pele.

Ona madira ao a mo theeletšago ke a mantši, a na le maatla.

Letšatši la Morena ke le legolo mme le boifiša kudu.

Ke mang yo a kago le phonyokga?

Setšhaba se botšwa gore se sokologe

12Morena o re:

“Le gonabjale sokologelang go nna ka dipelo tša lena ka moka ka go ikona dijo le ka dillo le mahloko.

13Manyami a lena a a bonagale ka dipelo tša lena tše di kwelego bohloko;

go ikgeilela diaparo ga go a lekana.”

Sokologelang go Morena Modimo wa lena.

Ke yo botho le yo lešoko;

ga a fele pelo ebile o botega kudu;

o fela a buša pelo ge a swanetše go le otla.

14Mohlomongwe a ka buša pelo gape,

a le šegofatša ka dibjalo tše dintši.

Ke gona le ka neelago Morena Modimo wa lena kabelo ya bupi le ya seno.

15Letšang phalafala thabeng ya Sione;

beang letšatši la go ikona dijo,

gomme le rape pitšo.

16Kgobokanyang setšhaba,

le se hlwekišetšeng tirelo ya phuthego;

le bokanyeng batšofadi,

le kgoboketšeng bana le masea.

Monyadi le monyadiwa a ba tšwe ka ntlong ya bona ba tle.

17Baprista ba ba hlankelago Morena a ba lle

mokgahlo ga aletare le phapoši ya matsenong a Tempele,

ba rapele ba re:

“Šokela setšhaba sa gago, hle, Morena.

O se ke wa lesa ditšhaba tše dingwe di re nyatša, di re kwera.

Ke ka lebaka lang di re:

‘Na Modimo wa lena o kae?’ ”

Modimo o hlogiša dibjalo ka lefsa

18Ke moka Morena a ela naga ya gagwe hloko,

a šokela setšhaba sa gagwe.

19A ba fetola a re:

“Bjale ke tlilo le fa mabele le beine le makhura a mohlware, gomme le tla khora.

Nka se sa le nyatšiša ditšhaba tše dingwe.

20Ke tla tloša motšhitšhi wa tšie yeo ya go tšwa leboa,

gomme ye nngwe ya yona ke tla e šwalalanyetša leganateng.

Ye e lego ka pele ke tla e lahlela ka Lewatleng le le Hwilego,

gwa re ya ka morago ka e wetša ka Lewatleng la Mediteraniene,

gwa kwagala fela monkgo wa yona ge e hwile,

tšie yeo ya nkgela batho.

Ke tla e fediša ka lebaka la tšohle tše e di dirilego.

21“Lena mašemo, le se boife,

eupša hlabang mekgolokwane le thabele tše Morena a le diretšego tšona.

22Lena diphoofolo, le se boife ka gobane phulo lešokeng e ba ye tala;

mehlare e entšwe,

mego le merara le yona e entšwe.

23“Lena batho ba Sione,

hlabang mekgolokwane,

le thabele tše Morena Modimo wa lena a le diretšego tšona;

o le file pula ye e lekanego,

a le nešetša tsheola le kgogolamooko,

bjalo ka mengwageng.

24Diboa di tlilo tlala mabele;

mapitlelo a tla tšhologa beine le makhura a mohlware.

25Ke tla le bušetša dibjalo tšela le di lobilego

mengwageng yela bojane le segongwane le manale

le maphatakalala di di llego.

Ke nna ke bego ke le rometše madira ao a tšie.

26Le tlilo ba le dijo tše dintši la khora.

Le tla reta Morena Modimo wa lena yo a le diretšego dimakatšo.

Setšhaba sa ka se ka se sa tsoga se llwe ke dihlong.

27Ke gona le tlago tseba, lena Baisraele,

gore ke gare ga lena,

le gore ke nna Morena Modimo wa lena,

gomme ga go sa na le Modimo yo mongwe wa lena.

Setšhaba sa ka se ka se ke sa tsoga se llwe ke dihlong.”

Letšatši la go tla ga Morena

28

2:28-32
Dit. 2:17-21
“Ka morago ga tšeo ke tla tšhela batho bohle moya wa ka;

barwa le barwedi ba lena ba tla botša batho lentšu la ka;

batšofadi ba lena ba tla lora ditoro,

masogana a lena a bona dipono.

29Le bahlanka ba lena ba banna le ba basadi

ke tla ba tšhela moya wa ka mehleng yeo.

30“Ke tla dira dišupo tša letšatši leo legodimong le lefaseng;

go tla tšhologa madi,

gwa ba le mollo le dithololo tša meši.

31

2:31
Mat. 24:29
Mar. 13:24-25
Luk. 21:25
Kut. 6:12-13
Letšatši le tla fifala,

ngwedi wa hwibila bjalo ka madi pele go fihla letšatši leo le legolo le šiišago la Morena.

