Sepedi 2000 (NSO00)
3

Jobo o llela go Modimo

31

3:1-19
Jer. 20:14-18
Ka morago ga moo Jobo a thoma go bolela, a rogaka letšatši le a tswetšwego ka lona 2a re:

3“A letšatši le ke tswetšwego ka lona le timelele,

le bjona bošego bjo ke imilwego ka bjona!

4Letšatši leo a e be leswiswi,

Modimo wa magodimong a se sa le šetša,

le seedi se se ke sa le hlabela.

5A le tšewe ke leswiswi le lesoleso;

le khupetšwe ke maru a maso,

le aparelwe le ke phifalo ya letšatši.

6Bošego bjoo a bo tlošwe ke leswiswi,

gomme bo se sa balwa le matšatši a ngwaga;

bo se ke bja hwetšwa dikgweding tša ngwaga.

7Ee, ka bjona a go se tswalwe ngwana,

go se ke gwa kwagala mekgolokwane.

8Tšatši leo a le rogakwe ke barogakamatšatši

ba ba kgonago go hlohleletša Lebiathane.3:8 “Lebiathane” Ba bangwe ba gopola gore ke kwena, ba bangwe ba re ke mamokebe. Go be go kgolwa gore boramaselamose ba kgona go e hlohleletša gore e fifatše letšatši.

9Bošego bjoo a bo fifalelwe ke naledi tša masa,

bo letele letšatši ge le hlaba

eupša le se hlabe;

a bo se ke bja hlabelwa ke mahwibi,

10ka ge bo ntesitše ke tswalwa,

mme bo ntsentše mathateng.

11“Ke reng ke se ka ikhwela ge ke tswalwa,

ka hema la mafelelo ge ke belegwa?

12Mma o be a mpharelang difarong?

O be a nnyantšhetšang letswele?

13Ge nkabe ke ikhwetše ka nako yeo,

nkabe ke robetše ke iketlile,

ke ithobaletše ka khutšo

14le magoši le bakgomana

ba ba ilego ba tsošološa marope.

15Nkabe ke ithobaletše le babuši

ba ba bego ba na le gauta,

ba tladitše dintlo tša bona silibera.

16Ke be ke reng ke sa be bjalo ka sefolotšana

se se bolokwago ka lephakuphaku,

ka ba bjalo ka lesea le le sa kago la bona seedi?

17Gape ka lebitleng bakgopo ga ba sa dira tše mpe,

le ba ba feletšwego ke maatla ba khutša gona.

18Ešita le dibofša moo di a iketla,

ga go na le yo a di gapeletšago go šoma.

19Ke mo go dulago batho ka moka,

ba bagolo le ba banyenyane;

le makgoba ke moo a lokologago gona.

20“Batho ba phedišetšwang mahlomoleng?

Seetša se reng se fiwa ba ba nyamilego?

21

3:21
Kut. 9:6
Ba duma lehu, fela ga le ba tlele;

ba le nyaka go feta lehumo le le fihlilwego.

22Ba ka thaba ba hlalala

ge ba ka be ba ka bolokwa.

23Ke go reng seetša se fiwa motho yo a se sa dumago go phela,

motho yo Modimo a mo thibetšego tsela tšohle?

24Bakeng sa go ja ke a lla,

metsetlo ya ka ga e fele,

e bjalo ka meetse a a elago.

25Tše ke di boifago ke tšona tše di ntlhagelago;

tše ke di tšhabago di a ntlela.

26Ga ke na boiketlo,

ga ke na khutšo,

le poifo ga e ntlogele.”

4

Poledišano ya mathomo

(Jobo 4:1 – 14:22)

41Ke mo Elifase wa go tšwa Temane a fetotšego Jobo a re:

2“Kgane o ka selekega ge nka boledišana le wena?

Fela ga ke sa kgona go homola.

3O be o ruta batho ba bantši,

o tiiša ba ba nolegilego moko.

4Ba ba lego mathateng o be o ba kgothatša;

ba ba lapilego o ba lapološa.

5Bjale ge mathata a wela wena,

o felelwa ke tshepo, o a gakanega.

6Ga ke re go boifa Modimo wa gago ke sona se o se botilego,

le go hloka bosodi ga gago ke sona se o se tshepilego?

7Nke o gopodišiše mo:

Na o gona mohlokabosodi goba moloki yo a kilego a fedišwa?

8Nna se ke se tsebago ke gore bomolemabobe

ba go bjala le mathata ba buna tšona tšeo.

9Bona bao Modimo o ba bolaya a befetšwe,

a ba fediša a ba galefetše.

10Bakgopo bao ba a bopa,

ba rora boka ditau;

eupša Modimo o homotša tawana tšeo, o di kgola meno.

