Sepedi 2000 (NSO00)
8

81Ke moka Bildade wa go tšwa Shuage a fetola Jobo a re:

2“Na o tla bolela taba tše go fihlela neng?

O tla fetša neng go fafatla?

3Kgane Modimo a ka kgopamiša toka,

goba a lesa go dira tše di lokilego?

4Ge eba bana ba gago ba mo fošeditše,

gona o ba otlile ka mo go lebanego.

5Bjale ge, wena retologela go yena, o mo phophothe.

6Ge o ka hloka bosodi wa ba yo a lokilego,

Modimo o tla go phafogela a go thuša,

a tsoša lapa la gago ka mo go swanelago.

7Tšela o bego o na le tšona pele e tla ba dinyane

ge di bapetšwa le tše o tlago ba natšo ka moso.

8“Nke o botšiše ka bohlale bja bale ba kgale,

o gopodišiše tše borakgolokhukhu ba rena ba bego ba di ruta batho.

9Rena re dio ba ba maabane,

ga re tsebe selo;

lefaseng re feta bjalo ka moriti.

10Bona ba tla go ruta,

ba go botša tše di tšwago bohlaleng bja bona ba re:

11“ ‘Na mohlahla o ka mela mo go sego mohlaka?

A lehlakanoka lona le ka mela mo go se nago meetse?

12Ge meetse a ka pšha,

o omelela e sa le lekgaba

o sešo wa segwa,

dimela tše dingwe e sa le tše ditala.’

13Bohle ba ba itebatšago Modimo le bona ba ba bjalo;

ke ka mo le mohlokamodimo a felelwago ke tshepo ka gona.

14O botile bobi,

o ikantše letata la segoko.

15Ge a ka ithekga ka lona,

le ka se mo thekge;

ge a ka itshwarelela ka lona,

le tla kgaoga.

16“Mohlokamodimo o atlega boka semela ge tšatši le hlabile,

se se tsemago mahlogedi ka serokolong,

17se medu ya sona e tatetšago mokgobo wa maswika,

e pharolago le moago wa maswika.

18Eupša ge o ka se tumola,

ga go yo a ka tsebago ge se kile sa ba moo.

19Agaa, mohlokamodimo lethabo la gagwe ke la mohuta woo;

o tla tšewa ke yo mongwe legato.

20“Modimo yena ga a lahle mohlokabosodi,

ebile ga a thuše badiratšempe.

21O tla buša a go dira gore o sege

o be o gobele megobo.

22Bahloi ba gago bona ba tla segwa ke batho,

le magae a bakgopo a ka se sa ba gona.”