32

2:32
Bar. 10:13
Eupša yo mongwe le yo mongwe yo a kgopelago Morena thušo o tla phološwa,

ka gobane Morena o rile:

‘Ba ba lego motseng wa Jerusalema,

gagologolo thabeng ya Sione,

ba tla phologa gotee le mašaledi a mangwe a Morena a tlago a kgetha.’ ”

3

Modimo o tla sekiša ditšhaba

31Morena o re: “Mehleng yeo ke tla atla batho ba Juda le ba Jerusalema gape. 2Ke tla kgoboketša ditšhaba tšohle Moeding wa Tsheko, moo ke tlago ba sekišetša tše ba di dirilego setšhaba sa ka. Ba šwalalanyeditše Baisraele baditšhabeng, mme naga ya ka, Israele, ba e arolelana. 3Ba arolelane setšhaba sa ka ka matengwa, ba ithekela digwebakathobalo ka bašemane, beine ye ba e nwago ba e reka ka banenyana.

4

3:4-8
Jes. 23:1-18Amose 1:9-10
Sak. 9:1-4
Mat. 11:21-22
Luk. 10:13-14
3:4-8
Jes. 14:29-31
Jer. 47:1-7
Hes. 25:15-17
Amose 1:6-8
Sof. 2:4-7
Sak. 9:5-7
“Lena ba Tirose le lena ba Sidone, gotee le lena bohle ba dilete tša Filistia, le nnyakang? Kgane le leka go itefeletša ka se sengwe go nna? Ge eba go bjalo, tše le ntirilego tšona le nna ke tla itefeletša ka tšona go lena ka potlako. 5Le nkamogile silibera ya ka le gauta ya ka, la ba la thothela mahumo a ka a mantši ka ditempeleng tša gabolena. 6Le išitše batho ba Juda le ba Jerusalema kgole le ga gabobona la ba rekišetša Bagerike. 7Bjale ke ya go ba ntšha mafelong ao le ba rekišeditšego go ona. Le lena ke tla le dira tše le ba dirilego tšona. 8Ke tla dira gore barwa le barwedi ba lena ba rekišetšwe batho ba Juda; bona ba tla ba rekišetša Basheba, setšhaba se se dulago kgole. Ke realo, nna, Morena.

9“Begelang ditšhaba le re:

“ ‘Itlhameleng ntwa, le rapeng bagale;

rapang bahlabani bohle le tšweng dira!

10

3:10
Jes. 2:4
Mika 4:3
Kgatlang megoma le e direng ditšhoša,

ditsedi le di direng marumo.

Le dikoka di lebanwe ke go lwa.

11Itlhaganeleng3:11 Mohlomongwe go swanetše go balwa “Itlhaganeleng” Seheberu se re “Thušang”. le tleng,

lena ditšhaba tše di bapanego,

le kgobokaneng ka moeding.’ ”

Morena,

romela bagale ba gago lefaseng,

ba ba hlasele.

12“Ditšhaba a di itokiše,

di tle Moeding wa Tsheko.

Moo ke mo ke yago go dula gona,

nna, Morena,

ka sekiša ditšhaba tše di bapilego le lena.

13

3:13
Kut. 14:14-16,19-20
19:15
Ke tše kgopokgopo;

di ripeng boka mabele a budule.

Etlang le di pitleng go etša diterebe ge di pitlwa ka maoto bopitlelong bjo bo falalago beine.”

14Mašabašaba a kgobokane ka Moeding wa Tsheko,

ka gobane tšatši la go tla ga Morena le kgauswi,

le tla tla gona ka moo Moeding.

15Letšatši le ngwedi di a fifala,

le dinaledi ga di sa taga.

Modimo o tla atla setšhaba sa gagwe

16

3:16
Amose 1:2
Morena o bopa thabeng ya Sione;

lentšu la gagwe le porotla Jerusalema,

gwa šikinyega lefase le leratadima.

Fela go setšhaba sa gagwe yena ke botšhabelo,

ke sebo sa bona Baisraele.

17“Ke mo lena, Baisraele,

le tlago tseba

gore ke nna Morena Modimo wa lena.

Ke dula Sione, thabeng ya ka ye kgethwa;

Jerusalema e tla ba motse wo mokgethwa;

bašele ba ka se sa o hlasela.

18“Mehleng yeo dithaba di tla khupetšwa ke merara ye e entšwego;

diruiwa tša go fula mebotong di tla šiša;

dinokana tšohle tša Juda di tla ela.

Tempeleng ya Morena go tla runya mothopo,

wa elela Moeding wa Megohlo.

19“Egepeta e tla fetoga leganata,

Edomo e tla ba lešoka,

gobane di hlasetše naga ya Juda,

tša bolaya badudi ba yona ba se na molato.

20-21“Ke tla lefeletša3:20-21 Diphetolelo tše dingwe tša kgale di re “Ke tla lefeletša” Seheberu se re “Nka se ba bone molato”. ba ba bolailwego.

Ba ba nago le molato nka se ba babalele.

Eupša nageng ya Juda go tla dulelwa ruri,

Jerusalema le gona go tla dulwa go ya go ile.

Nna, Morena, ke tla dula thabeng ya Sione.”