Sepedi 2000 (NSO00)
6

61Jobo a fetola Elifase a re:

2“Ge nkabe masetlapelo a ka le mathata a elwa,

3a be a tla feta lešabašaba la lewatle ka boima;

ke ka lebaka leo ke tšhogilego ke boletše.

4Ramaatlaohle o ntlhabile ka mesebe,

mpholo wa yona wa ntsenelela mmeleng.

Modimo o ntebantšhitše ka tše di ntšhošago.

5“Kgane pitsi e ka lla e na le mafulo,

kgomo yona e ka bokolela e le mafulong?

6Sejo sa bohla sona a se ka jega se se se tšhelwe letswai?

Mothubi wa lee wona kgane o na le leno?

7Dijo tše dibjalo ga ke nyake le go di kgoma, di a ntšhišimiša.

8“Modimo o reng a sa mphe se ke se kgopelago?

Ke eng a sa mphe se ke se nyakago,

9e lego gore a kgahlwe ke go mpheleletša,

a nkiše seatla, a mpolaye?

10Se se bego se ka nkwiša pelo,

gomme ka kganakgana ke thabile

le ge bohloko bjona bo be bo ka se okobale,

ke gore ditaelo tša Yomokgethwa tšona ga se nke ke di gane.

11Na maatla a ka a kaakang,

ge go thwe ke kgotlelele?

Go se fele pelo ga ka go tla nthušang

ke se na le se ke se holofelago?

12Kgane ke bopilwe ka leswika,

goba mmele wa ka ke wa tshipi?

13Ga ke sa na le maatla a go itlhakodiša;

ga go motho yo a ka nthušago.

14“Ge motho a itlhobogile6:14 Mohlomongwe go swanetše go balwa “Ge motho a itlhobogile” Seheberu ga se kwagale gabotse.

o lokelwa ke go bewa pelo ke bagwera,

ešita le ge a se sa hlompha Modimo.

15Eupša lena, banabešo, le nthadiile,

la etša dinokana tše di pšhago.

16Tšona di dubišwa ke lehlwa

mola ka godimo le tologa.

17Ge go fiša di a gwama;

ge thwagadima e iphile maatla,

di a pšha.

18Basepelakadikamela ba phamoga tsela

ba nyaka dinokana tšeo;

ba gerema le lešoka ba ba ba hwa.

19Basepelakadikamela ba kua Sheba

ba a di nyaka;

baeti ba Tema ba holofetše tšona.

20Ba nyamišwa ke go hloka se ba bego ba se holofetše;

ge ba fihla go tšona ba a swaba.

21Lena ke le swantšha le dinokana tšeo;6:21 Mohlomongwe go swanetše go balwa “Lena ... tšeo” Seheberu ga se kwagale gabotse.

le mpona molahlego gomme le a ntšhaba.

22Kgane nkile ka re go lena:

‘Mpheng sa go re le go re,’

goba ka re: ‘Nkalaletšeng motho ka maruo a lena,’

23goba ka re: ‘Ntamoleleng lenaba,’

goba ka re: ‘Ntlhakodišeng diatleng tša diganka’?

24“Nthuteng, ke tla homola,

le ntemošeng mo ke fošitšego gona.

25Mantšu a nnete a a kgodiša,

eupša lena, go ntshola ga lena go tla thušang?

26Na le nyaka go mphošolla go tše ke di bolelago,

goba le tšeiša mantšu a moitlhobogi phefo?

27Lena tšhiwana le ka e bapatša,

la rekiša le mogwera wa lena ka theko ye kgolo.

28Hle, nke le ntebeleleng,

gobane taba di mahlong,

mme nka se le aketše.

29Bjale go lekane, le se tšwele pele;

le se nkgopiše,

gobane nna ga ke ne molato.

30Kgane go na le se sempe se ke se boletšego?

A le re ga ke kgone go lemoga madimabe

ge a nkwela?”