11Ba hwa bjalo ka tau tše di hlokago sa go ja, bana ba bona ba gašagana.

12“Nkile ka sebelwa taba ka tsebeng.

13

4:13
Jobo 33:15
Ya ntlhoba boroko bjalo ka segateledi,

mola batho ba robetše bja matlogadibešong.

14Ka thothomela ka letšhogo,

mmele wohle wa ka wa roromela.

15Phefšana ye tshesane ya mphorola sefahlego;

ka kgaoga letswalo,

moriri wa ba wa tširoga.

16Ka bona selotsoko se eme pele ga ka,

fela ke sa se hlathe.

Ge go rile tuu, ka kwa lentšu le re:

17‘Kgane motho wa nama e ka ba moloki pele ga Modimo,

goba a hloka bosodi pele ga Mmopi wa gagwe?

18Gape le batseta ba gagwe ba legodimong

yena ga a ba tshepe;

ee, le mo go barongwa o hwetša ba bosodi.

19Bjale a ka napa a tshepa

ba ba dulago ka dintlong tša mobu,

dibopiwa tša letsopa,

bona ba ba pitleletšegago bjalo ka tšhwele?

20Motho le mo hlabela a phela,

la dikela a hwile.

O timelela sa ruri go se yo a lemogago.

21O loba tšohle tše a nago le tšona,

a hwe a se na bohlale.’ ”

5

51“Goelela, o kwe ge o ka arabja.

Morongwa ke ofe yo o ka mo llelago?

2Go phela ka metsoto ke botlaela,

go lakalela ke go hloka tlhaologanyo.

3Nkile ka bona lešilo le iketlile,

eupša ka se diege go lakaletša lapa la lona madimabe.

4Bana ba lona ga ba na tšhireletšo;

kgorong ya tsheko ba a tšeatšewa,

ba hloka moemeledi.

5Monatlala o ja tše di bunnwego ke lešilo –

ešita le mabudutša a go tšwa ka mašohlošohlong5:5 Mohlomongwe go swanetše go balwa “ešita ... mašohlošohlong” Seheberu ga se kwagale gabotse.

monyoriwa yena a hufegela lehumo la lona.

6Manyami ga a mele mobung,

le mathata ga a hloge fase.

7Ke motho yo a tswalelwago mathata,

go no swana le dihlase ge di thanya mollong.5:7 “go no swana ... mollong” goba “go no swana le dinonyana tše di fofelago godimo”

8“Ge nkabe e le nna wena,

nkabe ke bolela le Modimo,

ka mmegela taba ya ka,

9yena Modiradikgolo tše di sa kwešišegego,

le mehlolo ye e sa balegego,

10yena Monešapula lefaseng,

yena Monošetšamašemo.

11Ruri, Modimo ke Mophagamišabanyatšegi,

ke Mohlakodišaballi.

12O senya bomenyetša bja baradia,

gore ba se atlege go tše ba di dirago.

13

5:13
1 Bakor. 3:19
O tanya dihwirihwiri ka maano a tšona,

gore tše ba di dirago di se tšwelele.

14Le mosegare bona ba mo leswiswing,

le ge tadi e amuša ba phophola boka bošego.

15Bahloki Modimo o ba phefiša mahlapa a bona,

a ba hlakodiša le tlhaselong ya diganka.

16Ya ba lona lehutšo la bahlaki,

le go hlokišwa molomo ga bakgopo.

17

5:17
Diema 3:11,12
Bah. 12:5,6
“Yo lehlogonolo ke wa go kgalwa ke Modimo;

ka gona o se gane go solwa ke Ramaatlaohle.

18

5:18
Hos. 6:1
Modimo o re go gobatša,

a be a fodiše;

a re go hlokofatša, a be a thobe.

19O go hlakodiša kotsing gantšintši,

a go phološe bošuleng.

20Ge tlala e wele,

wena a ka se go lese e go bolaya,

le ntweng o tla go phefiša lehu.

21Modimo o tla go šireletša go ba ba go sebago,

gomme ge masetlapelo a go wela,

o tla go hlakodiša.

22Dikgaphamadi le tlala

wena o tla di sega,

wa se tšhabe le diphoofolo tša naga.

23Mašemo a gago a ka se be le maswika,

le diphoofolo tša naga di ka se go hlasele.

24O tla bona lapa la gago le iphelela ka boiketlo;

wa hwetša le diruiwa tša gago di le ka moka mafulong a tšona.

25O tla bona ditlogolwana tša gago di ata,

di ntšifala bjalo ka bjang nageng.

26O tla ikela lebitleng o tšofetše,

o etša mabele a a išwago seboeng a budule.

27Tšeo ke tše re di nyakišišitšego,

mme go no ba bjalo;

le wena di ele hloko,

o di bee ka pelong.”