Sepedi 2000 (NSO00)
4

Poledišano ya mathomo

(Jobo 4:1 – 14:22)

41Ke mo Elifase wa go tšwa Temane a fetotšego Jobo a re:

2“Kgane o ka selekega ge nka boledišana le wena?

Fela ga ke sa kgona go homola.

3O be o ruta batho ba bantši,

o tiiša ba ba nolegilego moko.

4Ba ba lego mathateng o be o ba kgothatša;

ba ba lapilego o ba lapološa.

5Bjale ge mathata a wela wena,

o felelwa ke tshepo, o a gakanega.

6Ga ke re go boifa Modimo wa gago ke sona se o se botilego,

le go hloka bosodi ga gago ke sona se o se tshepilego?

7Nke o gopodišiše mo:

Na o gona mohlokabosodi goba moloki yo a kilego a fedišwa?

8Nna se ke se tsebago ke gore bomolemabobe

ba go bjala le mathata ba buna tšona tšeo.

9Bona bao Modimo o ba bolaya a befetšwe,

a ba fediša a ba galefetše.

10Bakgopo bao ba a bopa,

ba rora boka ditau;

eupša Modimo o homotša tawana tšeo, o di kgola meno.

11Ba hwa bjalo ka tau tše di hlokago sa go ja, bana ba bona ba gašagana.

12“Nkile ka sebelwa taba ka tsebeng.

13

4:13
Jobo 33:15
Ya ntlhoba boroko bjalo ka segateledi,

mola batho ba robetše bja matlogadibešong.

14Ka thothomela ka letšhogo,

mmele wohle wa ka wa roromela.

15Phefšana ye tshesane ya mphorola sefahlego;

ka kgaoga letswalo,

moriri wa ba wa tširoga.

16Ka bona selotsoko se eme pele ga ka,

fela ke sa se hlathe.

Ge go rile tuu, ka kwa lentšu le re:

17‘Kgane motho wa nama e ka ba moloki pele ga Modimo,

goba a hloka bosodi pele ga Mmopi wa gagwe?

18Gape le batseta ba gagwe ba legodimong

yena ga a ba tshepe;

ee, le mo go barongwa o hwetša ba bosodi.

19Bjale a ka napa a tshepa

ba ba dulago ka dintlong tša mobu,

dibopiwa tša letsopa,

bona ba ba pitleletšegago bjalo ka tšhwele?

20Motho le mo hlabela a phela,

la dikela a hwile.

O timelela sa ruri go se yo a lemogago.

21O loba tšohle tše a nago le tšona,

a hwe a se na bohlale.’ ”

5

51“Goelela, o kwe ge o ka arabja.

Morongwa ke ofe yo o ka mo llelago?

2Go phela ka metsoto ke botlaela,

go lakalela ke go hloka tlhaologanyo.

3Nkile ka bona lešilo le iketlile,

eupša ka se diege go lakaletša lapa la lona madimabe.

4Bana ba lona ga ba na tšhireletšo;

kgorong ya tsheko ba a tšeatšewa,

ba hloka moemeledi.

5Monatlala o ja tše di bunnwego ke lešilo –

ešita le mabudutša a go tšwa ka mašohlošohlong5:5 Mohlomongwe go swanetše go balwa “ešita ... mašohlošohlong” Seheberu ga se kwagale gabotse.

monyoriwa yena a hufegela lehumo la lona.

6Manyami ga a mele mobung,

le mathata ga a hloge fase.

7Ke motho yo a tswalelwago mathata,

go no swana le dihlase ge di thanya mollong.5:7 “go no swana ... mollong” goba “go no swana le dinonyana tše di fofelago godimo”

8“Ge nkabe e le nna wena,

nkabe ke bolela le Modimo,

ka mmegela taba ya ka,

9yena Modiradikgolo tše di sa kwešišegego,

le mehlolo ye e sa balegego,

10yena Monešapula lefaseng,

yena Monošetšamašemo.

11Ruri, Modimo ke Mophagamišabanyatšegi,

ke Mohlakodišaballi.

12O senya bomenyetša bja baradia,

gore ba se atlege go tše ba di dirago.

13

5:13
1 Bakor. 3:19
O tanya dihwirihwiri ka maano a tšona,

gore tše ba di dirago di se tšwelele.

14Le mosegare bona ba mo leswiswing,

le ge tadi e amuša ba phophola boka bošego.

15Bahloki Modimo o ba phefiša mahlapa a bona,

a ba hlakodiša le tlhaselong ya diganka.

16Ya ba lona lehutšo la bahlaki,

le go hlokišwa molomo ga bakgopo.

17

5:17
Diema 3:11,12
Bah. 12:5,6
“Yo lehlogonolo ke wa go kgalwa ke Modimo;

ka gona o se gane go solwa ke Ramaatlaohle.

18

5:18
Hos. 6:1
Modimo o re go gobatša,

a be a fodiše;

a re go hlokofatša, a be a thobe.

