Sepedi 2000 (NSO00)
38

Morena o fetola Jobo

381Ke moka Morena a fetola Jobo a le ledimong a re:

2“Ke wena mang o ka solago maikemišetšo a ka,

o sa kwešiše selo ka ona?

3Bjale ge, ke tla go botšiša dipotšišo,

gomme wena o ngatetše senna,

o nthute.

4Na o be o le kae ge ke hloma metheo ya lefase?

Ge eba o a tseba gore le hlolegile bjang,

mpotše.

5Ke mang yo a rerilego gore e tla ba le le kaakang?

A ke re wena o a tseba!

Ke mang yo a gogilego thapo ya meelo ya lona?

6A mahlomelo a lona a epetšwe go eng?

Wa go bea leswika la motheo wa lona yena ke mang?

7Mohlang woo dinaledi tša masa di be di duduetša mmogo,

le dibopiwa tšohle tša legodimong di goa ka lethabo.

8

38:8-11
Jer. 5:22
Ke mang wa go tswalela lewatle ka mabati mola le thibologa popelong ya lefase?

9Ke nna ke apešitšego lewatle maru,

ka le phuthela ka leswiswi.

10Ke beetše lewatle mellwane,

ka le phekela mabati.

11Ka le botša ka re:

‘Ema fa, se fetele pele!

Maphoto a gago a maatla a gome fa.’

12Jobo, kgane mola wa tswalwago

o kile wa botša letšatši gore le hlabe,

goba wa bontšha masa gore a thome kae?

13O kile wa laela gore a tšee lefase a le thinthe bakgopo?

14Mosegare o fetoša sebopego sa lefase boka letsopa le le kibilwego ka sekibo,

dithaba tša bonala bjalo ka memeno ya kobo.

15Letšatši ge le hlaba le raka bošego,

gomme bakgopo ba šitwa go tšwela pele le bokgopo.

16“Na o kile wa ya methopong ya bodiba bja lewatle,

goba wa sepela godimo ga lebato la lona?

17Na o kile wa bontšhwa dikgoro tša bodulabahu,

goba wa bona difero tša gona tša leswiswi?

18Kgane o a lemoga gore lefase ke le legolo bjang?

Bolela ge eba o a tseba.

19“A o tseba tsela ya go ya moo seedi se dulago gona,

le gore a leswiswi lona le dula kae?

20Na o ka di beela mellwane,

goba wa di gomišetša mo di tšwago?

21Aowi, o ka kgona –

a ke re o tswetšwe ge lefase le hlolwa,

gomme o wa kgalekgale?

22Na o kile wa fihla mo ke bolokelago lehlwa,

goba mo sefako se beilwego gona?

23Ke di boloketše mehla ya mathata,

le nako ya tlhabano le ntwa.

24Kgane o tseba tsela ya go ya mo go hlabago letšatši,

mo phefo ya bohlabela e tšwago gona ya aparela lefase?

25“Ke mang yo a buletšego pula ya matlorotloro lešoba,

a phuletšego le maru a ditladi tsela,

26gore pula e ne le mo go se nago motho,

goba lešokeng mo go se nago le batho?

27Ke mang wa go nošetša naga ye e nyorilwego ye e se nago selo,

gore bjang bo hloge?

28Kgane pula e na le tatagoyona,

goba phoka e tswetšwe ke mang?

29Ke mang mmago kgapetla ya meetse?

Šobane yona e belegwe ke mang?

30Tšona di fetotšago meetse leswika,

di kgahlišago le lewatle ka godimo.

31

38:31
Jobo 9:9
Amose 5:8
“Kgane wena o ka kgokaganya Selemela goba wa bofologanya Kgogamašego?

32Na o ka sepetša dinaledi ka go latelana ga tšona,

goba wa šupetša Bere le Berana38:32 “Bere le Berana” Sehlopha se sengwe sa dinaledi. tsela?

33Kgane o tseba melao ye e beetšwego leratadima,

goba o ka dira gore e buše le lefase?

34“Na o ka goelela maru,

gore a go thapiše ka pula?

35“Kgane o ka laela legadima gore le rathe?

