Sepedi 2000 (NSO00)
1

11Tše Morena a di boditšego Joele, morwa wa Petuele, šedi:

Batho ba llišwa ke ge ba lobišitšwe dibjalo

2Theeletšang, lena bagolo ba setšhaba;

hlwayang tsebe, lena badudi bohle ba naga.

Na tiragalo ya mohuta wo e kile ya hlaga mehleng ya lena goba mehleng ya botatagolena?

3Le e anegele bana ba lena;

le bona ba e anegele bana ba bona,

mme bao le bona ba e anegele ba bona bana.

4Dimelana tša go šadišwa ke mogokong di lewa ke bojane;

tša go šadišwa ke bojane di lewa ke segongwane;

tša go šadišwa ke segongwane di lewa ke maphatakalala.

5Tsogang, le lleng, matagwa tenang!

Gololang, lena bomagampelabeine,

ka ge beine ye mpsha le ka se sa e latswa.

6

1:6
Kut. 9:8
Naga ya gaborena e hlasetšwe ke tšie,

tšie ye maatla, ye e sa balwego,

ya meno a nkego a tau,

ya mehlagare o ka rego ya taugadi.

7E hlobotše merara ya rena,

ya rothotha le mego ya rena.

E e humolotše matswamati ya a lahlela fase,

dikala tša šala di šweufetše.

8Gololang, le etše monyadiwa yo a iletšego monyadi wa gagwe.

9Ka ge go se sa išwa kabelo ya bupi goba ya dino ka Tempeleng,

baprista, bahlanka ba Morena, ba a lla.

10Mašemo a hloboletše,

naga e kwa bohloko ka ge e lobile mabele;

diterebe di šwabile,

le mehlware e ponne.

11Felang maatla, lena balemi;

gololang, lena bahlokomedi ba merara,

gobane le mabele le garase le dibjalo tše dingwe di lobile.

12Merara e omeletše, le mego e ponne;

megarenate le mepalema le meapola le mehlare yohle ya naga e omeletše.

Lethabo lela la batho le ile.

13Lena baprista, aparang tša go ilela, le lleng!

Gololang, lena le hlankelago Morena aletareng!

Etlang, le lale le apere tša go ilela,

lena bahlankedi ba Modimo wa ka,

gobane ga go sa na kabelo ya bupi goba ya dino

ya go neelwa ka Tempeleng ya Modimo wa lena.

14Beang letšatši la go ikona dijo,

le rapeng pitšo!

Kgoboketšang bagolo ba setšhaba le badudi bohle ba naga

ka Tempeleng ya Morena Modimo wa lena, le mo lleleng.

15

1:15
Jes. 13:6
Joo, letšatši la go tla ga Morena le batametše,

lona letšatši le Ramaatlaohle a tlago lobiša naga ka lona!

16Re loba dibjalo re lebeletše.

Ka Tempeleng ya Modimo wa rena ga go sa na lethabo le tlhalalo.

17Peu e boletše ka fase ga makwate,

matlolo ga a ne selo,

le dišego di hlagatšwa ke go hloka mabele.

18Diruiwa di bokoledišwa ke tlala le lenyora;

mehlape ya dikgomo e gerema le naga ka go hloka mafulo;

mehlape ya dihuswane le yona e a hlaka.

19Morena, ke llela wena,

ka ge mafulo le dihlare lešokeng di swele mo nkego di tšhumilwe ke mollo.

20Le diphoofolo tša lešoka di llela wena,

gobane dinokana di pšhele.

2

Tšie e šupa Letšatši la go tla ga Morena

21Letšang phalafala Sione,

hlabang mokgoši thabeng yeo ye kgethwa ya Modimo.

Thothomelang,

lena badudi ba naga ya Juda,

gobane Letšatši la Morena le batametše.

2E tla ba letšatši la leswiswi le phifalo,

letšatši le leso la maru.

Motšhitšhi wo mogologolo wa tšie o tla bjalo ka lešaba la batho,

o aparetše dithaba,

o bjalo ka mahube a masa.

Ye bjalo ga se ya ka ya ba gona,

ebile e ka se sa tsoga e bonwe.

3Mo e yago gona e ja dibjalo ka moka bjalo ka mollo.

Mo e fetago gona e senya tšohle boka kgabo ye e laumago.

Ka pele ga yona naga e swana le serapa sa Edene,

ka morago ga yona naga ke leganata,

ga e ne selo.

Ga go se e se šadišago.

4

2:4-5
Kut. 9:7-9
E bopegile bjalo ka pere;

e na le lebelo bjalo ka dipere tša ntwa.

5Ge e taboga dintlhoreng tša dithaba,

go kwala lešata le nkego ke la dikoloi tša ntwa,

le nkego ke la mollo ge o fiša dikutwana tša mahlaka.

E šalane morago bjalo ka madira a mantši ao a lego ntweng.

6Ge e batamela, batho ka moka ba a thothomela,

mongwe le mongwe o galoga sefahlego.

7E hlasela bjalo ka bahlabani;

e namela merako go etša madira.

E sepela e lebile pele e sa phamoge,

8e sa kgorometšane.

Le ge e wela mo e thibelwago ga e phamoge.

9E wela motse godimo,

e tshela merako;

e namela dintlo;

e tsena ka mafasetere boka mahodu.

10

2:10
Kut. 8:12
Ge e batamela, lefase le a šikinyega,

legodimo le a thothomela.

