Sepedi 2000 (NSO00)
41

411“Yo a ka rego o a e hlasela o tla palelwa;

go no e bona fela go mo nola moko.

2Ge e rumotšwe e a gakala;

bjale nnaena ke mang yo a ka lwago le nna?41:2 Mohlomongwe go swanetše go balwa “bjale ... nna?” Diphetolelo tše dingwe tša kgale di re “ke mang yo a ka lwago le yona?”

3Ke mang moehlasedi, mošayakgobalo?

Lefaseng ka moka ga a gona.

4“A ke go botše ka ga ditho tša yona le ka ga maatla a yona a magolo,

le ka ga mmele wa yona wo o tiilego.

5Ke mang yo a ka e hlobolago dikgapetla,

goba a phuleletša letlalo la yona le lekoto?41:5 “letlalo la yona le lekoto” Seheberu se re “ditomo”.

6Ke mang yo a ka e ahlamišago mehlagare ye e metšego meno a go tšhoša?

7Mokokotlo wa41:7 Diphetolelo tše dingwe tša kgale di re “Mokokotlo wa” Seheberu se re “Boikgantšho bja”. yona ke molokoloko wa dikotse tša go swaragana, tša go tia boka leswika.

8Di swaragane tsiritsiri mo moya o ka se tšwego mokgahlo ga tšona.

9Di kgohlagane,

gomme ga di amologane.

10Ge Lebiathane e ethimola go benya seetša;

mahlo a yona a hwibitše boka mahwibi.

11Ka molomong wa yona go tšwa dikgabo,

go thanya le dihlase tša mollo.

12Ka dinkong tša yona go thunya muši boka mollong wa dihlaka wo go apeilwego pitša ka wona.

13Mohemo wa yona o tšhuma hlaga,

ka molomong wa yona go tšwa kgabo.

14E na le molala wo maatla;

e tšhoša ba ba gahlanago nayo.

15Digoba tša yona di momagane,

di thatafetše, ke dipotongwane.

16Pelo ya yona e tiile bjalo ka leswika,

ke ye thata go swana le lwala.

17Ge e tsoga go boifa le dinatla,

di katakata di tšhogile.

18Ge o e hlaba ka tšhoša ga o e dire selo,

le ge e le lerumo,

goba mosebe, goba letsolo.

19Go yona tshipi e kobega bjalo ka lehlokwa,

mphiri e o sema kotana ye e bodilego.

20Mosebe ga o kgone go e tšhabiša;

maswika a seragamabje go yona ke ditete.

21Go yona dithoka e dio ba mahlaka;

ge e fošwa ka matsolo e a itshegela.

22Magapi a mpa ya yona a etša dinkgetlwana tša mangeta;

e rapalala lerageng bjalo ka selei.

23E fehla phamphamadiba ya e etša pitša ge e bela;

e biloša lewatle la ba bjalo ka setlolo se se apeilwego.

24Mo e fetilego gona e šadiša mohlala wa go phadima,

ya fetoša phamphamadiba lephilo le lešweu.

25Lefaseng ga go selo sa go swana nayo;

ke sebopiwa se se hlokago poifo.

26E nyatša phoofolo tšohle le tša go ikgogomoša;

ke yona kgoši ya diphoofolo tšohle tša go ikgantšha tša nageng.”

42

421Ke moka Jobo a fetola Morena a re:

2“Ke a tseba gore o kgona dilo tšohle;

ga go selo se o ka rego o nyaka go se dira sa go palela.

3

42:3
Jobo 38:2
O mpotšišitše wa re: ‘Ke wena mang

o ka solago maikemišetšo a ka

o sa kwešiše selo ka ona?’

Ke be ke sa tsebe,

ke bolela tše ke sa di kwešišego,

dimakatšo tše ke sa di hlaologanyego.

4

42:4
Jobo 38:3
O mpoditše gore ke theeletše ge o bolela,

le gore o tla mpotšiša dipotšišo,

mme nna ka go ruta.

5Ke be ke kwele ka wena ka go anegelwa,

eupša bjale ke iponetše wena

ka a ka mahlo.

6Ka gona ke inyatša ka tše ke di boletšego,

gomme ke ipona molato ke le leroleng le moloreng.”

Mafelelo

7Ya re ge Morena a feditše go bolela le Jobo a re go Elifase wa go tšwa Temane: “Wena le bagwera ba gago ka babedi ke le galefetše ka gobane ga se la bolela nnete ka nna, la etša Jobo, mohlanka wa ka. 8Bjale ge, tšeang dipoo tše di šupago le dikgapa tše di šupago le di iše go Jobo, gomme le itirele sehlabelo ka tšona. Jobo o tla le rapelela, gomme yena thapelo ya gagwe ke tla e kwa, mme ka se le dire se se swanelago botlaela bja lena. Lena ga se la bolela therešo ka nna, la swana le yena.”

9Elifase le Bildade le Tsofare ba ile ba dira seo Morena a bego a ba boditše sona, gomme Morena a kwa thapelo ya Jobo.

10

42:10
Jobo 1:1-3
Ge Jobo a rapeletše bagwera bao ba gagwe ka bararo, Morena a mo atla gape, gomme a mo fa thoto ya go lekana le yela ya pele ge e balwa gabedi. 11BomorwarragoJobo ka moka le dikgaetšedi le bagwera ba gagwe ba pele ba tla go mo etela, gomme ba ja le yena monyanyeng wa gagwe ka lapeng. Ba mo kwela bohloko mme ba mo homotša masetlapelong ale Morena a bego a mo tlišeditše ona. Yo mongwe le yo mongwe wa bona a mo fa tšhelete le palamonwana ya gauta.

12Bjale Morena a šegofatša Jobo kudu go feta pele. A rua dihuswane tše dikete tše lesome le tše nne, le dikamela tše dikete tše di selelago, le dikgomo tše dikete tše pedi, le dipokolo tše sekete. 13A ba le barwa ba ba šupago le barwedi ba bararo. 14A thea morwedi wa gagwe wa mathomo leina la Jemima, wa bobedi ya ba Ketsia, gomme wa boraro ya ba Kerene-Hapuka.42:14 Maina a a barwedi ba Jobo ke maina a mabotse a Seheberu a a šupago dilo tše botse. Jemima ke go re “leeba”, Ketsia ke go re mohuta wo mongwe wa sinamone wo e lego senkgabose, mme Kerene-Hapuka ke go re sedibelwana se sebotsana sa setlolo sa mahlo. 15Barwedi ba Jobo ba be ba phala basadi bohle ba naga yeo ka botse. Tatagobona o ile a ba abela lefa bjalo ka dikgaetšedi tša bona.

16Ka morago ga moo Jobo a phela mengwaga ye lekgolo le masome a mane, a ba a ba le ditlogolo le ditlogolwana. 17Ke moka a ikhwela a šetše a tšofetše kudu, a kgotsofetše.