Sepedi 2000 (NSO00)
38

Morena o fetola Jobo

381Ke moka Morena a fetola Jobo a le ledimong a re:

2“Ke wena mang o ka solago maikemišetšo a ka,

o sa kwešiše selo ka ona?

3Bjale ge, ke tla go botšiša dipotšišo,

gomme wena o ngatetše senna,

o nthute.

4Na o be o le kae ge ke hloma metheo ya lefase?

Ge eba o a tseba gore le hlolegile bjang,

mpotše.

5Ke mang yo a rerilego gore e tla ba le le kaakang?

A ke re wena o a tseba!

Ke mang yo a gogilego thapo ya meelo ya lona?

6A mahlomelo a lona a epetšwe go eng?

Wa go bea leswika la motheo wa lona yena ke mang?

7Mohlang woo dinaledi tša masa di be di duduetša mmogo,

le dibopiwa tšohle tša legodimong di goa ka lethabo.

8

38:8-11
Jer. 5:22
Ke mang wa go tswalela lewatle ka mabati mola le thibologa popelong ya lefase?

9Ke nna ke apešitšego lewatle maru,

ka le phuthela ka leswiswi.

10Ke beetše lewatle mellwane,

ka le phekela mabati.

11Ka le botša ka re:

‘Ema fa, se fetele pele!

Maphoto a gago a maatla a gome fa.’

12Jobo, kgane mola wa tswalwago

o kile wa botša letšatši gore le hlabe,

goba wa bontšha masa gore a thome kae?

13O kile wa laela gore a tšee lefase a le thinthe bakgopo?

14Mosegare o fetoša sebopego sa lefase boka letsopa le le kibilwego ka sekibo,

dithaba tša bonala bjalo ka memeno ya kobo.

15Letšatši ge le hlaba le raka bošego,

gomme bakgopo ba šitwa go tšwela pele le bokgopo.

16“Na o kile wa ya methopong ya bodiba bja lewatle,

goba wa sepela godimo ga lebato la lona?

17Na o kile wa bontšhwa dikgoro tša bodulabahu,

goba wa bona difero tša gona tša leswiswi?

18Kgane o a lemoga gore lefase ke le legolo bjang?

Bolela ge eba o a tseba.

19“A o tseba tsela ya go ya moo seedi se dulago gona,

le gore a leswiswi lona le dula kae?

20Na o ka di beela mellwane,

goba wa di gomišetša mo di tšwago?

21Aowi, o ka kgona –

a ke re o tswetšwe ge lefase le hlolwa,

gomme o wa kgalekgale?

22Na o kile wa fihla mo ke bolokelago lehlwa,

goba mo sefako se beilwego gona?

23Ke di boloketše mehla ya mathata,

le nako ya tlhabano le ntwa.

24Kgane o tseba tsela ya go ya mo go hlabago letšatši,

mo phefo ya bohlabela e tšwago gona ya aparela lefase?

25“Ke mang yo a buletšego pula ya matlorotloro lešoba,

a phuletšego le maru a ditladi tsela,

26gore pula e ne le mo go se nago motho,

goba lešokeng mo go se nago le batho?

27Ke mang wa go nošetša naga ye e nyorilwego ye e se nago selo,

gore bjang bo hloge?

28Kgane pula e na le tatagoyona,

goba phoka e tswetšwe ke mang?

29Ke mang mmago kgapetla ya meetse?

Šobane yona e belegwe ke mang?

30Tšona di fetotšago meetse leswika,

di kgahlišago le lewatle ka godimo.

31

38:31
Jobo 9:9
Amose 5:8
“Kgane wena o ka kgokaganya Selemela goba wa bofologanya Kgogamašego?

32Na o ka sepetša dinaledi ka go latelana ga tšona,

goba wa šupetša Bere le Berana38:32 “Bere le Berana” Sehlopha se sengwe sa dinaledi. tsela?

33Kgane o tseba melao ye e beetšwego leratadima,

goba o ka dira gore e buše le lefase?

34“Na o ka goelela maru,

gore a go thapiše ka pula?

35“Kgane o ka laela legadima gore le rathe?

Na ge o le bitša le ka tla la re:

‘Ratha ka nna’?

36Ke mang yo a filego tlhahlamedupi38:36 “tlhahlamedupi” Ke nonyana ye go kgolwago gore e bega gore pula e etla. bohlale,

goba a neilego mokoko38:36 “mokoko” Wona o na le tsebo ya gore bo a sa. tsebo?38:36 Ka Seheberu temana ye ga e kwagale gabotse.

37Ke mang sehlalefi sa go kgona go bala maru?

Ke mang a sekamišago metšega yeo ya leratadima,

38gore pula e bopaganye lerole makwate a go momagana?

39“Kgane ke wena o tsomelago tau phoofolo,

goba o khorišago tawana ye e swerwego ke tlala,

40ge di khukhuna ka magolong a tšona,

goba di laletše ka sethokgweng?

41Ke mang yo a fago legokobu dijo ge le eya kua le kua le nyaka diyamaleng,

mafotwana a lona a ntelela?”