Sepedi 2000 (NSO00)
39

391“Na o tseba gore pudi ya naga e tswala neng?

Kgama yona o kile wa e bona e šokwa?

2Na o tseba gore di duša dikgwedi tše kae?

O tseba le letšatši la tšona la go tswala?

3Di a kwatama tša tswala,

ya ba gona go ithola morwalo.

4Bana ba tšona ba a tia,

ba golela šokeng;

ba di tlogela,

ba se sa boela go tšona.

5“Etse yo a lesitšego pitsi e gerema le naga ke mang?

Ke mang yo a kgokolotšego pokolo ya naga yeo?

6Gape ke nna ke dirilego lešoka legae la yona,

melala ya letswai ya ba bodulo bja yona.

7Ga e tshwenywe ke mašata a ka motseng,

le dikgalemo tša mootledi ga di e ame.

8Dithaba ke mafulo a yona,

moo e tsomago botalanyana ya ja.

9“Kgane nare e ka go šomela?

Na ka šakeng la gago e ka lala?

10Afa o ka e kgoka ka kgole wa e lemiša,

goba ya go hlagolela mašemo?

11Na o ka ikanya yona ka ge e na le maatla a mantši,

goba ya go direla mediro ye boima?

12Kgane o ka e bota gore e tla go bunela,

ya go kgobokeletša mabele seboeng?

13“Mpšhe e phuphusela ka lethabo,

go etša bomogolodi le bopekwa.39:13 “go etša bomogolodi le bopekwa” Seheberu ga se kwagale gabotse.

14Mae e a tlogela mobung gore a alamelwe ke mobu.

15Ga e nagane gore a ka pšhatlwa ka leoto,

goba a gatwa ke phoofolo ya naga.

16E tlaiša matswiana a yona mo nkego ga se a yona,

ga e ne taba le gore e itshwenyeditše lefeela.

17Ke nna, Modimo,

ke e hlokišitšego bohlale,

ka e hlokiša le tlhaologanyo.

18Eupša ge e kitima e phaphamaditše diphego,

e sega pere le monamedi wa yona.

19“Kgane pere e filwe ke wena maatla,

goba ke wena o e kgabišitšego molala ka moetse?

20Kgane ke wena o e tabogišago sa tšie?

Gape e a ikgogomoša,

mme e tšhoša batho ka go letša dinko.

21E kiba fase ka dingatha ka moeding e thabile;

e itlhaganetše go yo gahlana le dibetša.

22Poifo ga e e tsebe,

go šia nkhokho,

ga e tšhabe tšhoša.

23Mesebe e tšhekgereganya ka kgotlopong mokokotlong wa yona,

go phadima tšhoša le marumo a monamedi.

24E re go thothomela ka phišegelo ya ja fase ka lebelo;

ge phalafala e lla ga e sa swarega.

25Nako le nako ge phalafala e galagala,

pere e a lla;

e dupelela ntwa e sa le kgole;

e kwa le ditaelo tša balaodi le mekgoši ya ntwa.

26“Na ke ka bohlale bja gago

ge pekwa e kgona go fofela godimo,

le go akalatša diphego ya fofela borwa?

27Na lenong le laelwa ke wena go akalala la fofela godimo,

la aga sehlaga malekelekeng a dithaba?

28Etse le ikagela sehlaga maswikeng,

ntlhora ya thaba ke sona sebo sa lona.

29Le le gona moo le tsoma sa go ja;

mahlo a lona a se bona se le kgole.

30

39:30
Mat. 24:28
Luk. 17:37
Mafotwana a lona le ona a ja sa madi;

moo go lego setopo ke moo go bago manong.”