Na ge o le bitša le ka tla la re:

‘Ratha ka nna’?

36Ke mang yo a filego tlhahlamedupi38:36 “tlhahlamedupi” Ke nonyana ye go kgolwago gore e bega gore pula e etla. bohlale,

goba a neilego mokoko38:36 “mokoko” Wona o na le tsebo ya gore bo a sa. tsebo?38:36 Ka Seheberu temana ye ga e kwagale gabotse.

37Ke mang sehlalefi sa go kgona go bala maru?

Ke mang a sekamišago metšega yeo ya leratadima,

38gore pula e bopaganye lerole makwate a go momagana?

39“Kgane ke wena o tsomelago tau phoofolo,

goba o khorišago tawana ye e swerwego ke tlala,

40ge di khukhuna ka magolong a tšona,

goba di laletše ka sethokgweng?

41Ke mang yo a fago legokobu dijo ge le eya kua le kua le nyaka diyamaleng,

mafotwana a lona a ntelela?”

39

391“Na o tseba gore pudi ya naga e tswala neng?

Kgama yona o kile wa e bona e šokwa?

2Na o tseba gore di duša dikgwedi tše kae?

O tseba le letšatši la tšona la go tswala?

3Di a kwatama tša tswala,

ya ba gona go ithola morwalo.

4Bana ba tšona ba a tia,

ba golela šokeng;

ba di tlogela,

ba se sa boela go tšona.

5“Etse yo a lesitšego pitsi e gerema le naga ke mang?

Ke mang yo a kgokolotšego pokolo ya naga yeo?

6Gape ke nna ke dirilego lešoka legae la yona,

melala ya letswai ya ba bodulo bja yona.

7Ga e tshwenywe ke mašata a ka motseng,

le dikgalemo tša mootledi ga di e ame.

8Dithaba ke mafulo a yona,

moo e tsomago botalanyana ya ja.

9“Kgane nare e ka go šomela?

Na ka šakeng la gago e ka lala?

10Afa o ka e kgoka ka kgole wa e lemiša,

goba ya go hlagolela mašemo?

11Na o ka ikanya yona ka ge e na le maatla a mantši,

goba ya go direla mediro ye boima?

12Kgane o ka e bota gore e tla go bunela,

ya go kgobokeletša mabele seboeng?

13“Mpšhe e phuphusela ka lethabo,

go etša bomogolodi le bopekwa.39:13 “go etša bomogolodi le bopekwa” Seheberu ga se kwagale gabotse.

14Mae e a tlogela mobung gore a alamelwe ke mobu.

15Ga e nagane gore a ka pšhatlwa ka leoto,

goba a gatwa ke phoofolo ya naga.

16E tlaiša matswiana a yona mo nkego ga se a yona,

ga e ne taba le gore e itshwenyeditše lefeela.

17Ke nna, Modimo,

ke e hlokišitšego bohlale,

ka e hlokiša le tlhaologanyo.

18Eupša ge e kitima e phaphamaditše diphego,

e sega pere le monamedi wa yona.

19“Kgane pere e filwe ke wena maatla,

goba ke wena o e kgabišitšego molala ka moetse?

20Kgane ke wena o e tabogišago sa tšie?

Gape e a ikgogomoša,

mme e tšhoša batho ka go letša dinko.

21E kiba fase ka dingatha ka moeding e thabile;

e itlhaganetše go yo gahlana le dibetša.

22Poifo ga e e tsebe,

go šia nkhokho,

ga e tšhabe tšhoša.

23Mesebe e tšhekgereganya ka kgotlopong mokokotlong wa yona,

go phadima tšhoša le marumo a monamedi.

24E re go thothomela ka phišegelo ya ja fase ka lebelo;

ge phalafala e lla ga e sa swarega.

25Nako le nako ge phalafala e galagala,

pere e a lla;

e dupelela ntwa e sa le kgole;

e kwa le ditaelo tša balaodi le mekgoši ya ntwa.

26“Na ke ka bohlale bja gago

ge pekwa e kgona go fofela godimo,

le go akalatša diphego ya fofela borwa?