19O go hlakodiša kotsing gantšintši,

a go phološe bošuleng.

20Ge tlala e wele,

wena a ka se go lese e go bolaya,

le ntweng o tla go phefiša lehu.

21Modimo o tla go šireletša go ba ba go sebago,

gomme ge masetlapelo a go wela,

o tla go hlakodiša.

22Dikgaphamadi le tlala

wena o tla di sega,

wa se tšhabe le diphoofolo tša naga.

23Mašemo a gago a ka se be le maswika,

le diphoofolo tša naga di ka se go hlasele.

24O tla bona lapa la gago le iphelela ka boiketlo;

wa hwetša le diruiwa tša gago di le ka moka mafulong a tšona.

25O tla bona ditlogolwana tša gago di ata,

di ntšifala bjalo ka bjang nageng.

26O tla ikela lebitleng o tšofetše,

o etša mabele a a išwago seboeng a budule.

27Tšeo ke tše re di nyakišišitšego,

mme go no ba bjalo;

le wena di ele hloko,

o di bee ka pelong.”

6

61Jobo a fetola Elifase a re:

2“Ge nkabe masetlapelo a ka le mathata a elwa,

3a be a tla feta lešabašaba la lewatle ka boima;

ke ka lebaka leo ke tšhogilego ke boletše.

4Ramaatlaohle o ntlhabile ka mesebe,

mpholo wa yona wa ntsenelela mmeleng.

Modimo o ntebantšhitše ka tše di ntšhošago.

5“Kgane pitsi e ka lla e na le mafulo,

kgomo yona e ka bokolela e le mafulong?

6Sejo sa bohla sona a se ka jega se se se tšhelwe letswai?

Mothubi wa lee wona kgane o na le leno?

7Dijo tše dibjalo ga ke nyake le go di kgoma, di a ntšhišimiša.

8“Modimo o reng a sa mphe se ke se kgopelago?

Ke eng a sa mphe se ke se nyakago,

9e lego gore a kgahlwe ke go mpheleletša,

a nkiše seatla, a mpolaye?

10Se se bego se ka nkwiša pelo,

gomme ka kganakgana ke thabile

le ge bohloko bjona bo be bo ka se okobale,

ke gore ditaelo tša Yomokgethwa tšona ga se nke ke di gane.

11Na maatla a ka a kaakang,

ge go thwe ke kgotlelele?

Go se fele pelo ga ka go tla nthušang

ke se na le se ke se holofelago?

12Kgane ke bopilwe ka leswika,

goba mmele wa ka ke wa tshipi?

13Ga ke sa na le maatla a go itlhakodiša;

ga go motho yo a ka nthušago.

14“Ge motho a itlhobogile6:14 Mohlomongwe go swanetše go balwa “Ge motho a itlhobogile” Seheberu ga se kwagale gabotse.

o lokelwa ke go bewa pelo ke bagwera,

ešita le ge a se sa hlompha Modimo.

15Eupša lena, banabešo, le nthadiile,

la etša dinokana tše di pšhago.

16Tšona di dubišwa ke lehlwa

mola ka godimo le tologa.

17Ge go fiša di a gwama;

ge thwagadima e iphile maatla,

di a pšha.

18Basepelakadikamela ba phamoga tsela

ba nyaka dinokana tšeo;

ba gerema le lešoka ba ba ba hwa.

19Basepelakadikamela ba kua Sheba

ba a di nyaka;

baeti ba Tema ba holofetše tšona.

20Ba nyamišwa ke go hloka se ba bego ba se holofetše;

ge ba fihla go tšona ba a swaba.

21Lena ke le swantšha le dinokana tšeo;6:21 Mohlomongwe go swanetše go balwa “Lena ... tšeo” Seheberu ga se kwagale gabotse.

le mpona molahlego gomme le a ntšhaba.

22Kgane nkile ka re go lena:

‘Mpheng sa go re le go re,’

goba ka re: ‘Nkalaletšeng motho ka maruo a lena,’

23goba ka re: ‘Ntamoleleng lenaba,’

goba ka re: ‘Ntlhakodišeng diatleng tša diganka’?

24“Nthuteng, ke tla homola,

le ntemošeng mo ke fošitšego gona.

25Mantšu a nnete a a kgodiša,

eupša lena, go ntshola ga lena go tla thušang?

26Na le nyaka go mphošolla go tše ke di bolelago,

goba le tšeiša mantšu a moitlhobogi phefo?

27Lena tšhiwana le ka e bapatša,

la rekiša le mogwera wa lena ka theko ye kgolo.

28Hle, nke le ntebeleleng,

gobane taba di mahlong,

mme nka se le aketše.

29Bjale go lekane, le se tšwele pele;

le se nkgopiše,

gobane nna ga ke ne molato.

30Kgane go na le se sempe se ke se boletšego?

A le re ga ke kgone go lemoga madimabe

ge a nkwela?”