Letšatši le ngwedi di a fifala,

le dinaledi tša se sa taga.

11

2:11
Kut. 6:17
Morena o laya madira ao a gagwe a a etile pele.

Ona madira ao a mo theeletšago ke a mantši, a na le maatla.

Letšatši la Morena ke le legolo mme le boifiša kudu.

Ke mang yo a kago le phonyokga?

Setšhaba se botšwa gore se sokologe

12Morena o re:

“Le gonabjale sokologelang go nna ka dipelo tša lena ka moka ka go ikona dijo le ka dillo le mahloko.

13Manyami a lena a a bonagale ka dipelo tša lena tše di kwelego bohloko;

go ikgeilela diaparo ga go a lekana.”

Sokologelang go Morena Modimo wa lena.

Ke yo botho le yo lešoko;

ga a fele pelo ebile o botega kudu;

o fela a buša pelo ge a swanetše go le otla.

14Mohlomongwe a ka buša pelo gape,

a le šegofatša ka dibjalo tše dintši.

Ke gona le ka neelago Morena Modimo wa lena kabelo ya bupi le ya seno.

15Letšang phalafala thabeng ya Sione;

beang letšatši la go ikona dijo,

gomme le rape pitšo.

16Kgobokanyang setšhaba,

le se hlwekišetšeng tirelo ya phuthego;

le bokanyeng batšofadi,

le kgoboketšeng bana le masea.

Monyadi le monyadiwa a ba tšwe ka ntlong ya bona ba tle.

17Baprista ba ba hlankelago Morena a ba lle

mokgahlo ga aletare le phapoši ya matsenong a Tempele,

ba rapele ba re:

“Šokela setšhaba sa gago, hle, Morena.

O se ke wa lesa ditšhaba tše dingwe di re nyatša, di re kwera.

Ke ka lebaka lang di re:

‘Na Modimo wa lena o kae?’ ”

Modimo o hlogiša dibjalo ka lefsa

18Ke moka Morena a ela naga ya gagwe hloko,

a šokela setšhaba sa gagwe.

19A ba fetola a re:

“Bjale ke tlilo le fa mabele le beine le makhura a mohlware, gomme le tla khora.

Nka se sa le nyatšiša ditšhaba tše dingwe.

20Ke tla tloša motšhitšhi wa tšie yeo ya go tšwa leboa,

gomme ye nngwe ya yona ke tla e šwalalanyetša leganateng.

Ye e lego ka pele ke tla e lahlela ka Lewatleng le le Hwilego,

gwa re ya ka morago ka e wetša ka Lewatleng la Mediteraniene,

gwa kwagala fela monkgo wa yona ge e hwile,

tšie yeo ya nkgela batho.

Ke tla e fediša ka lebaka la tšohle tše e di dirilego.

21“Lena mašemo, le se boife,

eupša hlabang mekgolokwane le thabele tše Morena a le diretšego tšona.

22Lena diphoofolo, le se boife ka gobane phulo lešokeng e ba ye tala;

mehlare e entšwe,

mego le merara le yona e entšwe.

23“Lena batho ba Sione,

hlabang mekgolokwane,

le thabele tše Morena Modimo wa lena a le diretšego tšona;

o le file pula ye e lekanego,

a le nešetša tsheola le kgogolamooko,

bjalo ka mengwageng.

24Diboa di tlilo tlala mabele;

mapitlelo a tla tšhologa beine le makhura a mohlware.

25Ke tla le bušetša dibjalo tšela le di lobilego

mengwageng yela bojane le segongwane le manale

le maphatakalala di di llego.

Ke nna ke bego ke le rometše madira ao a tšie.

26Le tlilo ba le dijo tše dintši la khora.

Le tla reta Morena Modimo wa lena yo a le diretšego dimakatšo.

Setšhaba sa ka se ka se sa tsoga se llwe ke dihlong.

27Ke gona le tlago tseba, lena Baisraele,

gore ke gare ga lena,

le gore ke nna Morena Modimo wa lena,

gomme ga go sa na le Modimo yo mongwe wa lena.

Setšhaba sa ka se ka se ke sa tsoga se llwe ke dihlong.”

Letšatši la go tla ga Morena

28

2:28-32
Dit. 2:17-21
“Ka morago ga tšeo ke tla tšhela batho bohle moya wa ka;

barwa le barwedi ba lena ba tla botša batho lentšu la ka;

batšofadi ba lena ba tla lora ditoro,

masogana a lena a bona dipono.

29Le bahlanka ba lena ba banna le ba basadi

ke tla ba tšhela moya wa ka mehleng yeo.

30“Ke tla dira dišupo tša letšatši leo legodimong le lefaseng;

go tla tšhologa madi,

gwa ba le mollo le dithololo tša meši.

31

2:31
Mat. 24:29
Mar. 13:24-25
Luk. 21:25
Kut. 6:12-13
Letšatši le tla fifala,

ngwedi wa hwibila bjalo ka madi pele go fihla letšatši leo le legolo le šiišago la Morena.

32

2:32
Bar. 10:13
Eupša yo mongwe le yo mongwe yo a kgopelago Morena thušo o tla phološwa,

ka gobane Morena o rile:

‘Ba ba lego motseng wa Jerusalema,

gagologolo thabeng ya Sione,

ba tla phologa gotee le mašaledi a mangwe a Morena a tlago a kgetha.’ ”