27Na lenong le laelwa ke wena go akalala la fofela godimo,

la aga sehlaga malekelekeng a dithaba?

28Etse le ikagela sehlaga maswikeng,

ntlhora ya thaba ke sona sebo sa lona.

29Le le gona moo le tsoma sa go ja;

mahlo a lona a se bona se le kgole.

30

39:30
Mat. 24:28
Luk. 17:37
Mafotwana a lona le ona a ja sa madi;

moo go lego setopo ke moo go bago manong.”

40

401Morena a fetola Jobo ka go mmotšiša a re:

2“Na wena, morumolani, o nyaka go ngangišana le Ramaatlaohle?

Ge o sola Modimo, fetola!”

3Ke moka Jobo a fetola Morena a re:

4“Morena, ke nna yo monyenyane kudu –

ke ge nka iphetolela ka reng?

Ke a ikhomolela ke re tuu.

5Ke šetše ke boletše le go feta ka mo ke bego ke swanetše.”

6Ke mo Morena a fetotšego Jobo gape a le ledimong a re:

7“Bjale ge, ke tla go botšiša dipotšišo,

gomme wena o ngatetše senna,

o nthute.

8Na o sa leka go bontšha gore ga se ka loka,

ke na le phošo,

mme yo a lokilego ke wena?

9A o lekana le nna ka maatla,

goba o ka dira modumo ka lentšu le le swanago le la ka?

10Gona dula le seriti le setumo seo sa gago;

o tšhepe ka bogoši le letago la gago.

11Lebelela baikgogomoši bohle,

o ba tukele bogale,

gomme o ba kokobetše.

12Ee, ba lebelele, gomme o ba iše fase;

gatakela bakgopo mo ba lego gona.

13Ka moka o ba epele mobung;

o ba tswalelele bodulabahu.

14Ke mo le nna ke tlago go reta,

ka dumela gore o fentše ka bowena.

15“Bona Behemote;40:15 “Behemote” Ba bangwe ba gopola gore ke kubu, bangwe ba gopola gore ke ntatauwane.

e hlodilwe ke nna go etša wena.

E fula bjang bjalo ka kgomo.

16Lethekeng ke mo go letšego maatla a yona;

digobeng tša mpa ga se maatla,

ga se maatla!

17Mosela ke ntepepe boka mosedere,

ditšhika tša dirope di logagane.

18Marapo a yona nke mapara a mphiri,

manotlo nke mapara a tshipi.

19“Ke yona ya semaka diphoofolong tša ka tšohle;

e fenywa fela ke Mmopi wa yona.40:19 Mohlomongwe go swanetše go balwa “e fenywa ... yona” Seheberu ga se kwagale gabotse.

20Dijo e di hwetša dithabeng

moo go ralokago phoofolo tšohle tša naga.

21E patlama ka fase ga mesibihla,

ya khuta le ka gare ga mahlakanoka mehlakeng.

22E iphihla meriting ya mesibihla;

e bobama mepopolireng ya noka.

23Ga e tšhabe noka ge e šutša;

ga e tšhoge le ge Jordane e e hlatšetša ka molomong.

24Ke mang yo a ka lebanago nayo a e swara,

goba a e phulela segalanko?

25

40:25
Pes. 74:14
104:26
Jes. 27:1
“Na Lebiathane40:25 “Lebiathane” Lebelela Jobo 3:8. o ka e goga ka kobi ya dihlapi,

goba wa e kgoka leleme ka thapo?

26A o ka e tsenya segalanko,

goba wa e phuleletša mohlagare ka kobi?

27Na e ka go kgopela leboelela gore o e šokele,

goba ya ithapeletša go wena?

28Kgane o ka lakana le yona,

wa e dira lekgoba la gago go ya go ile?

29Na o ka e raloša bjalo ka nonyana,

wa e kgokela banenyana ba gago?

30Na barekiši ba ka e bapatša goba ba e arolela babapatši?

31Kgane o ka e hlaba mmele wohle ka matsolo,

goba wa e phuleletša hlogo ka tšhoša?

32Nke o e kgome,

o ka se sa boeletša;

ntwa ya gona o ka se tsoge o e lebetše.”